Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 12. oktober 2016
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Skema A, opførelse af 2 almene ældreboliger, Nordens Alle 74, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Boligforeningen Fredensbo anmoder om godkendelse af skema A for opførelse af 2 almene ældreboliger på Nordens Alle 74 i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Boligerne opføres som afsnit 3 i boligforeningens afdeling 22. Der er i forvejen 32 boliger i afdelingen.

Der opføres 2 1-plans boliger á 75 m2 inkl. fælles boligareal på 30 m2, bestående af fælles køkken og opholdsrum forde 2 beboere.

Projektet udbydes i hovedentreprise som begrænset udbud.

Den anslåede anskaffelsessum for byggeriet af de 2 boliger er 3.449.000 kr.

Anskaffelsessummen fordeles med 140.000 kr. i grundudgifter, 2.563.000 kr. i entrepriseudgifter, 671.000 kr. i omkostninger og 75.000 kr. i gebyrer til offentlige myndigheder.

Bygherren oplyser, at byggeriet forventes påbegyndt ca. 1. marts 2017 med forventet aflevering ca. 1. november 2017.

Det kommunale grundkapitalindskud er i 2016 på 10 % af anskaffelsessummen, og udgør dermed 344.900 kr.

Endvidere skal der stilles kommunal garanti for realkreditlånet, som bliver på 3.035.120 kr., svarende til 88 % af anskaffelsessummen.

Garantibeløbet fastsættes af realkreditinstituttet efter gældende vurderingsregler, og størrelsen heraf kendes ikke pt.

Der anmodes om godkendelse af en årlig boligudgift ekskl. forbrugsafgifter på 1.113 kr./m2/årligt.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Byrådet godkender en foreløbig anskaffelsessum på 3.449.000 kr. for boligerne på følgende vilkår:

 • At de i lov om almene boliger og tilhørende bekendtgørelser angivne regler overholdes
 • At den ved påbegyndelsen af byggeriet godkendte anskaffelsessum er bindende for bygherren
 • At byggeriet påbegyndes senest den 1. maj 2017
 • At den kommunale garanti for realkreditlån behandles særskilt, når konkret beregning heraf foreligger

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Det kommunale grundkapitallån til projektet udgør 344.900 kr.

Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat en samlet pulje på 1.933.000 kr., hvoraf dette projekt var forudsat finansieret. Der resterer pt. 515.900kr. i puljen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 17. august 2016, pkt. 14:

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2016, pkt. 5:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


4. Renovering af Boligselskabet Østvendsyssels afd. 40 ”Pilebo” - Smedegade, Dronninglund


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Østvendsyssels afd. 40 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 8 almene familieboliger, beliggende Smedegade 2, Dronninglund.

Byrådet skal tage stilling til, om renoveringsudgiften for boligerne på i alt 4.898.519 kr. (skema A) skal godkendes, samt om der kan gives en kapitaltilførsel på 50.000 kr.

Sagsfremstilling

Kuben Management A/S fremsender på vegne af Boligselskabet Østvendsyssels afd. 40 skema A med anmodning om tilsagn om støtte til renovering af 8 almene familieboliger, beliggende Smedegade 2, Dronninglund.

De 8 familieboliger har en størrelse på 585 m2 før renoveringen. Efter renoveringen, vil der være 7 familieboliger med en størrelse på 597 m².

Renoveringsudgiften for boligerne er opgjort til 5.103.279 kr. hvoraf Landsbyggefonden dækker de 4.898.519 kr. der er fordelt således:

Håndværkerudgifter

3.790.431 kr.

Omkostninger

1.059.103 kr.

Gebyr

48.985 kr.

I alt

4.898.519 kr.

Restsummen på 204.760 kr. finansieres kontant af boligselskabet.

Ifølge Landsbyggefondens kapitalskitse, skal der ske en kapitaltilførsel på for at sikre huslejeniveauet. Kapitaltilførslen er den såkaldte ”5.dels ordning”, på i alt kr. 250.000, hvor kommunen, kreditforeningen og boligselskabet hver bidrager med 1 femtedel, og Landsbyggefonden bidrager med 2 femtedele.

Ved afgivelse af tilsagn om kapitaltilførsel består Brønderslev kommunes finansieringsomkostninger af et tilskud på 50.000 kr. til renoveringen.

Ligeledes er det en forudsætning, at Brønderslev Kommune yder en garanti for det støttede lån med op til 100 % af lånet. Det nøjagtige beløb kan først fastsættes ved byggeriets afslutning. Landsbyggefonden regaranterer med 50 % af lånet.

Når Brønderslev Kommune har afgivet et tilsagn, kan kommunen ikke efterfølgende afvise at underskrive en garantierklæring eller stille nye betingelser for en sådan underskrift.

Kapitaltilførslen udbetales efter behandling af skema B.

Brønderslev Kommune opkræver et støttesagsgebyr på 2,5 promille af den ved skema B godkendte anskaffelsessum for sagsbehandlingen af sagen.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet:

 • meddeler tilsagn om en kapitaltilførsel på 50.000 kr. til renovering af boligerne.
 • godkender en anskaffelsessum for boligerne på i alt 4.898.519 kr. (skema A)
Personale

Ingen.

Økonomi

Der blev i forbindelse med budget 2015 afsat en samlet pulje til grundkapitalindskud på 1.933.000 kr., hvoraf et restbeløb på 515.900 kr. er overført til 2016. Heraf er grundkapitalindskud på 344.900 kr. vedr. opførelse af 2 almene ældreboliger på Nordens Alle 74 forudsat finansieret. Der resterer således 171.000 kr. i puljen.

Kommunen har i forvejen følgende forpligtelser i forhold til Smedegade 2 i Dronninglund:

 1. Kommunegaranti (100%) på lån med oprindelig hovedstol på 1.024.000 kr. i Nykredit. Restgæld pr. 31. december 2015 er 596.494 kr. - låneudløb i 2029.
 2. Regaranti (50% stat/50% kommune) 27,7% på lån med oprindelig hovedstol på 94.400 kr. i Nykredit. Forpligtelse pr. 31. december 2015 er 1.200 kr. - låneudløb i 2017.
 3. Kommunegaranti (100%) på lån med oprindelig hovedstol på 409.990 kr. i Nykredit. Dette lån skal først afdrages, når lånet på regarantien udløber i 2017. Restgæld er derfor stadig 409.990 kr. Låneudløb fastlægges først ved opstart af afdragsbetaling.

Der er således en garantiforpligtelse på i alt 1.007.684 kr.

Kommunen har desuden indbetalt et grundkapitalindskud til Landsbyggefonden på 170.660 kr.

Endelig er der tinglyst et statslån på 558.016 kr. i ejendommen. Lånet er rentefrit og skal afdrages, når ejendommens økonomi tillader det - eller senest 50 år efter lånets udbetaling (1992). Der er ikke knyttet kommunegaranti til dette lån.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Mødekalender 2017


Resume

Sagsforløb: DIR/BY

Byrådet anmodes om at tage stilling til forslag til mødekalender for 2017.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i alle udvalg og et møde pr. måned i Byrådet med forudgående temamøde.

I lighed med indeværende år er det foreslået, at der holdes strategiseminar i foråret.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli samt i efterårsferien (uge 42).

Der er planlagt ét ekstra møde i både Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med budgetbehandlingen.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender mødekalenderen for 2017. Det anbefales, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordensteksten til de politiske møder.

Personale

Ingen.

Indstilling

Direktionen, 27. september 2016, pkt. 7:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt, dog ikke møde den 29. februar 2017, og der mangler møder i Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af udkast til Natura 2000 handleplan for områderne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Miljø- og Fødevareministeriet offentliggjorde den 20. april 2016 Natura 2000 planer for 2. planperiode (2016-2021). Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet udkast til Natura 2000 handleplaner for kommunens Natura 2000-områder: Nr. 12; Store Vildmose og Nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord. Byrådet skal senest den 20. oktober 2016 sende udkast til handleplaner i minimum 8 ugers høring.

Byrådet skal tage stilling til, om udkast til Natura-2000 handleplaner kan godkendes og sendes i høring.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har i samarbejde med nabokommunerne udarbejdet udkast til Natura 2000 handleplaner for kommunens Natura 2000-områder: Nr. 12; Store Vildmose og Nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord.

Handleplanerne følger op på de statslige Natura 2000 planer og har til formål at realisere målsætningerne fra disse planer. Handleplanerne konkretiserer, hvilke prioriteringer og handlinger Brønderslev Kommune vil iværksætte i forhold til at realisere disse målsætninger indenfor 2. planperiode.

Handleplanerne omfatter Natura 2000-områderne:

 • Nr. 12; Store Vildmose
 • Nr. 14; Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord

Begge Natura 2000 områder strækker sig over kommunegrænser og indeholder private fredskovspligtige arealer eller statsligt ejede arealer, hvor staten (Naturstyrelsen, NST) er handleplanmyndighed. Derfor er handleplanerne lavet i samarbejde med nabokommunerne og Naturstyrelsen. Nr. 12 er lavet i samarbejde med Jammerbugt Kommune og NST, nr. 14 i samarbejde med Mariagerfjord, Frederikshavn, Randers, Norddjurs og Aalborg kommuner samt NST.

De kommunale Natura 2000 handleplaner indeholder:

 • En prioritering af Byrådets forventede forvaltningsindsats i planperioden på baggrund af en opgørelse af behovet for konkrete forvaltningstiltag
 • De forventede initiativer, som Byrådet vil tage for at gennemføre Natura 2000 planen, herunder en plan for interessentinddragelse.
 • En oversigt over fordelingen af indsatsen mellem kommunale myndigheder, Miljø- og Fødevareministeriet og offentlige lodsejere.
 • En redegørelse for gennemførelsen af handleplanen for den forudgående 6 års periode, der gør det muligt at vurdere, i hvilket omfang Natura 2000 planen for den forudgående periode er gennemført.

De kommunale handleplaner skal i samspil med vandplanlægningen realisere Natura 2000 planen, for så vidt angår vandbehov for de naturtyper, som er direkte afhængige af et vandøkosystem. Natura 2000 planens mål om forbedret vandkvalitet i større søer, vandløb, fjorde og kystvande realiseres gennem indsatsen i vandplanlægningen, og skal ikke indgå i de kommunale Natura 2000-handleplaner.

De kommunale handleplaner skal ikke omfatte offentligt ejede arealer, hvis den offentlige lodsejer selv udarbejder drifts- og plejeplaner, der er i overensstemmelse med Natura 2000 planen. De endelige handleplaner vil indeholde et resumé af disse drifts- og plejeplaner.

De endelige handleplaner kan indeholde redaktionelle ændringer i forhold til de her vedlagte udkast.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Byrådet godkender udkast til Natura 2000 handleplaner og sender dem i høring.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 3. oktober 2016, pkt. 7:

Fagforvaltningens forslag indstilles til godkendelse.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

Lene Hansen ønsker, at s. 8 N12 skal tilrettes, således at det fremgår, at Brønderslev Kommune selv har valgt at udtræde af LIFE projekt.

Bilag

Til toppen


7. Brønderslev Idrætsforening søger om afskrivning af gældsbrev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Brønderslev Idrætsforening (BI) om eftergivelse af et rente- og afdragsfrit lån givet i 1977 på 2,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indskød i 1977 2,5 mio. kr. i BI-Centeret i form af et rente- og afdragsfrit lån med oprindeligt forfald 1. marts 2002. BI fik efterfølgende bevilliget henstand med tilbagebetaling af lånet indtil den 1. marts 2025, da foreningens økonomi ikke gav mulighed for at afdrage på gælden.

BI har i år påbegyndt en større renoveringsopgave af BI-Centeret - budgetteret til 3,9 mio. kr. excl. moms. Brønderslev Kommune har støttet projektet med 750.000 kr. fra anlægspuljen. Øster Brønderslev Sparekasses Fond har støttet med 40.000 kr.

BI søger i øjeblikket øvrige fonde for yderligere støtte, men da fonde som udgangspunkt ikke støtter renoveringer eller vedligehold, synes det ikke muligt at skaffe den nødvendige kapital til færdiggørelse af projektet. BI´s gældsbyrde betyder, at det ikke har været forsvarligt at optage nye lån til afslutning af projektet.

Med politisk beslutning om ændring af lokaletilskud fra 75% til 65% har det betydet et mindre tilskud svarende til 120.000 kr. for BI-Centeret, hvilket vanskeliggør tilbagebetaling af lån, vedligeholdelse og daglig drift.

Brønderslev Idrætsforening sender derfor ansøgning om, at Brønderslev Kommune afskriver det gamle gældsbrev på 2,5 mio. kr. Med afskrivning af gældsbrevet vil BI kunne optage lån til nødvendige renoveringer og investeringer i anlægget.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Brønderslev Kommune - udover lånet på 2,5 mio. kr. til BI - har ydet rente- og afdragsfri lån til andre foreninger, forsamlingshuse mv. for i alt 4,5 mio. kr. Det må derfor forventes, at en eventuel eftergivelse af lånet til BI kan danne præcedens ved fremtidige ansøgninger fra øvrige låntagere.

Beslutning

Belyses nærmere.

Borgmester indkalder BI til møde for drøftelse af den opståede situation.

Karsten Frederiksen ønsker regnskab fremsendt som grundlag for fortsatte drøftelser.

Bilag

Til toppen


8. Rammeaftalen for 2017 for specialundervisning og det specialiserede socialområde - godkendelse af udviklingsstrategien og styringsaftalen


Resume

Sagsforløb: BE/BS/SS/ØK/BY

For at sikre den fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Nordjylland fremlægges forslag til Rammeaftale 2017.

Rammeaftalen består af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale. Begge dele træder i kraft den 1. januar 2017. KKR har drøftet og godkendt udkastet til rammeaftalen på møde den 16. september 2017.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til rammeaftale for 2017 kan godkendes.

Sagsfremstilling

De nordjyske kommuner har ansvar for at sikre en fælles koordinering af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i regionen. Ansvaret indebærer, at der hvert år skal indgås en rammeaftale om faglig udvikling, styring og koordinering af kommunale og regionale tilbud på området.

Rammeaftalen skal bestå af en faglig udviklingsstrategi og en økonomisk styringsaftale, der begge nu foreligger til de 11 nordjyske kommunalbestyrelsers og Regionsrådets godkendelse. Begge træder i kraft den 1. januar 2017.

Udkastene til udviklingsstrategi og styringsaftale blev behandlet af KKR den 16. september 2016, hvor KKR drøftede og godkendte Rammeaftale 2017. Der har i forhold til Rammeaftale 2017 været arbejdet med at gøre aftalen mere læsevenlig og mindre bureaukratisk. Således er der blevet arbejdet med layoutet, og de dele, der skal bruges af embedsmændene i dagligdagen, er flyttet om til bilagene.

Centrale områder i Rammeaftalen 2017

På baggrund af kommunernes og regionens indmeldinger vurderes det i Rammeaftale 2017, at der er tilfredsstillende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet. Med Rammeaftale 2017 udpeges der ikke nye områder, hvor der er behov for, at de nordjyske kommuner og regionen arbejder sammen om det specialiserede socialområde. Rammeaftalen samler i stedet enderne i forhold til tidligere års fokusområder, og sætter således fokus på følgende områder, der allerede arbejdes med i fælleskommunalt regi:

Borgere med svære spiseforstyrrelser

Som følge af, at der er tale om en meget lille målgruppe i Nordjylland, som både har svære spiseforstyrrelser og behov for socialt rehabiliterende tilbud, melder de nordjyske kommuner om en vidensudfordring. Der igangsættes derfor en række initiativer for at sikre, at både kommunernes myndighedsfunktion og leverandørniveauet i Nordjylland får opbygget viden og kompetencer i forhold til målgruppen.

Udbuddet af tilbud til unge stofmisbrugere i Nordjylland

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal kortlægge tilbudsviften til unge stofmisbrugere i Nordjylland, eftersom kommunerne i Nordjylland særligt har efterspurgt tilbud til netop denne gruppe. Arbejdsgruppen afrapporterer inden udgangen af 2016, og 2017 vil blive brugt på at følge op på gruppens anbefalinger.

Det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud

Det forstærkede samarbejde er en permanent overbygning på det eksisterende rammeaftalesamarbejde. Formålet er at understøtte eksistensen af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland, så det sikres, at borgerne i Nordjylland til stadighed har adgang til højt specialiserede tilbud og kompetencer.

Udgiftsreduktion på i alt 5 % frem mod 2020 på rammeaftaletilbud

I 2015 besluttede kommunaldirektørkredsen (KKR) at undersøge takstniveauet for tilbud til udvalgte målgrupper. Analysen viste, at enhedsomkostningerne på udvalgte nordjyske rammeaftaletilbud umiddelbart var højere end på sammenlignelige tilbud i andre regioner. På baggrund heraf har KKR besluttet, at udgiftsreduktionen for rammeaftaleområdet skal udmøntes delvist via en generel takstreduktion og delvist via dialog mellem myndighedsfunktioner og udførende driftsherrer, hvor man bl.a. ser på mere målrettet visitering.

Gentænkning af rammeaftalen

Der er igangsat en gentænkning af Rammeaftale 2018, som skal sikre en visionær og strategisk strategi, der kan bidrage til udviklingen af det specialiserede socialområde på tværs af kommunerne. Rammeaftalerne er hidtil blevet til på baggrund af spørgeskemaer udfyldt af de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Gentænkningen af rammeaftalen skal bidrage til, at der sættes fokus på dialog særligt i forhold til udpegningen af områder, som kommunerne og regionen skal arbejde sammen om. Det skal ske gennem tæt involvering af politikere og løbende inddragelse af fagfolk og brugerorganisationer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet

 • godkender forslag til Rammeaftalen 2017 og
 • tager orienteringen om gentænkningen af rammeaftalen til efterretning.
Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 3. oktober 2016, pkt. 7:

Indstilles til godkendelse.

Børne- og Skoleudvalget, 4. oktober 2016, pkt. 4:

Udvalget indstiller rammeaftalen til godkendelse.

Peter H. S. Kristensen kan ikke godkende takstreduktionen med baggrund i, at det reelt er besluttet og ført ud i livet.

Social- og Sundhedsudvalget, 6. oktober 2016, pkt. 3:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Kommissorium vedr. afklaring af selskabsgørelse og salgsmuligheder og -vilkår af AVV's forbrændingsanlæg


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

På et fælles byrådsmøde mellem AVV's ejerkommuner 7. september blev det besluttet at iværksætte et afklaringsarbejde ift. muligheder og konsekvenser ved selskabsgørelse eller salg af forbrændingen på AVV. Afklaringsarbejdet skal baseres på vedtagelsen af et enslydende kommissorium i de to ejerkommuners byråd.

Byrådet skal tage stilling til kommissoriet samt udpege medlemmer til den politiske styregruppe.

Sagsfremstilling

Kommissoriet vedr. afklaring af selskabsgørelse og salg for AVV´s forbrændingsanlæg beskriver baggrunden for det igangsatte afklaringsarbejde, hvorledes afklaringsarbejdet skal organiseres mellem ejerkommunerne og AVV. Desuden beskriver kommissoriet den opgave, der skal løses.

Opgaven forventes afsluttet i løbet af første kvartal 2017, og den forventes løst vha. ekstern ekspertise, som har den nødvendige viden om markedsforhold, juridiske forhold samt økonomi.

Opgaven, som beskrives i kommissoriet, er at producere et beslutningsgrundlag til ejerkommunerne. Beslutningsgrundlaget skal især belyse to scenarier:

 • Beskrive perspektiverne i at udskille forbrændingen i et selvstændigt selskab, herunder mulighederne for og konsekvenserne af at samle forsyningsaktiviteter under et
 • Beskrive markedet for salg af affaldsforbrændingsdelen. Herunder beskrive hvordan forbrændingsdelen værdisættes og hvilke konkrete købere der findes.

Det tredje scenarie er at AVV forbliver som det er og arbejdet med ejerstrategien fortsætter.

På baggrund af beslutningsgrundlaget skal de to byråd beslutte, om man vil igangsætte en proces, der skal udskille forbrændingen i et selskab, alternativt igangsætte en salgsproces eller om man vil genoptage ejerstrategiprocessen for AVV.

Teknik- og Miljøudvalget skal tage stilling til, om kommissoriet for det videre arbejde kan indstilles godkendt af Byrådet, samt indstille deltagere til den politiske styregruppe, som det fremgår af kommissoriet. Hjørring kommunes Teknik og Miljøudvalg har indstillet 4 deltagere.

Fagforvaltningen for Teknik- og Miljø foreslår, at Teknik og Miljøudvalget indstiller kommissoriet for det videre arbejde godkendt af Byrådet, samt beslutter, hvilke udvalgsmedlemmer, der skal deltage i den politiske styregruppe.

Personale

Ingen.

Økonomi

Der vil være udgifter til ekstern bistand vedr. de juridiske og økonomiske forhold ved et evt. salg, som skal beskrives i beslutningsgrundlaget til byrådene. Udgifterne deles mellem ejerkommunerne og AVV med 1/3 til hver, som finansieres over affaldsområdet. Den økonomiske ramme er 350.000 kr.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 3. oktober 2016, pkt. 10:

Kommissorium herunder økonomi fremsendes til Økonomiudvalget.

Teknik- og Miljøudvalget foreslår følgende valgt til styregruppen: Karsten Frederiksen, Hildo Rasmussen og Jens Andersen.

Beslutning

Kommissorium og forslag til medlemmer af styregruppe indstilles godkendt.

Det præciseres, at det forudsættes, at 3. scenarie skal belyses på lige fod med de andre scenarier, samt at forskellene mellem Hjørring og Brønderslev kommuners interesser kortlægges.

Henning Jørgensen og Lene Hansen tager forbehold

Bilag

Til toppen


10. Fremtidig anvendelse af Myretuen, Øster Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK

Stillingtagen til fremtidig anvendelse af Myretuen, Øster Brønderslev - bygning og areal.

Sagsfremstilling

Efter at børnehaven er fraflyttet bygningerne placeret på Elmevej 68-70 og Hvilshøjvej 5 i Ø. Brønderslev, og efter at der er taget beslutning om, at der ikke skal indrettes midlertidige flygtningeboliger i bygningerne, skal der tages stilling til bygningernes og arealets fremtid.

P.t. er tilbageværende kommunale funktion i bygningen på Elmevej kombineret junior- og ungdomsklub. P.t. er der ca. 75 brugere, og der er åbent 3 aftener pr. uge i vinterhalvåret. Der er undersøgelser i gang med henblik på placering af disse funktioner på skolen.

Kommunaldirektøren foreslår, at Økonomiudvalget tager stilling til bygningernes og arealets fremtid

Personale

Ingen.

Beslutning

Stillingtagen afventer skitse for samlet anvendelse af området og forslag til ungdomsklubbens mulige fremtidige placering,

Bilag

Til toppen


11. Projektforslag for fjernvarmeforsyning af Ådalen Nord og Psykiatrisk Sygehus


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Forsyning fremsender et projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet ved planlagt udstykningsområde i Ådalen Nord i Brønderslev med anmodning om projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. Projektet omfatter etablering af fjernvarmedistributionsnet og fjernvarmeforsyning af kommende boliger indenfor lokalplan 01-B-34.01´s afgrænsede område.

Teknik- og Miljøudvalget og Økonomiudvalget skal tage stilling til, om projektforslaget kan godkendes.

Sagsfremstilling

Brønderslev Forsyning fremsender et projektforslag for udvidelse af fjernvarmeforsyningsområdet ved planlagt udstykning af 63 parcelhusgrunde i Ådalen Nord i Brønderslev med anmodning om projektgodkendelse. Området er omfattet af lokalplanforslag 01-B-34.01, som er endeligt vedtaget af Byrådet den 25. maj 2016.

Brønderslev Kommune skal som varmeplansmyndighed behandle projektet i henhold til bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016 af Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. Kommunen kan godkende projektet, såfremt de samfundsøkonomiske hensyn taler herfor. Projektforslaget kræver desuden en VVM-screening, idet anlægget er opført i bilag 2 i bekendtgørelse nr. 1184 af 6. nov. 2014 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM).

Det fremgår af projektmaterialet, at den samlede investering til udbygning af fjernvarmedistributionsnettet for områdets 63 boliger vil koste 3,519 mio. kr. fordelt over 8 etaper. Anlægsarbejdet omfatter jord- og anlægsarbejde, rørleverance, smedearbejde samt retablering af de opgravede arealer. Da Brønderslev Varme planlægger at konvertere Brønderslev Psykiatriske Sygehus fra naturgas til fjernvarme via hovedledningsnettet til Ådalen Nord, er en del af investeringen i hovedledningsnettet lagt over på et kommende projektforslag for Brønderslev Psykiatriske Sygehus grundet den øgede ledningsdimension, konverteringen medfører.

Projektforslaget viser, at det er samfundsøkonomisk fordelagtigt at gennemføre projektet. Ved gennemførelse af projektet er der beregnet en samfundsøkonomisk nutidsværdi besparelse på 3,56 mio. kr. over en 20 årig periode set i forholdt til en individuel forsyning af området med varmepumper fordelt med 50 % luft/varme og 50 % jordvarmeanlæg.

Projektet indeholder følgende følsomhedsberegninger på samfundsøkonomi besparelsen:

 • 20 % øget investering på hovedledning giver en besparelse på 3,166 mio. kr.
 • Reducering af tilslutningsprocenten fra 100 % til 80 % giver en besparelse på 2,433 mio. kr.
 • Høj CO2 pris giver en besparelse på 3,549 mio. kr.
 • Lav CO2 pris giver en besparelse på 3,576 mio. kr.

Selskabsøkonomisk viser projektet et overskud på 149.000 kr. det først år, stigende til 228.500 kr. pr. år efter 17 år.

De brugerøkonomiske beregninger viser, at det er fordelagtigt for forbrugerne at få etableret fjernvarme i området. For et hus på 175 m2 med et varmebehov på 8,4 MWh/år bliver den årlige varmeudgift inklusiv drift, vedligeholdelse og afskrivning/forrentning af husinstallationsudgifterne 14.505 kr. for jordvarmeanlæg, 14.196 kr. for luft/vand varmepumpeanlæg og 12.243 kr. for fjernvarmeforsyning. I disse beregninger er udgifterne til distributionsnettet (byggemodningsbidraget) ikke medregnet. Byggemodningsbidraget udgør 55.857 kr. ekskl. moms pr. bolig og forfalder ved opstart af ledningsarbejdet på de enkelte etaper.

Sagen vedrørende byggemodningsbidrag har tidligere været på Økonomiudvalgets dagsorden som orienteringssag (pkt. 17 den 28. september 2016).

Energimæssigt er der beregnet et brændselsforbrug på 625 MWh/år ved fuldt udbygget fjernvarmeforsyning af området. Miljømæssigt vurderer projektforslaget, at fjernvarmescenariet vil give en CO2 ækvivalent besparelse på 269 ton i perioden 2016 -2035.

Projektforslaget forudsætter ikke påbud eller anvendelse af andre styringsmidler for gennemførelsen.

Projektforslaget har været sendt i høring hos HMN Naturgas og en lodsejer, der skal pålægges servitut for nedlægning af fjernvarmeledning i dennes udlagte private fællesvej. HMN GasNet meddeler i høringssvar af 16. september 2016, at de ingen bemærkninger har. De manglende bemærkninger er nødvendigvis ikke udtryk for, at man er enig i alle anvendte forudsætninger/beregninger, men alene er udtryk for, at HMN GasNet på basis af de foreliggende oplysninger og egne analyser ikke finder, at der er grundlag for at gøre indsigelser imod projektforslaget.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har foretaget en VVM-screening af projektet, og vurderer på baggrund af denne screening, at projektet ikke er VVM-pligtigt.vi

duel

syning (ton)

Fagforvaltningen for Teknik og Miljø foreslår, at Teknik- og Miljøudvalget godkender det fremsendte projekt i henhold til varmeforsyningsloven.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 3. oktober 2016, pkt. 3:

Udsættes.

Fremsendes til Økonomiudvalget med forslag om, at der indledes drøftelser med Brønderslev Fjernvarme A/S.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 12. oktober 2016:

Efter udsendelse af dagsordenen er der fremsendt korrigerede beregninger fra forsyningens rådgiver, NIRAS, hvoraf det fremgår, at byggemodningsbidraget i stedet skal fastsættes til 37.857 kr. ekskl. moms.

Teknik- og Miljøudvalget er orienteret om den korrigerede beregning via mail, og alle er enige om , at der ikke skal afholdes ekstraordinært møde i Teknik- og Miljøudvalget. Teknik- og Miljøudvalget indstiller fagenhedens forslag til godkendelse.

Beslutning

Teknik- og Miljøudvalgets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Orientering om takstfastsættelse for byggesager her og i andre kommuner


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Teknik og Miljøudvalget besluttede på møde den 15. august 2016, at takstfastsættelsen for byggesager i andre kommuner skulle undersøges nærmere. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har på forskelligvis vurderet baggrunden for kommunernes fastsættelse af byggesagsgebyrerne.

Teknik- og Miljøudvalget fremsender sagen til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Teknik og Miljøudvalget besluttede på møde den 15. august 2016, at takstfastsættelsen for byggesager i andre kommuner skulle undersøges nærmere. Fagforvaltningen for Teknik og Miljø har på forskelligvis vurderet baggrunden for kommunernes fastsættelse af byggesagsgebyrerne.

Fagforvaltningen kan konstatere, at der er stor forskel på byggesagsgebyrernes størrelse blandt kommunerne. I Nordjylland svinger gebyrerne i 2016 mellem 306 kr. (Mariagerfjord) og 690 kr. (Brønderslev). Samtidig har enkelte kommuner besluttet helt at afskaffe byggesagsgebyrerne - Thisted, Vesthimmerland og Rebild.

Den store forskel vurderes at fremkomme gennem to forhold.

1. Der er forskellige ønsker til graden af skattefinansiering på området, jf. bl.a. at 3 kommuner helt afstår fra opkrævning af gebyrer.

2. Selvom kommunerne har det samme lovgrundlag at udregne gebyrerne på baggrund af, er der en vis "metodefrihed".

Med hensyn til det sidste kan det oplyses, at kommunerne har mulighed for "at tage det hele med", men det kræver en høj grad af dokumentationsarbejde. Hvis tingene vurderes at være svære at dokumentere, kan man nøjes med at tage udgangspunkt i de tilknyttede lønudgifter, hvilket giver en væsentlig lavere timepris.

Fagforvaltningen for Teknik og Miljøforeslår, at Teknik- og Miljøudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 3. oktober 2016, pkt. 4:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Sagen sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning
 • Dagsordens-/referatproblemer på hjemmeside
 • Frikommuneforsøg godkendt
 • Afslag på støtte til bæredygtighedsfestival
 • Synliggørelse af gode resultater fra Norddanmarks EU kontor

Til toppen


14. Lukket punkt: Kommunale arealer


Til toppen


15. Lukket punkt: Boligplacering af flygtninge i Brønderslev Kommune


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 12. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach