Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 27. november 2014
Lokale: Distrikt Øst
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Institutionsbesøg Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Besøg i Distrikt Øst, Hjallerup

Sagsfremstilling

Den planlagte besøgsrunde for Ældreomsorgsudvalget er nu gennemført.

Det sidste besøg er i Distrikt Øst, Hjallerup, besøget er kl. 13.00.

Beslutning

Besøg gennemført. Udvalget fandt orienteringen om forebyggelse af sygefravær og vagtplanlægning meget interessant.

Til toppen


5. Kortlægning af indsatserne i Forebyggelsespakkerne


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/MT/BE/ÆO/BS/FK

Forretningsledelsen godkendte på mødet den 2. september 2014, at der igangsættes en kortlægningsproces af kommunens indsatser inden for forebyggelsespakkernes temaer.

Sagen sendes til orientering i udvalgene.

Sagsfremstilling

Sundhedsstyrelsen har udgivet en række forebyggelsespakker indenfor temaerne: Fysisk aktivitet, tobak, alkohol, mental sundhed, hygiejne, indeklima i skoler, seksuel sundhed, solbeskyttelse, mad og måltider, overvægt og stoffer.

Pakkerne indeholder faglige anbefalinger til en kommunal sundhedsfremmende og forebyggende indsats. Pakkerne er udarbejdet særskilt for hver risikofaktor, dels for at skabe overblik over fakta og anbefalinger, og dels for at tilgodese beskrivelsen af specifikke metoder og erfaringer inden for hvert tema. Pakkernes anbefalinger retter sig mod raske såvel som syge borgere i kommunen.

Formålet med Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker er at bidrage til at styrke folkesundheden gennem en kommunal forebyggelses- og sundhedsfremmeindsats af høj faglig kvalitet. Pakkerne vurderes at udgøre den sundhedsfremme- og forebyggelsesindsats, der kan give en positiv udvikling i danskernes sundhed. Sundhedsstyrelsens udmelding er, at den mest effektive forebyggelsesindsats, kommunen kan opnå, er ved at beskæftige sig med indholdet af alle forebyggelsespakkerne.

Udover pakkerne, som beskriver anbefalinger og indsatser inden for hvert tema, har Sundhedsstyrelsen til brug for medarbejdere med borgerkontakt samt deres ledere udarbejdet fem målgruppespecifikke oversigter. Oversigterne samler de anbefalinger, som direkte relaterer sig til arbejdet med borgerne. De fem oversigter omhandler målgrupperne spæd- og småbørn, skolebørn, unge, voksne og ældre borgere. Samlet set giver forebyggelsespakkerne og de målgruppespecifikke oversigter Brønderslev Kommune et redskab til at kvalitetssikre både eksisterende og nye indsatser.

Kortlægningen skal gøre det synligt, hvor kommunen allerede har iværksat gode initiativer, som påvirker folkesundheden i en positiv retning, og hvor der med fordel kan sættes ind med nye tiltag. Når kortlægningen er udarbejdet, fremsendes den til drøftelse i alle de politiske udvalg.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udvalget tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Det videre samarbejde med Lejerbo


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af mødet i Ældreomsorgsudvalget den 2. oktober 2014, hvor Lejerbo deltog i forbindelse med driftsbudgetterne for 2015, herunder de store huslejestigninger, er det fagenhedens vurdering, at der skal lægges en plan for det videre samarbejde med Lejerbo.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende, nedenstående plan for det videre samarbejde godkendes, inden godkendelse af budgetterne kan finde sted.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgsmødet den 2. oktober 2014 var Lejerbo indkaldt til en drøftelse af budgetterne for hhv. Rosengården, Elmehøj samt Plejecentret i Valdemarsgade med Ældreomsorgsudvalget, herunder de store huslejestigninger.

Efterfølgende har Lejerbo oplyst, at der har været afholdt afdelingsmøder i afdelingerne. På afdelingsmøderne på Rosengården og Elmehøj var der intet fremmøde, og på Plejecentret i Valdemarsgade undlod fremmødte beboere at afgive stemme.

Der skete således ikke en godkendelse af budgetterne på afdelingsmøderne, hvorfor Ældreomsorgsudvalget og tilsynet i kommunen (Økonomiafdelingen eller eventuelt Økonomiudvalget) skal godkende driftsbudgetterne for 2015.

Dog vurderer fagenheden, at Ældreomsorgsudvalgets beslutning om at godkende budgetterne bør udskydes, indtil man er indgået i dialog med Lejerbo om det videre samarbejde. Når dialogen med Lejerbo er afsluttet, kan der varsles huslejestigninger med 3 måneders varsel.

Gennem dialogen ønsker fagenheden

 • at der foretages en forventningsafstemning i forhold til en klar og utvetydig rolle- og ansvarsfordeling mellem Brønderslev Kommune og Lejerbo.
 • at Lejerbo udarbejder en skrivelse, hvor budgeteffekten tydeligt fremgår. Det vil sige, hvor stor en besparelse godkendelsen af budgetterne vil afstedkomme for Brønderslev Kommune.
 • at Lejerbo udarbejder et scenarie for, hvordan huslejestigningen kan deles ud over en flerårig periode.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender ovenstående plan for det videre samarbejde.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Rapport vedr. afgørelser fra Ankestyrelsen


Resume

Sagsforløb: FL/BE/ÆO/SS/BS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for første halvår 2014. Rapporten viser, at Brønderslev Kommune har en lavere omgørelsesprocent end resten af landet på de af kommunens afgørelser, der indklages til Ankestyrelsen.

Ældreomsorgsudvalget bedes tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

Som noget nyt har Ankestyrelsen besluttet at udsende en statistik til alle kommuner med de seneste tal for Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på social- og beskæftigelsesområdet.

Rapporten udsendes to gange om året. Rapporten indeholder tal for antallet af trufne afgørelser i Ankestyrelsen for 1. halvår 2014 og antallet af modtagne klager.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har modtaget, i forhold til sagsbehandlingen i Brønderslev Kommune.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der har været 4 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven. Kommunes afgørelse er blevet stadfæstet i alle sagerne. Der har i 1. halvår været en tilgang på 13 sager til Ankestyrelsen indenfor LAB lovens område.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der har været 18 klager inden for LAS. Heraf er 2 af klagerne blevet afvist af Ankestyrelsen, 1 sag er blevet omgjort af Ankestyrelsen, 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet. Ankestyrelsen har i første halvår af 2014 modtaget 19 klager over afgørelser indenfor dette område.

Loven om social pension (PL): Inden for lov om social pension, har der været 10 klager over kommunens afgørelser. En af klagerne er blevet afvist af Ankestyrelsen, i de resterende sager, er kommunens afgørelser blevet stadfæstet. Ankestyrelsen har i 1. halvår 2014 modtaget 4 klager over afgørelser inden for dette lovområde.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet, har der været 21 klager til ankestyrelsen. Heraf er én af klagerne blevet afvist. I 1 af sagerne har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse, 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. For de resterende sager, har Ankestyrelsen stadfæstet kommunes afgørelse. Ankestyrelsen har i 1. halvår af 2014 modtaget 31 klager over afgørelser indenfor sygedagpengeområdet.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område, har der været 35 klager over kommunens afgørelser. Heraf er 6 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I to sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og i 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. Ankestyrelsen har i 1. halvår af 2014 modtaget 42 klager over afgørelser indenfor Servicelovens område.

Foruden ovenstående har der været en klage inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her har kommunen fået medhold i afgørelsen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune under niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager sagen til orientering.

Personale

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 21. oktober 2014, pkt. 11:

Statistikken tages til efterretning og sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Børne- og Skoleudvalget samt Ældreomsorgsudvalget.

Jens Davidsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt som muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentning af informationer fra ansøger og samtykke til indhentning af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen, for eksempel fra Træningsafdelingen, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingsfristerne, som er politisk fastsatte, er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingsfristerne.

Sagsbehandlingsfristerne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 1 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 1. november stod registreret som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 66 sager, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. Dette skyldes blandt andet, at der er et stigende antal akutopgaver i forbindelse med hurtigere udskrivning fra sygehusene, og at der er et øget antal genoptræningsplaner med videre. Det øgede pres ses i perioder uens.

Der er ligeledes sager, der ikke er afgjort indenfor svarfristen på grund af, at selve sagsbehandlingen trækker ud. Det kan for eksempel være, når der ventes på lægeakter, statusskrivelser eller lignende.

Samtidig har Visitationen, Ældre- og Hjælpemidler i forbindelse med afgivelser af 5 visitatorer til FRI i 2013 oplevet udfordringer i forhold til at nå sagsbehandlingen indenfor de angivne tidsfrister.

Sagerne, der ikke afgøres indenfor tidsfristen, overskrides ved ansøgning om hjælpemidler med 2-3 uger, bilsager overskrides for enkelte sager med et par måneder. Kørsel til læge/speciallæge overskrides i enkelte sager op til et par måneder. De øvrige sager overskrides maksimalt med en uge.

Sagen behandles på Ældrerådets møde den 24. november 2014

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet den 24. november 2014 pkt. 7:

Taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker forelagt et forslag til opdeling af sagsbehandlingstider for bilsager i nye sager og genbevillingssager.

Bilag

Til toppen


10. Budget 2015, opfølgning på aftaler


Resume

Sagsforløb: ÆO

Oversigt over opgaver i forlængelse af budget 2015 forelægges til udvalgets prioritering.

Sagsfremstilling

Budget 2015 indeholder en række opgaver, som skal udmøntes i løbet af 2015. Af vedlagte bilag fremgår de enkelte punkter, som er relevante for Ældreomsorgsudvalget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter en prioritering af opgaverne.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget sigter på, at ombygning af Valdemarsgade er færdig sommer 2015.

Forslag om ny ledelsesstruktur forelægges inden udgangen af 2. kvartal 2015.

Bilag

Til toppen


11. Evaluering af budgetproces


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/Fagudvalg

Økonomiudvalget anmodes om drøftelse af styrker og svagheder ved budgetprocessen for budget 2015, samt om tilbagemelding på en række spørgsmål vedrørende næste år proces.

Endvidere ønskes beslutning omkring den videre evalueringsproces.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetprocessen.

Sagsfremstilling

I drøftelsen af styrker og svagheder ved årets budgetproces kunne følgende emner behandles: (men selvfølgelig også andre)

Tidligere i gang end normalt:

 • Oplevelsen af strategiseminar i marts
 • Erfaringerne med den 2 delte budgetfase, hvor principielle ændringer kunne besluttes før budgetvedtagelse

Fagudvalgenes budgetarbejde:

 • Hvilke erfaringer er der med, at udarbejdelsen af afdækningerne blev igangsat, således ”1. behandlingen” kunne ske før sommerferien
 • Hvordan oplevedes arbejdet med prioritering af afdækningsforslagene i udvalget
 • Hvorledes blev forslag til korrektioner til basisbudget (det tekniske budget) behandlet og drøftet i udvalget

Hørings- og inddragelsesproces:

 • Hvorledes oplevedes høringsprocessen omkring de strukturelle ændringsforslag før sommer ferien
 • Hvorledes var hørings- og inddragelsesprocessen omkring det øvrige budget materiale
 • Oplevelse af effekten og indholdet af bruger –borgermøde i Brønderslevhallen

Budgetmateriale

 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Afdækningskatalog”
 • Vurdering af indhold og kvalitet ”Budgetmateriale med bemærkninger”, som udgjorde det tekniske basisbudget
 • Vurdering af indhold og kvalitet af ”Spørgsmål – svar”
 • Hvilken værdi har det, at forvaltningen gennemgår budgetmaterialet og budgetudfordringen på de politiske gruppemøder forud for budgetseminar

Budgetseminarer

 • Hvorledes vurderes det, at ”Økonomiudvalget + 2” starter forhandling på baggrund af forslag fra borgmester om formiddagen inden resten af byråd møder ind om eftermiddagen
 • Vurdering af fordelingen mellem gruppemøder, plenum og ”Økonomiudvalget + 2”
 • Vurdering af tidspunkt og sted for seminaret

Spørgsmål til næste års proces

Fordele og ulemper ved en tidligere udarbejdelse og behandling af Afdækningskatalog, f.eks. udarbejdelse i vinter/forår og udvalgsbehandling i forbindelse med 1. budgetopfølgning?

 • Strategiseminar i april 2015
  • Forslag til temaer/emner på seminaret?
  • Hvilke principielle ”beslutninger”/sigtepunkter kunne med fordel afklares på strategiseminar?
 • Kunne det være en fordel med flere løbende temamøder om budget?
 • Er der erfaringer fra dette års proces, som er meget vigtige at indarbejde i fremtidig proces?

Den videre evalueringsproces

Kommunaldirektør og Stabschef foreslår,

 • at fagudvalgene anmodes om behandling af evalueringen møderne i december.
 • at Økonomiudvalget præsenteres for et forslag til proces, der indarbejder signalerne fra evalueringen af dette års proces på januar mødet i 2015
Personale

Ingen

Økonomi

Intet.

Indstilling

Økonomiudvalget, 12. november 2014, pkt. 4:

Drøftet.

Procesforslag godkendt.

Beslutning

Udvalget havde følgende bemærkninger til budgetprocessen:

 • Ønske om fastholde 2-deling af budgetprocessen, så større beslutninger kan træffes før den endelige budgetlægning.
 • God ide at fremrykke behandling af afdækningsforslag, herunder tidligt sætte politisk retning for, hvilke typer afdækningsforslag der ønskes forelagt.
 • Ønske om, at der i budgetdrøftelserne også skabes plads til at fastlægge, hvor kommunen skal bevæge sig hen, herunder ønsker til det/de kommende år
 • Prioritering af afdækningsforslag i udvalget skal afspejle strategi, og måske alene opdeling af forslag i ’egnet’ og ’ikke egnet’.
 • God ide at have et strategiseminar for Byrådet i foråret.
 • Opmærksomhed på at kommunikere, at afdækningskatalogerne er et katalog over muligheder, og ikke en beslutning.
 • Ønske om at der er en omhyggelig beskrivelse af konsekvenser for borgere og de administrative konsekvenser af et forslag, jf. konsekvenserne af at omvisitere rengøring fra hver 14. dag til hver 3. uge.
 • Fortsat god ide med et samlet budgetseminar, men tvivl om, hvorvidt det er nødvendigt at have et forhandlingsudvalg. Andre modeller kan overvejes.

Til toppen


12. Godkendelse af revideret kvalitetsstandard for afløsning/aflastning SEL § 84


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Ældreomsorgsudvalget godkendte på møde den 2. oktober 2014 kvalitetsstandarden for bl.a. afløsning og aflastning efter SEL § 84.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har opdaget en fejl. Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til den tilrettede kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte på møde den 2. oktober 2014 kvalitetsstandarden for afløsning/aflastning efter servicelovens § 84.

Efterfølgende har Fagenheden for Sundhed og Velfærd opdaget en fejl i kvalitetsstandarden, idet serviceniveauet for aflastende rengøring skal svare til det serviceniveau, som er gældende for rengøring efter SEL § 83. Det vil sige, at der skal ikke være et højere serviceniveau for aflastende rengøring, som det vil være tilfældet, hvis dette ikke rettes til og godkendes.

Det drejer sig om ordlyden på kvalitetsstandardens side 1 under Omfang/varighed:

”Afløsning/aflastning tilbydes som udgangspunkt hver uge op til 4 timer.

Pakke:

C2 = 240 min. hver uge.

Der kan som en del af denne pakke tilbydes rengøring, hvis borger kan være uden opsyn, mens rengøringen pågår.

Rengøring som del af afløsning/aflastning kan max. tilbydes svarende til kommunens øvrige serviceniveau for rengøring, dvs. som udgangspunkt max 60 min. hver 2. uge.

Kan borger være alene, og er der udelukkende behov for at aflaste ægtefælle/samlever i forhold til de mange praktiske opgaver i hjemmet, kan der tilbydes aflastende rengøring i en time hver 2. uge.

Pakke:

C2-A1 = 60 min. hver 2. uge.

Selve udmålingen af omfanget af hjælp beror på en individuel vurdering af borgers funktionsniveau samt ægtefælle/samlevers behov for afløsning/aflastning.

Der kan som en del af afløsningen/aflastningen indgå hjælp til rengøring svarende til kommunens serviceniveau (max 80 min. hver 3. uge), hvis borgeren er i stand til at være uden opsyn under afløsningen/aflastningen.

Vedrørende særlige forhold i forhold til serviceniveau på rengøring, tilvejebringelse af arbejdsredskaber mv. henvises til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandard for rengøring.”

For at sikre overensstemmende serviceniveauer, rettes dette til:

”Afløsning/aflastning tilbydes som udgangspunkt hver uge op til 4 timer.

Pakke:

C2 = 240 min. hver uge.

Der kan som en del af denne pakke tilbydes rengøring, hvis borger kan være uden opsyn, mens rengøringen pågår.

Rengøring som del af afløsning/aflastning kan max. tilbydes svarende til kommunens øvrige serviceniveau for rengøring, dvs. som udgangspunkt max. 80 min. hver 3. uge.

Kan borger være alene, og er der udelukkende behov for at aflaste ægtefælle/samlever i forhold til de mange praktiske opgaver i hjemmet, kan der tilbydes aflastende rengøring i 80 min. hver 3. uge.

Pakke:

C2-A1 = 80 min. hver 3. uge.

Selve udmålingen af omfanget af hjælp beror på en individuel vurdering af borgers funktionsniveau samt ægtefælle/samlevers behov for afløsning/aflastning.

Vedrørende særlige forhold i forhold til serviceniveau på rengøring, tilvejebringelse af arbejdsredskaber mv. henvises til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandard for rengøring.”

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender den tilrettede kvalitetsstandard for afløsning/aflastning efter servicelovens § 84, stk. 1.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet den 24. november 2014 pkt. 12:

Ældrerådet anbefaler en godkendelse af den reviderede kvalitetsstandard .

Rådet anbefaler, at man begynder at skrive i et lettere forståeligt sprog.

Beslutning

Ældrerådets udtalelser taget til efterretning.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Sygdomsspecifik sundhedsaftale om osteoporose


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Sundhedsaftalen om osteoporose (knogleskørhed) er udarbejdet tilbage i 2010 og opdateret i august 2014. Aftalen har afventet, at Region Nordjylland har kunnet tilbyde tilstrækkelig scannerkapacitet.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt man ønsker at tilslutte sig sundhedsaftalen.

Sagsfremstilling

Knogleskørhed (osteoporose) betyder skrøbelige eller porøse knogler og skyldes nedsat knoglestyrke og knoglemængde. Sygdommen bevirker, at der kan opstå knoglebrud ved almindelige dagligdags belastninger eller ved fald på gulvet eller jorden. Disse brud kaldes 'lav-energibrud' i modsætning til ’høj-energi’, der kan opstå i forbindelse med trafikulykker, fald fra stige eller fald på trapper.

Diagnosen knogleskørhed kan stilles på to måder. Borgere, der pådrager sig et lav-energibrud af en ryghvirvel eller lårbenshals har knogleskørhed. Borgere, der endnu ikke har haft brud, men har fået påvist lavt knoglemineralindhold ved en knoglescanning (DXA-scanning) har også knogleskørhed.

I Region Nordjylland skønnes det, at ca. 50.000 borgere har osteoporose, men kun ca. 13.000 personer er i 2013 i medicinsk behandling. Det antages, at der er en stor gruppe af borgere, der ikke er diagnosticeret, og dermed ikke får hverken medicinsk forebyggende behandling, eller ikke-medicinsk forebyggende vejledning.

Knoglemængden falder med alderen, og falder hurtigere for kvinder end mænd. Derfor rammer knoglebruddene særligt den ældre del af befolkningen, og kan have alvorlige konsekvenser. Udover øget risiko for yderligere brud og sygdom kan fx kompressionsbrud i ryggen føre til svære akutte smerter, som efterfølges af kroniske smerter. Endvidere er hoftebrud og håndledsbrud typiske følger, hvor især knoglebrud har store konsekvenser for borgernes førlighed og selvhjulpenhed efterfølgende.

Tidlig overgangsalder (før 45 år), tobaksrygning, undervægt, manglende motion og mangel på D-vitamin og kalcium i kosten kan desuden øge knogletabet med alderen.

Selv om osteoporose i høj grad er en aldersbetinget sygdom, kan der gøres meget for at forebygge brud. Sundhedsaftalens mål er at sikre en tværsektorielt sammenhængende og styrket indsats og dermed forebygge brud.

Sundhedsaftalen opstiller 3 målgrupper:

1. Borgere/patienter uden tidligere lavenergifraktur – de mange.

2. Patienter med enkelt lavenergibrud – mindretallet

3. Patienter med gentagne lavenergibrud – de få

Sundhedsaftalen beskriver, at den praktiserende læge ved alle målgrupper, ud fra en konkret vurdering, kan henvise en borger til et kommunalt tilbud jf. KRAM faktorerne. For ældre borgere med særlig risiko for fald kan den praktiserende læge henvise til kommunalt faldforebyggelsestilbud.

Sundhedsaftalen anbefaler, at de kommunale tilbud målrettes til de borgere, som har størst behov for og gavn af tilbuddet. Målet med tilbuddet er at øge patienternes viden om en generel ”knoglevenlig livsstil” gennem f.eks. fysisk aktivitet, varieret kost med tilstrækkelig kalk og D-vitamin, rygestop og særligt fokus på at undgå undervægt.

Udviklingen og implementeringen af det specifikke indhold i det kommunale tilbud aftales nærmere i Referencegruppen for osteoporose. Her vil kravene til uddannelse af det sundhedsfaglige personale blive beskrevet og en tværsektoriel implementeringsplan koordineret. De konkrete krav til uddannelse kendes ikke for nuværende, men Brønderslev Kommune er repræsenteret i Referencegruppen.

Træningsafdelingen tilbyder i dag visiteret træning efter serviceloven og træning efter sundhedsloven efter indlæggelse:

 • SEL § 86 Genoptræning. Tilbuddet gives i forbindelse med fysisk funktionsnedsættelse forårsaget af sygdom, der ikke behandles i tilknytning til en sygehusindlæggelse. Det gives for at undgå vedvarende eller yderligere svækkelse og for at forebygge behov for øget hjælp
 • SEL § 86.2 Vedligeholdende træning. Tilbuddet gives for at bidrage til at afhjælpe væsentlige følger af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer eller for at bidrage til at vedligeholde fysiske eller psykiske færdigheder.
 • SUL § 140 Genoptræning efter udskrivelse eller ambulant kontakt til sygehus. Tilbuddet gives til borgere, der efter udskrivelse eller ambulant kontakt til sygehus har et lægefagligt begrundet behov for genoptræning, jf. SUL § 84 om genoptræningsplaner.

Tilbuddene rummer ikke specifik træning i forhold til diagnosen osteoporose, da det meget sjældent er denne diagnose, borgerne bliver henvist på baggrund af. Har en borger osteoporose, vil den fysiske træning tage højde for dette, og de restriktioner, der skal overholdes, er i fokus under planlægningen af træningen og under udførelse af træningsøvelserne. Der er ikke knyttet specifik undervisning til de vedligeholdende forløb eller til genoptræningsforløb.

Forebyggelse og Rehabiliteringsafdelingen har flere tilbud, som er relevante i forhold til borgere med knogleskørhed.

Motion på recept. Tilbuddet er et træningstilbud til borgere meden diagnose, hvor der er viden om, at motion har en positiv effekt. Tilbuddet strækker sig over 4 måneder og inkluderer træning samt samtaler med en fysioterapeut og kost rådgivning. Deltagelse kræver henvisning fra praktiserende læge

Derudover er der tilbud om rygestop og åben kostvejledning uden henvisning.

På ældreområdet tilbyder ældrekonsulenterne forebyggende hjemmebesøg til de ældste borgere. I samtalen med borgeren kommer medarbejderne blandt andet ind på.

 • Osteoporose og faldforebyggelse
 • Kost indeholdende D-vitamin og kalk
 • KRAM faktorer
 • Ernæring

For medarbejderne i ældreområdet indgår faldforebyggelse som en naturlig del af den rehabiliterende tankegang. Ligeledes er kost, herunder behov for et D-vitamin tilskud, et vedvarende fokuspunkt i hele ældreområdet, og underernærede borgere henvises til kostvejledning i Forebyggelsesafdelingen.

Det forventes, at de ny-diagnosticerende borgere kan rummes indenfor de nuværende aktiviteter. Dog vil man både på ældreområdet og på sundhedsområdet nøje følge hvor mange borgere, der løbende bliver henvist med diagnosen knogleskørhed løbende og efterfølgende vurdere hvorvidt en opnormering bliver påkrævet.

Fagenheden for sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender,

 • at Brønderslev Kommune tilslutter sig Sundhedsaftalen om osteoporose,
 • at borgerne, i første omgang, rummes inden for de eksisterende tilbud, og
 • at antallet af henvisninger af borgere med knogleskørhed følges løbende.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, den 24. november 2014 pkt. 11:

Ældrerådet anbefaler en godkendelse af aftalen.

Rådet er meget tilfreds med, at man er mere opmærksom på forebyggelse.

Ældreomsorgsudvalget, 27. november 2014, pkt. 6:

Ældrerådets indstilling taget til efterretning.

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


13. Godkendelse af kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/ØK

Kommunerne i Region Nordjylland overtager med virkning fra den 1. januar 2015 visitationsopgaven i relation til individuel handicapkørsel. Samtidig overdrages budgetansvaret for opgaven fra Fagenheden for Teknik og Miljø til Fagenheden for Sundhed og Velfærd. På baggrund heraf fremsendes en kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel til godkendelse.

Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til den fremsendte kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2015 ændres ansvarsfordelingen mellem NT og kommunerne på handicapkørselsområdet. Ændringen betyder, at kommunerne fremover selv skal visitere, fastlægge serviceniveau, indberette nye kunder til NT’s administrationssystem og behandle eventuelle klagesager. NT fortsætter med opgaverne omkring bestilling og udførelsen af kørslerne samt opkrævning af betaling hos abonnenterne.

På et møde i NT den 20. juni 2014 blev kommunerne orienteret om de nye tiltag, og hvilke værktøjer NT kunne tilbyde i omstillingsfasen. På mødet blev det bl.a. oplyst at Brønderslev Kommune i 2013 havde 50 nyoptagne kunder, som NT indberettede. Det er i denne størrelsesorden, kommunen årligt kan forvente øget administration til indberetning.

NT opfordrede kommunerne til at få afklaret den fremadrettede organisation herunder fastlæggelse af budgetansvaret. Blandt de fremmødte repræsentanter fra kommunerne blev der udtrykt et bredt ønske om at lade handicapkørselsbudgettet ude i kommunerne overgå til det udvalg, som fremover vil få det daglige ansvar her for. Forretningsledelsen besluttede derfor den 4. november 2014 at flytte budgettet til Visitationen.

På baggrund heraf fremsendes kvalitetsstandard for individuel handicapkørsel til godkendelse. Kvalitetsstandarden afspejler det serviceniveau, NT tidligere har lagt for handicapkørsel dog med den stramning, at målgruppen fremover indsnævres således, at man først kan visiteres til NT-flextrafik fra det fyldte 18. år under forudsætning af, at man opfylder de øvrige kriterier herfor, hvilket afspejler kriterierne i loven. Med det eksisterende serviceniveau kan borgere helt ned til det fyldte 16. år visiteres til ydelsen.

Sagen behandles på Ældrerådets møde den 24. november 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår endvidere, at Økonomiudvalget godkender de foreslåede bevillingsoverførsler.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Økonomi

Det fremgår af notat fra NT, at forventet flexhandicapudgift i 2015 er beregnet til 1.545.000 kr., heraf administrationsudgifter 136.000 kr.

Fra 2015 og fremover overføres beløbet fra politikområde 802 Teknik og Miljø til politikområde 601 Ældreområdet med 1.409.000 kr. og til politikområde 102 Administration - Visitationen med 136.000 kr.

Indstilling

Ældrerådet den 24. november 2014 pkt. 13:

Taget til efterretning.

Beslutning

Ældrerådets udtalelse taget til efterretning.

Kvalitetsstandarden for individuel handicapkørsel godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Orientering om Årsrapport for Ældrepuljens projekter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrepuljen har til formål at sikre, at ældre kan fortsætte med det liv, de ønsker. Det gælder for alle ældre, der er sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

Midlerne fra Ældrepuljen skal anvendes, så der sikres mest mulig velfærd for pengene.

Årsrapport vedr. Ældrepuljens projekter fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Der er nu gået knap 1 år siden Ældrepuljens projekter blev igangsat. Brønderslev Kommune blev tildelt 7,2 mio. kr. Det er nu blevet tid til at gøre status for 2014. Årsrapporten indeholder oplysninger om, hvordan de forskellige projekter har udviklet sig, og hvilke tanker der er omkring projekterne i 2015.

Der er igangsat fire projekter:

 • Projekt Samvær
 • Weekendaktiviteter for borgere med demens
 • Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit
 • Styrket rehabiliterings- og genoptræningsindsats

Der er nedsat projektgrupper indenfor alle igangværende projekter, og efteråret 2014 er brugt på vidensopsamling fra ledelsen, medvirkende medarbejdere, borgere og pårørende.

Den 31. december 2014 vil der blive indleveret en evalueringsopsamling til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Tidsplan for projekterne i 2015:

 • Januar - Maj: Indsamling af materiale til delrapport for projekterne
 • Juni: Delrapport afleveres til Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget
 • August - Oktober: Indsamling af materiale til Årsrapport 2015
 • November: Årsrapport udarbejdes og sendes til orientering i Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget
 • December: Evaluering indsendes til Social-, Børne- og Integrationsministeriet.

Sagen behandles på Ældrerådets møde den 24. november 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om Årsrapporten 2014 til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet den 24. november 2014 pkt. 7:

Taget til efterretning med den bemærkning, at det er bekymrende, at der allerede efter 3/4 år eller mindre er skåret i projekterne.

Beslutning

Ældrerådets bemærkninger taget til efterretning.

Til efterretning.

Ved en kommende evaluering ønskes øget fokus på konsekvenser af projekterne for borgerne med henblik på at vurdere, hvor der fortsat skal prioriteres udvikling indenfor ældreområdet.

Udvalget ønsker et kontinensprojekt sat i gang i 2015.

Bilag

Til toppen


15. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 10. november 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Mødekalender for 2015


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet har den 29. oktober 2014 godkendt mødekalender for 2015.

Fremsendes til drøftelse og endelig godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Ældreomsorgsudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

De aftalte fællesmøder mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet fremgår også af mødeplanen.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender mødeplan for 2015 endeligt.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Visitationen går i gang med revisitering af rengøring, således at de første afgørelser træffes den 8. december 2014.

Orientering om regler for friplejehjem.

Orientering om ny ældrechef.

Bilag

Til toppen


18. Lukket punkt: Indledende planovervejelser


Til toppen


19. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


20. Lukket punkt:


Til toppen


23. Godkendelse af Den Administrative Sundhedsaftale 2015 - 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/ØK/BY

Sundhedskoordinationsudvalgt under Region Nordjylland fremsender udkast til Sundhedsaftale for 2015-2018.

Byrådet bedes drøfte og godkende udkast til Den Administrative Sundhedsaftale.

Sagsfremstilling

Sundhedsaftalen består af tre aftaler: Den Politiske Sundhedsaftale, som beskriver de politiske mål og visioner. Den Administrative Sundhedsaftale, der beskriver nye tiltag og arbejdsdelingen i forhold til hvert indsatsområde samt tværgående temaer og administrativ organisering i henhold til vejledningen for sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftaler. Hertil kommer Den Tværsektorielle Grundaftale, som er en samling af eksisterende aftaler fra de tidligere sundhedsaftaler, der videreføres i sundhedsområdets driftsorganisationer.

Den Administrative Sundhedsaftale konkretiserer de politiske mål gennem konkrete indsatser i forhold til de tværgående temaer: Arbejdsdeling og samarbejde - Koordinering af kapacitet - Inddragelse af patienter og pårørende - Lighed i sundhed samt Dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed samt obligatoriske indsatsområder, der fremgår af Vejledning om Sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler:

 • Forebyggelse
 • Behandling og Pleje
 • Genoptræning og rehabilitering
 • Sundheds IT og digitale arbejdsgange.

Som noget nyt indeholder Den Administrative Sundhedsaftale indsatser fra Forebyggelsespakkerne, som kommunerne forpligter sig til at opfylde. I aftalen er det beskrevet, at de nordjyske kommuner ultimo 2015 lever op til grundniveauet, hvad angår anbefalingerne om individuelle tilbud i forebyggelsespakkerne om tobak og alkohol. De resterende anbefalinger på grundniveau i disse to pakker vil kommunerne leve op til i løbet af aftaleperioden. Samtidigt vil kommunerne sikre tilbud om ”kort rådgivende samtale til unge med et eksperimenterende brug af stoffer” (16-24 år) jf. forebyggelsespakken om stoffer.

Almen praksis skal i aftaleperioden øge antallet af henvisninger til forebyggelsestilbud i forhold til rygstopstilbud og alkoholbehandling eller samtale. Kommunerne skal være klar til at matche det øgede volumen.

Arbejdet med udarbejdelsen af Sundhedsaftalen er forankret i Sundhedskoordinationsudvalget. Formålet med Sundhedskoordinationsudvalget er at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af region, kommuner og almen praksis, herunder at understøtte kvaliteten i opgaveløsningen og den effektive ressourceudnyttelse.

Der har været nedsat arbejdsgrupper og referencegrupper i forhold til alle temaerne. Brønderslev Kommune har været repræsenteret i enten arbejdsgruppen eller referencegruppen inden for hvert tema.

Sundhedsaftalen skal ifølge § 6 i bekendtgørelsen om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler nr. 1569 af 16. december 2013 sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest den 31. januar 2015.

Sagen behandles på Ældrerådets møde den 24. november 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udkast til Den Administrative Sundhedsaftale.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, den 24. november 2014, pkt. 10:

Ældrerådet anbefaler en godkendelse af aftalen.

Ældreomsorgsudvalget, 27. november 2014, pkt. 4:

Ældrerådets anbefaling taget til efterretning.

Indstilles godkendt.

Social- og Sundhedsudvalget, 3. december 2014, pkt. 9:

Indstilles godkendt under forudsætning af, at den fornødne økonomi er til stede.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Aftalen indstilles godkendt.

Arne M. Jensen var fraværende.

Bilag

Til toppen

Opdateret 28. november 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer