Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 30. april 2014
Lokale: Hellevadlund, Klokkerholm
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger til dagsordenen.

Til toppen


3. Institutionsbesøg Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Ældreomsorgsudvalget før ordinær dagsorden.

Hellevadlund, Klokkerholm kl. 9.00
Stengaardscentret, Hjallerup kl. 10.00
Rosendalscentret, Agersted kl. 11.00
Margrethelund, Dronninglund kl. 12.00

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget giver udtryk for, at det er positivt at komme ud og se plejecentre og aktivitetscentre.

Til toppen


4. Gennemgang af elektronisk journalsystem


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Gennemgang af Visitationens sagshåndtering i det elektroniske journalsystem Avaleo.

Sagsfremstilling

Myndighedsområdet i Brønderslev Kommune på voksenområdet anvender et elektronisk journalsystem til sagshåndtering.

På mødet gennemgås dette med henblik på, at Ældreomsorgsudvalget får indsigt i, hvordan arbejdet med dette foregår.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke, afdelingsleder for ældre og hjælpemidler i Visitationen Line Hessellund og visitator Birthe Ø. Jensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 5. marts 2014, pkt. 2:

Orientering taget til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 27. marts 2014, pkt. 14:

Udsat.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Til toppen


5. Status for etablering af fælles hjælpemiddeldepot


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Der orienteres om status for etablering af et fælles hjælpemiddeldepot.

Sagsfremstilling

Sag om etablering af et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev kommuner forventes forelagt til Byrådets møde i juni med henblik på at starte det fælles hjælpemiddeldepot den 1. januar 2015. Vedhæftede notat indeholder en foreløbig status på arbejdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Afdelingsleder Line Hessellund deltager under dette punkt.

Beslutning

Statusnotat tages til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Status på sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om status for etablering af sygeplejeklinikker.

Sagsfremstilling

Der er oprettet 2 typer sygeplejeklinikker:

 • Type 1 klinikker, hvor mere komplicerede behov kan imødekommes.

 • Type 2 klinikker, hvor mindre komplicerede behov kan imødekommes.

Her følger en status pr 22. april 2014

Type 1
Brønderslev Der er etableret sygeplejeklinik i sundhedsklinikken, Brønderslev
Dronninglund Der er etableret sygeplejeklinik på Margrethelund
Hjallerup Der er etableret sygeplejeklinik på Stengårds Centret
Type 2
Stenum Der er etableret sygeplejeklinik på Stenumgård
Agersted Der er etableret sygeplejeklinik på Rosendal Centret
Ø. Brønderslev Der er etableret sygeplejeklinik på Elmehøj
Jerslev Der er etableret sygeplejeklinik på Rosengården
Klokkerholm Der er etableret sygeplejeklinik på Hellevadlund
Flauenskjold Der er etableret sygeplejeklinik på vandrehjemmet i Flauenskjold
Hallund Der er etableret sygeplejeklinik i Hallund idrætsforenings klubhus
Asaa Der er etableret sygeplejeklinik i kulturhuset i Asaa
Thise Troels Kristensen, bestyrelsesformand for Thise IF er kontaktet igen den 24. april 2014. Han tager forespørgslen med på bestyrelsesmøde den 28. april 2014, og vender derefter tilbage med svar.

Statistik vedrørende sygeplejeklinikker er vedlagt som bilag.

Betaling af husleje vedrørende sygeplejeklinikker

Kommunen har kun udgift til husleje i forhold til sygeplejeklinikken i Asaa.

Klinikken har åbent om tirsdagen, hvor også Centerrådet benytter kulturhuset.

Lejen er aftalt til 900 kr. pr. gang og 700 kr. pr. gang hvor der kun er tale om lokale til sygeplejeklinikken og køkken (uddrag af lejekontrakten).

Sygeplejeklinikken på Stenumgård er placeret i en ledig beboerstue. Skal stuen anvendes til en beboer, skal der findes en anden løsning til sygeplejeklinikken.

På Hellevadlund i Klokkerholm er sygeplejeklinikken placeret i et lokale, der tidligere blev anvendt til selvindskrivningsplads. I forbindelse med reduktion i personalenormeringen, blev selvindskrivningspladserne nedlagt.

I Brønderslev er sygeplejeklinikken placeret i sundhedsklinikken. Huslejeudgiften til sundhedsklinikken ligger ikke under Ældreområdet, men der betales husleje for leje af lokale til sundhedsklinikken.

Tonnishave, Asaa – hvornår er centret helt rømmet?

Tonnishave er rømmet ved udgangen af april 2014, og sygeplejeklinikken og Centerrådet er flyttet til Kulturhuset i Asaa.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

På august mødet ønskes en evaluering af antal sygeplejeklinikker ud fra antal patienter i den enkelte klinik.

Bilag

Til toppen


7. Status vedrørende pulje til løft af Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO,SS, ØK, BY

Orientering om arbejdet med udmøntning af pulje til løft af Ældreområdet samt stillingtagen til bevilling af de tildelte puljemidler.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fået tildelt 7,2 mio. kr. af finanslovpuljen til løft af ældreområdet. Puljen skal anvendes i overensstemmelse med den indsendte ansøgning, og tildelingen af puljen er betinget af, at puljebeløbet bruges ud over de midler, der fremgår af budgettet. Der skal foretages særskilt regnskabsmæssig afregning af de anvendte midler, og opgørelsen skal revisionspåtegnes.

Den tildelte pulje vedrører 2015, og der skal søges igen til 2016. Det overvejes, om ansøgningsproceduren skal opretholdes fra 2017 og frem, eller om beløbet skal overføres til bloktilskudsrammen.

I vedhæftede notat er der givet en status for udmøntning af puljen.

I forlængelse heraf foreslås følgende tillægsbevillinger:

601. Ældreområdet 6.400.000 kr.

701. Sundhed 800.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at orienteringen tages til efterretning, og at Byrådet godkender de foreslåede tillægsbevillinger.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Fremgår af ansøgningsmaterialet til puljeansøgningen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Beslutning

Det bemærkes der er fejl i sagsfremstilling vedr. den tildelte pulje. Den vedrør 2014 og skal søges igen for 2015.

Udvalget udtrykker tilfredshed med, at projektet så hurtigt er igangsat.

Bilag

Til toppen


8. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger venteliste pr. 10. april 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker en redegørelse vedr. beregning af størrelsen på indskud i plejeboligerne, samt en redegørelse på om der er forskel på principperne i de forskellige boligtyper?

Bilag

Til toppen


9. Orientering fra dialogmøde med formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Der gives på mødet en orientering fra dialogmødet med formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget. Der orienteres dels om Brønderslev Kommunes input til mødet og dels om de generelle temadrøftelser.

Sagsfremstilling

Formålet med Sundhedskoordinationsudvalget er at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af region, kommuner og almen praksis, herunder at understøtte kvaliteten i opgaveløsningen og den effektive ressourceudnyttelse.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland består af 12 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er udpeget af Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland, 2 medlemmer er udpeget af Praktiserende lægers organisation i regionen, og 5 medlemmer er udpeget af Regionsrådet for Region Nordjylland.

Sundhedskoordinationsudvalget er et rådgivende udvalg overfor Regionsrådet, kommunalbestyrelserne samt PLO- Nordjylland.

Sundhedskoordinationsudvalget har blandt andet til opgave at udarbejde udkast til den sundhedsaftale, der efter Sundhedslovens § 205 skal indgås mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen, samt løbende opfølgning på aftalen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Line Enevoldsen deltager på mødet.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Forslag til struktur- og ændringskonference


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Efter anmodning fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget fremlægges forslag til organisering af Struktur- og ændringskonference med temaet ”Afdækning 2015”.

Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget bedes beslutte, om konferencen skal afholdes under den foreslåede form.

Sagsfremstilling

Som et led i afdækningen af budget 2015 skal politikere, ledere og udvalgte medarbejdere fra Sundhed og Velfærd inddrages i en proces, hvor der skal arbejdes på at finde mulighed for at spare henholdsvis 10,8 mio. kr. og 2,8 mio. kr. på områderne. Hensigten med konferencen er, at bringe medarbejderes og lederes viden i spil med et mål om at finde løsninger, der kan forny arbejdsgange, arbejdsformer og ydelser til borgerne og samtidig imødekomme kravet i budget 2015.

Model til proces

Fagheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at arrangementet bygges op efter nedenstående

model:

1. Intro

Velkomst ved udvalgsformand, hvor der samtidig introduceres til målet med konferencen. Fokus bør her være på formidling af, at udvikling på områderne og anvendelsen af færre ressourcer skal gå hånd i hånd.

2. Proces

Processen tilrettelægges som cafémøder og faciliteres med inspiration fra Open Space-metoden.

Der arrangeres et antal ”stande” med hver sit - på forhånd defineret - debatemne. Deltagerne fordeler sig på standene, hvor der vil være en oplægsholder, der introducerer til det givne emne, hvorefter der debatteres og findes konkrete forslag.

Der skal til hver stand udover en oplægsholder være to sekretærer, som tager notater undervejs.

For hver workshop udpeges en tovholder, der skal sikre, at der foregår en relevant debat, som munder ud i et konkret materiale, der kan anvendes i afdækningen for 2015.

Mulige debattemaer

 • Dokumentation. Kan vi dokumentere på en anden måde? Dokumenterer vi mere, end vi har behov for?

 • Kan velfærdsteknologiske løsninger implementeres i højere grad?

 • Er en flerårsaftale en god ide? Fordele og ulemper

 • Strukturændringer – har vi enheder der er for små? Fordele og ulemper?

 • Den ældre medicinske patient

 • Kan vi med fordel ændre nogle af vores arbejdsgange?

 • Inddragelse af frivillige

 • Kan vi investere os til besparelser?

 • Rehabilitering

 • Arbejdsgange/daglig praksis

 • Stordrift

3. Afslutning/opsamling

Efter konferencen skal tovholderne sikre overlevering af debatmateriale til chef- og direktørniveau.

Konferencen rundes af med formel afslutning ved udvalgsformand.

Sted: Brønderslev Hallen

Tid: En eftermiddag i uge 23 kl. 14-16

Ressourceforbrug

Ressourceforbruget estimeres at beløbe sig til ca. 150.000 kr. Dette er inkl. timeforbrug for medarbejdere og ledere til konferencen, samt timeforbrug til forberedelse og opsamling af konferencen, leje af lokaler, forplejning samt materialeforbrug (se bilag 1).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget:

 • godkender at konferencen afholdes som et fælles arrangement for de to udvalgsområder

 • tager stilling til, hvilke emner der skal debatteres til konferencen, jfr. afsnit 2, proces,

 • tager stilling til om konferencen ønskes afholdt i den beskrevne form.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Udvalget stiller spørgsmål ved om 2 timer er tilstrækkelig til konferencen, der skal arbejdes mere med formen.

Gitte Krogh drøfter det videre forløb med Ole Jespersgaard.

Bilag

Til toppen


11. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdet på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der forventes en budgetafgivelse på serviceudgifterne indenfor Ældreomsorgsudvalgets område på samlet 3.950.000 kr.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endelig klar.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

En uddybende forklaring på afvigelserne indenfor Ældreomsorgsudvalgets område fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Forretningsledelsens indstilling vil foreligge til den samlede behandling af budgetopfølgningen i Økonomiudvalget og Byrådet.

Beslutning

Tages til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Orientering fra Nordjysk mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Forelæggelse af referat fra de seneste bestyrelsesmøder til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nordjysk Mad drøftede på mødet den 19. marts 2014 det første årsregnskab. Det samlede resultat for de første 14 måneder er opgjort til 1.215.479 kr. Bestyrelsen godkendte fordeling af overskuddet, de 743.252 kr. forbliver i selskabet. Det resterende beløb udbetales til interessenterne med 471.097 kr. til Region Nordjylland og 1.130 kr. til Brønderslev Kommune. Det blev ligeledes besluttet at hvis der er behov for at bruge af opsparingen, skal dette drøftes med bestyrelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Orienteringen tages til efterretning.

Udvalget ønsker regnskabet gennemgået samt grundlaget for fordelingen af overskuddet mellem region og kommune.

Bilag

Til toppen


13. KL's sociale temamøde den 22. og 23. maj


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO

Indbydelse til KL's sociale temamøde den 22. og 23. maj 2014. Mødet afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Sagsfremstilling

Emnet for årets temamøde er "Sammen skaber vi velfærd"

Overskrifterne på de 6 sessioner er:

 1. Støtte til mestring for de mest plejekrævende borgere med handicap - hvordan?

 2. Velfærdsteknologi - fra nyt til nu

 3. Rehabilitering af borgere med psykiske lidelser - kommunen som central aktør

 4. Hvad siger statistikkerne om borgernes sundhed og sygdom? - Og hvad kan kommunen egentlig gøre?

 5. Forebyggelse af misbrug blandt unge - hvad virker?

 6. Demens - kan det forebygges? Og hvad kan man selv gøre for at undgå demens?

Beslutning

Tilmelding til forvaltningen.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Konference - Fremtidens Plejehjem - Fremtidens Medarbejder

Konference i Aalborg Kongres- og Kulturcenter den 6. maj 2014.

Invitation til Eden Alternative temadag

Temadagen er den 20. juni 2014, på Brogården i Strib ved Middelfart.

Beslutning

Tilmelding til forvaltningen.

Vedrørende fraflytning fra Tygelsgadecentret: Der er ikke indgået aftale mellem kommunen og PM om, at borgeren eller pårørende ikke skulle deltage i syn ved fraflytning af lejlighederne.

Bilag

Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 25. april 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer