Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 23. januar 2014
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Forretningsorden for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Udkast til forretningsorden for Ældreomsorgsudvalget fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Service fremsender udkast til forretningsorden for Ældreomsorgsudvalget til godkendelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser for indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Der er ikke lavet ændringer i forhold til den forretningsordning, der var gældende for perioden 2009-2013.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Mødekalender 2014 for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet har, på sit konstituerende møde, principgodkendt mødekalender for 2014.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Ældreomsorgsudvalget. Mødedagene er fastsat til torsdage. Møderne er fastsat til at starte kl. 13.30.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender mødeplanen.

Beslutning

Der aftales ekstra møde den 19. juni 2014.

Mødet den 22. maj 2014 flyttes til den 21. maj 2014 kl. 13.30.

Udvalgsmøderne starter kl. 14.00 med virkning fra næste møde undtagen mødet den 21. maj 2014.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2014 - opfølgning på aftaler


Resume

Sagsforløb: ÆO

Oversigt over opgaver i forlængelse af budget 2014 forelægges til udvalgets orientering og til indbyrdes prioritering.

Sagsfremstilling

Budget 2014 indeholder en række opgaver, som skal udmøntes i løbet af 2014. Af vedlagte bilag fremgår de enkelte punkter, som er relevante for Ældreomsorgsudvalget. Det bemærkes, at den samlede liste med opgaver skal drøftes i Økonomiudvalget, og at listen først er endelig efter Økonomiudvalgets behandling.

Ud for hver opgave i listen er det angivet, hvornår der forventes forelagt en sag om den pågældende opgave. Tidsangivelsen er fagenhedens forslag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter den indbyrdes prioritering af opgaverne.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Byrådsstafetter


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering til udvalget om stafetter, dvs. emner, som det tidligere Ældreomsorgsudvalg har udpeget som væsentlige emner for det nye udvalg at beskæftige sig med, og som bør indgå i den grundlæggende påklædning af det nye udvalg.

Sagsfremstilling

Det afgående Byråd har til brug for påklædning af det nye Byråd formuleret en række stafetter, som i overskriftsform sammenfatter de væsentligste emner, som det nye Byråd/udvalg bør beskæftige sig med. I forlængelse heraf foreslås det, at påklædning af det nye udvalg tager udgangspunkt i følgende stafetter, som det tidligere Ældreomsorgsudvalg har formuleret:

  • Masterplan på ældreområdet

  • FRI - Fælles Rehabiliterende Indsats

  • Aktivitetsområdet

  • Serviceniveau på hjemmeplejen og –sygeplejen

Fagenheden for Sundhed og Velfærd vil på mødet give en orientering om det hidtidige arbejde med disse emner/stafetter. Desuden gives en kort orientering om organisationen indenfor Sundhed og Velfærd.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget tilkendegiver ønsker om øvrige emner, som udvalget ønsker at blive orienteret om på kommende møder.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Byrådsstafetter gennemgået og drøftet.

Plancher vedr. Ældreomsorgsområdet blev udleveret på mødet.

Udvalget ønsker på kommende møde orientering om kvalitetsstandarder/servicedeklarationer på området og på et senere tidspunkt en orientering om FRI set fra medarbejderperspektiv.

Bilag

Til toppen


7. Finanslovspulje til løft af ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

I finansloven for 2014 er der afsat 1 mia. kr. ekstra til løft af ældreområdet. Puljen fordeles efter ansøgning, idet puljen dog på forhånd er fordelt mellem kommunerne. Brønderslev Kommune kan søge om 7,2 mio. kr.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at drøfte principper for udmøntning af puljen.

Ansøgningsfrist er 14. februar 2014.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune kan søge om penge indenfor følgende områder:

  • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

  • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje

  • Bedre forhold for de svageste ældre fx på plejehjem.

Der forventes fremsendt et ansøgningsskema til kommunen i slutningen af januar, og ansøgningsfristen er 14. februar 2014. Det bemærkes, at der skal aflægges særskilt regnskab for de 7,2 mio. kr., og at dette skal revisionspåtegnes. Det forudsættes således, at de 7,2 mio. kr. lægges oven i det allerede vedtagne budget for 2014.

Pengene søges i første omgang for 2014, og der forventes en tilsvarende ansøgningsprocedure i 2015, hvorefter ministeriet vil vurdere, om løftet på 1 mia. kr. fremover skal overføres til bloktilskudsrammen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter principper for udmøntning af puljen.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen pt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Udvalget ønsker afsat penge til demensområdet, ensomhedsforebyggelse, rehabilitering og genoptræning. Udvalget vægter øget vidensopsamling og øget livskvalitet i de initiativer, som igangsættes.

Fagenheden udarbejder på grundlag af drøftelsen et forslag, som rundsendes til udvalget pr. mail inden ansøgningen afsendes.

Bilag

Til toppen


8. Status - nye sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om status for etablering af nye sygeplejeklinikker.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsender statistik over antal borgere, der benytter sygeplejeklinikkerne i Distrikt Øst og Distrikt Vest.

Statistikken er fordelt på, hvilke byer borgerne kommer fra.

Der er oversigt over, hvilke sundhedsfaglige indsatser, der leveres i klinikkerne.

Betegnelserne på de leverede indsatser stammer fra indsatskataloget, der er udarbejdet i KL projektet ”Dokumentation af sygeplejen”.

Beskrivelsen dækker august - december måned, 2013.

Der tilstræbes at oprette 2 typer klinikker:

  • Type 1 klinikker, hvor mere komplicerede behov kan imødekommes.

  • Type 2 klinikker, hvor mindre komplicerede behov kan imødekommes.

Her følger en status pr 8. januar 2014.

Type 1
Dronninglund Der er etableret en sygeplejeklinik på Margrethelund. Sygeplejeklinikken blev åbnet 1. december 2013.
Hjallerup Der er etableret en sygeplejeklinik på Stengårds Centret. Sygeplejeklinikken blev åbnet 8. januar 2014.
Type 2
Stenum Der er etableret en sygeplejeklinik på Stenumgård. Visitation af borgere er i gang.
Agersted Der er etableret en sygeplejeklinik på Rosendal Centret. Sygeplejeklinikken blev åbnet 15. december 2013.
Ø. Brønderslev Der er etableret en sygeplejeklinik på Elmehøj. Visitation af borgere er i gang.
Jerslev Der er etableret en sygeplejeklinik på Rosengården. Visitation af borgere er i gang.
Klokkerholm Der er etableret en sygeplejeklinik på Hellevadlund. Sygeplejeklinikken åbnes i uge 3, 2014.
Flauenskjold Der er etableret en sygeplejeklinik på vandrehjemmet. Sygeplejeklinikken åbnes uge 3, 2014.
Thise Muligheden for at oprette en sygeplejeklinik i Thise Idrætsforenings lokaler undersøges pt.
Hallund Der er etableret sygeplejeklinik i Hallund idrætsforenings klubhus. Sygeplejeklinikken åbnes 16. januar 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Brugertilfredshedsundersøgelse - hjemmepleje


Resume

Sagsforløb: ØK/ÆO

Sundhed og Velfærd har gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse på hjemmeplejeområdet, og den færdige rapport ligger nu til orientering for Økonomiudvalget. Undersøgelsens resultater viser, at borgerne i Brønderslev er meget tilfredse med hjemmeplejen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at undersøgelsen gentages hvert andet år.

Sagsfremstilling

Den 13. februar 2013 godkendte Økonomiudvalget spørgeskemaet for brugertilfredshedsundersøgelsen af hjemmeplejeområdet, hvorefter dataindsamlingen til undersøgelsen er foregået i løbet af foråret 2013.

Undersøgelsen er foretaget via telefoninterviews ved en studentermedhjælper og er baseret på en stikprøve på 120 borgere, hvilket svarer til ca. 10% af det samlede antal borgere, der på det givne tidspunkt modtog hjemmepleje. Der er tale om en forholdsvis repræsentativ stikprøve, da stikprøven ligner den samlede mængde af borgere, der modtager hjemmepleje på særligt to parametre, nemlig visiteret tid samt leverandør.

I undersøgelsen er anvendt en række spørgsmål udarbejdet af KL, hvilket betyder, at resultaterne er sammenlignelige med de øvrige kommuner, der vælger at anvende dette koncept. På www.tilfredshedsportalen.dk ses, at der pt. er 10 kommuner rundt om i landet, der har lavet denne måling af deres hjemmepleje.

Til sammenligning med 9 øvrige kommuner, der har anvendt konceptet, er borgerne i Brønderslev generelt mere tilfredse med hjemmeplejen. På en skala fra 1 til 5, hvor 1 er meget utilfreds og 5 er meget tilfreds, ligger den samlede tilfredshed med hjemmeplejen i Brønderslev Kommune på 4,47, mens landsgennemsnittet er 4,19.

Udover de landsdækkende spørgsmål, har Fagenheden for Sundhed og Velfærd tilføjet enkelte lokale spørgsmål. Det drejer sig bl.a. om spørgsmålet "Hvor tilfreds er du generelt med den sygepleje du modtager" (4,64), som udelukkende er stillet i Brønderslev Kommune, og derfor ikke kan benchmarkes med de øvrige kommuner.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at undersøgelsen gentages hvert andet år.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Økonomiudvalget, 21. november 2013, pkt. 13:

Udsat.

År 2010-2013 Økonomiudvalget, 11. december 2013, pkt. 10:

Videresendes til Ældreomsorgsudvalget til yderligere behandling.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt. Udvalget udtrykker tilfredshed med undersøgelsens resultat, og fokus bør i den fremadrettet indsats være på information om fleksibel hjemmehjælp.

Bilag

Til toppen


10. Planlægning af besøgsrunde


Resume

Sagsforløb: ÆO

Planlægning af besøgsrunde til institutioner under Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling, til hvorvidt udvalget ønsker at besøge nedenstående institutioner samt hvilken tidshorisont besøgene evt. skal afvikles indenfor og hvor lang tid, der skal afsættes til det enkelte besøg.

Plejecentre:

Margrethelund, Dronninglund

Stengaardscenret, Hjallerup

Hellevadlund, Klokkerholm

Rosengården, Jerslev

Elmehøj, Ø. Brønderslev

Stenumgård, Stenum

Valdemarsgade, Brønderslev

Støberiet, Brønderslev

Kornumgård, Brønderslev

Aktivitetstilbud:

Grønningen, Brønderslev

Rosendalcentret, Agersted

Øvrige:

Erhvervsparken - distrikt øst, herunder FRI, Hjallerup

Støberiet - distrikt vest, herunder FRI, Brønderslev

Sundhedsklinikken, Brønderslev

Nordjysk Mad I/S, Brønderslev

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvordan besøgene skal foregå, og at der til kommende møde forelægges en decideret plan for afvikling af besøgene.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget prioriterer besøg på Valdemarsgade og Stenumgård forud for mødet i februar.

Besøgsrunden fortsætter den 30. april og 26. juni.

Til toppen


11. Venteliste til plejehjem og plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Der foreligger venteliste pr. 7. januar 2014 til plejehjem og plejecentre.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Intet.

Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 16. januar 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer