Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 21. august 2014
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Halvårsregnskab pr. 30. juni 2014 for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2014, der udover skøn over udviklingen i budget 2014 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011 skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2015 på de forskellige politikområder.

Halvårsregnskabet viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 16.864.000
Overførselsudgifter -10.658.000
Finansiering -10.557.000
Netto mindreforbrug -4.351.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at fagudvalgene, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

På Ældreomsorgsudvalgets område er den væsentligste ændring siden Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014 følgende:

 • Forventet merudgift på mellemkommunal betaling er reduceret til 3,0 mio. kr. som følge af etablering af kommunalt tilbud

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Ældrechef Bodil Christiansen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Revideret notat om budgetopfølgning udleveret, og lægges på sagen.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Forslag til korrektioner til basisbudget 2015 - Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen fremsender administrationens forslag til basisbudget for 2015.

Fagudvalgene skal tage stilling til, hvilke af korrektionerne der ønskes indarbejdet til 1. behandling af budgettet. Fagudvalgene kan ikke indarbejde alternative forslag til korrektioner, men har i stedet mulighed for at fremsende ønsker og særlige problemfelter til budgettet.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2015 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til øvrige korrektioner. Disse korrektioner behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af korrektionerne, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet. Med henblik på at sikre et øget politisk ejerskab til ændringerne, er det besluttet, at korrektionerne får en meget grundig behandling efterfølgende i Økonomiudvalget, efter at disse har været behandlet i fagudvalget.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste linje viser politikområdets budget for 2015 i 2015-niveau, dvs. efter der er foretaget en løn- og prisregulering. Endvidere er udgangspunktet også allerede korrigeret for de ændringer, der blev vedtaget i overslagsårene i budget 2014 samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2014 med økonomiske konsekvenser for 2015. Herudover indgår en sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne. Disse omplaceringer er samlet udgiftsneutrale for kommunen under ét, og der er således tale om nogle rent administrative omplaceringer, f.eks. fordeling af lønpuljer.

Herefter tillægges øvrige budgetkorrektioner. Det er disse korrektioner, udvalget skal tage stilling til. Hver af de øvrige korrektioner indgår som en selvstændig linje i skemaet og vil indgå enten under

 1. Lovgivningsændringer,

 2. Ændrede forudsætninger, overførselsudgifter,

 3. Ændrede forudsætninger, serviceudgifter eller

 4. Ændrede forudsætninger, specialiserede socialområde.

Hver korrektion er endvidere kort beskrevet i et efterfølgende skema.

Fagudvalgenes forslag til korrektioner behandles i Økonomiudvalget den 27. august 2014, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet forslag til korrektioner, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden samlet forslag fremsendes til behandling i Økonomiudvalget.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter hvilke af de øvrige korrektioner, der anbefales indarbejdet til 1. behandling af budget 2015.

Ældrechef Bodil Christiansen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2015, afdækningsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal beslutte, hvilke besparelsesforslag, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget bad på mødet den 21. maj 2015 om en orientering om budgetforudsætningerne. Der vil på mødet blive givet en gennemgang af budgetforudsætningerne.

På mødet gives endvidere en status for arbejdet med afdækningskataloget for 2015. Der er i bilaget vedlagt en oversigt over beløbene i afdækningskataloget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Marie Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. juni 2014, pkt. 4:

Gennemgang af udvalgets budgetgrundlag samt af lovgrundlag. Plancher vedhæftes referat.

Orientering om, at omlægning af tilbud på Valdemarsgade ikke har den oprindeligt forventede effekt i afdækningskataloget for 2015.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. august 2014:

I henhold til Budgetproceduren for Budget 2015, skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering og vedtage, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloger, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Ældrechef Bodil Christiansen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældrerådet, den 18. august 2014, pkt. 4:

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Beslutning

Udvalget prioriterer afdækningsforslagene i følgende rækkefølge:

 1. Fælles hjælpemiddeldepot

 2. Rengøring hver 3. uge. Besparelse på 1,89 mio. kr.

 3. Reduktion af nattevagter på plejecentre.

Uden for prioritering

Lukning af Elmehøj som plejecenter.

Ole Bruun tager forbehold for prioriteringen med undtagelse af forslaget om det fælles hjælpemiddeldepot.

Udvalget beder fagenheden om forslag til yderligere besparelsesmuligheder.

Bilag

Til toppen


6. Budgetseminar den 24. juni 2014 i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO, ÆR, HR

Som en del af forarbejdet til budget 2015 har der den 24. juni 2014 været afholdt budgetseminar i Sundhed og Velfærd med det formål at bringe medarbejdernes og ledernes viden i spil for at finde nye løsninger, der kan bidrage til at nå de vedtagne budgetreduktioner.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at drøfte de indkome forslag og udvælge 3-5 emner fra seminaret, som der arbejdes videre med.

Sagsfremstilling

Tidligere beslutninger:

Økonomiudvalget besluttede den 13. februar 2013 at der udarbejdes en flerårsaftale på Handicap- og Psykiatriområdet med henblik på at tilpasse udgifterne på området til landsgennemsnittet over en 4-årig periode, således at kommunens årlige udgifter til Psykiatri- og Handicapområdet reduceres med 17,9 mio. kr. Dertil kommer som optakt til budgetdrøftelserne vedr. 2015 et krav om at spare 2,8 mio. kr. på Sundhedsområdet og 10,8 mio. kr. på Ældreområdet.

Sagsfremstilling:

Med udgangspunkt i de tidligere vedtagne budgetreduktioner inviterede Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget den 24. juni 2014 medarbejdere og ledere i Sundhed og Velfærd samt medlemmer af Handicaprådet og Ældrerådet til at bringe deres viden i spil med henblik på at finde løsninger, der kan forny arbejdsgange, arbejdsformer og ydelser til borgerne og dermed bidrage til de ovenfor beskrevne budgetreduktioner. Der var i alt 100 deltagere med til arrangementet, og resultatet var mere end 90 forslag til at reducere budgetterne. Siden budgetseminaret har administrationen arbejdet videre med de indkomne forslag og på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. august 2014 og Ældreomsorgsudvalgets møde den 21. august 2014 præsenteres administrationens vurdering af, hvilke forslag fra budgetseminaret, der kan bidrage til at opnå de ønskede reduktioner.

Alle de indkomne forslag er vedhæftet som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de indkomne forslag og udvælger 3-5 forslag, som der arbejdes videre med i fagenheden.

Ældrechef Bodil Christiansen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ukendt på nuværende tidspunkt

Indstilling

Ældrerådet den 18. august 2014, pkt. 3:

Ældrerådet drøftede forslagene og anbefaler Ældreomsorgsudvalget, at der arbejdes videre med følgende:

Sygefravær

Et dårligt arbejdsmiljø med små udviklingsmuligheder, lav involvering og lav tilfredshed på arbejdspladsen, ringe trivsel og livsstilsfaktorer fører til et højt eller moderat sygefravær. En reduktion af arbejdsmiljøfaktorer og individuelle faktorer som livsstil og fysisk kapacitet vil kunne reducere det samlede omfang af sygefraværet blandt plejepersonalet med mere end 50 % gennem en effektiv indsats, viser en rapport baseret på en undersøgelse blandt samtlige medarbejdere inden for ældreplejen i 36 kommuner.

Det gennemsnitlige fravær på Ældreområdet i Brønderslev Kommune er i 2013 reduceret med 0,54 % til 6,49 % gennem en bred indsats der især fokuserer på medarbejderens subjektive udsagn. Fraværet er det højeste blandt kommunens personalegrupper, og det højeste blandt samtlige kommuner i Region Nordjylland. Det gennemsnitlige fravær blandt kommunens samtlige ansatte var i 2013 på 4,4 %, hvilket var uændret i forhold til året før og i øvrigt svarer til 16,2 kalenderdage.

Det er Ældrerådets opfattelse, at der er gode muligheder for at reducere sygefraværet på Ældreområdet og dermed indhente en betragtelig økonomisk gevinst, hvis man især fokuser på arbejdsmiljøet og livsstilsfaktorerne.

Ledelsesstrukturen

Brønderslev Kommunes administrative struktur er organisatorisk opbygget som en projektorienteret matrixmodel med forretningsledelse, som anvendes af adskillige kommuner og i øvrigt inden for det offentlige. Med andre ord en central styring og en decentral ledelse. Men denne model har meget høje administrative omkostninger og en dobbelt ledelsesstruktur, der kan medføre risiko for forvirring og rollekonflikter blandt teamledere- og medlemmer.

Ældrerådet anbefaler, at man som et forsøg indfører en decentral styring og ledelse på ældreområdet, således man får selvstændige resultatenheder, som er let styrbare på resultater/kontrakter. Dette medfører en mere synlig ledelse og muligheden for at skabe et optimalt arbejdsmiljø.

Dokumentation

Dokumentation og registrering er et vigtigt redskab for ledelsen, personalet, pårørende og beboerne for at sikre optimal pleje, men det nuværende niveau og løsningsmodeller tager tid fra plejen. Anslået bruges ca. 8 % af arbejdstiden i Ældreplejen til dokumentation.

For at optimere tidsforbruget kan standarddokumentation begrænses til afkrydsning, dokumentationen foregå elektronisk her og nu hos den enkelte borger/beboer. Brønderslev Kommune bør selv fastlægge minimumskravene til dokumentation i overensstemmelse med de lovgivningsmæssige krav og opbygge en fælles dokumentationsplatform, hvilket efter Ældrerådets opfattelse vil medføre mere tid til pleje.

Transport

Brønderslev Kommune tilbyder pensionister og øvrige borgere en bred vifte af kørselstilbud gratis eller med delvis egenbetaling efter reglerne i sundhedsloven og serviceloven.

Det er Ældrerådets oplevelse, at der i høj grad er mulighed for at stramme op på ressourcestyringen på netop dette område. Eksempelvis et tættere samarbejde mellem de enkelte institutioner – evt. anvende en platform på intranettet til at meddele sig vedr. ovennævnte kørsel og personalekørsel, således der kan anvendes samkørsel – f.eks. møder i hhv. Dronninglund og Brønderslev.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, den 20. august 2014, pkt. 6:

Udvalget ønsker at der arbejdes videre med følgende emner:

 • Sygefravær

 • Udnyt ressourcer på tværs af fagområder

 • Velfærdsteknologi

 • Tillidsreform og afbureaukratisering. Ønske om kun at dokumentere i borgeres sag, når der er ændring i borgerens tilstand. Hvordan dokumenterer vi og hvor dokumenterer vi?

 • Vederlagsfri fysioterapi

Udvalget ønsker, at der sendes en mail til deltagerkredsen på seminaret om anbefalingen fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Beslutning

Udvalget har gennemgået og drøftet de indkomne forslag, og de vil indgå i det oplæg, som fagenheden forelægger på det kommende udvalgsmøde.

Udvalget tilslutter sig forslag fra Social- og Sundhedsudvalget om information til deltagerkredsen på seminaret.

Bilag

Til toppen


7. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Forelæggelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. juni 2014 til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nordjysk Mad drøftede på mødet den 23. juni 2014 budgetopfølgning 2014 herunder den afsluttede analyse, som har haft fokus på, om den oprindelige udgiftsfordeling mellem de to parter var retvisende, eller om den ene part subsidierede den anden part. Analysen viser, at udgiftsfordelingen ligger meget tæt på det oprindeligt forudsatte, og at der dermed ikke sker substituering mellem parterne. Ligeledes viste gennemgangen et mindre overskud for kommunen, som er foreslået reserveret til medfinansiering af transportudgiften, hvis Nordjysk Mad fremover skal levere mad til hjemmeboende pensionister.

Ligeledes blev budget 2015 drøftet. Der lægges ikke op til ændringer af betydning i den kommunale del til budget 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Status på Ældrepuljens projekter


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Orientering om delrapporten om Ældrepuljens projekter. Ældrepuljen har til formål at sikre, at de ældre kan fortsætte med det liv, de ønsker. Det gælder for de ældre, der er sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

Midlerne fra Ældrepuljen skal anvendes, så der sikres mest mulig velfærd for pengene.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende delrapporten.

Sagsfremstilling

Der er nu gået ca. et halvt år siden Ældrepuljens projekter blev sat i gang. Det er nu blevet tid til at gøre status, og få vist hvordan projekterne har udviklet sig, og hvilke opmærksomhedspunkter, der vil være i efteråret 2014.

Der er igangsat fire ud af de fem projekter:

 • Projekt Samvær

 • Weekendaktiviteter for borgere med demens

 • Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit

 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Projektet "Inkontinens" sættes i gang i løbet af efteråret 2014.

Der er blevet nedsat projektgrupper indenfor de fire igangværende projekter, og videns indsamlingen er også igangsat.

Tidsplan for projekterne i efteråret 2014:

 • August - opstart efter sommerferien

 • August og september - Ansøgning for 2015 udarbejdes

 • August - videns indsamling til årsrapport og evaluering til Socialministeriet påbegyndes

 • Ansøgning for 2015 indsendes til Socialministeriet senest den 26. september 2014

 • November - Svar forventes fra Socialministeriet

 • November - Årsrapport udarbejdes og sendes til godkendelse ved Ældreomsorgsudvalget den 27. november 2014

 • December - Evaluering for 2014 indsendes til Socialministeriet senest den 31. december 2014

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt

.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, den 18. august 2014, pkt. 8:

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Status på Spise Sammen


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Orientering og godkendelse af statusnotat omkring "Spise-Sammen" projektet.

Aktivitetsområdet i Brønderslev Kommune har et stort fokus på ensomhed blandt ældre borgere i kommunen. I den forbindelse er projektet "Spise-Sammen" blevet igangsat.

Sagsfremstilling

"Spise-Sammen" projektet har nu kørt i et par måneder, og det er nu blevet tid til at gøre status.

Projektet har været igennem en opstartsperiode og projektet er blevet godt modtaget af både frivillige og af de borgere, som har deltaget i arrangementerne. "Spise-Sammen" projektet har fået afholdt tre arrangementer på Rosendal Centret i Agersted.

Der er blevet koblet to aktivitetsmedarbejdere på projektet, og deres opgave er, at de skal være med til at starte "Spise-Sammen" op ude på de forskellige lokale steder. Efter en opstartsperiode er det meningen, at de frivillige selv skal køre projektet videre.

Endvidere er der blevet koblet en lokal aktivitetsmedarbejder på projektet. Dette er gjort, fordi den lokale aktivitetsmedarbejder har et godt kendskab til borgerne og til lokalområdet. Dette kendskab er til stor gavn for projektet.

"Spise-Sammen" har langsomt fået flere og flere borgere med. I øjeblikket ligger deltagerantallet for et "Spise-Sammen" arrangement på omkring 18 personer. Dette er et stort antal, og det kan være svært at få introduceret nogle nye borgere til en så stor gruppe. Derfor vil der i den kommende tid være fokus på, om der skal laves nogle mindre grupper.

I efteråret 2014 er det ønsket, at der skal startes "Spise-Sammen" grupper op i Jerslev, Hjallerup og Asaa.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender statusnotat for "Spise Sammen" projektet.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, den 18. august 2014, pkt. 9:

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Evaluering og lukning af sygeplejeklinikker


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Ældreomsorgsudvalget vedtog i møde den 30. april 2014, at anmode om en evaluering af antallet af sygeplejeklinikker i forhold til borgere i den enkelte sygeplejeklinik.

Evalueringen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering med forslag om lukning af 8 klinikker begrundet i lavt besøgstal.

Sagsfremstilling

På nuværende tidspunkt er antallet og placeringen af sygeplejeklinikkerne således:

Der er oprettet 2 typer klinikker:

 • Type 1 klinikker, hvor mere komplicerede behov kan imødekommes.

 • Type 2 klinikker, hvor mindre komplicerede behov kan imødekommes.

Type 1
Brønderslev Der er etableret en sygeplejeklinik i sundhedsklinikken.
Dronninglund Der er etableret en sygeplejeklinik på Margrethelund.
Hjallerup Der er etableret en sygeplejeklinik på Stengårds Centret.
Type 2
Stenum Der er etableret en sygeplejeklinik på Stenumgård.
Agersted Der er etableret en sygeplejeklinik på Rosendal Centret.
Ø. Brønderslev Der er etableret en sygeplejeklinik på Elmehøj.
Jerslev Der er etableret en sygeplejeklinik på Rosengården.
Klokkerholm Der er etableret en sygeplejeklinik på Hellevadlund.
Flauenskjold Der er etableret en sygeplejeklinik på vandrehjemmet i Flauenskjold.
Hallund Der er etableret sygeplejeklinik i Hallund idrætsforenings klubhus.
Asaa Der er etableret sygeplejeklinik i kulturhuset i Asaa.
Thise Der er mulighed for etablering af sygeplejeklinik i Manna-Thise Fitness i Thise.

Som det fremgår af statistikken er der stor variation på antallet af borgere i de forskellige sygeplejeklinikker. Tallene varierer fra 69-0 borgere.

Det er nødvendigt med et vist volumen for, at det er rentabelt at holde en sygeplejeklinik åben. Det er nødvendigt, at der er opgaver til at udfylde mindst 4 timers arbejde i træk. Er der mindre, vil der være meget spildtid i forhold til, at sygeplejersken venter på næste borger.

En del af de opgaver, der varetages i sygeplejeklinikkerne er dispensering af medicin. Der dispenseres ofte til 4 uger ad gange. Dette betyder, at der skal henvises mange borgere til klinikken for at kunne fylde de 4 timer.

I Distrikt Øst blev det i forbindelse med lukningen af Tonnishave i Asaa besluttet, at sygeplejeklinikken i Asaa skulle omdannes til en type 2 klinik, og kun have åben 1 dag om ugen.

At sygeplejeklinikken er en type 2 klinik betyder, som det ses ovenfor, at der ikke kan varetages mere komplicerede sundhedsfaglige opgaver.

Det vurderes, at sygeplejeklinikken med fordel kan genetableres som en type 1 klinik, og samtidig udvide åbningstiden.

I Distrikt vest vil det være nødvendigt at inddrage den stue, hvor sygeplejeklinikken er placeret på Stenumgård i forbindelse med flytning af aflastningspladserne fra Valdemarsgade Centret til Stenumgård. Som det ses af statistikken benyttes sygeplejeklinikken af 2 borgere.

Borgerne i Distrikt Vest beder generelt om at benytte sygeplejeklinikken i Brønderslev. Borgerne kommer i sygeplejeklinikken i forbindelse med andre ærinder i Brønderslev by.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkenderat følgende sygeplejeklinikker lukkes i Distrikt Øst:

 • Klokkerholm

 • Flauenskjold

 • Hallund

 • Agersted under forudsætning af, at sygeplejeklinikken i Aså genetableres som en type 1 klinik med flere åbningsdage.

Følgende sygeplejeklinikker i Distrikt Vest foreslås lukket:

 • Ø. Brønderslev

 • Jerslev

 • Stenum

 • Thise (Denne er endnu ikke sat i gang, da denne evaluering afventes).

Herefter vil der være følgende sygeplejeklinikker i Brønderslev Kommune:

Distrikt Øst:

 • Asaa

 • Dronninglund

 • Hjallerup

 • Agersted, hvis Asaa sygeplejeklinik ikke genetableres som en type 1 klinik

Distrikt Vest:

 • Brønderslev

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt, dog således at beslutning om Agersted og Asaa afventer afklaring af lokalemuligheder i Asaa.

Bilag

Til toppen


11. Omlægning af Stenumgård til genoptrænings- og rehabliteringspladser samt aflastningspladser


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at træffe beslutning om tidspunkt for beboernes betaling for istandsættelse samt fastlægge procedure for fraflytning.

Sagsfremstilling

Byrådet har i møde den 18. juni 2014 besluttet, at Stenumgård fremover skal anvendes til genoptrænings- og rehabiliteringspladser samt aflastningspladser, hvorfor de nuværende beboere på Stenumgård skal flytte.

Der skal i forbindelse med fraflytningen træffes beslutning om:

 1. hvorvidt de 8 beboere på Stenumgård skal betale for istandsættelse af den bolig de fraflytter eller først skal betale for istandsættelse, når de fraflytter (dør) ny bolig, samt

 2. hvorvidt den enkelte beboer på Stenumgård skal flyttes til anden plejecenter, hvor der er en ledig bolig (”tvang”) eller om beboeren skal forblive på Stenumgård, indtil der er ledig bolig, der hvor borgeren ønsker.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anmoder Ældreomsorgsudvalget om at træffe beslutning om ovenstående.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker at borgeren ikke skal betale ved fraflytning på Stenumgård, men når borgeren fraflytter den sidste bolig.

Udvalget ønsker så vidt muligt at fraflytning sker af frivillighedens vej.

Bilag

Til toppen


12. Årsrapport 2013 - Tilsyn på Ældreområdet - REVAS


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Revas fremsender årsrapport på de kommunale tilsyn i 2013.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Revas har kontrakt på opgaven med kommunale tilsyn på plejecentre. Konkret drejer det sig om 1 årligt uanmeldt tilsyn på hvert tilbud.

Uddrag af årsrapport 2013:

De omsorgsmæssige forhold:

Det overordnede indtryk er, at beboerne får den hjælp og støtte, som de har behov for. Det er ligeledes det indtryk beboerne giver. Der er god stemning og atmosfære blandt beboerne og medarbejdere, og beboerne giver udtryk for, at medarbejderne er flinke og imødekommende.

Medarbejderforhold og faglige forudsætninger:

Hovedindtrykket er, at medarbejderne fremstår engagerede og med en grundlæggende faglighed som matcher beboernes behov for pleje, omsorg og støtte. Der er afholdt forskellige kurser, herunder blandt andet ”forebyggelse af udadreagerende adfærd”, ”neuropædagogik og sundhedsfremme”, ”forebyggelse og rehabilitering”. Derudover er der afholdt mindre kurser og temadage med emner af mere sundhedsfaglig karakter. Kurserne er relevante for målgruppen og medvirker til at kvalificere medarbejdernes faglighed, og derigennem sikres beboerne en tidsvarende og kvalificeret hjælp.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager rapporten til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under punktet.

Indstilling

Ældrerådet, den 18. august 2014, pkt. 6:

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejehjem i 2013


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Sundhedsstyrelsen fremsender årsrapport 2013 vedrørende tilsyn med plejehjem i Brønderslev Kommune.

Formålet med plejehjemstilsynene er at forbedre den sundhedsfaglige indsats over for de ældre på plejehjem og plejehjemslignende boligenheder.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har gennemført i alt 10 tilsynsbesøg på følgende plejehjem, som kommunen skriftligt har anvist Sundhedsstyrelsen:

 • Rosengården

 • Områdecenter Risagerlund

 • Kornumgård

 • Stenumgård

 • Stengårdscentret

 • Plejecenter Valdemarsgade

 • Hellevadlund Plejecenter

 • Tygelsgadecentret

 • Elmehøj

 • Margrethelund

Følgende plejehjem var undtaget for tilsyn i 2013:

 • Tonnishave (grundet lukning)

På alle plejehjemmene er der fulgt op på kravene fra 2012.

Der blev ved tilsynene foretaget stikprøver hos 30 beboere for at belyse de sundhedsfaglige og sundhedsrelaterede forhold.

Der blev fortsat fundet fejl og mangler, dog ikke så mange, men der skal fortsat være fokus på Sundhedsstyrelsens krav.

Efter hvert tilsynsbesøg udarbejdes der handleplaner over de krav, tilsynet har fremsendt.

Resultaterne fra plejehjemstilsynene fremgår af nedenstående. De detaljerede oplysninger findes i rapporterne fra de enkelte plejehjem.

Af nedenstående tabel fremgår antallet af plejehjem, hvor der på baggrund af de konstaterede fejl og mangler blev stillet krav indenfor tilsynets områder.

Der kan være stillet flere krav inden for samme tilsynsområde.

Krav Antal Plejehjem
Sundhedsadministrative forhold
Instrukser 0
Sundhedsfaglige forhold
Sygeplejefaglige optegnelser 10
Medicinhåndtering 9
Patientrettigheder 10
Sundhedsrelaterede forhold
Hygiejne 0
Ernæring 3
Fysisk aktivitet og mobilisering 9

Det fremgår, at kravene omfatter fejl og mangler i forbindelse med sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering, patientrettigheder og fysisk aktivitet og mobilisering og på enkelte plejehjem tillige ernæring.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager rapporten til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, den 18. august 2014, pkt. 7:

Tages til efterretning.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

Der foreligger venteliste pr. 14. august 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Høring vedr. udkast til politisk sundhedsaftale 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: HAR, ÆR, SS, ÆO, ØK

Sundhedskoordinationsudvalget fremsender udkast til den politiske sundhedsaftale med henblik på at modtage bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision: Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte den politiske sundhedsaftale og formulere bemærkninger til aftalen.

Sagsfremstilling

I henhold til sundhedsloven skal der i hver valgperiode indgås en sundhedsaftale mellem kommunerne og regionen. Sundhedsaftalen udarbejdes af Sundhedskoordinationsudvalget, som består af politiske repræsentanter for regionen, kommunerne samt Praktiserende Lægers Organisation. Almen praksis er ikke en direkte aftalepart, men er en særdeles vigtig aktør i forbindelse med udarbejdelsen og implementeringen af sundhedsaftalen.

Sundhedsaftalen er en politisk aftale, der fastsætter rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne indenfor sundhedsområdet. Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af indsatsen i de patientforløb, som omfatter borgere med somatiske og/eller psykiske sygdomme, og som går på tværs af de to myndighedsområder: region og kommuner.

Der har det sidste halve år været tæt dialog mellem regionen og kommunerne om de politiske målsætninger. Der har været afholdt møde i KKR’s Sundhedspolitiske Dialogforum og Sundhedskoordinationsudvalgets formandskab har afholdt dialogmøde i de 4 kommunale klynger.

På baggrund heraf fremsender Sundhedskoordinationsudvalget udkast til Den politiske sundhedsaftale med henblik på at få bemærkninger til, hvordan aftalen kan understøtte den politiske vision om at: ”Et stærkt fælles sundhedsvæsen i Nordjylland understøtter og bidrager til, at nordjyske borgere sikres muligheder for at have et godt liv med mange gode leveår.”

Den politiske sundhedsaftale er bygget op omkring fire overordnede pejlemærker:

 1. Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet

 2. Den sociale ulighed skal reduceres

 3. En lærende og respektfuld samarbejdskultur

 4. Sundhedstilbud på nye måder

Inden for hvert pejlemærke er der formuleret en række konkrete målsætninger, som skal fungere som et redskab til at sikre en løbende opfølgning og justering af indsatsen. Sundhedskoordinationsudvalget opfordrer i den forbindelse høringsparterne til at have særlig fokus på afsnittene ”Det vil vi opnå” og ”Vi har også aftalt”, og gerne fremsætte bud, der kan kvalificere dem yderligere.

Som led i sundhedsaftalen udarbejdes en administrativ aftale, der konkretiserer den politiske aftale. Den samlede Sundhedsaftale 2015-2018 forelægges Kommunalbestyrelserne og Regionsrådet ultimo 2014, hvorefter den fremsendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter den politiske sundhedsaftale og formulerer bemærkninger til aftalen.

Konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet den 18. august 2014, pkt. 3:

Ældrerådet drøftede punktet og anbefaler det foreslåede.

Gudrun T. Andersen var fraværende.

Beslutning

Udvalget er opmærksom på behovet for opgaveoverdragelse og ikke opgaveglidning. Det er væsentligt, at pengene følger opgaverne, hvis de politiske mål skal realiseres.

Det er endvidere afgørende, at vi lykkes med at lave løsninger, som skaber gode og sammenhængende forløb for borgerne.

Udvalget gør opmærksom på, at ligestillingen af de somatiske og psykiatriske patienter/borgere ikke må betyde, at de psykiatriske patienter/borgere bliver overset.

Bilag

Til toppen


16. Finansiering af fortsat drift af TeleCare Nords telemedicinske tilbud efter projektperioden


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Fagenhedens forslag indstilles godkendt.

Resume

Sagsforløb: ÆO, SS, ØK

TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt, hvor de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og de almen praktiserende læger arbejder sammen om at styrke den enkelte borgers forståelse og håndtering af sin kroniske sygdom.

Projektet TeleCare Nord har finansiering til medio 2015, hvorefter projektet afsluttes.

Fagenheden foreslår at, der afsættes budgetmidler til at fortsætte projektdriften af TeleCare Nords telemedicinske tilbud i 2. halvår af 2015, finasieret gennem pulje på 1,9 mio. kr. på sundhedsområdet.

Sagsfremstilling

Muligheden for at fortsætte driften af TeleCare Nords telemedicinske løsning efter projektperioden har været forelagt Den Administrative styregruppe for sundhedsaftalerne den 3. juni 2014 og Kontaktudvalget 11. juni 2014. Begge stillede sig positivt over for at fortsætte driften i 2015 efter projektperioden

560 borgere i Nordjylland, der er diagnosticeret med KOL, har siden ultimo 2013 været aktive med telemedicinsk hjemmemonitorering. Et tilsvarende antal, der udgør kontrolgruppen, får telemedicin omkring årsskiftet.

Erfaringer og tendenser fra de første måneders drift giver anledning til positive forventninger i forhold til business casens opsatte gevinster omkring en reduktion i antal indlæggelser, reduktion af sengedage, samt for borgeren øget tryghed og evne til at mestre egen sygdom.

TeleCare Nord projektet undersøger, om de potentialer, der er vist i mindre pilot- og forskningsprojekter ved brug af telemedicin, kan genskabes med et stort antal borgere i en normal driftsorganisation. Projektet er landets største telemedicinske storskala forsøg og ét af fem indsatsområder i den nationale telemedicinske handlingsplan. Projektet har et samlet budget på 59,8 mio. kr. Projektet finansieres af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, samt af ekstern finansiering, som projektet har modtaget fra Det Obelske Familiefond, Digitaliseringsstyrelsen, EU socialfondsmidler og De regionale udviklingsmidler.

TeleCare Nord gennemføres som et forskningsprojekt, hvor borgerne ved lodtrækning er fordelt i to grupper. Den ene gruppe, inklusionsgruppen, fik telemedicin fra november 2013. Den anden gruppe, kontrolgruppen, får telemedicin omkring årsskiftet. Alle 11 kommuner er i drift med deres inklusionsgruppe, og der indsamles løbende erfaringer med hjemmemonitorering. Ud over de borgere, der er med i forskningen, optager både kommuner og sygehuse løbende nye borgere. Det sker for at sikre, at det patientudstyr, der er til rådighed i projektet, udnyttes. Brønderslev Kommune har 43 borgere med i inklusionsgruppen og 27 borgere med i kontrolgruppen.

Projektet følges af 3 Ph.d studerende fra Aalborg Universitet. De undersøger de patientnære og kvalitetsmæssige effekter, det tværsektorielle samarbejde, og de sundhedsøkonomiske effekter. TeleCare Nord er ikke afsluttet, og derfor er der ikke på nuværende tidspunkt forskningsmæssige konklusioner. De første tendenser peger dog i den rigtige retning i forhold til projektets business case, og giver anledning til positive forventninger til de endelige resultater og effekter. Således ses der en faldende tendens i antallet af sengedage, når man sammenligner de patienter, der har telemedicin med dem, der ikke har, ligesom der ses en faldende tendens i antallet af indlæggelser og medicinforbrug. Ligeledes er der gode og positive tilbagemeldinger både fra de deltagende patienter og fra de sundhedsprofessionelle. Borgerne synes, det er nemt at bruge det udstyr, de har fået, og mange siger, at de føler sig mere trygge, at de har fået mere kontrol over deres sygdom. Mange siger også, at de i langt højere grad er i stand til at reagere på symptomer tidligt, og på den måde undgå en sygehusindlæggelse. Det sundhedsfaglige personale oplever, at de har fået mulighed for at agere proaktivt, og at de med deres tidlige indsats kan forhindre indlæggelser.

Projektet, der startede 1. januar 2012, skulle oprindeligt slutte 31. december 2014, men overenskomstkonflikten mellem PLO og danske regioner forsinkede arbejdet med at finde patienterne hos almen praksis et halvt år. Det betød, at opstarten af borgerne blev tilsvarende forsinket. For at sikre, at de borgere, der er i kontrolgruppen, også kan få telemedicin i projektet, er projektperioden forlænget frem til 30. juni 2015. Forlængelsen er sket inden for rammerne af den oprindelige projektøkonomi.

Fortsat drift at TeleCare Nords telemedicinske tilbud

Efter projektafslutningen er der ikke afsat økonomi til fortsat drift. Det betyder at projektet, og de driftsaktiviteter, der er i projektet lukkes ned, herunder det telemedicinske tilbud til borgerne. Fagenheden foreslår derfor, at der i budgettet for 2015 afsættes midler til at fortsætte driften af TeleCare Nords telemedicinske løsning frem til udgangen af 2015.

Da projektet ikke er afsluttet, og der fortsat justeres i projektets løsningsmodeller, kan der ikke laves en præcis opgørelse over driftsomkostningerne. TeleCare Nords projektsekretariat har derfor udarbejdet et skøn over udgiften til fortsat drift i 2015 for de patienter, der er igangsat med telemedicin, inden for rammerne af projektet. Skønnet er udarbejdet med afsæt i de nuværende erfaringer, de kendte omkostninger og i de forventninger, der kan opstilles med den viden, der er tilgængelig på nuværende tidspunkt.

Det skønnede helårsbudget til drift af TeleCare Nords telemedicinske løsning er opgjort til 6,2 mio. kr. Dette giver en halvårseffekt i 2015 på 3,1 mio. kr., da projektbudgettet dækker driften i 1. halvår 2015. Omkostning deles, jf. princippet i TeleCare Nord, ligeligt mellem region og kommuner, og kommunerne fordeler sin andel ud fra folketal. Denne model giver nedenstående fordeling af udgifterne i 2015.

Kommune (2014 p/l) Folketal 2015 (½ år)
Brønderslev 35.603 95.000 kr.
Frederikshavn 60.469 161.000 kr.
Hjørring 65.468 175.000 kr.
Jammerbugt 38.325 102.000 kr.
Læsø 1.794 5.000 kr.
Mariagerfjord 42.057 112.000 kr.
Morsø 20.971 56.000 kr.
Rebild 28.820 77.000 kr.
Thisted 44.205 117.000 kr.
Vesthimmerland 37.478 100.000 kr.
Aalborg 205.925 550.000 kr.
Samlet 11 kommuner 581.115 1.550.000 kr.
Region Nordjylland 1.550.000 kr.
Samlet 3.100.000 kr.

Det forudsættes, at der fortsat samarbejdes i hele regionen om fælles it-løsninger, drift, logistik og support, og at den fælles opgave og ansvarsfordeling fastholdes. Skønnet dækker 1400 patienter med KOL med en indbygget vækst på op til 100 nye patienter pr. år. Der er ikke indregnet økonomi til genanskaffelse af udstyr. De kendte vilkår for betaling af IT-ydelser forlænges, og der er ikke taget højde for konkurrenceudsættelse ved udbud.

Derudover findes midlerne til driften af projektet internt i kommunen inden for den eksisterende ramme. Kommunens opgave består i at oplære borgeren i brug af den telemedicinske løsning og monitorere borgerens data. Egenfinansieringen udgør primært lønudgifter til de medarbejdere i Rehabiliteringsafdelingen og Ældreområdet, som er tilknyttet projektet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældeomsorgsudvalget godkender, at der i budgettet for 2015 afsættes 95.000 kr. som Brønderslev Kommunes bidrag til fortsat drift af TeleCare Nords telemedicinske løsning, og at beløbet finansieres af pulje på 1,9 mio. kr. på Sundhedsområdet.

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Opfølgning på overflytning af borgere fra plejecenter Tygelsgade til plejecentret Støberiet.

Beslutning

Orientering om at spørgsmål i relation til Tygelsgade er sendt til jurist, men at der endnu ikke er modtaget svar.

Til toppen


18. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


19. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 15. august 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach