Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 16. november 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Ingen.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ØK

Sagsfremstilling

Evt. bemærkninger til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Til toppen


3. Kvartalsmøde med Direktionen


Resume

Sagsforløb: ØK

Drøftelse af sager af aktuel politisk og administrativ betydning.

Sagsfremstilling

I forlængelse af Økonomiudvalgets beslutning på mødet den 22. oktober 2014 gennemføres kvartalsvise orienteringsmøder mellem Økonomiudvalg og Direktion, hvor der bliver orienteret om sager, der har aktuel politisk eller administrativ betydning.

Emneliste er fremsendt til Økonomiudvalgets medlemmer.

Kommunaldirektøren anbefaler, at drøftelse gennemføres.

Direktionens medlemmer vil deltage under punktet.

Personale

Ingen.

Beslutning

Gennemført.

Til toppen


4. Budget 2017 - aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: DIR/ØK

Der gennemføres en fælles drøftelse mellem Økonomiudvalget og Direktionen med henblik på hvilke opgaver, der affødes af budgetaftale 2017, og med henblik på fælles forståelse af udmøntningen af budgetaftalen.

Sagsfremstilling

På baggrund af budgetaftalen for 2017 har Direktionen udarbejdet en foreløbig oversigt over afledte indsatser, opgaver og initiativer m.v..

Hensigterne hermed er flere:

 • at oversigten skal danne et samlet overblik over budgetaftalens afledte opgaver, indsatser, initiativer m.v. både på drift og anlæg
 • at oversigten skal kunne danne baggrund for løbende opfølgning på status for opgaverne m.v. i forbindelse med de kvartalsvise budgetopfølgninger
 • at oversigten skal medvirke til en fælles fortolkning i Økonomiudvalget og Direktionen af, hvorledes de enkelte elementer i budgetaftalen skal udmøntes konkret, og i forlængelse heraf, hvem der har ansvar for hvad.

Direktionen foreslår, at der gennemføres en fælles drøftelse af oversigten.

Oversigten vil efterfølgende blive behandlet i respektive fagudvalg med henblik på prioritering af indsatserne.

Direktionen vil deltage under dette punkt.

Beslutning

Drøftet.

Aftalen omkring ”pulje til pædagogisk personale…” er, at den skal fordeles uden ansøgning, og indgår i den almindelige normering.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 3 - 2016


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30.09.2016. Budgetopfølgning 3 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -14.772 mio. kr. Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016. Byrådet anmodes om behandling af bevillingsmæssige konsekvenser.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalvise budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførselsudgifter

Service- udgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-7.099

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

0

774

774

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-17.943

500

-17.443

Ældreomsorgsudvalget

0

6.450

6.450

Social- og Sundhedsudvalget

0

2.096

2.096

Teknik- og Miljøudvalget

0

450

450

I alt

-17.943

10.270

-14.772

Budgetopfølgningen pr. 30.09.2016 viser

·at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med

-7.099 kr.

·at der på overførselsudgifterne forventes en mindreudgift på

-17.943 kr.

·at der på serviceudgifterne forventes et merforbrug på

10.270 kr.

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 30. september 2016 et forventet mindreforbrug på -14.772 mio. kr.

Merindtægten på finansieringssiden skyldes primært et ekstraordinært integrationstilskud på 2,0 mio. kr., samt efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2015 på 4,5 mio.kr.. Derudover er der færre renteudgifter som følge af det lavere renteniveau svarende til ca. 1,2 mio. kr.

Mindreforbruget på overførselsudgifterne, skyldes primært lavere udgifter på integrationsområdet på 13,4 mio.kr., samt mindre forbrug på 2,0 mio.kr. som følge af de vedtagne strategier på beskæftigelsesområdet. Merforbruget på serviceudgifterne kan hovedsageligt henføres til ældreområdet, herunder Frit Valg på personlig og praktisk hjælp på 3,9 mio. kr.. Derudover er området vedrørende mellemoffentlige betalinger udfordret på grund udgifter til køb af plejehjemspladser i andre kommuner, her forventes et merforbrug på ca. 3,0 mio.kr.

Som det har været praksis hidtil er indtægter på grundsalg til byggegrunde indregnet i budgetopfølgningen, mens de indtægter der har været på været jordsalg på erhverv på 13,9 mio. kr. ikke er indregnet i denne budgetopfølgning, men det forslås, at der med budgetopfølgningen ligeledes gives en bevilling på 13,9 mio. kr. til grundsalg til erhvervsjord.

I budgetter er der afsat en pulje til håndtering af overførsel mellem årene og der resterer pt. 21,4 mio.kr. i puljen Puljen er at sidestille med midler kassebeholdningen og eftersom de resterende 21,4 mio. kr. ikke forventes brugt, foreslås det, at det resterende beløb på 21,4 mio.kr. nulstilles ved at give en negativ tillægsbevilling og midlerne hermed bevillingsmæssigt bliver en del af kassebeholdningen.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2016.

Direktionen,den 1. november 2016:

Budgetopfølgningen gennemgået og forslag til tilretninger drøftet.

Direktionen udtaler følgende:

Det samlede driftsresultat udviser fortsat en positiv status i forhold til korrigeret budget. Der er fortsat en positiv udvikling på overførselsudgifterne, som understøtter det positive samlede resultat.

På psykiatri- og handicapområdet konstateres, at udgiftsudviklingen er på vej i den ønskede retning, men at den fulde målopfyldelse forventes i 2017.

Ældreområdets økonomi er endnu mere presset end ved sidste budgetopfølgning, og fremadrettet er det specielt udviklingen i anvendelse af andre plejehjemspladser, som presser økonomien. I forhold til overholdelse af budget 2017, bør der derfor tages stilling til, om der midlertidigt skal arbejdes med en regulering i antallet af egne plejehjemspladser for at medvirke til balance i budgettet, eller om det skal afvente planen for plejecenterområdet, som ifølge budgetaftalen skal forelægges inden sommerferien.

Det skal understreges, at afvigelsen i serviceudgifterne ikke giver problemer i forhold til overholdelse af servicerammen på grund af overførselspuljen.

Direktionen indstiller, at der gives bevillinger i forhold til budgetopfølgningen.

Fritids- og Kulturudvalget, 2. november 2016, pkt. 3:

Til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Teknik- og Miljøudvalget, den. 7. november 2016, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 3:

Budgetopfølgningen taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2016, pkt. 3:

Udvalget lukker sundhedspuljen helt i 2016, og indregner -866.000 kr. I budgetopfølgningen.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at arbejdet med at nedbringe udgifterne på handicap- og psykiatriområdet går fremad, og udvalget forventer - selvom det forudsatte provenu på 5,5 mio.kr. i 2016 ikke er opnået fuldt ud - at det forudsatte provenu i 2017 på 6,3 mio.kr. vil blive opnået.

Udvalget konstaterer, at der fortsat mangler en pulje til nye og ikke tidligere kendte sager, som dukker op i løbet af året, fx borgere, der får tilkendt pension eller får en hjerneskade. Udvalget kan ikke undlade at yde hjælp til disse borgere.

Udvalget ønsker en vurdering af, om den indarbejdede budgetkorrektion på 2,5 mio.kr. fra controlling projekterne, er retvisende, eller om udvalget bør godskrives et større beløb.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at udgifterne til brug af forsorgshjem er reduceret.

Ældreomsorgsudvalget den 10. november 2016, pkt. 3:

Udvalget har drøftet budgetopfølgningen, og udvalget vil se på en revision af den nuværende afregningsmodel på Frit-valgområdet, som stammer fra 2002-03.

Det er udvalgets opfattelse, at merudgiften på 900.000 kr. overvejende stammer fra det besluttede ansættelsesstop, og det deraf afledte forbrug af vikarer. Dette kombineret med private leverandørers konkurs i foråret 2016 har betydet en merudgift, som ikke kunne forudses.

Merudgifterne til borgere, som vælger et ikke-kommunalt plejecenter, viser, at det er relevant at udarbejde den analyse, som Byrådet har besluttet i forbindelse med budget 2017.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Det skal udarbejdes handleplan på ældreområdet.

Bilag

Til toppen


6. Budgetproces for budget 2018


Resume

Sagsforløb: ØK

I forbindelse med budgetforliget for budget 2017 blev det aftalt, at en ny budgetprocedure skal aftales senest ved udgangen af november 2016 med henblik på fremrykning af budgetarbejdet for budget 2018.

Der er derfor udarbejdet en overordnet ramme til en ny budgetprocedure, som forelægges til drøftelse.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i budgetforliget for budget 2017 fremlægges hermed forslag til overordnet ramme for budgetprocessen for budget 2018 med henblik på en fremrykning af budgetarbejdet.

Forslaget indeholder bl.a.:

 • forslag til de økonomiske rammer for budgetprocessen
 • forslag om fremrykning af dele af budgetprocessen således der lægges op til beslutninger om reduktioner allerede i første halvdel af 2017
 • forslag til skitse til tidsplan.

Der ønskes en drøftelse af forslaget til ramme for budgetprocessen og forvaltningen vil på baggrund af drøftelsen udarbejde et mere uddybet forslag til budgetproces.

Direktionen anbefaler, at Økonomiudvalget godkender, at rammen danner udgangspunkt for et mere uddybet forsalg til budgetproces for budget 2018, som forelægges på Økonomiudvalgets møde i december.

Beslutning

Direktionen anmodes om at udarbejde et nærmere forslag til næste møde byggende på de gennemførte drøftelser.

Bilag

Til toppen


7. Status på controllingprojekter


Resume

Sagsforløb: ØK

Der er udarbejdet en oversigt over status på controllingprojekterne, som samlet udviser nettoindtægter på 7,8 mio. kr.

Det foreslås, at disse anvendes til

 • medfinansiering af underskud på handicap- og psykiatriområdet
 • finansiering af udmøntning af de resterende dele af digitaliseringsrationalet
 • styrkelse af kassebeholdningen
Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen har siden i november 2012 deltaget i en række controllingprojekter primært for at optimere kommunens indtægter. Nogen er udført i eget regi, mens andre er udført i samarbejde med andre bl.a. Dataproces og BDO. Arbejdet består af en række enkeltstående projekter med hver deres fokus - blandt andet indenfor mellemkommunale refusioner, førtidspension og skatte- og udligningssystemet.

Resultatet af arbejdet blev senest gjort op ultimo 2014, og økonomiafdelingen har derfor opgjort resultatet af arbejdet siden da. Samlet set har projekterne medført en merindtægt på 7,8 mio. kr. netto (oktober 2016). Herudover forventes der yderligere indtægter via berigtigelser af statsrefusion vedr. 2015, som endnu ikke er færdige, men de vil foreligge enten ultimo 2016 eller primo 2017.

Der er vedlagt oversigter over, hvordan indtægter og udgifter fordeler sig på de forskellige projekter.

Sidst resultatet af controllingprojektet blev opgjort, blev en del af indtægterne anvendt til at udmønte de resterende dele af digitaliseringspuljen, som manglede at blive udmøntet på administrationens område. Det foreslås, at dette også gøres nu, idet der pt. mangler at blive udmøntet 1.857.000 kr. i 2016 på digitaliseringspuljen. Den udmøntning på 430.000 kr., der derefter mangler i 2017, foreslås finansieret via projektet vedr. berigtigelser af statsrefusion for 2015, som endnu ikke er færdiggjort. Der vedlægges en oversigt over status på digitaliseringspuljen på administrationens område, hvor ovenstående forslag er indarbejdet.

Herudover kan en del af overskuddet henføres til Beskæftigelsesudvalget samt Social- og Sundhedsudvalgets områder og det foreslås derfor, at en del af overskuddet anvendes til at dække merudgifter på flerårsaftalens områder i 2016. Konkret foreslås, at 1,5 mio.kr. overføres til Ungecentret på Beskæftigelsesudvalget område og 2,5 mio.kr. overføres til Socialpsykiatri, handicap og misbrug under Social- og Sundhedsudvalgets område. Det resterende beløb på ca. 2,0 mio. kr. foreslås tilført kassebeholdningen.

Resultatet af controllingprojektet samt anvendelsen af midlerne er indarbejdet i budgetopfølgning 3.

Stabsforvaltningen foreslår, at Økonomiudvalget tager opgørelsen af controllingprojekterne til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Lukning af Flerårsaftalen for 2014 og 2015


Resume

Sagsforløb: DIR/BE/SS/ØK/BY

I forbindelse med ophør af flerårsaftalen skal Byrådet tage stilling til, hvorledes aftalens efterslæb for 2014 og 2015 bevillingsmæssigt skal håndteres.

Sagsfremstilling

På Byrådets møde den 16. december 2015 blev der lavet en overførsel af efterslæbet fra flerårsaftalen i 2014 og 2015 til 2016. Overførslen blev håndteret ved at give en tillægsbevilling i 2015 på i alt 31,2 mio. kr. fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område og 6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område. Samtidig blev der givet tillægsbevilling i 2016 på i alt -31,2 mio. kr. fordelt med -24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område og -6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalgets område.

Efterfølgende blev det på Byrådets møde den 30. marts 2016 besluttet at afslutte flerårsaftalen og igangsætte diverse aktiviteter samt tage de bevillingsmæssige konsekvenser. Der blev dog ikke taget stilling til, hvordan efterslæbet fra tidligere år håndteres fremadrettet.

Direktionen har drøftet sagen, og eftersom flerårsaftalen er besluttet lukket, anbefaler Direktionen, at det efterslæbet fra tidligere år nulstilles. I den sammenhæng er det vigtigt at understrege, at en nulstilling udelukkende har en bevillingsmæssig påvirkning. Der er ingen påvirkning af kassebeholdningen forbundet med denne bevilling, da udgiften allerede er afholdt.

Indstilling

Direktionen, 1. november 2016, pkt. 7:

Sagsfremstilling tilrettes.

Direktionen anbefaler, at efterslæbet for tidligere år nulstilles via bevilling på i alt 31,2 mio. kr. i 2016, fordelt med 24,8 mio. kr. på Social- og Sundhedsudvalget og 6,4 mio. kr. på Beskæftigelsesudvalget. Det skal understreges, at der ikke sker påvirkning af den aktuelle kassebeholdning ved dette bevillingsmæssige tiltag

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 6:

Indstilles til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. november 2016, pkt. 15:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


9. Brønderslev Idrætsforening søger om afskrivning af gældsbrev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Økonomiudvalget skal tage stilling til ansøgning fra Brønderslev Idrætsforening (BI) om eftergivelse af et rente- og afdragsfrit lån givet i 1977 på 2,5 mio. kr.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indskød i 1977 2,5 mio. kr. i BI-Centeret i form af et rente- og afdragsfrit lån med oprindeligt forfald 1. marts 2002. BI fik efterfølgende bevilliget henstand med tilbagebetaling af lånet indtil den 1. marts 2025, da foreningens økonomi ikke gav mulighed for at afdrage på gælden.

BI har i år påbegyndt en større renoveringsopgave af BI-Centeret - budgetteret til 3,9 mio. kr. excl. moms. Brønderslev Kommune har støttet projektet med 750.000 kr. fra anlægspuljen. Øster Brønderslev Sparekasses Fond har støttet med 40.000 kr.

BI søger i øjeblikket øvrige fonde for yderligere støtte, men da fonde som udgangspunkt ikke støtter renoveringer eller vedligehold, synes det ikke muligt at skaffe den nødvendige kapital til færdiggørelse af projektet. BI´s gældsbyrde betyder, at det ikke har været forsvarligt at optage nye lån til afslutning af projektet.

Med politisk beslutning om ændring af lokaletilskud fra 75% til 65% har det betydet et mindre tilskud svarende til 120.000 kr. for BI-Centeret, hvilket vanskeliggør tilbagebetaling af lån, vedligeholdelse og daglig drift.

Brønderslev Idrætsforening sender derfor ansøgning om, at Brønderslev Kommune afskriver det gamle gældsbrev på 2,5 mio. kr. Med afskrivning af gældsbrevet vil BI kunne optage lån til nødvendige renoveringer og investeringer i anlægget.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at Brønderslev Kommune - udover lånet på 2,5 mio. kr. til BI - har ydet rente- og afdragsfri lån til andre foreninger, forsamlingshuse mv. for i alt 4,5 mio. kr. Det må derfor forventes, at en eventuel eftergivelse af lånet til BI kan danne præcedens ved fremtidige ansøgninger fra øvrige låntagere.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. oktober 2016, pkt. 7:

Belyses nærmere.

Borgmester indkalder BI til møde for drøftelse af den opståede situation.

Karsten Frederiksen ønsker regnskab fremsendt som grundlag for fortsatte drøftelser.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 16. november 2016:

Borgmesteren har den 24. oktober 2016 afholdt møde med repræsentanter fra BI.

Borgmesteren vil orientere om mødets indhold.

Regnskab for 2015 vedhæftes.

Beslutning

Udvalget tilkendegiver, at kommunen gerne vil drøfte prioritetsrykning, fristforlængelse eller jordkøb, men ikke eftergivelse af gæld.

Karsten Frederiksen ønsker det kommunale lån afviklet ved salg af arealerne til kommunen.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af skema C for opførelse af Valdemarshaven etape 2, Brønderslev


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Byrådet har på møde den 8. oktober 2014 godkendt skema A og den 29. januar 2015 skema B for opførelse af 8 almene familieboliger i Valdemarshaven etape 2, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Byrådet anmodes om at godkende skema C med en samlet anskaffelsessum på 14.170.000 kr. samt en udgift til grundkapital på1.417.000 kr.

Sagsfremstilling

Byrådet har på møde den 8. oktober 2014 godkendt skema A og den 29. januar 2015 skema B for opførelse af 8 almene familieboliger i Valdemarshaven etape 2, Brønderslev.

Byggeriet er nu afsluttet, og nu fremsendes byggeregnskab (skema C) til godkendelse.

Det endelige byggeregnskab for boligerne ser således ud:

Skema B

Skema C

Grundudgifter i alt

3.987.000 kr.

3.987.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt

8.830.000 kr.

8.983.000 kr.

Omkostninger i alt

1.149.000 kr.

996.000 kr.

Gebyr i alt

205.000 kr.

205.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

14.171.000 kr.

14.171.000 kr.

Finansiering:

Skema B

Skema C

Realkredit (91%)

12.470.000 kr.

12.470.000 kr.

Grundkapital (7%)

1.417.000 kr.

1.417.000 kr.

Beboerindskud (2%)

283.000 kr.

283.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

14.170.000 kr.*

14.170.000 kr.*

*Differencen på de 1000 kr. skyldes en oprundingsfejl i BOSINF-systemet.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet godkender skema C med en samlet anskaffelsessum på 14.170.000 kr., samt en udgift til grundkapital på1.417.000 kr.

Personale

Ingen.

Økonomi

I forbindelse med godkendelse af Skema A den 8. oktober 2014 meddelte Byrådet bevilling på 1.417.000 kr. til dækning af 10 % i Landsbyggefonden. Skema C er uændret i forhold hertil.

Økonomiafdelingen kan oplyse, at efter godkendelse af Skema B er der afregnet 1.417.000 kr.

Økonomiafdelingen har derfor ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


11. Ansøgning om kommunegaranti for lån til udskiftning af fordøre


Resume

Sagsforløb: ØK/BY

Boligforeningen PM ansøger om kommunegaranti for et lån på ca. 1.015.000 kr. som foreningens afdeling 15 bliver nødt til at optage i forbindelse med udskiftning af fordøre i ejendommene beliggende Søparken 1 – 27 i Brønderslev og Lokesvej 1-63, Brønderslev.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune kan stille garanti for lånet.

Sagsfremstilling

Boligforeningen ansøger om kommunegaranti for et lån på ca. 1.015.000 kr. som foreningens afdeling 15 bliver nødt til at optage i forbindelse med udskiftning af fordøre i ejendommene beliggende Søparken 1 – 27 i Brønderslev og Lokesvej 1-63, Brønderslev.

Fordørene er i en meget dårlig tilstand og trænger til udskiftning.

Der har ikke i afdelingen været budgetteret nok midler, til fordørene kan udskiftes via henlæggelser. Derfor er det nødvendigt at finansiere renoveringen via låneoptagelse, men kreditforeningerne stiller krav om en kommunegaranti i den forbindelse.

Der er indhentet tre tilbud på arbejdet. Udgiften for udskiftning er indarbejdet i budgettet og godkendt på afdelingsmødet den 19. september 2016.

Iflg. Almenboligloven § 98 kan kommunalbestyrelsen yde garanti for lån til ekstraordinære renoveringsarbejder med en maksimal løbetid på 30 år.

Stabsforvaltningen foreslår, at Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune kan stille garanti for lånet.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at der i Brønderslev Kommunes regnskab for 2015 er restgæld på tidligere afgivet garantier til PM afd. 15 for 8.912.765 kr. Derudover blev der på Byrådets møde den 2. september 2015 godkendt ansøgning om yderligere kommunegaranti på ca. 1.883.000 kr. til udskiftning af tag - dette beløb indgår i ikke regnskabstallet for 2015.

Såfremt der stilles en kommunegaranti, vil det ikke belaste kommunens egen låneramme.

Beslutning

Økonomiudvalget indkalder PM til møde.

Bilag

Til toppen


12. Ansøgning om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger i Flauenskjold Hallen


Resume

Sagsforløb: FK/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til ansøgning fra Flauenskjold Hallen om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger 1.637.500 kr.

Sagsfremstilling

Flauenskjold Hallens bestyrelse søger om kommunal lånegaranti til energibesparende foranstaltninger.

Bestyrelsen har gennem den sidste tid arbejdet på at få sikret hallen gennem projektering af renoveringsprojekt med fokus på energibesparende foranstaltninger. Der er akut behov for renovering af vinduer, udbedring af manglende isolering, belysning og hvidevarer.

Der er indhentet tilbud fra lokale håndværkere, som vedlægges til orientering. Bestyrelsen vil efter godkendelse af mulighed for kommunal lånegaranti indhente et konkret tilbud på lån.

Fagforvaltningen for Børn og Kultur foreslår, at Byrådet godkender ansøgning om lånegaranti.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en eventuel kommunegaranti ikke vil belaste kommunens låneramme, idet investeringsudgiften er omfattet af automatisk låneadgang i henhold til bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier.

Kommunen har fastsat en garantiprovision på 0,75% p.a., der opkræves som en løbende årlig provision af restgælden ultimo året på det bagvedliggende lån.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 2. november 2016, pkt. 6:

Udvalget anbefaler ansøgningen godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


13. Godkendelse af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller v Skovengen


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 28, lokalplanforslag 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" samt miljørapport for etablering af ny vindmøllepark nord for Asaa.

Byrådet skal tage stilling til, om forslag til kommuneplantillæg og lokalplan for vindmøller v. Skovengen kan godkendes og udsendes i 8 ugers offentlig høring

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 28, lokalplanforslag 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" samt miljørapport for etablering af ny vindmøllepark nord for Asaa.

Vindmølleparken placeres i et område nord for Asaa. De 5 nye vindmøller forventes at kunne producere ca. 55.000 MWh pr. år, hvilket svarer til elforbruget i ca. 16.000 husstande. Hvis projektet gennemføres, forventes vindmøllestrøm produceret i kommunen at kunne dække ca. 137 % af det samlede elforbrug i kommunen i 2017. Fagforvaltningen bemærker, at det samlede energiforbrug i kommunen består af ca. 1/3 elforbrug, ca. 1/3 varmeforbrug og ca. 1/3 energiforbrug i transportsektoren.

I vindmøllernes designede levetid på 20 år vil de i alt spare miljøet for udledning af bl.a. 422.000 ton CO2, 88 ton SO2 og 340 ton NOx.

Resultatet af fordebatten blev behandlet på mødet i Økonomiudvalget den 21. oktober 2015.

Planforslagene
Da området ikke er udlagt til vindmølleformål i kommuneplanen, er der udarbejdet forslag til kommuneplantillæg nr. 28, der udlægger et område til opstilling af 5 vindmøller. I lokalplanforslaget fastlægges de præcise placeringer samt bestemmelser om møllernes udseende, placering af veje mv.

Planforslagene kan ses via kommunens digitale planportal:

http://bronderslev.viewer.dkplan.niras.dk/plan/53#/lokalplanid/622

Miljørapport
I miljørapporten, der opfylder kravene i henhold til både VVM-bekendtgørelsen og miljøvurderingsloven, beskrives vindmølleprojektets miljømæssige konsekvenser.

Støj og skygge

Vindmølleprojektet overholder støjgrænserne for både almindelig og lavfrekvent støj. I forhold til skyggepåvirkning vil ansøger montere møllerne med skyggestopprogram, der indstilles til 0 timers årlig skyggepåvirkning af alle nabobeboelser inden for 1 km. For beboere længere væk vil skyggekast være på maksimum 10 timer. Programmet vil sikre, at møllerne standses på tidspunkter, hvor der vil være risiko for overskridelse af aftalte rammer for skyggedannelser for nabobeboelserne. For at sikre skyggestoppet vil det blive fastsat som et vilkår i VVM-tilladelsen for projektet.

Landskab
Vindmøllerne foreslås placeret i et jordbrugsområde og i et særligt værdifuldt jordbrugsområde. Etableringen af vindmøllerne vil påvirke landbrugsdriften i et mindre område. Der er lang afstand til kommuneplanens natur- og landskabsudpegninger. Visualiseringerne i miljørapporten viser, at påvirkningen af områder med landskabsudpegning kun påvirkes i mindre grad på grund af afstanden og på grund af beplantningen langs Sæbyvej/Østkystvej. Beplantningen danner en afgrænsning om vindmøllernes nederste del, der klart markerer, at vindmøllen står længere væk end skoven. Den samlede vurdering er, at der er tale om et landskab, der kan “bære” store vindmøller, særlig pga. landskabets egen skala med det flade landskab.

Kulturmiljø
Vindmøllerne er ikke i direkte konflikt med udpegede værdifulde kulturmiljøer, men der vil være stor visuel kontakt til dele af Asaa by og havn. Oplevelsen af Asaa havn vil i stort omfang være rettet mod havnen og havet her ud for. Her står man med ryggen mod vindmøllerne. Oplevelsen af havnemiljøet påvirkes af vindmøllerne, når man ser fra havnen ind i mod land. De står i baggrunden for havnemiljøet, som i forvejen er et teknisk landskab med skibsmaster, pæle og bygninger. Kulturmiljøet er intakt, men horisontlinjen bag havnen er i denne synsvinkel tilføjet nogle elementer, som på grund af afstanden virker mindre dominerende. Vindmøllerne vil dog ikke have nogen væsentlig betydning for kulturmiljøet og dets udpegningsgrundlag. Der er ca. 1.500 m fra den nærmeste vindmølle til Asaa by ifølge kort i bilag.

Vindmøllerne vil være synlige i retning stik syd fra det værdifulde kulturmiljø Voerså Havn i Frederikshavn Kommune. På grund af afstanden og vindmøllernes placering i horisonten, vil kulturmiljøet ikke påvirkes væsentligt. Frederikshavn Kommune har ikke henvendt sig i forbindelse med foroffentligheden.

Natur
Adgangsvejen til en af vindmøllerne krydser et vandløb, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. For at anlægge adgangsvejen over vandløbet, rørlægges vandløbet under vejoverføringen. Der stilles vilkår til sikring af, at dyre- og plantelivet tilknyttet vandløbet påvirkes minimalt. I øvrigt berøres intet § 3-beskyttet natur i projektområdet. Der dispenseres for skovbyggelinje i et mindre område.

Dyreliv
Det er på baggrund af udførte fugletællinger og kollisionsberegninger i perioden marts 2015 til april 2016 konkluderet, at der i driftsperioden er risiko for kollision af disse arter, især sangsvaner. Omfanget vurderes dog til at være så lavt, at det ikke vil skade det internationale naturbeskyttelsesområde. I anlægsfasen vil der ingen effekt være.

Der er i driftsfasen risiko for kollision mellem flagermus og vindmøllerne, men omfanget af kollisioner vurderes dog at være så lavt, at det ikke har indvirkning på områdets økologiske funktion for flagermus.

Forhold til andre vindmølleparker

Der er en ældre vindmøllepark med 4 vindmøller i Frederikshavn Kommune. Der er også visualiseringer for samspil med andre vindmølleparker og masteanlæg. Visualiseringerne viser, at samspillet mellem parkerne er uproblematisk.

Høringsperiode
Hvis planforslagene og miljørapporten godkendes, udsendes de i 8 ugers offentlig høring i perioden fra den 25.november 2016. Den 7. december 2016 planlægges afholdt et borgermøde om projektet, hvor projektet gennemgås, og der inviteres til debat. Energinet.dk deltager og orienterer om reglerne i værditabsordningen for vindmøller.

Placering ved Skovengen

Kommuneplanens retningslinjer indeholder et afstandskrav til overordnede veje svarende til vindmøllens totalhøjde. Totalhøjden er 140 m. Skovengen er offentlig vej, men er ikke en overordnet vej. Skovengen giver i dag adgang til 4 huse, hvoraf to har en naturlig adgangsvej fra henholdsvis Skelgårdsvej og Sæbyvej og derfor ikke skal forbi vindmøllerne.

Brønderslev Kommune har af hensyn til sikkerheden for trafikanterne på Skovengen fastsat et afstandskrav på 20 m fra møllevingerne til vejens ydergrænser inkl. rabat og grøfter. Vindmøllerotor har en radius på 56, hvormed afstandskravet er 76 m til møllecentrum. Vindmølle 4 og 5 ligger på henholdsvis nordlig og sydlig side af Skovengen, og afstandskravet på 76 m overholdes. Risiko for havari med vindmøller er minimale for afprøvede og godkendte vindmølletyper. I Danmark er det et krav, at vindmøllerne typegodkendes i henhold til Energistyrelsens certificerings- og godkendelsesordning inden de opstilles. Typegodkendelsen skal blandt andet sikre overensstemmelse med gældende krav til sikkerhedssystemer, mekanisk og strukturel sikkerhed, personsikkerhed og elektrisk sikkerhed.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet godkender,

 • at forslag til kommuneplantillæg nr. 28, lokalplanforslag 32-T-22.01 "Vindmøller ved Skovengen" og miljørapport og udsendes i offentlig høring,
 • at der afholdes borgermøde 7. december 2016 i Asaa.
Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2016, pkt. 9:

Videresendes til Økonomiudvalget uden indstilling.

Hans Chr. Holst deltog ikke i behandlingen af sagen pga. inhabilitet.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Indstilles sendt i høring.

Karsten Frederiksen er imod.

Bilag

Til toppen


14. Opstart af planlægning for et solvarmeanlæg i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Med et ønske om at etablere et solvarmeanlæg ved Ø. Brønderslev anmodes der om at igangsætte fordebat, kommuneplantillæg og lokalplan for området.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der kan igangsættes planlægning for projektet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik Miljø har været i dialog med bestyrelsen for Ø. Brønderslev Fjernvarmeselskab om placering af et solvarmeanlæg ved Ø. Brønderslev.

Anlægget ønskes placeret syd for Ø. Brønderslev nær et eksisterende landbrug ved Taksvej. Lokalplanområdet er afgrænset mod øst af et eksisterende læhegn og der etableres afgrænsende beplantning mod syd, vest og nord. Området betjenes af en servicevej, som etableres langs læhegnet fra Taksvej. Ejendommen ejes af en privat lodsejer. Der er indgået aftale med lodsejeren om, at Ø. Brønderslev Fjernvarmeselskab køber jorden, hvor anlægget ønskes placeret.

Gennemførelse af anlægget forudsætter udarbejdelse af en lokalplan, da det vurderes, at der er tale om et større anlægsarbejde. Området ligger i landzone og uden for kommuneplanens rammeinddeling. Derfor skal der også udarbejdes et kommuneplantillæg med tilhørende fordebat.

Anlægget består af 4.990 m² solfanger. Det producerer ca. 2.522 MW/år, hvilket svarer til ca. 30 % af den årlige producerede varme i Ø. Brønderslev. Der føres transmissionsledninger ind til det eksisterende kraftvarmeværk, beliggende Ahornvej 26 i Ø. Brønderslev. Der etableres en mindre tilbygning til eksisterende kraftvarmeværk. Tilbygningen kræver ikke, at der etableres en lokalplan. Derfor vil lokalplanområdet kun omfatte arealet med solfangere, samt den forsynende servicevej.

Arealet ligger indenfor kommuneplanens udpegninger til jordbrugsområde, vurderingszone og særlig vurderingszone for store husdyrbrug samt kirkebeskyttelseszone. Fagforvaltningen vurderer, at placering af solvarmeanlægget ikke vil være i strid med de hensyn, som skal varetages med udpegningerne.

Lokalplanen og kommuneplantillægget er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 3a. Projektet er desuden omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, pkt. 3a. Der gennemføres derfor en miljøscreening af lokalplanen og en VVM-screening af projektet.

Opførelse af solfangeranlægget forudsætter en projektgodkendelse i henhold til varmeforsyningsloven. En endelig godkendelse af varmeprojektet kan først godkendes, når lokalplanen er endelig vedtaget.

Ansøger bidrager til planprocessen med udarbejdelse af lokalplanforslaget.

Fordebatten kan udsendes i 4 ugers høring løbet af januar 2017. Såfremt der ikke kommer bemærkninger i fordebatten delegeres behandlingen af lokalplanen til Teknik- og Miljøudvalget.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Økonomiudvalget igangsætter fordebatten samt udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan for et solvarmeanlæg ved Ø. Brønderslev.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2016, pkt. 6:

Fagforvaltningen forslag indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


15. Behandling af fordebat om nyt boligområde i Ø. Brønderslev


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

I perioden fra den 16. august 2016 til den 13. september 2016 har der været afholdt fordebat om et nyt boligområde i Ø. Brønderslev. I offentlighedsperioden blev der afholdt borgermøde den 30. august 2016. I fordebatsmaterialet var der tre forskellige forslag til udstykningsplan for området. På baggrund af de indkomne bemærkninger er fastlagt ét forslag til udstykningsplan, som skal danne grundlag for lokalplanen.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om der skal udarbejdes plangrundlag for et nyt boligområde i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt fordebat og et borgermøde om planlægning for et nyt boligområde syd for Ø. Brønderslev. Der er kommet 8 bemærkninger. Opsummering af bemærkningerne og forvaltningens kommentarer til dem er vedhæftet i en bemærkningsoversigt.

Der har forud for placeringen af et nyt boligområde i Ø. Brønderslev været en længere debat, som også blev rejst på borgermødet. Borgerforeningen i Ø. Brønderslev og et flertal af borgerne i Ø. Brønderslev går ind for den placering til boligområdet, som var i fordebat. Placeringen følger principielt det perspektivområde for boliger, som er udlagt i kommuneplanen og overholder afstandskrav til eksisterende virksomheder. Derfor fastholdes placeringen af boligområdet.

I fordebatsmaterialet var tre forskellige forslag til udstykningsplan for området. På baggrund af de indkomne bemærkninger er der arbejdet videre med ét af forslagene (idéskitse 3). Der er arbejdet mere med overgang og kig til naturen, og der er lavet mindre justeringer af vejforløbet og grundstørrelserne i forhold til skitsen fra fordebatten. Fremfor et stort område med mulighed for tæt lav bebyggelse er der lavet to mindre områder, som er integreret i planen og giver større fleksibilitet i planlægningen. Skitsen skal danne grundlag for lokalplanen.

Udstykningsplanen dækker et område på 8,7 ha, hvor der kan udstykkes 60 parcelhusgrunde i størrelse 900 til 1.400 m2 eller 54 parcelhusgrunde og 12 tæt lave boliger. Derudover indeholder planen et stort fællesareal og et område med eksisterende bebyggelse. Der er lagt op til lave 4 forskellige delområder i lokalplanen. Et delområde til parcelhuse (åben lav bebyggelse), et delområde til fælles areal, et delområde med mulighed for rækkehuse (tæt lav bebyggelse) og et delområde for den eksisterende landejendom med mulighed for udstykning af storparceller. Lokalplanen vil endvidere indeholde en etapedeling (som ikke er vist på bilaget), således at området kan udstykkes efter behov.

Forslaget til den nye kommuneplanramme følger i overordnet træk det nuværende perspektivområde 12-P-01 i kommuneplanen. Der er lavet justeringer for at få en mere afrundet overgang til naturen. Arealmæssigt er forslaget til kommunerammen lidt mindre end perspektivområdet.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Økonomiudvalget godkender, der er udarbejdes plangrundlag for et nyt boligområde i form af kommuneplantillæg og lokalplan.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2016, pkt. 5:

Fagforvaltningen forslag indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


16. Brønderslev Kommunes vinter- og renholdelsesregulativ


Resume

Sagsforløb: TM/ØK/BY

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø fremsender forslag til revideret "Vinterregulativ - Renholdelse for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" til godkendelse. Regulativet er udarbejdet i henhold til vejreglernes paradigme for "Vinter- og renholdelsesregulativ, november 2015", og tilpasset det nuværende serviceniveau.

Byrådet skal tage stilling til, om det fremsendte forslag til "Vinterregulativ - Renholdelse for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø fremsender forslag til revideret "Vinterregulativ - Renholdelse for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser" til godkendelse.

Den oprindelige lovgivning om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje er ophævet og indarbejdet i lov om offentlige veje fra den 27. december 2014 og bekendtgørelse om lov om private fællesveje fra den 4. november 2015. Det er derfor blevet nødvendigt at ændre kommunens regulativ således, at henvisningen til lovgivningen bliver korrekt.

Efter vedtagelsen af den nye lov om offentlige veje har Vejdirektoratet i november 2015 udarbejdet ny vejledning og paradigme til et vinter- og renholdelsesregulativ, som det fremsendte forslag er udfærdiget efter. Serviceniveauet i kommunens oprindelige vinter- og renholdelsesregulativ er tilstræbt bevaret og indbygget i den reviderede udgave, ligesom vejklassificeringen er tilpasset paradigmet, hvor de højest prioriterede vejklasser bliver prioriteret først. Regulativet har været forhandlet med Nordjyllands Politi og blevet godkendt den 26. oktober 2016.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår, at Byrådet godkender det fremsendte forslag til vinter- og renholdelsesregulativ.

Personale

Ingen.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2016, pkt. 13:

Fagforvaltningen forslag indstilles godkendt.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Økonomiudvalgets møde den 16. november 2016:

Kommunaldirektøren anbefaler, at kompetencen til at behandle lignende sager fremover tillægges Teknik- og Miljøudvalget.

Beslutning

Indstilles godkendt, ligesom det indstilles, at det fremover afgøres i Teknik- og Miljøudvalget.

Bilag

Til toppen


17. Deltagelse i frikommuneforsøg


Resume

Sagsforløb: BE/ØK/BY

Brønderslev Kommune har sammen med de øvrige nordjyske kommuner søgt om deltagelse i et frikommuneforsøg. Brønderslev Kommune har nu modtaget tilsagn fra Social- og Indenrigsministeriet om, at Brønderslev Kommune er blevet udvalgt til at deltage i frikommuneforsøget på beskæftigelses og integrationsområdet.Næste skridt er, at der nu skal udarbejdes konkrete forsøgsansøgninger om de enkelte delelementer i frikommuneforsøget.

Byrådet skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage i forsøget vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler.

Byrådet skal desuden tage stilling til, om der er andre forsøgsansøgninger, som Brønderslev Kommune skal deltage i nu eller på sigt.

Sagsfremstilling

På KKRs møde den 12. februar 2016 blev det anbefalet, at de 11 nordjyske kommuner skulle udarbejde en fælles nordjysk ansøgning om at blive godkendt som frikommunenetværk under temaet En mere fleksibel og effektiv beskæftigelsesindsats, herunder også indsats for flygtninge.

Ansøgningen blev godkendt af såvel KKR og de 11 kommuner i foråret 2016, ligesom det blev godkendt, at Aalborg kommune er kommunernes netværksansvarlige, der har kontakten til Social- og Indenrigsministeriet og sikre overordnet koordinering på tværs af kommunerne.

Ansøgningen blev fremsendt til Social- og Indenrigsministeriet den 1. juni 2016 med forventning om svar primo september 2016, hvilket sidenhen blev udskudt til primo oktober 2016. I venteperioden henover sommermånederne blev konkrete forslag drøftet mellem kommunerne og med politiske udvalg i kommunerne, og det blev aftalt, hvilke kommuner, der ville gå sammen om konkrete forsøg, såfremt de nordjyske kommuner blev udtaget som frikommunenetværk.

Den 10. oktober 2016 kom der skriftligt tilsagn om, at de 11 nordjyske kommuner er med i frikommuneforsøget som et samlet netværk. Frikommuneforsøget løber frem til den 31. juli 2020.

I forsøgsperioden vil de enkelte kommuner i netværket kunne søge Social- og Indenrigsministeriet om fritagelse for gældende lovgivning på ansøgte områder. Social- og Indenrigsministeriet behandler ansøgningerne i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet, Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, Styrelsen for International Rekruttering og Integration m.fl.

Første ansøgningsrunde er den 1. december 2016, og der har dermed været tale om en meget kort proces for kommunerne. Således har perioden fra den 10. oktober 2016 til den 31. oktober 2016 været afsat til udarbejdelse af konkrete ansøgninger, mens perioden fra den 1. november 2016 til den 30. november 2016 er afsat til politisk godkendelse af ansøgningerne samt partsinddragelse. Den 1. december 2016 fremsendes de konkrete ansøgninger til Social- og Indenrigsministeriet.

Brønderslev Kommunes ansøgning

Kommunenetværket har arbejdet med et idékatalog med 11 konkrete forslag. De nordjyske forslag til frikommuneforsøg er af tovholderkommunen (Aalborg) sammenfattet i én rapport, der blev behandlet på Beskæftigelsesudvalgets møde den 5. september 2016. 7 af forslagene er indtil videre udmøntet i konkrete ansøgninger.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommune deltager i forsøget vedr. ”Formkrav ved lovpligtige samtaler”.

Frikommuneforsøg vedr. formkrav til lovpligtige samtaler

Forsøget tager afsæt i, at der ønskes mulighed for et mere fleksibelt og individuelt tilpasset kontaktforløb for målgrupperne i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Der ønskes en ophævelse af de lovgivningsmæssige krav omkring tidsfrister for afholdelse af kontaktsamtaler samt kontaktform. Formålet er at etablere en individuel indsats, som tager udgangspunkt i borgerens individuelle behov, barrierer og kompetencer med fokus på at skabe resultater frem for overholdelse af proceskrav.

Følgende kommuner forventes at søge om denne forsøgside: Frederikshavn/Læsø, Hjørring, Brønderslev, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Vesthimmerland, Mariagerfjord og Aalborg.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Brønderslev Kommunes deltagelse afgrænses til forsikrede ledige.

De øvrige ansøgninger fremgår af medsendte bilag

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at

 • Byrådet tager stilling til, om Brønderslev Kommune skal deltage frikommuneforsøget vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler
 • Byrådet tilkendegiver, om der er andre forsøgsansøgninger, som Brønderslev Kommune skal deltage i nu eller på sigt
 • Det Lokale Arbejdsmarkedsforum afgiver høringssvar i sagen.
Personale

Ingen.

Indstilling

Integrationsrådet, 7. november 2016, pkt. 3:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Afbud fra:

Knud Jørgensen

Cady Mampouya-Kilele

Kamomo Kasigwa Ruhinduka

Udeblevet uden afbud:

Søren Krog Jensen

Salah-Eldin E.S. El-Awad

Daniel Nouri

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Indkaldt suppleant:

Fakhriya Afshar

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 4:

Det indstilles, at Brønderslev Kommune deltager i projekt nr. 4 vedr. formkrav ved lovpligtige samtaler på det forsikrede område.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Arne M Jensen og Lene Hansen er imod.

Bilag

Til toppen


18. Forlængelse af partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, DI, Tech College og EUC Nord


Resume

Sagsforløb: BE/BS/ØK/BY

Byrådet skal tage stilling til, om partnerskabsaftalen skal forlænges frem til den 1. oktober 2018 og om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune indgik den 1. oktober 2014 en partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri samt Tech College Aalborg og EUC Nord. Aftalen løber til den oktober 2016.

Omdrejningspunktet for aftalen er en arbejdsgruppe, hvor der er repræsentanter for parterne i arbejdsgruppen. LO har ligeledes en plads i arbejdsgruppen.

Den nuværende partnerskabsaftale løber frem til den 1. oktober 2016. Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet et udkast til en ny partnerskabsaftale, som løber frem til den 1. oktober 2018.

Forslag til ny aftale

Fagforvaltningen for Beskæftigelse har udarbejdet forslag til en ny partnerskabsaftale. Aftaleparterne har godkendt aftalen. I aftalen er der formuleret følgende målsætninger:

 • Alle unge bosiddende i Brønderslev Kommune under erhvervsuddannelse på EUC Nord og Tech College Aalborg indenfor bygge/anlæg eller industrifagene skal i et praktikforløb hos en virksomhed
 • Andelen af elever, der vælger en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10.klasse, skal i aftaleperioden være på minimum 28 %
 • Skolerne i Brønderslev Kommune skal hvert år have et forpligtende samarbejdsforløb med en konkret virksomhed.
 • Andelen af unge på offentlig forsørgelse, der modtager uddannelseshjælp, skal i aftaleperioden ligge under det regionale niveau.

Aftalen har været sendt i høring hos parterne samt LO Brønderslev. LO Brønderslev har i den forbindelse ønsket at indgå i som part i aftalen.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Byrådet godkender, at der indgås partnerskabsaftale med Dansk Byggeri, Dansk Industri, Tech College Aalborg og EUC Nord gældende frem til den 1. oktober 2018 og tager stilling til, om LO Brønderslev skal indgå som part i aftalen.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 10:

Indstilles til godkendelse. Det indstilles endvidere, at LO indgår som part i aftalen.

Børne- og Skoleudvalget, 8. november 2016, pkt. 7:

Indstilles godkendt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Claus Kongsgård ønsker foraet så åbent som muligt.

Bilag

Til toppen


19. Ansøgning om støtte til deltagelse i Danmarkskampagnen 2017


Resume

Sagsforløb: ØK

Brønderslev Erhverv og Turisme foreslår, at Brønderslev Kommune som i 2014 deltager i Danmarkskampagnen - den fælles brandingkampagne for hele Nordjylland.

Økonomiudvalget anmodes om stillingtagen til ansøgningen, herunder afholdelse af deltagerbetaling på 100.000 kr.

Sagsfremstilling

I 2014 deltog Brønderslev Kommune i den nationale markedsføring i Danmark sammen med de øvrige kommuner i Region Nordjylland. Brønderslev Erhverv og Turisme oplyser, at Brønderslev Kommune derved opnåede rigtig gode besøgstal på deres hjemmeside og hos turistattraktionerne og overnatningsstederne i kommunen.

Brønderslev Kommune har igen i 2017 mulighed for at deltage i kampagnen. Ved køb af kampagnepakken 2, får kommunen mulighed for omtaler i VisitNordjyllands nyhedsbrev, i online magasin, biografreklamer, YouTube etc.

I prisen er også en lokal film til brug i kampagnen.

Økonomiudvalget vedtog at bevilget et tilskud på 100.000 kr. til deltagelse i 2014, mens der i 2015 blev meddelt afslag på ansøgningen om tilskud til deltagelse.

Stabsforvaltningen foreslår, at der meddeles afslag på ansøgningen med begrundelse i, at Brønderslev Kommune ikke er kendetegnet ved mange turistovernatninger, ligesom stabsforvaltningen ikke finder det rimeligt, at alle kommuner skal betale samme beløb uden skelen til kommunestørrelse og turistpotentiale.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiudvalget har følgende puljer i Budget 2017, der kan anvendes, hvis pengene bevilges:

- Økonomiudvalgets udviklingspulje - 709.782 kr.

- Øvrige tilskud under Erhvervsservice og Iværksætteri - 212.503 kr.

Der er ikke taget højde for Økonomiudvalgets rammebesparelser i Budget 2017.

Beslutning

Arne M Jensen deltog ikke i behandlingen pga. inhabilitet.

Afslag.

Bilag

Til toppen


20. Invitation til deltagelse i projekt Landsbyklynger


Resume

Sagsforløb: TM/ØK

Brønderslev Kommune har modtaget invitation til deltagelse til projekt "Landsbyklynger". Landsbyklynger er en ny model for landsbyudvikling, som Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden vurderer kan være med til at skabe positiv udvikling på landet.

Kommunen og en gruppe af landsbyer kan opnå støtte til at prøve modellen af og få ekstern konsulentbistand hertil. Den kommunale medfinansiering pr. klynge/projekt er 75.000 kr.

Økonomiudvalget skal tage stilling til, om Brønderslev Kommune skal søge om deltagelse i projektet.

Sagsfremstilling

Kampagnen Landsbyklynger er en invitation til alle kommuner og landsbyer, om at være med til at udvikle op til 25 nye landsbyklyngesamarbejder. Målet er at vise nye veje til, hvordan samarbejdet mellem flere landsbyer kan skabe grundlag for det gode liv på landet.

Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten i de større byer er accelereret og har efterladt især de mindre landsbyer med markant færre borgere og arbejdspladser. Flere steder har man derfor eksperimenteret med at udvikle netværk og samarbejder mellem landsbyer, så både menneskelige og fysiske ressourcer udnyttes på tværs. Dette greb kaldes for landsbyklynger.

Nu inviterer Realdania, DGI og Lokale og Anlægsfonden kommuner og landsbyer til at deltage i et forløb, hvor kommunen og udvalgte landsbyer i fællesskab udvikler en landsbyklynge. Op til 25 nye klynger kan få støtte gennem kampagnen.

Målet er en række nye danske landsbyklynger, der viser andre veje til, hvordan samarbejdet mellem flere landsbyer kan skabe grundlag for det gode liv på landet. De udvalgte, deltagende kommuner får tilknyttet en proceskonsulent, der over halvandet år bidrager til den lokale udvikling af landsbyklyngen gennem:

 • Etablering af et nyt samarbejde og et nyt lokalt fællesskab
 • Udarbejdelse af en kommunikationsstrategi og styrket kommunikation
 • Ny viden og analyser, som giver øget kendskab til lokalområdet
 • Styrket fokus – internt og eksternt – på de lokale stedsspecifikke muligheder
 • En strategiplan, der udstikker de langsigtede mål for landsbyklyngen

Kommunen skal bidrage med 75.000 kr. i medfinansiering.

En landsbyklynge er defineret som: Et antal landsbyer, der samarbejder om fælles strategiske mål. Det sker i en netværksstruktur, hvor landsbyerne benytter hinandens styrker til at udvikle både den enkelte landsby og hele klyngen. Landsbyklynger handler om at skabe en fælles stedsidentitet, socialt fællesskab, og om at samles om fælles fysiske faciliteter og aktivitetsmuligheder.

Der er ansøgningsfrist for deltagelse til første runde den 11. november 2016. Der er dog løbende ansøgningsfrist og seneste mulighed for ansøgning om deltagelse den 1. maj 2017. På landsplan søges at oprette 25 landsbyklyngesamarbejder.

Fagforvaltningen for Teknik & Miljø foreslår,at Økonomiudvalget beslutter, om Brønderslev Kommune skal søge om deltagelse i projektet.

Personale

Der må påregnes en vis personalemæssig ressource i at bistå de eksterne konsulenter samt at føre processen med lokalområderne.

Fagforvaltningen vurderer, at der tidligst vil være tid til at udarbejde ansøgning i foråret 2017.

Økonomi

Økonomiudvalget har følgende puljer i Budget 2017, der kan anvendes, hvis pengene bevilges:

- Økonomiudvalgets udviklingspulje - 709.782 kr.

- Øvrige tilskud under Erhvervsservice og Iværksætteri - 212.503 kr.

Der er ikke taget højde for Økonomiudvalgets rammebesparelser i Budget 2017.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 7. november 2016, pkt. 10:

Teknik- og Miljøudvalget er positiv over for initiativet. Sagen sendes til Økonomiudvalget til vurdering af økonomien.

Hildo Rasmussen og Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Afslag. Der henvises til Landsbyrådets initiativ sammen med AAU.

Bilag

Til toppen


21. Korrektion af budgetramme


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Som en del af Byrådets forlig omkring Budget 2017 blev det besluttet, at budgetrammen for politikområde 601 skal reduceres med 1.000.000 kr. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår at nedsætte indsatsen støtte og vejledning i eget hjem til maksimalt 10 minutter om dagen.

Ældreomsorgsudvalget har godkende reduktion af budgetramme.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Som en del af Byrådets forlig omkring Budget 2017 blev det besluttet, at budgetrammen for politikområde 601 skal reduceres med 1.000.000 kr.

Borgere, som på grund af demenslignende symptomer eller andre kognitive vanskeligheder ikke selv evner at strukturere og overskue dagligdagens aktiviteter i hjemmet, kan i dag bevilges støtte og vejledning ud over personlig og praktisk hjælp i op til 25 minutter om dagen. Hjælpen gives i form af motivation til borgeren, og støtte/vejledning til at kunne etablere en kontakt mellem borger og hjemmepleje, at opretholde en døgnrytme og få hverdage til at fungere. Hjælpen til støtte og vejledning gives i en pakke af enten 10 eller 25 minutter, som kan gives dagligt. Pakken afregnes med timeprisen for personlig pleje.

Indsatsen støtte og vejledning er en kan-opgave, som ikke er beskrevet ved lov. Indsatsen er mere eller mindre unik for Brønderslev Kommune og bruges relationsskabende som første skridt på vejen til at gøre borgeren parat til at modtage hjemmepleje.

Ved nedsættelse af indsatsen til 10 minutter om dagen er besparelsen 66,90 time pr. uge svarende til 1.000.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at budgetrammen for politikområde 601 reduceres med 1.000.000 kr. på indsatsen støtte og vejledning i eget hjem.

Beslutningen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Indstilling

Ældrerådet, 2. november 2016, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 10. november 2016, pkt. 4:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Til toppen


22. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Ældreomsorgsudvalget skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntning af de 7,3 mio. kr., som Brønderslev Kommune er tildelt af værdighedsmilliarden.

Ældreomsorgsudvalget har godkendt udmøntning af ældremilliarden.

Fordelingen fremsendes til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” udgør i 2017 7,3 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker.

I forlængelse heraf fremsættes forslag til udmøntning af de 7,3 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2017". Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til. Fordelingen af Værdighedsmilliarden i 2017 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest 15. november 2016.

Fagforvaltningen Sundhed & Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af ældremilliarden på i alt 7,3 mio. kr. Forslaget fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalgets orientering.

Personale

Udmøntningen vil samlet set betyde ansættelse af flere medarbejdere.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 2. november 2016, pkt. 6:

Ældrerådet godkender forslaget til fordelingen.

Jonna Raasted var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 10. november 2016, pkt. 5:

Godkendt.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


23. Tilsagn om projekt til Særlig Tilrettelagt Virksomhedsforløb (STV) for udsatte ledige


Resume

Sagsforløb: BE/ØK

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har givet Jobcenter Brønderslev tilsagn om tilskud et projekt til særlig tilrettelagte virksomhedsforløb (STV) for udsatte ledige.

Målet med projektet er, at flere udsatte borgere opnår ordinære timer på arbejdsmarkedet gennem en styrket virksomhedsrettet indsats.

Projektet indebærer ansættelse af en projektleder og en virksomhedskonsulent og et tilskud hertil på i alt 1.447.000 kr. Projektperioden er fra den 1. november 2016 til den 31. december 2018.

Sagen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) udmeldte i maj 2016 en pulje, som skal give kommunerne mulighed for at arbejde med særlig tilrettelagte virksomhedsforløb (STV) for udsatte ledige. Beskæftigelsesudvalget godkendte i møde den 23. august 2016, at jobcentret udarbejdede en ansøgning til puljen.

STAR har den 27. oktober 2016 meddelt Jobcenter Brønderslev tilsagn om det ansøgte projekt, som hedder "Flere i job". Projektperioden er fra den 1. november 2016 til den 31. december 2018.

Målet med projektet er, at flere udsatte borgere opnår ordinære timer på arbejdsmarkedet, ved at den virksomhedsrettede indsats for målgruppen styrkes.

Projektets konkrete målgruppe og dermed også projektets succesmål er delt i to. Dette fremgår af nedenstående skema:

Målgruppe

Antal i Brønderslev Kommune pr. juli 2016

Andel af målgruppen i virksomhedsrettet indsats pr. juli 2016

Projektmål: Andel af målgruppen, som ved projektets afslutning forventes at deltage i en virksomhedsrettet indsats eller har opnået ordinære timer på arbejdsmarkedet

1) Aktivitetsparate modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse, som ikke er omfattet af integrationsprogrammet

363

15 %

(54 ud af 363 personer)

60 %

2) Personer i ressourceforløb

152

10 %

(15 ud af 152 personer)

35 %

Samlet bruttomålgruppe

515

Vejen til at nå projektmålene i STV-projektet går gennem tre indsatsspor:

1. Kulturforandring i jobcentret

Jobcentret har ultimo oktober 2016 indledt et kompetenceudviklingsforløb for ledere, rådgivere og virksomhedskonsulenter. Den fælles kompetenceudvikling har til formål at styrke samarbejdet mellem rådgivere og virksomhedskonsulenter med afsæt i en mere jobrettet og empowerment-orienteret tilgang til de udsatte borgere. Dette er også et indsatsmål i STV-projektet. Kompetenceudviklingsforløbet understøtter dermed den kulturforandring, som STV-projektet vil skabe.

2. Opbygning af kapacitet i jobcentrets virksomhedsindsats

Projektet indebærer ansættelse af en virksomhedskonsulent, som skal bidrage til at udvikle mulighederne for virksomhedsplacering og ordinære timer til projektets målgruppe.

3. Fokus på mening og retning for borgeren

Projektet vil arbejde med øget inddragelse af borgerne ved hjælp af den empowerment-orienterede tilgang. Konkret betyder det fx, at borgeren selv formulerer de jobmål og delmål, som sætter kursen i borgerens virksomhedsrettede indsatsforløb.

Jobcentret forventer, at STV-projektet vil understøtte den igangværende investeringsstrategi på kontanthjælpsområdet i Brønderslev Kommune, som Beskæftigelsesudvalget vedtog den 11. januar 2016. Kontanthjælpsstrategiens mål er i tråd med STV-projektet at øge den virksomhedsrettede indsats for kontanthjælpsmodtagere og bringe flere borgere ud af offentlig forsørgelse. Både strategien og projektet varer til udgangen af 2018.

Det konkrete arbejde med STV-projektet indledes den 14. november 2016, hvor Deloitte afholder en kvalificeringsworkshop for de involverede projekter i puljen. Deloitte er udvalgt af STAR til at stå for løbende processtøtte til projekterne. STV-projektets første to måneder - november og december 2016 - er afsat til forberedelse af projektet inden egentlig projektstart den 1. januar 2017.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Økonomiudvalget tager sagen til efterretning..

Personale

Projektet indebærer ansættelse af en projektleder og en virksomhedskonsulent til udgangen af 2018.

Økonomi

Udgifterne til projektet udgør i alt 1.807.000 kr. Jobcentret skal selv medfinansiere udgifter til kompetenceudvikling på 360.000 kr.

STAR har således bevilget restbeløbet på 1.447.000 kr.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 7. november 2016, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


24. Udviklingsplan 2021 for Museerne i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FK7ØK

Udviklingsplan 2021 for Museerne i Brønderslev Kommune fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet godkendte den 7. oktober 2015 Budget 2016. Med godkendelse af budgettet blev følgende aftaletekst udfærdiget vedr. Museerne i Brønderslev Kommune (efterfølgende defineret som museerne):

"Tilskud til museerne aftales fastholdt på 2016 niveau i 2 år. I løbet af denne periode forudsættes museerne at optimere driftsøkonomien bl.a. ved afhændelse af bygningsmasse, forøgelse af besøgsantal, fremskaffelse af yderligere ikke-kommunale fonds- og tilskudsmidler, således der kan udvikles flere formidlingstilbud, såsom skoletjeneste, integrationstjeneste mv."

Økonomiudvalget besluttede efterfølgende på møde den 28. oktober 2015: "Økonomiudvalget indstiller til godkendelse, at der ydes tilskud på op til 400.000 kr. i 2015, således der er sikret ikke statslig tilskud på 2.000.000 kr. i 2015. Tilskuddet udbetales, når der er positiv tilbagemelding fra Kulturstyrelsen med hensyn til statsanerkendelse. Økonomiudvalget fastslår, at budgetbeslutningen for 2016 og overslagsårene betyder, at der gives et ikke statslig tilskud på 2.000.000 kr. pr. år. Fagudvalg og Fagenheden anmodes om at udarbejde et aftalegrundlag med museet omkring forventninger og tidsplan for etablering af skoletjeneste, bygningsdriftsoptimering og driftsoptimering mv."

Byrådet godkendte Økonomiudvalgets indstilling som anført ovenfor.

Fritids- og Kulturudvalget godkendte på møde den 14. januar 2016 forslag til kommissorium for samarbejdsaftale - vedlagt som bilag.

Museerne i Brønderslev Kommune besluttede på bestyrelsesmøde den 1. februar 2016, at udarbejde eget forslag til udviklingsplan. Fritids- og Kulturudvalget var på deres møde den 3. marts 2016 enige om, at de vil se frem til at modtage udviklingsplanen.

Museerne i Brønderslev Kommune har nu sendt udviklingsplan 2021 til drøftelse og godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Fagenheden for Børn og Kulturforeslår, at Fritids- og Kulturudvalget

 • drøfter udviklingsplan 2021
 • tager stilling til dialogmøde med Museerne i Brønderslev Kommune
 • tager stilling til den efterfølgende politiske behandling af udviklingsplan 2021

Fritids- og Kulturudvalget, 14. juni 2016, pkt. 4:

Planen drøftet. Udvalget planlægger møde med museets bestyrelse og leder den 3. august 2016.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 18. august 2016, pkt. 6:

Museerne i Brønderslev Kommune har fremsendt referat fra dialogmødet. Fritids- og Kulturudvalget gennemførte drøftelse af referat fra dialogmøde og de stillede krav i forbindelse med godkendelse af budget 2016. Referatet fra dialogmødet er vedlagt til orientering.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalget den 6. september 2016:

Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune fremsender revideret udviklingsplan 2021 og oplæg til handlingsplan vedrørende nedlæggelse/afvikling af Try Museum til drøftelse og godkendelse i Fritids- og Kulturudvalget.

Fritids- og Kulturudvalget, 6. september 2016, pkt. 3:

Drøftelsen udsat.

Lars Bisgaard og Svend Erik Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Fritids- og Kulturudvalgets møde den 2. november 2016:

Bestyrelsen for Museerne i Brønderslev Kommune har godkendt udviklingsplan 2021 på møde den 26. september 2016.

Bestyrelsen har igangsat arbejdet med: Administrationen flyttes fra Try Museum til Dorf Møllegård inden udgangen af 2016. Den nuværende administrationsbygning i Try saneres inden udgangen af 2017. Udgiften til flytning og sanering vil koste 92.000 kr. Beløbet vil blive finansieret af overskud i 2016. Den årlige besparelse på flytningen vil andrage ca. 35.000 kr. Husflidsskolen rømmes ligeledes og afhændes i første halvdel af 2017.

Der vil i løbet af efteråret 2016 blive udarbejdet en plan for magasinplads.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 2. november 2016, pkt. 5:

Udvalget kan med den fremsendte ”Udviklingsplan 2021” og handlingsplanen vedrørende optimering/reduktion af museernes bygningsmasse konstatere, at museerne arbejder på at indfri Byrådets forventninger fra 2015 vedrørende:

 • Optimering af driftsøkonomien ved afhændelse af en del af museernes bygninger
 • Forøgelse af besøgstallet
 • Søgning af ikke-kommunale fondsmidler
 • Tilbud om både skoletjeneste og tilbud i forhold til integrationsopgaven.

Udvalget har forståelse for, at museernes opgaver ikke løses her og nu, men udvikles i en proces over en årrække, hvilket museerne også signalerer med titlen ”Udviklingsplan 2021”.

Udvalget anbefaler museerne at fortsætte med den planlagte udvikling.

Beslutning

Taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


25. Orientering


Resume

Sagsforløb: ØK

Beslutning

Spørgsmål til kritik af turismeindsats i BRN.

Til toppen


26. Lukket punkt: Anvendelse af bygning


Til toppen


27. Lukket punkt:


Til toppen


28. Lukket punkt: Ansøgning om fornyelse af alkoholbevilling


Til toppen


29. Lukket punkt: Ansøgning om alkoholbevilling samt godkendelse af bestyrer


Til toppen


30. Lukket punkt: Anmeldelse om ændring af sammensætningen af bestyrelsen


Til toppen


31. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 17. november 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer