Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 4. maj 2017
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af budgetudkast 2018 for kommunale plejecentre og ældreboliger administreret af Lejerbo


Resume

Sagsforløb: ÆO

Lejerbo har udarbejdet driftsbudgetter for 2018 gældende for Elmehøj, Rosengården, Valdemarsgade samt Voldgade. Driftsbudgetterne forelægges til Ældreomsorgsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 18. juni 2016 driftsbudgetter for 2017 for de tre kommunale plejecentre opført efter lov om almene boliger: Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade.

Lejerbo har nu udarbejdet budgetudkast 2018 for de tre plejecentre samt for ældreboligerne i Jerslev. Budgetudkastene for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade er udarbejdet på baggrund af årsregnskaberne for 2016, hvilket medfører følgende procentvise huslejestigninger for beboerne:

Elmehøj

Procentvis huslejestigning på 3,97 % svarende til en stigning på henholdsvis 173 kr. og 191 kr. pr. mdr. pr. bolig.

Regnskab 2016: Overskud på 1.775 kr.

Overskuddet skyldes primært, at der er færre udgifter til løn og almindelig vedligeholdelse end budgetteret.

Rosengården

Procentvis huslejestigning på 0,93 % svarende til en stigning på 60 kr. pr. mdr. pr. bolig.

Regnskab 2016: Underskud på 9.573 kr.

Underskuddet skyldes primært, at der er brugt flere udgifter på almindelig vedligeholdelse end budgetteret.

Valdemarsgade

Procentvis huslejestigning på 4,18 % svarende til en stigning på henholdsvis 215 kr. og 329 kr. pr. mdr. pr. bolig.

Regnskab 2016: Underskud på 21.978 kr.

Underskuddet skyldes primært, at der er brugt flere udgifter på almindelig vedligeholdelse end budgetteret.

Voldgade

Den 1. oktober 2016 opkøbte Brønderslev Kommune ældreboligerne i Voldgade af Domea. Da overdragelsen er sket ved salg, er Domea ikke forpligtede til at levere årsregnskab. Budgetudkastet for 2018 er derfor udarbejdet på baggrund af det foreliggende udlejningsbudget, hvorfor huslejen er uændret.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast 2018 for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade samt ældreboligerne i Voldgade.

Forretningsfører Pia Hesselvig og konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Orientering om overdragelse af forsyningsnettet i Jerslev til YouSee


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Den 1. april 2017 overtog YouSee forsyningsnettet fra Jerslev Antenneforening.

Ældreomsorgsudvalget orienteres om, at Lejerbo og YouSee har udsendt orienteringsskrivelser til beboere i Voldgade 35-65 samt 69 vedr. YouSees overtagelse af forsyningsnettet.

Sagsfremstilling

Den 1. april 2017 opløste Jerslev Antenneforening sig selv, og antenneforeningens antenneanlæg blev overdraget til YouSee.

For de boliger, som Lejerbo administrerer for Brønderslev Kommune i Jerslev, betyder det, at beboerne overgår til individuel antenneopkrævning, hvilket også er i overensstemmelse med Ældreomsorgsudvalgets ønske af 8. juni 2016 om, at antenneopkrævning på de kommunale plejecentre skulle overgå til individuel afregning.

I forbindelse med overdragelsen har Lejerbo og YouSee sendt orienteringsskrivelser ud til beboerne på Rosengården og i ældreboligerne i Jerslev (jf. bilag), hvor beboerne orienteres om overdragelsesdato, og at de skal kontakte YouSee, hvis de ønsker at modtage antennesignal efter den 21. april 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 26. april 2017, pkt. 10:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen, Svend Erik Simonsen og Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Pulje til klippekortsordningen 2017 og 2018


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune har fået tilsagn på 2.392.000 kr. fra klippekortsordningen.

Under forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven for 2018 vil der bliveydet yderligere tilskud i 2018, således at der samlet kan anvendes 4.784.000 kr. i perioden 2017 og 2018.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende udkast til kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Det fremgår af Finanslov 2017, at klippekortsordningens formål er, at ældre borgere, der flytter på plejehjem, skal opleve, at de fortsat er herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver dem livskvalitet. Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til omkring en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen. Klippekortet er borgerens tid, og beboerne skal selv være med til at bestemme, hvad hjælpen skal anvendes til. Hjælpen kan både anvendes til mindre aktiviteter eller spares op og anvendes til aktiviteter, der tager længere tid. Derudover fremgår det, at klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats.

Kommunen vil på baggrund af ordningens retningslinjer udarbejde en kvalitetsstandard, som beskriver, hvem der visiteres til ydelsen, samt eksempler på aktivitetens indhold. Indholdet kan eksempelvis være hjælp til at være vært for familie og venner, gåtur, lægebesøg, tandlægebesøg, indkøb, besøg på kirkegård, aktivitetsområdets arrangementer m.m. I den sammenhæng kan det undersøges, om der er mulighed for, at aktiviteter evt. kan åbnes for borgere, som var omfattet af den tidligere klippekortsordning evt. mod betaling, så de kan være med til at berige samvær og aktiviteter for plejehjemsbeboere med in-put udefra.

Kommunen skal sikre, at alle plejehjemsbeboerne får tilbud om og kan benytte ordningen. Det gælder også de svageste beboere, fx beboere med demens. Desuden skal kommunen tilrettelægge en oplysnings- og informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Hvis plejehjemsbeboere på trods af ovenstående initiativer takker nej til tilbuddet om ekstra hjælp, kan den tid, borgeren er blevet tilbudt, anvendes til ekstra hjælp til de andre plejehjemsbeboere.

Klippekortsordningen er udmøntet som en ansøgningspulje, hvor Brønderslev Kommune på baggrund af bloktilskudsnøglen er berettiget til 2.391.000 kr. i både 2017 og 2018. Yderligere fremgår det, at midler, der ikke anvendes til klippekortmodellen, skal tilbagebetales. Midlerne søges hjem af fagforvaltningen.

I forbindelse med drøftelsen om den kommende ordning, vil Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd gøre opmærksom på, at Økonomiudvalget i rammerne for budgetprocessen 2018 har besluttet, at "elementer fra Finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018".

Vejledning til ansøgningen samt ansøgningsskema er vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 1. marts 2017, pkt. 5:

Ældrerådet tager sagen til efterretning, men med den bemærkning, at det er beklageligt, at ældreområdet efterhånden er puljestyret.

Jonna Raasted var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 9. marts 2017, pkt. 4:

Til efterretning.

Supplerende sagsfremstilling til Ældrerådets møde den 26. april 2017:

Brønderslev Kommune har den 12. april 2017 fået tilsagn på 2.392.000 kr. fra klippekortsordningen.

Under forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven for 2018 vil der blive ydet yderligere tilskud i 2018, således at der samlet kan anvendes 4.784.000 kr. i perioden 2017 og 2018.

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard og informationsmateriale.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Ældrerådet, 26. april 2017, pkt. 5:

Ældrerådet tager klippekortsordningen 2017 og 2018 til efterretning.

Det havde været ønskeligt, at kvalitetsstandarden var sendt ud med dagsordenen.

Jonna Raasted kan på dette grundlag ikke godkende kvalitetsstandarden.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt med tilføjelse af, at der også kan være tidsforbrug uden for dagtimerne. Forbrug af timer uden for dagtimer på hverdagen tæller ekstra, idet personaleudgiften på disse tidspunkter er dyrere. Udvalget vægter, at der laves en så enkel model som muligt.

Bilag

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. april 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 26. april 2017, pkt. 4:

Ventelisten er taget til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet undrer sig over, at flowet stadig ikke figurerer på ventelisten.

Frank Busk, Gudrun Tinne Andersen og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og følger området tæt. Udvalget afventer rapport i juni som afrapportering på budgetaftalen for 2017.

Udvalget er opmærksom på, at opgørelsen af borgere på Aså Friplejehjem og nedgangen som følge af lukning af kommunale plejecenterpladser alene er opgjort pr. 31. marts 2017, og at der dermed ikke er indregnet ændringer efter denne dato.

Bilag

Til toppen


8. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmøde i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi den 3. marts 2017 til orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmødet den 3. marts 2017. Det væsentligste punkt var godkendelse af regnskab 2016.

Regnskab 2016 viser et mindre underskud end budgetteret. Under godkendelse af regnskab 2016 blev fastsættelse af vejledende minimumsgrænse for egenkapital drøftet. Det arbejdes der videre med samtidig opdateres strukturen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget vil fremadrettet gerne have forelagt bilagene fra bestyrelsesmøderne.

Bilag

Til toppen


9. Rapport vedr. afgørelser fra Ankestyrelsen


Resume

Sagsforløb: BE/DIR/ÆO/SS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2016. Rapporten viser, at Brønderslev Kommune har en lavere omgørelsesprocent end resten af landet på de af kommunens afgørelser, der indklages til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 153 sager. Heraf er 102 afgørelser stadfæstet, i 23 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 15 tilfælde er sagen blevet hjemvist, i 13 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2016 modtaget 180 klager over Brønderslev Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 153 sager.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der er afgjort 13 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven.

Kommunes afgørelse er blevet stadfæstet i 8 af sagerne. I 2 sager er kommunes afgørelse blevet ændret. I 3 sager er sagen blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der er i 2016 afgjort 27 klager inden for LAS.

Heraf er 4 af klagerne blevet omgjort af Ankestyrelsen, 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. 2 sager er blevet afvist. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Loven om social pension (PL): Inden for lov om social pension er der afgjort 2 klager over kommunens afgørelser.

I begge sager, er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 53 klagesager.

Heraf er én af klagerne blevet afvist. I 11 af sagerne har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 4 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen. For de resterende sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunes afgørelse.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område er der afgjort 46 klagesager.

Heraf er 4 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I 3 sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 7 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. I 4 sager er blevet afvist.

Foruden ovenstående har der været 9 klager inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her er kommunes afgørelse blevet stadfæstet i 5 af sagerne. I 2 sager er afgørelsen blevet ændret. 1 sag er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 1 sag er blevet afvist af Ankestyrelsen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune under niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 5. april 2017, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om, at Jonna Raasted er udtrådt af Ældrerådet, og at Karlo Simonsen er indtrådt i stedet for.

Orientering om køkkenpulje, hvor der er ansøgningsfrist den 17. maj 2017. Puljemidler forudsætter 25 % kommunal medfinansiering. Udvalget er ikke sindet at fremsende ansøgning.

Blæksprutten har fået nyt kapitalindskud, jf. pressemeddelelse d.d.

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


12. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 5. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer