Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Økonomiudvalget - Referat

Dato: 18. november 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 16:00


Indholdsfortegnelse1. Forslag til ny ledelsesstruktur på SFO-området pr. 1. august 2016


Resume

Sagsforløb: BS/ØK

Sagen har den 3. november 2015 været behandlet i Børne- og Skoleudvalget med indstilling om godkendelse og den 11. november 2015 i Økonomiudvalget. Økonomiudvalget besluttede at tilbagesende sagen til behandling i Børne- og Skoleudvalget med ønsket om en mere præcis sagsfremstilling og med bemærkning om, at Økonomiudvalget ikke har taget stilling til SFO's ledelsesstruktur.

Fagenheden for Børn og Kultur præsenterer derfor forslag til ny ledelsesstruktur på SFO-området pr. 1. august 2016. Forslaget indebærer samtidig en udmøntning af Budget 2016 i relation til rationale på SFO-området; herunder ændringer af ledelsesstrukturen i SFO samt sammentænkning af ferielukning på børnepasningsområdet.

Børne- og Skoleudvalgets indstilling foreligger til Økonomiudvalgets møde.

Sagsfremstilling

Baggrund

Byrådet besluttede den 17. juni 2015 en ny skolestruktur pr. 1. august 2016. I bilaget, der lå til grund for byrådets beslutning om ny skolestruktur fremgik det bl.a., at der i hvert af de 4 nye skoledistrikter vil være én SFO med afdelinger på de enkelte undervisningssteder.

I forbindelse med vedtagelsen af budgetforliget for Budget 2016 blev det besluttet, at der skulle hentes et økonomisk rationale svarende til 2 mio. kr. årligt i SFO som følge af ændringer af skolestrukturen; fx. ændringer i ledelsesstrukturen på SFO, sammentænkning af ferielukning på børnepasningsområdet.

Forslag til ny ledelsesstruktur på SFO-området pr. 1. august 2016

På baggrund af budgetforliget og den vedtagne skolestruktur er der udarbejdet forslag til ny ledelsesstruktur på SFO-området pr. 1. august 2016.

Strukturforslaget indebærer at SFO´en er organiseret i de eksisterende rammer; dvs. som en del af folkeskolernes samlede drift, herunder at SFO-lederen referer til distriktsskolelederen.

I fagenhedens forslag til ny struktur på SFO-området er den samlede besparelse på ferielukning på børnepasningsområdet rammesat til 0,5 mio. kr. årligt fordelt mellem dagtilbuds- og SFO-området, hvilket betyder, at der skal findes et rationale på 1,5 mio. kr. på SFO-ledelsesstrukturen.

I vedlagte bilag fremføres forslag til, hvordan besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen kan effektueres.

Som det fremgår, vil der i den nye SFO-ledelsesstruktur være én overordnet SFO-leder i hvert af de 4 nye skoledistrikter, jævnfør bilaget der lå til grund for Byrådets beslutning om ny skolestruktur.

I forbindelse med udmøntning af besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen foreslås det, at nogle af midlerne, der frigives ved at reducere antallet af SFO-ledere, anvendes til ansættelse af henholdsvis koordinatorer og afdelingsledere, alt afhængig af SFO afdelingens størrelse og kompleksitet. Dette gøres bl.a. med det formål at sikre, at der både er en overordnet ledelse af SFO'erne i de 4 skoledistrikter og samtidigt, i forskelligt omfang, er en i hver afdeling, der har de daglige ledelses- og koordineringsopgaver.

Forslaget giver mulighed for, at der i skoleåret 2016/17 planlægges efter følgende struktur:

Brønderslev Nord

Hedegårdsskolen SFO =SFO-leder + Koordinator

Thise LBO =Afdelingsleder

ToftegårdsskolensSFO =Koordinator

Hjallerup

Hjallerup SFO =SFO-leder + koordinator

Flauenskjold LBO = Afdelingsleder

Klokkerholm SFO = Koordinator

Brønderslev Syd

Skolegade SFO =SFO-leder + koordinator

Søndergade SFO =Afdelingsleder

Øster Brønderslev SFO =Koordinator

Dronninglund

Dronninglund SFO =SFO-leder + koordinator

Asaa SFO =Koordinator

Økonomisk oversigt over udmøntningen af besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen:

Nuværende udgift til SFO-ledelsesstrukturen

5.329 mio. kr.

Rationale gennem omstrukturering

1.500 mio. kr.

Ressourcer til en ny ledelsesstruktur

3.829 mio. kr.

Udgift til den nye ledelsesstruktur på SFO-området:

Lederoverenskomst 4 x SFO-ledere

2.128 mio. kr.

Medarbejder med status af afdelingsleder (ex. Løn til pædagoglønnen)

- LBO i Thise, Søndergade SFO, LBO i Flauenskjold

0.220 mio. kr.

Medarbejder med status som afdelingskoordinator (ex. Løn til pædagoglønnen)

- De øvrige SFO-tilbud (8 steder)

0.336 mio. kr.

Tid til børnerettede aktiviteter

1.145 mio. kr.

Lønudgiften til afdelingslederstillingerne og koordinatorerne vil afhænge af de udpegede pædagogers anciennitet. De opstillede tal ovenfor beror på en gennemsnitsberegning, og efter godkendelse vil der blive et forhandlingsforløb med den faglige organisation.

Fag-Med for Børn og Kultur drøfter forslaget til ny struktur på SFO-området på mødet den 16. november 2015.

Efter drøftelse med BUPL er der udarbejdet et notat med proces og principper for SFO-lederne i forbindelse med udmøntningen af besparelsen. Der vil på mødet i Fag-Med for Børn og Kultur blive orienteret om indholdet af notatet.

Fagenheden for Børn og Kultur foreslår, at forslaget til ny ledelsesstruktur på SFO-området godkendes i forhold til at realisere udmøntningen af Budget 2016 på dagtilbuds- og SFO-området.

Personale

Udmøntningen af besparelsen på SFO-ledelsesstrukturen vil betyde, at 4 af de nuværende SFO-ledere vil blive omplaceret som SFO-ledere i de 4 nye skoledistrikter. På baggrund af forhandlinger med BUPL, vil udmøntningen af besparelsen sandsynligvis betyde både afskedigelser og omplaceringer af de øvrige nuværende SFO-ledere.

Indstilling

Børne- og Skoleudvalget, 18. november 2015, pkt. 1:

Forslaget til struktur og udmøntning af besparelse indstilles godkendt.

Peter H.S Kristensen ønsker, at der er særlig opmærksomhed på personaleledelsen på de enkelte afdelinger, hvor der ikke er daglig personaleledelse til stede.

Bettina Nielsen og Line Vanggaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Arne M Jensen og Henning Jørgensen tilslutter sig Peter H.S. Kristensens opmærksomheds ønske.

Lene Hansen var fraværende.

Bilag

Til toppen


2. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 19. november 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer