Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 19. januar 2017
Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Til toppen


3. Brønderslev Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2016-2017


Resume

Sagsforløb: HR/ÆR/SS/ÆO/ØK/BY

Brønderslev Kommune er en gang i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Brønderslev Kommune.

Til orientering for Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Ifølge sundhedslovens § 210, stk. 2, og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet mv. (BEK nr. 1150 af 9. december 2011) § 7 stk., 4, skal Brønderslev Kommune en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab.

Sundhedsberedskabsplanen skal beskrive Brønderslev Kommunes plan for fortsat drift i forbindelse med bl.a.:

 • Ekstraordinære udskrivelser fra sygehusene
 • Ekstremt vejrlig
 • Forsyningssvigt
 • CBRNE-hændelser (kemiske-, biologiske-, radiologiske-, nukleare- og eksplosionshændelser)
 • Krisestøttende beredskab, herunder diverse hjælpemidler, tæpper o. lign

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet som en indsatsplan under kommunens samlede Beredskabsplan og skal revideres mindst en gang pr. valgperiode.

Før Byrådets behandling af denne plan har forvaltningen indhentet Sundhedsstyrelsens rådgivning til planen og sendt planen i høring hos Nordjyllands Beredskab, Nordjyllands Politi, Brønderslev Kommunes nabokommuner og Region Nordjylland. De indkomne kommentarer er vedlagt som bilag til planen og er indarbejdet i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 3:

Til efterretning.

Ældrerådet, 11. januar 2017, pkt. 8:

Sagen er taget til efterretning.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af samarbejdsaftale med Asaa Friplejehjem


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Asaa Friplejehjem åbner 1. februar 2017. Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende udkast til samarbejdsaftale med Asaa Friplejehjem med virkning fra 1. februar 2017.

Sagen fremsendes til Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Asaa Friplejehjem åbner 1. februar 2017. Afregningen for ydelser leveret på Asaa Friplejehjem er fastsat i friplejeboligloven. Som bilag til denne sagsfremstilling findes udkast til en samarbejdsaftale mellem Brønderslev Kommune og Danske Diakonhjem med forslag til regulering af de snitflader, som ikke er reguleret af lovgivningen. Blandt de ydelser Brønderslev Kommune er forpligtet til at levere til beboerne på Asaa Friplejehjem er følgende:

 • Sygepleje
 • Sygeplejeartikler
 • Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Derudover skal Brønderslev Kommune varetage myndighedsansvaret inklusiv visitation til personlige hjælpemidler for alle beboere på Asaa Friplejehjem samt tilsyn med plejecentret.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til samarbejdsaftale mellem Brønderslev Kommune og Danske Diakonhjem angående Asaa Friplejehjem.

Beslutning

Godkendt.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2018 - udmøntning af foreløbigt sparekrav


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af budgetprocessen for 2018 ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. Det vedtagne forslag til budgetproces er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetprocessen for 2018 er, at balancen for budget 2018 skal forbedres med ca. 13 mio. kr., hvilket svaret til ca. 0,8 pct. af serviceudgifterne.

Opnåelse af denne balance skal ske ved at følge 2 parallelle spor:

1. Elementerne fra finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018

2. Indspil af forslag til reduktioner af serviceudgifterne i 2018

Vedr. punkt 1 skal elementerne fra finansloven drøftes efterhånden som indholdet kendes mere konkret. Konkret skal det drøftes, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres, og hvilken indflydelse det skal have for rammerne for budget 2018. Der vil derfor blive rejst sager på de relevante fagudvalg, når det konkrete indhold af finansloven kendes mere præcist.

Vedr. punkt 2 betyder det, at fagudvalgene i perioden fra januar til april skal søge at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene skal fremlægge forslagene på budgetmødet i april og Økonomiudvalget skal efterfølgende drøfte, hvordan forslagene skal håndteres i det videre budgetarbejde.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal søge at udarbejde forslag til besparelser på følgende størrelser:

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav, der ønskes udarbejdet. Herefter udarbejder fagforvaltningen konkrete forslag til besparelser, som herefter skal drøftes i fagudvalgene.

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene søge at prioritere forslagene og præsentere forslagene for Byrådet på budgetmødet i april måned.

Økonomiudvalget skal herefter drøfte, hvordan forslagene fra fagudvalgene skal håndteres i den videre proces, herunder også, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 11. januar 2017, pkt. 6:

Sagen er taget til efterretning.

Ældrerådet ser frem til at blive inddraget i processen fra start.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Beslutning

Udvalget ønsker den overordnede tilgang til budget 2018 drøftet i Byrådet.

Udvalgets drøftelser forsættes på udvalgsmøder i februar og marts.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. januar 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 11. januar 2017, pkt. 4:

Ventelisten er taget til efterretning.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Fast tilknyttede læger på plejecentre


Resume

Sagsforløb: SS/ÆR/ÆO

I maj 2016 indgik Kommunernes Landsforening, Praktiserende Lægers Organisation, Danske Regioner og staten en aftale om implementeringen af faste læger tilknyttet de danske plejecentre. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd påbegynder arbejdet, hvor der gradvist frem til år 2019 tilknyttes en fast praktiserende læge til kommunens plejecentre.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningen om fast tilknyttede læger på plejecentre blev taget på baggrund af et pilotprojekt fra 2012, hvor 7 plejecentre blev tildelt en fast læge 1,5-3 timer om ugen. Formålet var, at en fast tilknyttet læge skulle styrke kommunikationen og samarbejdet mellem plejecentret og de praktiserende læger for herigennem at skabe større faglig indsigt, bedre medicinhåndtering, større kontinuitet i pleje- og behandlingsforløbet samt reducere antallet af forebyggende indlæggelser.

Resultaterne af pilotprojektet viste, at der efter 18 måneder var sket følgende:

 • En reduktion i forebyggelige indlæggelser med knap 28 %, genindlæggelser med 27 % og korttidsindlæggelser med 14 %
 • En reduktion i medicinforbruget blandt de ældre
 • Plejepersonalet og de tilknyttede læger gav udtryk for, at samarbejdet mellem disse var forbedret
 • Læger, plejepersonale og pårørende oplevede en større tilfredshed med forløbet

Brønderslev Kommune indgår en konsulentkontrakt med de tilknyttede læger, som omfatter, at lægerne skal rådgive plejepersonalet på plejecentrene. Konsultationerne foretages på plejecentret og har til formål at opkvalificere personalet og dermed plejen overfor centrenes beboere. Konsultationerne afregnes med den fastsatte takst på 901 kr. pr. time (1. april 2016-niveau).

Yderligere skal lægerne varetage de opgaver, der knytter sig til almen praksis, for de beboere, som vælger at skifte læge. Den almene lægebehandling afregnes som sædvanlig gennem sygesikring.

Rækkefølgen for implementeringen kommer til at bero på et samarbejde med kommunallægeligt udvalg og de enkelte læger.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Økonomi

Der er på landsplan afsat i alt 100 mio. kr. fordelt over fire år, med 40 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. om året fra 2017 og frem til 2019. For Brønderslev Kommune svarer det til 252.000 kr. i 2016 og 129.000 kr. i 2017-2019. Fordeles projektmidlerne fra 2016 ligeligt i perioden 2017-2019, er der i alt 213.000 kr. til rådighed om året. Det forventes, at der i opstartsperioden prioriteres ekstra midler med henblik på at få skabt et godt fundament for ordningen.
Rammen på 213.000 kr. svarer til 236 lægetimer pr. år, som skal fordeles på kommunens plejecentre.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 4:

Til efterretning.

Ældrerådet, 11. januar 2017, pkt. 9:

Sagen er taget til efterretning. Ældrerådet glæder sig over, at der nu bliver et tættere samarbejde med en lægefaglig kapacitet til gavn for beboerne på plejecentrene.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Til toppen


8. Aftale om fælles hjælpeordninger til respiratorpatienter


Resume

Sagsforløb: SS/ÆR/ÆO

I henhold til lovgivningen skal der indgås en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner vedrørende fælles hjælperordninger for borgere, der modtager respiratorhjælp (regional opgave) og praktisk hjælp og bistand efter serviceloven i hjemmet (kommunal opgave). Den fælles hjælperordning mellem region og kommune betyder, at de forskellige typer af ydelser til borgeren kan tilrettelægges som én ordning til gavn for borgeren og af hensyn til en hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

Samarbejdsaftalen sendes til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Blandt respiratorbrugere er der en gruppe borgere, der får ordineret respirationsbehandling i hjemmet og samtidig får tildelt hjælp efter serviceloven. Respirationsbehandling er en regionsopgave, mens praktisk hjælp og bistand efter serviceloven ydes af kommunen. Ofte varetages disse opgaver i en fælles hjælperordning mellem kommune og region, således at ydelserne tilrettelægges som én ordning af hensyn til borgeren og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.

I kraft af ”Bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens” samt ”Vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens” er Region Nordjylland og de nordjyske kommuner forpligtet til at indgå en aftale om den samlede tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger for borgere, der har hjælpere til respirationsbehandling i hjemmet efter sundhedsloven og hjælp efter serviceloven (§§ 83, 85, 95 eller 96).

Som bilag 1 er vedlagt en bilateral aftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune omkring fælles hjælperordninger til respiratorpatienter i eget hjem til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget. Aftalen er udviklet af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner i fællesskab og er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 28. november 2016. Aftalen træder dog først i kraft, når aftalen er godkendt i de enkelte kommuner og Region Nordjylland som en bilateral aftale mellem Region Nordjylland og den enkelte kommune.

Aftalen omhandler regionens og kommunens administration af fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Aftalen skal understøtte, at region og kommune tilrettelægger varetagelsen af fælles hjælperordninger på en hensigtsmæssig måde. Målene med aftalen er således størst mulig indflydelse for borgeren, behandling af høj kvalitet, forenklet administration og en bedre ressourceudnyttelse.

Ifølge aftalen fordeles udgifterne til de fælles hjælperordninger efter den fordelingsnøgle, som er fastsat i tidligere nævnte bekendtgørelse. Det betyder, at Region Nordjylland afholder 67 % af udgifterne og kommunen 33 %. Fordelingsnøglen gælder for alle fælles hjælperordninger i Region Nordjylland. Dog bemærkes det, at Region Nordjylland afholder 100 % af udgiften under indlæggelse.

Udover at fastslå finansieringsfordelingen mellem kommune og region klarlægger aftalen bl.a. følgende:

 • Kompetenceniveauet for hjælpere fastlægges på det højeste niveau, som en af parterne kræver til opgaven – uden ændring af fordelingen af udgifterne mellem parterne.
 • Udgifterne til oplæringsforløb (løn til hjælpere under oplæring) fordeles således, at Region Nordjylland bærer 100 % af udgifterne under oplæringsforløb på Respirationscenter Vest, kommunen bærer 100 % af udgifterne til oplæring uden for hjemmet i kommunale opgaver, mens udgifter til oplæring, som finder sted i hjemmet, deles efter fordelingsnøglen (jf. ovenfor).
 • Såfremt en borger ønsker den kommunale ydelse leveret af en frit-valgs leverandør, beror det på en konkret vurdering, om den fælles hjælperordning skal opretholdes. Her har regionen efter en konkret vurdering ret til at forlange, at den fælles hjælperordning ophører, således at parterne leverer ydelserne med hver sine medarbejdere/leverandører.

Aftalens forventede aktivitetsomfang er belyst i bilag 2.

Aftalen gælder fra ovennævnte bekendtgørelses ikrafttræden den 31. august 2015. Dette gør sig gældende for både ordninger, som var etableret inden bekendtgørelsens ikrafttræden og for ordninger, som er indgået efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Det indgår dog i aftalen, at der alene efterreguleres i de bestående hjælperordninger mellem parterne med virkning fra 1. september 2015. Efterreguleringsbeløb opgøres umiddelbart og senest 2 måneder efter aftalens indgåelse af den part, som har leveret ydelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender samarbejdsaftalen.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 11. januar 2017, pkt. 10:

Godkendt.

Ældrerådet, 11. januar 2017, pkt. 7:

Sagen er taget til efterretning.

Frank Busk og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Plejetestamenter og fremtidsfuldmagter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget har anmodet Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd om at udarbejde et notat om plejetestamenter og fremtidsfuldmagter.

Sagsfremstilling

På udvalgsmødet den 6. oktober 2016 fik Ældreomsorgsudvalget forelagt et notat om livstestamenter. Det fremgik af notatet, at livstestamenter er en erklæring, som giver borgere mulighed for at kunne frasige sig livsforlængende behandling, og dermed giver borgerne mulighed for at udøve deres selvbestemmelsesret.

Plejetestamenter

I henhold til Servicelovens § 93, stk. 8 har borgere mulighed for at udtrykke deres ønsker om fremtidlig pleje i form af et plejetestamente.

Et plejetestamente er en mulighed for borgere, der kan tilkendegive, hvilke ønsker denne har til fremtiden i forhold til bolig, pleje og omsorg. Kommunen skal ved tilrettelæggelse af pleje og omsorg for en person med demensdiagnose så vidt muligt respektere borgernes tilkendegivelser for fremtiden med hensyn til bolig, pleje og omsorg, som er i plejetestamentet.

Plejetestamentets formål er at vejlede plejepersonale og de pårørende i, hvordan borgeren ønsker sin pleje. Plejetestamentet kan indeholde oplysninger om daglige vaner og ønsker om mad, hygiejne, påklædning, fysiske og kulturelle aktiviteter.

Plejetestamentet er vejledende, og kommunen har ikke pligt til at følge alle ønsker, men kommunen er forpligtet til så vidt muligt at respektere ønskerne i plejetestamentet.

Som eksempler på indhold i et plejetestamente kan nævnes, at borgeren har nogle faste spisetider, som denne gerne vil bevare på trods af demens, mad borgeren kan lide/ikke lide, eller at man gerne vil gå i noget bestemt tøj. Det kan også handle om den personlige pleje.

Et plejetestamente behøver ikke være skrevet på en bestemt måde. Det behøver ikke at være skriftligt, borgeren kan f.eks. vælge at indtale det på bånd eller video/dvd.

Plejetestamenteskabelonen kan udleveres til borgere efter anmodning eller hentes på internettet. Flere kommuner har allerede en skabelon som er tilgængelig på borger.dk. Skabelonen er ikke tilgængelig på Brønderslev Kommunes hjemmeside.

Fremtidsfuldmagt

Folketinget vedtog i maj 2016 Lov om fremtidsfuldmagter. Med denne lov er det nu muligt at få større indflydelse på, hvordan og af hvem ens økonomiske og personlige forhold skal varetages i fremtiden, hvis man på et tidspunkt ikke længere er i stand til at varetage egne interesser. Med en såkaldt fremtidsfuldmagt kan man oprette en fuldmagt, som kun vil træde i kraft, hvis man senere mister evnen til selv at træffe beslutninger om økonomiske og personlige forhold.

En fremtidsfuldmagt er således en mulighed for at udøve selvbestemmelse i forhold til valg af en eventuel fremtidig værge.

En fremtidsfuldmagt kan oprettes af den, der er fyldt 18 år, og som er i stand til at handle fornuftsmæssigt. Fuldmagten vil træde i kraft, når man ikke længere har evne til at varetage sine forhold inden for de områder, som er omfattet af fuldmagten. Det er ikke kun demensramte borgere, der kan bruge fremtidsfuldmagter. Alle personer har mulighed for at oprette en fremtidsfuldmagt.

En fremtidsfuldmagt skal underskrives foran en notar for at være gyldig. Kravet om notarpåtegning er med til at styrke muligheden for at undgå misbrug. For at fremtidsfuldmagten kan træde i kraft, skal der indgives en anmodning til Statsforvaltningen.

Fremtidsfuldmagten skal oprettes skriftligt i et digitalt fremtidsfuldmagtsystem, der skal udvikles af det offentlige. Der er aktuelt ikke en digital løsning. Hvornår den digitale løsning er oprettet og i drift er endnu uvist.

Det er Justitsministeriet, der bestemmer, hvornår loven træder i kraft.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og jurist Nynne Fabricius deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 11. januar 2017, pkt. 5:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet gerne ser, at plejetestamentet ligeledes tages i brug i Frit Valg.

Samtidig stiller Ældrerådet spørgsmål til, i hvor stort et omfang plejetestamenter bruges i dag på plejecentrene.

Ældrerådet ser gerne at skabelon til plejetestamente ligger tilgængeligt på Brønderslev Kommunes hjemmeside, og at den kan erhverves i Borgerservice.

Jurist Nynne Fabricius holder Ældrerådet opdateret med hensyn til, hvornår loven træder i kraft.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Udvalget opfordrer til, at der bliver adgang til skabelon for plejetestamenter på kommunens hjemmeside.

Udvalget vægter, at personalet informerer om plejetestamenter.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ældrerådet opfordrer til tur sammen med Ældreomsorgsudvalget med henblik på at besøge demenslandsbyen i Svendborg.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt: Godkendelse af innovativt genudbud efter nye løsninger til at gøre borgerne mere selvhjulpne med medicinhåndtering


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 20. januar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer