Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 2. februar 2017
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Peter H. S. Kristensen og Knud Erik Sørensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Peter H. S. Kristensen og Knud Erik Sørensen var fraværende.

Til toppen


3. Handlingsplan for overholdelse af budget 2017 på ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR/ÆO/ØK

Ældreomsorgsudvalget drøftede handlingsplan for overholdelse af Budget 2017 for Ældreområdet 1. december 2016. I handlingsplanen var der 6 punkter, som endnu ikke var adresseret. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender på denne baggrund forslag til en konkret handlingsplan for overholdelse af Budget 2017 til Økonomiudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte den 23. november 2016 indstilling fra Økonomiudvalget om, at der - i forlængelse af budgetopfølgning 3/2016 - skal udarbejdes en handlingsplan på Ældreområdet. Formålet med handlingsplanen er at sikre, at ældreområdets budget overholdes i 2016.

I budget 2017 er der vedtaget en række ændringer, som har budgetmæssig konsekvens i 2017. En lang række af disse ændringer er der handlet på eller fastlagt planer for udmøntning af. Dette fremgår af vedlagte bilag om aftalepunkter vedr. budget 2017.

De punkter, som endnu ikke er adresseret, er følgende:

 • Tilpasningspulje på Ældreområdet, -3,0 mio. kr.
 • Revisitering af sager – uden ekstra ansættelse af visitator, -0,9 mio. kr.
 • Plan for fremtidig anvendelse og styring af plejecentre (inden sommeren 2017), -0,2 mio. kr.
 • I forlængelse af ovenstående overvejelser om en reguleringsmekanisme, når der sker en stigning i antal borgere, som søger plejehjemsplads udenfor Brønderslev Kommunes regi
 • Styrkelse af akutfunktionen, 0,7 mio. kr.
 • Klippekort ældreområdet, 0,3 mio. kr.

Der ønskes en drøftelse af de enkelte punkter, herunder ønsker til, hvordan disse punkter skal indgå i en handlingsplan for ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter aftalepunkterne i budget 2017, og hvordan disse skal indgå i en handlingsplan for ældreområdet.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 1. december 2016, pkt. 6:

Udvalget ønsker forelagt en konkret handlingsplan for overholdelse af budgettet for 2017 byggende for følgende elementer:

 • Udvalget er opmærksom på, at der kan være et provenu ved revisitering af sager overflyttet fra det specialiserede område indenfor beløbsrammen på maksimalt 3 mio.kr.
 • Udvalget ønsker forelagt en vurdering af, om en evt. forlængelse af sagsbehandlingstiderne kan medvirke til at udmønte besparelseskravet i Visitationen
 • I forlængelse af Finansloven for 2017, hvor der på landsplan afsættes 380 mio.kr. til klippekortordningen, fortsættes det eksisterende niveau på klippekortordningen, og modtagerkredsen vurderes på ny, når udmøntning af Finansloven foreligger
 • Det afsatte beløb til klippekortordningen på ca. 0,3 mio.kr. i budget 2017 anvendes til nedskrivning af besparelsen på Visitationen, idet der i Finansloven for 2017 afsættes ekstra penge til klippekortordningen
 • Udvalget ønsker, at den indlagte besparelse på 0,2 mio.kr. i forlængelse af plan for fremtidig anvendelse og styring af plejecentrene udmøntes, når analysen foreligger til sommer
 • Udvalget konstaterer, at der med budget 2016 er indført et system, hvor der ikke afregnes for plejehjemspladser, hvis der er tomgang. Udvalget ønsker belyst, hvordan denne model påvirkes af en regulering af antal pladser på plejecentrene. Der lægges ikke bindinger på, hvor pladserne kan lukkes
 • Udvalget ønsker forelagt forslag til udmøntning af de afsatte midler til akutfunktionen. Udvalget ønsker, at der tænkes bredt, når udmøntningen vurderes.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 2. februar 2017:

Ældreomsorgsudvalget modtog 10. november 2016 budgetopfølgning 3 for udvalgets område. Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder. Budgetopfølgningen skitserede et forventet merforbrug i 2016 på 6.452.000 kr.

Økonomiudvalget udbad sig i forlængelse heraf en handlingsplan for overholdelse af Budget 2017. På baggrund heraf har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd opstillet den i bilaget beskrevne handlingsplan. Handlingsplanen er opstillet således, at de punkter, som kan udledes af Ældreomsorgsudvalgets beslutning 10. november 2016 optræder først efterfulgt af de opmærksomhedspunkter, som kan udledes af opfølgning 3 for Budget 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at:

 • Ældreomsorgsudvalget afventer effekten af PWC-rapporten vedrørende den økonomiske konsekvens af overflytning af borgere fra det specialiserede socialområde til ældreområdet.
 • Ældreomsorgsudvalget afventer beskrivelse af den endelige udmøntning af klippekortsordningen fra Ældreministeriet, før serviceniveauet for klippekortsordningen fastsættes i Brønderslev Kommune.
 • sagsbehandlingstiden på fx bilsager forlænges eller stoppes, således at der opnås et provenu på 635.000 kr. eller alternativt, at der vælges blandt de afdækningsforslag, der blev fremsendt på Ældreområdet, og som ikke blev valgt til Budget 2017, således at der herigennem opnås et provenu på 635.000 kr. De ikke valgte afdækningsforslag er vedlagt som bilag.
 • Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvordan provenuet ved flytning af 22 aflastnings- og rehabiliteringspladser fra Stenumgaard til Margrethelund og anvendelse af de eksisterende boliger på Stenumgaard til permanente plejeboliger ønskes opnået.
 • Ældreomsorgsudvalget godkender, at der indføres en reguleringsmekanisme, således at antallet af ordinære plejehjems- og -centerpladser reguleres i takt med at friplejehjem og andre kommuner modtager borgere fra Brønderslev Kommune.
 • Ældreomsorgsudvalget godkender oplægget om styrkelse af akutfunktionen, når dette forelægges udvalget ultimo 1. kvartal 2017.
 • der påbegyndes overvejelser om en revideret afregningsmodel for Frit Valg.
 • forbruget på udgifter til SSH- og SSA-elever følges tæt.
 • forbruget af hjælpemidler følges tæt.
 • at puljerne under Økonomiudvalget og Ældreomsorgsudvalget nulstilles.

Personalemæssige konsekvenser

En række af de fremlagte forslag vil have personalemæssige konsekvenser. Den nærmere effekt vil dog afhænge af, hvordan det samlede forslag til budgetoverholdelse sættes sammen.

Økonomi

Ældreomsorgsudvalget er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at hvis udgifterne skrider, har udvalget en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for udvalgets område. Budgetopfølgning 3 skitserede et forventet merforbrug i 2016 på 6.452.000 kr.

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at der i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2017 blev bevilget 2 mio. kr. til Frit valg (personlig og praktisk hjælp) samt 2,5 mio. kr. til betaling af plejehjemspladser i andre kommuner.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Ældrerådet, 25. januar 2017, pkt. 5:

Sagen tages til efterretning.

Ældrerådet finder det svært at overskue konsekvensen af de skitserede punkter til overholdelse af Budget 2017.

Den foreslåede regulering af plejehjemspladser i det kommunale system svarende til borgere på eksterne plejecentre, finder Ældrerådet besværligt at realisere.

Ældrerådet ønsker svar på, hvor stor en venteliste man ved Brønderslev Kommune vil acceptere i den forbindelse.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig fagforvaltningens forslag med følgende tilføjelser:

 • At de afsatte 265.000 kr. til klippekortordning for borgere i eget hjem fastholdes.
 • At udvalget ikke kan tilslutte sig mulighederne for at skabe et provenu ved at øge sagsbehandlingstiden.
 • At lukning af pladser sker på Hellevadlund, Elmehøj, Rosengården og Kornumgaard, dog således at den fortsatte drift af de pågældende centre kan opretholdes. Lukning sker så vidt muligt således, at for hver lukning af 7 kommunale pladser lukkes 3 pladser på Kornumgaard. Såfremt der bliver behov for at lukke yderligere pladser eller at søgningen ud af kommunen øges væsentligt, forelægges sagen på ny for udvalget.
 • At besparelsen på 900.000 kr. ved øget sagsbehandling søges opnået ved at lukke plejehjemspladser, jf. ovenfor
 • At puljen på -3 mio.kr. på Ældreomsorgsudvalgets budget nulstilles ved en tilsvarende nulstilling af puljen på 3 mio.kr. på Økonomiudvalgets område.

Peter H. S. Kristensen og Knud Erik Sørensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Ændring i klippekortsordningen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Af Finansloven 2017 fremgår det, at der på landsplan er afsat 380 mio. kr. årligt til ordningen om klippekort. Disse midler skal fordeles forholdsmæssigt mellem kommunerne. Med Finanslov 2017 ændres målgruppen for klippekortsordningen, således at de borgere, der aktuelt modtager ydelsen, ikke længere er i målgruppen herfor. Derfor udgår den økonomiske støtte til den eksisterende klippekortsordning, hvorfor Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd anmoder om ændringer i den eksisterende klippekortsordning.

Sagsfremstilling

Med Finanslov 2015 blev det besluttet at afsætte midler til en klippekortsordning, som havde til formål at øge livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Ordningen medførte, at de svageste ældre, som fortsat boede i eget hjem, blev tilbudt 30 minutters ekstra hjemmehjælp om ugen. Den ekstra hjemmehjælp omfattede, at de ældre kunne få hjælp til opgaver, som de sædvanligvis ikke kunne få hjælp til, eksempelvis ledsagelse til arrangementer. Klippekortsordningen blev udmøntet i år 2015 og 2016, og fra år 2017 overgår midlerne til Brønderslev Kommune via bloktilskuddet.

Med Finanslov 2017 ændres målgruppen for klippekortsordningen fra at være til hjemmeboende ældre til at blive til ældre på plejehjem. Indholdet af den nye ordning er endvidere den samme som ordningen fra 2015, hvor ældre plejehjemsbeboere kunne få ekstra støtte i 30 minutter ugentligt. Klippekortet skal dog anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats, eksempelvis ledsagelse ud af plejehjemmet.

Denne nye klippekortsordning udmøntes som en ansøgningspulje, som fordeles til kommunerne efter bloktilskudsnøglen. Retningslinjerne for den endelige udmøntning af ordningen er endnu ikke meldt ud af Sundheds- og Ældreministeriet.

Ændringen i målgruppen medfører, at den økonomiske støtte til den eksisterende klippekortsordning udgår. Det fremgår af Brønderslev Kommunes budget 2017, at der er afsat 265.000 kr. til klippekortsordningen, således den i et reduceret omfang kan fortsætte i år 2017. Efterfølgende har Ældreomsorgsudvalget på møde den 1. december 2016 valgt, at de 265.000 kr. til klippekortsordningen inddrages til besparelser på Visitationen, med begrundelsen at der i Finansloven 2017 afsættes penge til ordningen. Ændringen af målgruppen i den nye klippekortsordning medfører, at ordningen for hjemmeboende ældre ikke fremadrettet modtager økonomisk støtte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget

 1. stopper den nuværende klippekortsordning og afventer retningslinjer om ny klippekortsordning, eller
 2. omfordeler midlerne, således den nuværende klippekortsordning kan fortsætte i overensstemmelse med budget 2017, og i forlængelse heraf tager stilling til, hvordan de 265.000 kr. til finansiering af besparelser i Visitationen herefter skal findes.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Nikolaj Bilgram Kristensen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 25. januar 2017, pkt. 4:

Ældrerådet tager sagen til efterretning med den bemærkning, at det vil være hensigtsmæssigt, at ordningen udfases for de borgere, der har den i dag.

Ældrerådet undrer sig over, at den nye ordning kun henvender sig til plejehjemsbeboere.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Udvalget godkender alternativ 2. Der er taget stilling til finansierinsspørgsmålet i sag 3 på Ældreomsorgsudvalgets møde den 2. februar 2017.

Peter H. S. Kristensen og Knud Erik Sørensen var fraværende.

Til toppen


5. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering fra møde i Nordjysk Mad I/S.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S har afholdt møde den 7. oktober 2016.

På mødet blev budget 2017 godkendt med følgende bemærkninger:

Belægningsprocenten ændres til 98 i hele Psykiatrien.

At Nordjysk Mad i 2017 begynder at arbejde målrettet med økologi.

Derudover blev budget 2016 drøftet. Desuden var der en orientering ved daglig leder og bestyrelsens medlemmer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen og Knud Erik Sørensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om, at Jerslev Antenneforening nedlægger sig selv, og at dette betyder, at beboerne overgår til anden privat leverandør.

Der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde den 29. juni 2017 med henblik på at behandle analyse af ældreområdet, som jf. budgetaftalen for 2017 skal behandles inden udgangen af juni 2017.

Ældrerådet tager på besøg i Svendborg til demenslandsbyen den 21. marts 2017. Medlemmer af Ældreomsorgsudvalget er velkomne til at deltage.

Peter H. S. Kristensen og Knud Erik Sørensen var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Til toppen


8. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 3. februar 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach