Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat (Tillægsdagsorden)

Dato: 30. oktober 2014
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014 for Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Budgetopfølgningen udviser et nettomindreforbrug på i alt 9.676.000 kr.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2014. Ifølge principper for Økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgning til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 3 viser, at der pt. forventes følgende budgetafgivelser:

Serviceudgifter............................... 12.818.000
Overførsler..................................... -10.239.000
Finansiering................................... -12.255.000
Netto mindreforbrug....................... -9.676.000

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Sammenlignet med halvårsregnskabet pr. 30. juni 2014 er der følgende væsentlige forskydninger ved 3. budgetopfølgning:

  • Forventet merudgift vedr. særligt dyre enkeltsager blev opgjort til 3,0 mio. kr. i halvårsregnskabet. Udgiften er efterfølgende opgjort til 2,0 mio. kr. Udgiften finansieres via kompenserende besparelser indenfor udvalgets område.

Forretningsledelsen har endnu ikke behandlet budgetopfølgningen, og der kan derfor komme ændringer eller forslag til ændringer, inden budgetopfølgningen fremsendes til behandling i Økonomiudvalget og Byrådet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


2. Budget 2015, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af budgetaftalen for 2015 har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer der skal tages som en konsekvens af aftalen. Det ønskes i forlængelse heraf, at Ældreomsorgsudvalget drøfter og prioriterer opgaverne på eget område.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedlagte oversigt har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer der er en konsekvens af budgetaftalen for 2015.

Oversigten viser den foreløbige status på udmøntningen af aftalen, og Økonomiudvalget har besluttet, at oversigten skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på at få et overblik over opgaverne i eget område samt at prioritere indsatserne på fagudvalgets område.

Der ønskes derfor en drøftelse af de indsatser, opgaver og initiativer m.v., som skal tages samt en drøftelse af, hvordan indsatsen ønskes prioriteret.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen

Opdateret 31. oktober 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer