Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 8. juni 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Knud Erik Sørensen og Ole Bruun.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Knud Erik Sørensen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Fremtidig anvendelse af plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

I Budgetaftale 2017 besluttede partierne, at der skal udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre med henblik på at imødekomme de forandringer, der sker på ældreområdet i de kommende år, herunder den store venteliste til plejehjemspladser i Brønderslev by, stadig hurtigere udskrivninger fra sygehusene og konsekvenserne af de færre sengepladser på det nye sygehus i Aalborg, øget kompetencekrav til personalet og øgede udfordringer til det nære sundhedsvæsen samt etablering af nye friplejehjem. Planen forelægges til politisk behandling senest 30. juni 2017.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende høringsplanen og at det udarbejdede materiale sendes i høring inden politisk behandling.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 9. marts 2017 kommissorium for "Plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejehjemspladser". Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har sammen med konsulentfirmaet 4Improve udarbejdet en række scenarier for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre.

Arbejdet har været centreret omkring en række workshops med bred repræsentation af interessenter. Deltagerkredsen tæller blandt andet medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra ældreområdet, FOA og DSR. Derudover har medarbejdere fra bygningsafdelingen og økonomiafdelingen samt ledere fra Visitationen, Handicap og Psykiatri og Sundhedsområdet deltaget. Der har i alt været afholdt 4 tværfaglige workshops, hvor FOA og DSR har været indbudt til at deltage på lige fod med de kommunale deltagere. Indholdet på workshopdagene har blandt andet været:

  • Workshop 1: Beskrivelse af den nuværende struktur med fakta og nøgletal og sunde principper
  • Workshop 2: Mulige scenarier for den fremtidige organisering
  • Workshop 3: Yderligere kvalificering af scenarier og positive fremtidsbilleder på fremtidens plejecentre
  • Workshop 4: Kritiske succeskriterier, milepælsplan og interessentanalyse.

Ud fra en baseline betragtning er der, med den nuværende befolkningssammensætning i kommunen, ikke tilstrækkelig efterspørgsel til den øgede plejeboligmasse, og der vil kunne opstå en situation med flere tomme boliger. Der er derfor i projektet udarbejdet forskellige scenarier for, hvordan kapaciteten kan tilpasses. Alle anbefalinger og senarier bygger på input fra de afholdte workshops

Arbejdet præsenteres på mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en tidsplan for høringsfasen.

Aktivitet

Dato

Høringsplan til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

8. juni 2017

Materiale sendes til høringsparter og lægges på hjemmesiden

9. juni 2017

Høringsperiode - internt og eksternt

9. juni - 23. juni 2017

Lokal-MED ældreområdet

19. juni 2017

Fag-MED Sundhed og Velfærd

21. juni 2017

Ældrerådet

21. juni 2017

Handicaprådet

22. juni 201

Social- og Sundhedsudvalget

28.juni 2017

Ældreomsorgsudvalget

29. juni 2017

Høringsparterne omfatter ud over ovennævnte Lokal-MED i Visitationen, Sundhedsområdet og Det Specialiserede Voksenområde, centerrådene, Ældresagen i Brønderslev og Dronninglund, Danske Diakonhjem, FOA og DSR.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender høringsplanen og at det udarbejdede materiale sendes i høring inden politisk behandling.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Det administrative oplæg sendes i høring som foreslået af fagforvaltningen, herunder til Cassiopeia. Udvalget forudsætter, at der bliver en efterfølgende høring på grundlag af en politisk behandling af oplægget.

Knud Erik Sørensen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. maj 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 30. maj 2017, pkt. 8:

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Knud Erik Sørensen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Udkast til kommissorium og procesplan til udarbejdelse af ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune har ingen ældrepolitik. Efter aftale mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget udarbejdes der ældrepolitik. Der er udarbejdet udkast til kommissorium og procesplan.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende udkastet.

Sagsfremstilling

På fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget den 6. april 2017 blev der udtrykt ønske om, at der udarbejdes forslag til proces til udarbejdelse af en ældrepolitik i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kommissorium og procesplan for udarbejdelse af Brønderslev Kommunens ældrepolitik.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 30. maj 2017, pkt. 6:

Ældrerådet godkender udkast til kommissorium, og ser med tilfredshed, at rapporten offentliggøres inden årets udgang.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Knud Erik Sørensen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Årsrapport 2016 - Tilsyn på Ældreområdet - REVAS


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Revas fremsender årsrapport på de kommunale tilsyn i 2016.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Revas har kontrakt på opgaven med kommunale tilsyn på plejecentre samt den selvejende institution Kornumgård. Konkret drejer det sig om 1 årligt uanmeldt tilsyn på hvert tilbud.

Uddrag af årsrapport 2016:

De omsorgsmæssige forhold:

”Det generelle indtryk er, at der er en tendens til flere beboere med forskelligartede og komplekse behov.

Det overordnede indtryk på tilsynene er, at beboerne får den hjælp og støtte, som de har behov for. Det er ligeledes det indtryk beboerne giver. Der er god stemning og atmosfære blandt beboere og medarbejdere, og beboerne giver udtryk for, at medarbejderne er imødekommende og respekterer beboernes til- og fravalg. Der er god tone blandt beboere og medarbejdere, som bærer præg af kendskab til den enkelte beboer.

Tilgangen til beboerne er guidende/motiverende samt inddragende. Dog giver beboerne flere steder udtryk for, at personalet har travlt, og at beboerne derfor må vente længe, når der er kaldt på hjælp eller at medarbejderne ikke er til stede ved måltiderne. Det opleves, at der er et bredt udvalg af aktiviteter med inddragelse af Bruger-pårørende råd samt frivillige”.

Medarbejderforhold og faglige forudsætninger:

”Generelt mødtes positive og fagligt velfunderede medarbejdere, der er tilfredse med deres arbejdsforhold. Der er bevågenhed på at have de rette kompetencer og klæde medarbejderne fagligt på til opgaven. Der tilbydes blandt andet efteruddannelse og kurser i for eksempel vold og trusler og demens”.

Uddrag af REVAS´ anbefalinger og tiltag i Ældreområdet:

  • ”På flere plejecentre forgår der forandringsprocesser, som umiddelbart har indflydelse på medarbejdernes arbejdsvilkår og som uforvarende kan smitte af på samarbejdet med og oplevelsen hos beboerne”.

Ældreområdet er til stadighed i forandring, og der lægges vægt på at arbejde med forandringsprocesser generelt på området.

  • ”Med ansættelse af andre faggrupper end primært social- og sundhedshjælpere og -assistenter er det vores vurdering, at man bør udarbejde funktionsbeskrivelser. Det er for at bidrage til klarhed og få gavn af de forskellige faggruppers kompetencer og således nuancere og kvalificere opgaveløsningen”.

Ældreområdet har i foråret 2017 indført kompetenceprofiler. Dette betyder, at alle medarbejdere er kompetenceafklaret, således der er klarhed over de forskellige faggruppers kompetencer.

  • ”Det er vores vurdering at Implementeringen af FMK og nyt omsorgssystem håndteres på forskellig vis. Det er vores indtryk, at der bliver prioriteret og brugt mange ressourcer på at komme godt i gang, og vi hører om flere positive tiltag, som vil kunne deles på tværs i organisationen”.

Systemadministratorerne i Ældreområdet mødes med superbrugerne på det nye omsorgssystem KMD Nexus 3 gange årligt for at sikre ensrettet brug af systemet og for at dele erfaringer og tiltag.

  • ”Angående magtanvendelsesbegrebet er det vores umiddelbare vurdering, at man med fordel kan have øget fokus og sikre sig viden inden for området. Vi hører om forskellige positive tiltag”.

Plejecentersøjlen fik i 2016 en medarbejder på hvert af de 8 plejecentre, som har særlig viden og ekspertise indenfor forebyggelse og håndtering af vold og trusler. De 8 medarbejdere har deltaget i 24 timers undervisning, og der er udarbejdet materiale til medarbejderne. De 8 medarbejdere har undervist på eget plejecenter. Det har været god effekt af dette, og tovholderne bruges på de enkelte plejecentre.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager rapporten til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 30. maj 2017, pkt. 5:

Ældrerådet tager rapporten til efterretning, og ser med tilfredshed, at det fungerer fint på kommunens plejecentre.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Knud Erik Sørensen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltningerne udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Budgetopfølgning 1 viser et forventet netto mindreforbrug på i alt -10.239 mio. kr. Sammen med budgetopfølgningen er vedlagt en status på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Budget 2017.

Byrådet besluttede den 24. maj 2017 "at fagudvalgene arbejder med indsatser, der bevirker reduktion af merudgifterne på ældreområdet og udsatte børn og unge, samt at de fremlægges snarest". Ældreomsorgsudvalget skal forholde sig til, hvilke initiativer der skal tages i forlængelse af Byrådets beslutning.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvis budgetopfølgning til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg, Økonomiudvalg og Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Sammendrag af forventet budgetafvigelser:

I 1.000 kr.

Overførselsudgifter

Serviceudgifter

Netto

Økonomiudvalget, finansiering

-11.200

Økonomiudvalget

0

0

0

Børne- og Skoleudvalget

900

5.921

6.821

Fritids- og Kulturudvalget

0

0

0

Beskæftigelsesudvalget

-13.300

0

-13.300

Ældreomsorgsudvalget

0

6.090

6.090

Social- og Sundhedsudvalget

0

1.088

1.088

Teknik- og Miljøudvalget

0

262

262

I alt

-12.400

13.361

-10.239

Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2017 viser:

·at indtægtssiden, herunder generelle tilskud forventes forøget med

-11.200 kr.

·at der forventes et mindreforbrug på overførselsudgifterne på

-12.400 kr.

·at der forventes et merforbrug på serviceudgifterne på

13.361 kr.

Samlet set viser budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 et forventet mindreforbrug på -10.239 mio. kr.

Merindtægten på finansieringssiden skyldes, at der med aftalen om finansloven for 2017, blev afsat en særtilskudspulje på 300 mio. kr.. Tilskuddet fordeles på baggrund af et lavt beskatningsgrundlag og særlige demografiske, strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer. Brønderslev Kommunes andel heraf i 2017 er 11.2 mio. kr.

Det forventede merforbrug på serviceudgifter er hovedsagelig vedrørende udsatte børn og unge samt ældreområdet.

Under Børne- og Skoleudvalget er der på udsatte børn og unge en forventning om, at området kommer ud med et merforbrug på 6,2 mio. kr. Siden budgetlægningen er antallet af anbringelser steget med 4 børn. I det forventede merforbrug er der indregnet vedtagne rammebesparelser for 2016 og 2017, aftalt overførsel til UngeCentret og Varige spor.

Under Ældreomsorgsudvalget forventes der et merforbrug på 6,1 mio. kr. Dette skyldes primært, at Brønderslev Kommune er betalingskommune for 10 borgere på Asaa Friplejehjem. Med nuværende antal borgere (10) forventes en merudgift i 2017 på 3,7 mio. kr.. Derudover er der pres på ansøgninger vedr. handicapbiler. Aktuelt er der 20 ansøgninger til handicapbiler, det er dog vanskeligt at forudsige, om alle fakturaer modtages i regnskabsår 2017. Skønsmæssigt vurderes der et merforbrug vedr. handicapbiler på 3,0 mio. kr.

Mindreforbruget på overførselsudgifter kommer fra Beskæftigelsesudvalget. Der er i budget 2017 budgetteret med en tilgang på 103 kvoteflygtninge og 24 familiesammenførte. KL’s udmelding for 2017 var 48 kvoteflygtninge. Disponeringen viser samlet set en tilgang på ca. tre personer om måneden. Antallet af indvandrere har hovedsageligt indvirkning på ydelsen. Det drastiske fald i antallet har ligeledes indvirkning på aktivitetsudgifterne. På området forventes der en mindreudgift på 13,3 mio. kr.

Direktionen den 25. april 2017

Direktionen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med en bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de områder hvor der er risiko for budgetskred. Særlig fokus vil der være på ældreområdet og på det samlede område for udsatte Børn og Unge, men samtidigt udtrykker direktionen tilfredshed med, at det samlede driftsbudget ser ud til at holde.

Indstilling

Teknik- og Miljøudvalget, 24. april 2017, pkt. 3:

Budgetopfølgningen blev taget til efterretning.

Knud L. Pedersen var fraværende.

Børne- og Skoleudvalget, 2. maj 2017, pkt. 3:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning, men ønsker merforbruget på udsatte børn og unge behandlet som en særskilt sag på udvalgets næste møde.

Bettina Nielsen var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget, 3. maj 2017, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Ældreomsorgsudvalget, 4. maj 2017, pkt. 7:

Udvalget tager budgetopfølgningen til efterretning og følger området tæt. Udvalget afventer rapport i juni som afrapportering på budgetaftalen for 2017.

Udvalget er opmærksom på, at opgørelsen af borgere på Asaa Friplejehjem og nedgangen som følge af lukning af kommunale plejecenterpladser alene er opgjort pr. 31. marts 2017, og at der dermed ikke er indregnet ændringer efter denne dato.

Beskæftigelsesudvalget, 8. maj 2017, pkt. 3:

Taget til efterretning.

Hans Christian Holst var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2017, pkt. 5:

Til efterretning.

Sagen om vederlagsfri fysioterapi rejses overfor KKR med henblik på at få KL til at gå ind i sagen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Økonomiudvalget, 17. maj 2017, pkt. 3:

Indstilles taget til efterretning

Det forudsættes, at fagudvalgene arbejder med indsatser, der bevirker reduktion af merudgifterne på ældreområdet og udsatte børn og unge, samt at de fremlægges snarest.

Lene Hansen og Claus Kongsgaard var fraværende.

Byrådet, 24. maj 2017, pkt. 5:

Økonomiudvalgets indstilling godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Udvalget har igangsat en analyse på frit-valgområdet, som afleveres ultimo juni. Udvalget forventer, at denne analyse vil beskrive, hvordan den ubalance, som er omtalt på området i budgetopfølgning 1, kan imødegås.

Udvalget henstiller på grundlag af udviklingen i bilsager, at der til budget 2018 overvejes at lave en bevillingstildeling, som flugter med det langsigtede behov, og at over/underskud overføres på en separat konto, således at årlige reguleringer af bevillingen så vidt muligt kan undgås.

Endvidere følger udvalget udviklingen på plejecentre tæt, såvel på friplejehjem som på kommunale plejecentre, og konstaterer, at der fortsat er næsten overensstemmelse mellem antal borgere på friplejehjemmet og lukkede kommunale pladser.

Knud Erik Sørensen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Anvendelse af tro og love erklæring på bilsager


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget bedes tage stilling, til om "tro og love erklæringer" fremover skal anvendes ved sagsbehandling af genansøgninger om bil, hvor det er åbenlyst, at ansøgers funktionsevne og behov i al væsentlighed ikke har ændret sig, siden kommunen sidst traf afgørelse om tildeling af handicapbil.

Sagsfremstilling

”Tro og love-erklæring” kan anvendes ved genbevilling af handicapbiler i de tilfælde, hvor det er åbenlyst, at ansøgers funktionsevne og behov i al væsentlighed ikke har ændret sig, siden kommunen sidst traf afgørelse om tildeling af handicapbil. Muligheden betyder, at sagsbehandlingen alene skal ske på grundlag af de oplysninger, der allerede foreligger i sagen, det vil sige på baggrund af de oplysninger, som lå til grund for den seneste afgørelse. Dette fremgår af § 4 i bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 740 af 13. juni 2016) og af § 11, stk. 3, i bekendtgørelse om støtte til køb af bil efter serviceloven (bekendtgørelse nr. 719 af 19. juni 2013). Se juridiske overvejelser i bilag 2.

Det er således den enkelte kommunalbestyrelse, der i hvert enkelt tilfælde vurderer, om det er hensigtsmæssigt at anvende den forenklede sagsbehandlingsprocedure eller ej. Muligheden er relevant for personer med varige og ikke progredierende handicap, som for eksempel blinde, der har været blinde hele deres liv, hvor der ikke er nogen forventning om, at de pludselig vil få deres syn igen. Det samme gør sig gældende for handicappede borgere med lammelser i kroppen eller handicappede med amputeringer.

I dag er det kommunens opgave at vejlede borgeren om, hvilke konkrete oplysninger, der er væsentlige i forbindelse med afgørelsen om, hvad en ”tro og love-erklæring” betyder for kommunen og borgeren, herunder at borgeren naturligvis er forpligtet til at give korrekte og retvisende oplysninger om sine forhold, som er relevant for afgørelsen (vejledning nr. 7, 2011 om hjælpemidler, biler og boligindretning mv.). Beskrivelse af hvordan sagsbehandlingen foregår for nuværende kan ses i bilag 1.

Kommunen er derudover forpligtet til at oplyse sagen i nødvendigt omfang efter de almindelige forvaltningsretlige regler om pligt til at oplyse sagen. Hvis kommunen derfor skønner, at det er nødvendigt at indhente yderligere oplysninger, skal dette også ske, efter at en borger måtte have underskrevet en tro og love-erklæring.

Der vil være tale om et meget begrænset antal borgere, idet hovedparten af ansøgere til biler har oplevet ændringer i deres funktionsniveau og derfor skal have deres sag behandlet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til, om "tro og love erklæringer" skal anvendes ved sagsbehandling af genansøgninger om bil, hvor det er åbenlyst, at ansøgers funktionsevne og behov i al væsentlighed ikke har ændret sig, siden kommunen sidst traf afgørelse om tildeling af handicapbil.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 16. maj 2017, pkt. 4:

Handicaprådet tilslutter sig, at der anvendes tro og love erklæring på bilsager.

Ole Jespersgaard var fraværende.

Ældrerådet, 30. maj 2017, pkt. 7:

Ældrerådet tilslutter sig, at der anvendes tro og love erklæring på bilsager.

Aase Meinert og Gudrun Tinne Andersen var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Knud Erik Sørensen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Fagforvaltningen er i gang med at udarbejde ansøgninger til demensområdet under satspuljen.

Der er stort pres på aflastningspladserne, og det er p.t. ikke muligt at tage alle færdigbehandlede borgere hjem fra sygehuset.

Frivilligrådet afholdte et velbesøgt dialogmøde om frivillighed den 6. juni 2017.

Knud Erik Sørensen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 21. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach