Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 27. februar 2014
Lokale: Stenumgård, Bogfinkevej 32-36
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Institutionsbesøg Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Ældreomsorgsudvalget før ordinær dagsorden.

Stenumgård, Stenum Kl. 13.00
Valdemarsgade, Brønderslev Kl. 14.00

Der er endvidere planlagt institutionsbesøg den 30. april og den 26. juni. Derudover skal Ældreomsorgsudvalget tage stilling til yderligere besøg jfr. vedlagte liste.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøgsrunde gennemført.

Besøgsrunden fortsætter efter sommerferien i forbindelse med et eksisterende møde.

Bilag

Til toppen


4. Finanslovspulje til løft af ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ansøgning om Finanslovpulje om løft af ældreområdet er indsendt til Social-, Børne- og Integrationsministeriet, og fremsendes hermed til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Udvalget drøftede på sit møde den 23. januar 2014 ønsker til prioritering af den afsatte Finanslovpulje til løft af ældreområdet. Fagenheden har efterfølgende sendt udkast til ansøgning i til hurtig kommentering hos Byråd og Ældreråd. De få kommentarer, der er modtaget, bakker op om den prioritering, som Ældreomsorgsudvalget foretog på sit møde den 23. januar 2014.

Ansøgningsmaterialet i sin helhed fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 13. februar 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Udbud på Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Sagen belyser konsekvenser og omkostninger ved et udbud på ældreområdet i Brønderslev Kommune. Byrådet skal i den forbindelse tage stilling til, om kommunen ønsker at gå i udbud på ældreområdet. Såfremt man ønsker dette, skal rammerne for et udbud drøftes.

Ældrerådet drøfter sagen i møde den 24. februar 2014. Ældrerådets udtalelse vil foreligge til mødet.

Sagsfremstilling

I Budget 2014 er beskrevet følgende:

I forlængelse af den udarbejdede ”Potentialeafklaring for hjemmeplejen” ønskes konsekvenser af og omkostninger ved gennemførelse af udbud belyst med henblik på stillingtagen i Byrådets møde i maj 2014.

Baggrund

1. april 2013 blev reglerne for udbud på fritvalgsområdet ændret. Med de nye regler er kommunen fortsat forpligtet til at tilvejebringe et frit leverandørvalg for borgere, der er visiteret til personlig pleje, praktisk hjælp eller madservice iflg. § 83 i Serviceloven. Den nye lovgivning giver bedre muligheder for at bruge udbud som et redskab til udvikling og effektivisering på ældreområdet. Se bilag.

Det økonomiske potentiale i de nye regler fremgår af Moderniseringsaftalen for 2013 og er beregnet til 132 mio. kr. om året for kommunerne under ét, hvilket svarer til ca. 750.000 kr. årligt i Brønderslev Kommune.

KL's Udbudsportal har i foråret 2013 udarbejdet "Potentialeafklaring for Brønderslev Kommune", som blev fremlagt for Ældreomsorgsudvalget 5. september 2013. Rapporten beskriver, hvilke faktorer, der gør et udbud attraktivt, samt hvilke faktorer der særligt gør sig gældende her i kommunen. Udbudsportalen belyser dernæst en række scenarier for en udbudssituation og giver på den baggrund et skøn over en mulig besparelse ved et udbud. Ved et udbud på udelukkende praktisk og personlig hjælp er det ifølge Udbudsportalen tvivlsomt, om kommunen kan nå det årlige besparelsespotentiale på knap 750.000 kr. Såfremt enten den kommunale sygepleje eller et plejecenter bliver en del af udbuddet, skønner Udbudsportalen, at der kan opnås en årlig besparelse på ca. 1.000.000 kr.

Typer af valg

Der er en række strategiske beslutninger, der skal træffes inden en evt. udbudsproces startes op. Herunder:

Modeller. Vil man anvende

 • Godkendelsesmodellen?

 • Udbud?

 • Kombinationer?

Formål.Skal formålet med at udbuddet være at

 • sikre valgmuligheder?

 • sikre færre leverandører?

 • kvalitetsudvikle i samarbejde med de private leverandør?

 • opnå en billigere pris?

Det bør indgå i overvejelserne, hvordan Brønderslev Kommune ønsker at være stillet, når en evt. aftaleperiode udløber.

Omfanget. Skal hele eller kun dele af kommunen være omfattet af udbuddet?

Ydelser. Hvilke ydelser skal bringes i udbud

 • praktisk hjælp?

 • personlig pleje?

 • hjemmesygepleje?

 • plejehjemsdrift?

Personale. Hvilke overenskomstmæssige principper skal være gældende for medarbejdere, der virksomhedsoverdrages?

Ovenstående valg og begreber er uddybet i bilag.

Proces, tidsplan og pris

Aalborg Kommune har for nylig gennemgået en udbudsproces efter de nye regler på fritvalgsområdet. Fra rammerne var fastlagt i Ældre- og Handicapudvalget til der blev valgt en hovedleverandør gik der ca. 6 måneder. Herudover forventer man en implementeringsfase på ca. 6 måneder, hvor borgerne skal vælge en ny leverandør, og medarbejdere skal virksomhedsoverdrages, indtil der er fuld drift med hhv. en hovedleverandør, en alternativ leverandør og en kommunal leverandør.

I Brønderslev Kommune kan man forestille sig et lignende scenarium, hvilket betyder, at det vil tage omkring 1 år fra rammerne omkring et udbud er fastlagt, til de nye leverandører er i fuld drift.

Aalborg Kommune valgte at indgå aftale med et eksternt konsulentfirma, som forestod en stor del af opgaven omkring udbuddet, herunder opstilling af kravsspecifikation, spørgerunde med private leverandører, mødestyring mm. Herudover har man internt i kommunen også anvendt mange timer i forhold til koordinering og administration af opgaven, mødeaktivitet, levering af oplysninger til kravsspecifikation og meget mere. Anslået har Aalborg Kommune anvendt ca. 500.000 kr. på ekstern konsulent og ca. 500 medarbejdertimer på opgaven.

I Brønderslev Kommune vil der ligeledes være behov for ekstern bistand i forhold til et kommende udbud. Transaktionsomkostninger forventes at være 300.000 - 500.000 kr. til ekstern konsulent, hvortil kommer de interne omkostninger.

Det bemærkes, at en del af bevillingen fra området vil være bundet i aftaleperioden og dermed er muligheden for at spare efterfølgende mindre.

Fagenheden Sundhed og Velfærd foreslår,

 • at Byrådet beslutter, om der skal gennemføres et udbud

 • såfremt der ønskes et udbud, drøfter formål, omfang, ydelser, personaleoverdragelse og model.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ved et udbud vil en del af kommunens medarbejdere i ældreområdet skulle virksomhedsoverdrages, herunder særligt sosu-personale og evt. sygeplejersker.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Udvalget ønsker et overslag over konsekvenserne ved at udbyde et plejecenter incl. plejen i et afgrænset distrikt.

Bilag

Til toppen


7. Fleksibel hjemmehjælp i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

Ældreomsorgsudvalget orienteres om, hvordan Brønderslev Kommune for nuværende administrerer fleksibel hjemmehjælp, og hvordan kommunen fremadrettet ønsker at arbejde med at udbrede kendskabet til og muligheden for fleksibel hjemmehjælp.

Sagsfremstilling

Med afsæt i Brugertilfredshedsundersøgelsen vedrørende Brønderslev Hjemmepleje følger her orientering om, hvordan kommunen for nuværende administrerer fleksibel hjemmehjælp, og hvordan kommunen fremadrettet ønsker at udbrede kendskabet til fleksibel hjemmehjælp i henholdsvis Visitationen, på Ældreområdet, hos de private leverandører samt på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

På alle områderne gælder det, at borgerne ved, at de kan bytte deres nuværende ydelse til en anden – indenfor den afsatte tidsramme.

Visitationen

Når borgeren får bevilget praktisk og/eller personlig hjælp, vil han/hun modtage en skrivelse sammen med afgørelsen.

Skrivelsen forklarer om forholdene omkring levering af personlig og praktisk hjælp, herunder også fleksibel hjemmehjælp. Sammen med skrivelsen informerer visitatorerne også mundtligt om fleksibel hjemmehjælp.

Hjemmehjælp fra kommunal leverandør, Distrikt Vest og Øst

I den kommunale hjemmepleje arbejdes der med at oplyse om fleksibel hjemmepleje ved:

 • at sætte fokus på muligheden for fleksibel hjemmehjælp på gruppemøder,

 • at sikre, at personalet er bekendt med kriterierne for fleksibel hjemmehjælp,

 • at informere borgeren om muligheden for fleksibel hjemmehjælp og være imødekommende og samarbejdsvillig, når borgeren beder om at få byttet ydelser,

 • på gruppemøder at følge op på, om der er borgere, der har benyttet sig af fleksibel hjemmehjælp på gruppemøder.

Private leverandører

Alle private leverandører er blevet spurgt om, hvordan de håndterer og informerer om fleksibel hjemmehjælp. De har alle – med en enkelt udtagelse – svaret, at de oplyser borgeren om muligheden for fleksibel hjemmehjælp, samt at de ved ønske om at ombytte ydelser forholder sig hertil.

Den 29. april 2014 vil det næste leverandørmøde blive afholdt. På mødet vil et af dagsordenspunkterne være, hvordan Brønderslev Kommune fremover vil sikre, at borgene får kendskab til og udnytter muligheden for fleksibel hjemmehjælp, samt at dette håndteres ens af alle de private leverandører.

Brønderslev Kommunes hjemmeside

På kommunens hjemmeside oplyses borgerne om muligheden for fleksibel hjemmehjælp.

Benævnelsen ”fleksibel hjemmehjælp” kender størstedelen tilsyneladende ikke.

Muligheden for fleksibel hjemmehjælp er i de fleste tilfælde angiveligt italesat som muligheden for at bytte den bevilgede hjælp til noget andet. Dette kan skyldes måden, der er blevet spurgt på i undersøgelsen. Spørges der eksempelvis, om borgeren ved, hvad ”fleksibel hjemmehjælp” er, svarer denne "nej". Spørges borgeren, om han/hun kan bytte hjælpen til anden hjælp, svarer vedkommende "ja".

Fremadrettet arbejdes der på at tale om emnet som ”fleksibel hjemmehjælp”, for derved at skabe en større bevidsthed i forhold til begrebet blandt borgerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Endnu ikke kendte.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Samarbejde med Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af samarbejde med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

På møde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet den 5. september 2013 blev ønsker til det fremtidige samarbejde drøftet, og der blev udtrykt ønske om at mødes fast 2 gange årligt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter forslag til fast mødekadence med Ældrerådet, samt ønsker til dagsordenpunkter på det første fællesmøde.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Der sigtes efter møde 27. marts og 30. oktober.

Emner til mødet:

Budget

Gensidig forventningsafstemning

Det løbende samarbejde i lyset af erfaringen den seneste periode

Aktuelle sager, som ønskes drøftet.

Bilag

Til toppen


9. Udpegning af medlem til politisk styregruppe for Sundhedsaftaler


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Ældreomsorgsudvalget skal udpege en repræsentant til den politiske styregruppe for Sundhedsaftaler.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland skal sikre, at der er aftalt en tydelig arbejdsdeling indenfor sundhedsområdet. Det gælder både det konkrete samarbejde, og de aftaler, der knytter sig hertil.

For at forhandle Sundhedsaftaler, sikre en løbende udvikling af aftalerne og sikre en politisk forankring af samme, er der derfor nedsat politiske styregrupper til at sikre denne proces med repræsentation af såvel Region som kommune. Til styregruppen for Brønderslev Kommune er udpeget to repræsentanter fra Regionen, og der skal derfor ligeledes udpeges en repræsentant fra Brønderslev Kommunes Ældreomsorgsudvalg og en repræsentant fra Social- og Sundhedsudvalget. Den politiske styregruppe mødes ca. 2 gange årligt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget udpeger en repræsentant til den politiske styregruppe for Sundhedsaftaler.

Beslutning

Gitte Krogh valgt.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om sygeplejeklinik og Centerråd i Asaa.

Der ønskes et punkt på næste møde om nye krav til digital adgang pr. november 2014.

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 20. februar 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach