Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 26. juni 2014
Lokale: Aktivitetscentret Bredgade
Tidspunkt: Kl. 09:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Bruun var fraværende.

Peter H. S. Kristensen forlod mødet efter punkt 4, kl. 16.30.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Institutionsbesøg Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Ældreomsorgsudvalget før ordinær dagsorden.

Aktivitetscentret, Brønderslev kl. 09.00
Sundhedsklinikken, Brønderslev kl. 10.00
Visitationen, Brønderslev kl. 10.30
Støberiet, Brønderslev kl. 11.00
Distrikt Vest, Brønderslev kl. 11.45
Nordjysk Mad, Brønderslev kl. 12.30
Kornumgård, Brønderslev kl. 14.00

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvornår yderligere besøg skal ligge efter sommerferien.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Besøgsrunde gennemført.

De resterende besøg gennemføres den 30. oktober.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Budget 2015, afdækningsforslag


Resume

Sagsforløb: ÆO

Drøftelse af udkast til afdækninger til budget 2015 samt gennemgang af budgetforudsætninger på politikområde 601. Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget bad på mødet den 21. maj 2015 om en orientering om budgetforudsætningerne. Der vil på mødet blive givet en gennemgang af budgetforudsætningerne.

På mødet gives endvidere en status for arbejdet med afdækningskataloget for 2015. Der er i bilaget vedlagt en oversigt over beløbene i afdækningskataloget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Bodil Christiansen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Anne Marie Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Gennemgang af udvalgets budgetgrundlag samt af lovgrundlæg. Plancher vedhæftes referat.

Orientering om, at omlægning af tilbud på Valdemarsgade ikke har den opringeligt forventede effekt i afdækningskataloget for 2015.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014


Resume

Sagsforløb: BE/BS/MT/SS/ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014.

Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt4,5 mio. kr. for hele 2014 i Brønderslev Kommune.

Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt status vedr. UngeCentret samt status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2014.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 13.215.000
Overførselsudgifter -7.540.000
Finansiering -1.139.000
Netto 4.536.000

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen i anbringelsesområdet, ses området i denne budgetopfølgning under ét.

Budgetopfølgning 1 viser, at der er særlige udfordringer på handicap- og psykiatriområdet i forhold til at opnå de forventede budgetreduktioner, der er indarbejdet i Budget 2014 som en del af flerårsaftalen. Med de merudgifter der forventes på området, ser udfordringen aktuelt ud til at udgøre ca. 13,8 mio. kr., der skal hentes i løbet af 2014.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Endvidere er vedlagt et statusnotat vedr. UngeCentret. Notatet beskriver hvilke budgetomplaceringer, der nu foretages mellem de forskellige politikområder. Derudover forslag til håndtering af en række temaer, der skal afklares i forhold til styringen af området.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2014.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen i møderne i april/maj måned med følgende beslutninger:

Ældreomsorgsudvalget den 30. april 2014

Tages til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget den 5. maj 2014

Budgetopfølgningen blev uddelt, gennemgået og taget til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2014

Der blev udleveret revideret udgave af budgetopfølgningen.

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 6. maj 2014

Udvalget blev orienteret om den reviderede budgetopfølgning, som Forretningsledelsen foreslår.

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014

Udvalget indstiller, at tomgangshusleje vedrørende Tygelsgade ikke afholdes af Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalget ønsker i forlængelse af tidligere fremsendte sager, at der bliver tilført øgede ressourcer til Visitationen, således at de besparelser, der er indarbejdet i flerårsaftalen, kan udmøntes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2014

Til efterretning.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen den 6. maj 2014 med følgende bemærkninger:

Da der er vanskeligheder med at nå de udmeldte mål i Flerårsaftalen i 2014 anbefales det, at der hurtigst muligt iværksættes en opnormering i Visitationen/Ungecentret som skal målrettes udmøntning af Flerårsaftalen og at der løbende afrapporteres på effekten af indsatsen.

En stor del af budgetproblemerne kan henføres til udgifter på flere dyre enkeltsager, hvorfor det fortsat er vigtigt at arbejde med at reducere udgifterne på de dyre enkeltsager, som det også blev understreget på byrådet strategiseminar i foråret.

Det anbefales, at den igangværende niveautilpasning på BPA-området gennemføres i lyset af de høje udgifter på området, og at der arbejdes på at tilpasse til landsgennemsnittet. Samtidig anbefales det, at det undersøges hvilke serviceændringer, der skal eller kan foretages på ældreområdet, hvis området selv skal dække merudgifterne på området.

Endvidere bemærkes det, at der kun resterer 685.000 kr. i anbringelsespuljen til resten af året, hvorfor det er vigtigt nøje at følge og styre området i resten af året. Endvidere gøres opmærksom på, at analysen på det specialiserede børneområde på længere sigt bør kunne påvirke udgiftsudviklingen på dette område.

Endeligt tyder det på en betydelig overskridelse af servicerammen, der kan medføre sanktioner, hvis kommunerne under et ikke overholder servicerammen. Det anbefales derfor, at landstendensen følges meget tæt, og såfremt det tyder på, at servicerammen på landsplan kommer under pres, må der hurtigt laves tiltag, som reducerer serviceudgifterne. Det skal understreges, at 5 mio. kr. af overskridelsen på servicerammen skyldes, at mentorordningen på beskæftigelsesområdet som følge af krav fra revision skal konteres på serviceudgifter frem for som i dag på overførselsudgifter.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og godkender budgetomplaceringer i henhold til notatet om status på Ungecenter Brønderslev.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 4:

Økonomiudvalget ser med stor alvor på forventet overskridelse af servicerammen, derfor forventes det, at alle fagudvalg udviser tilbageholdenhed, således reel servicerammeoverskridelse bliver 0.

Byrådet, 21. maj 2014, pkt. 7:

Godkendt.

Fraværende:;

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt)

Sagsfremstilling til fagudvalgenes behandling på møderne i juni måned 2015:

I forlængelse af Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af budgetopfølgningen, fremsendes budgetopfølgningen til fornyet drøftelse i alle fagudvalg.

Dette med henblik på at drøfte mulighederne for at udmønte Byrådets beslutning om, at det forventes, at alle fagudvalg udviser tilbageholdenhed, således at den reelle servicerammeoverskridelse, der i budgetopfølgningen udgør 13,2 mio. kr., reduceres til 0.

Beslutning

Udvalget ønsker at omlægningen på Valdemarsgade effektueres hustigst muligt i 2014 med henblik på at nedbringe udgiftspresset på politikområdet.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


6. Struktur- og ændringskonference


Resume

Sagsforløb: ÆO

Opfølgning på struktur- og ændringskonference den 24. juni 2014.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget udrykker stor tilfredshed med den afholdte konference, og ønsker alle forslag tilsendt.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


7. Udmøntning af besparelser vedrørende IT og velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: SS, ØK, ÆO

Stillingtagen til, om de indarbejdede besparelser vedrørende IT- og velfærdsteknologi skal udmøntes som rammebesparelser, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt provenu ved indførelse af nye IT- og velfærdsteknologiske løsninger samt nulstilling af sparekrav fra 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

I budget 2013 blev der indarbejdet en besparelse som følge af en forventet indførelse af IT og velfærdsteknologi på Ældreomsorgsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets område. Besparelseskravet blev indarbejdet med en stigende profil for årene 2013-2016, jf. nedenstående opstilling:

2013 2014 2015 2016
Ældreomsorgsudvalget 740.000 kr. 1.480.000 kr. 2.220.000 kr. 2.960.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget 564.000 kr. 1.128.000 kr. 1.692.000 kr. 2.256.000 kr.

Besparelseskravet er i 2013 udmøntet for Ældreomsorgsudvalgets vedkommende, men ikke for Social- og Sundhedsudvalgets område. Tilsvarende er der endnu ikke udmøntet besparelser i 2014 for nogen af udvalgene. Dog har der været forelagt en sag om en systemanskaffelse på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2014, som kan medføre en udgiftsmæssig reduktion. Der melder sig to udfordringer i denne sammenhæng:

  • For det første at en del af besparelsen går til andre kommuner, idet systemet indføres på institutioner, hvor der sælges pladser til andre kommuner, og dermed bliver besparelsen for Brønderslev Kommune reduceret.

  • For det andet er Sundhed og Velfærd i udbud med et samlet IT-system til fagenheden. Af de indkomne forslag fremgår det, at nogle af systemerne indeholder de samme faciliteter, som er i det oven for omtalte system. Fagenheden finder det derfor formålstjenligt at vente med implementering, indtil et samlet IT-system til Sundhed og Velfærd er valgt. Denne afgørelse træffes i indeværende år, hvorfor udmøntning af besparelsen dermed også forsinkes.

På Økonomiudvalgsmødet den 14. maj 2014 blev de indarbejdede besparelser vedr. IT og velfærdsteknologi kort drøftet, og det blev tilkendegivet, at der var behov for en politisk drøftelse af, om de indarbejdede sparekrav skal udmøntes som rammereduktioner, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt provenu ved indførelse af nye IT- og velfærdsteknologiske løsninger.

Det foreslås, at den manglende udmøntning af besparelsen på Social- og Sundhedsudvalgets område på 564.000 kr., som er overført til 2014, udmøntes ved en tilsvarende nedskrivning af den overførte investeringspulje på oprindeligt 4 mio. kr. fra 2013. Denne pulje står i Økonomiudvalgets regi, og der er overført et restbeløb på 1.505.000 kr. fra 2013 til 2014. Godkendes denne løsning vil der i 2014 alene skulle udmøntes 1.128.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget

  • drøfter om de indarbejdede besparelser skal udmøntes som rammebesparelser, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt provenu ved indførelse af nye IT- og velfærdsteknologiske løsninger, og

  • godkender, at den ikke udmøntede besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets område på 564.000 kr. i 2013 udmøntes ved en tilsvarende nedskrivning af investeringspuljen fra 2013 på Økonomiudvalgets område.

Ældrechef Bodil Christiansen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at det overførte restbeløb på 1.505.000 kr. på Økonomiudvalgets område er overført til anlæg og altså ikke en del af servicerammen for 2014.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2014, pkt. 4:

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, den 11. juni 2014, okt. 4:

Godkendt som foreslået af Forretningsledelsen.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


8. Fraflytning af Tygelsgade


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om procedurer i forbindelse med fraflytning af Tygelsgade og indflytning på Støberiet.

Sagsfremstilling

I forbindelse med drøftelse i Økonomiudvalget den 14. maj 2014 af forløbet vedrørende etablering af Støberiet og overflytning af beboere fra Tygelsgade blev der givet udtryk for, at der i forlængelse af den mundtlige orientering på det seneste Ældreomsorgsudvalgsmøde var behov for en skriftlig orientering af udvalget om forløbet.

Ved fraflytningen fra Tygelsgadecentret blev der ikke indgået aftale mellem Brønderslev Kommune og PM om, at beboerne eller deres pårørende ikke skulle deltage i syn af lejlighederne. Ved fraflytningen blev lejlighederne istandsat, og beboerne fik resterende indskud udbetalt.

Brønderslev Kommune besluttede administrativt, at de fraflyttede borgere skulle betale for istandsættelse af boligerne på Tygelsgade, men at samme borgere ikke skulle betale ved fraflytning af Støberiet. Denne fremgangsmåde sikrer, at borgeren kun kommer til at betale for istandsættelse én gang. Alternativt kan Brønderslev Kommune betale for istandsættelsen på Tygelsgade, mod at borgerne betaler for istandsættelse ved fraflytning af Støberiet. I praksis vil den sidste fremgangsmåde betyde, at en række borgere skal have returneret betaling for istandsættelse på Tygelsgade.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning, samt at udvalget beslutter, hvorvidt den trufne beslutning om betaling ved fraflytning af Tygelsgade skal fastholdes.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 21. maj 2014, pkt. 4:

Udsat.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 26. juni 2014

Ældreomsorgsudvalget besluttede på sit møde den 21. maj 2014 at udsætte sagen om fraflytning af Tygelsgade, idet der var en række spørgsmål, som udvalget ønskede belyst. Disse er søgt besvaret i vedhæftede bilag.

Beslutning

Forvaltningens beslutning om betaling ved flytning af Tygelsgade fastholdes.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO

Der foreligger venteliste pr. 17. juni 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Ældrechef Bodil Christiansen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Udfyldningsaftale for Osteoporose


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO

I 2010 blev der udarbejdet en udfyldningsaftale for osteoporose også kendt som knogleskørhed. Regionen er i gang med at opdatere den aftale. Der forventes ikke de store ændringer i forhold til kommunernes rolle.

Ældreomsorgsudvalget bedes godkende at Brønderslev Kommune tilslutter sig den reviderede udfyldningsaftale for osteoporose, når den ligger klar, under forudsætning af at der ikke sker væsentlige ændringer i kommunens rolle.

Sagsfremstilling

I Region Nordjylland er der hvert år ca. 1.000 hoftebrud, der hovedsageligt tilskrives osteoporose. Derudover skønnes det, at der i regionen hvert år er ca. 700 underarmsbrud og ca. 200 kompressionsbrud i ryggen førende til indlæggelse, der kan tilskrives osteoporose. Knoglebruddene rammer specielt den helt ældre del af befolkningen. Derfor kan knoglebruddene have alvorlige konsekvenser. Udover øget risiko for yderligere brud og sygelighed hos den enkelte kan f.eks. kompressionsfrakturer i ryggen føre til svære akutte smerter, som efterfølges af kroniske smerter. Smerter, der kan give betydelige fysiske og sociale begrænsninger for den enkelte og føre til social isolation.

Af en tidligere NIP(Nationale Indikator Projekt) måling fra 2010 fremgår det, at ca. 11 procent af de hofteopererede patienter over 65 år dør inden for 30 dage efter indlæggelsen for en hoftenær fraktur. Det svarer til, at knap 100 personer i Region Nordjylland hvert år dør i forbindelse med et hoftebrud.

Selvom osteoporose i høj grad er en aldersbetinget sygdom, kan der gøres meget for at forebygge brud. Kommuner forpligtiger sig i forhold til aftalen til at have indsatser i forhold til faldforebyggelse og KRAM-tilbud, som matcher målgruppens behov. Det forventes, at opgaven kan løses inden for den eksisterende ramme. På ældreområdet arbejder ældrekonsulenterne med faldforebyggelse, og det er ligeledes også en del af arbejdet i FRI-grupperne. I Forebyggelse og Rehabilitering er der tilbud om Motion på Recept, som lægerne kan henvise borgere med osteoporose til. Derudover er der de almindelige KRAM tilbud, hvor borgere med osteoporose kan deltage.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune tilslutter sig den reviderede udfyldningsaftale for osteoporose når den ligger klar, under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer i kommunens rolle.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. juni 2014, pkt. 8:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Struktur- og ændringskonference

Konferencen holdes den 24. juni 2014, kl. 16.30-19.30 i Brønderslev Hallen.

Beslutning

Ingen.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt: Køb af bygninger


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 20. juni 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer