Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 16. august 2017
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om status på analyse af Frit Valgsområdet - PwC


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Orientering om status på analyse af Frit Valgs-området.

Sagsfremstilling

På baggrund af en merudgift på ca. 3 mio. kr. på Frit Valgsområdet i regnskab 2016 og en forventning om en merudgift også i 2017 har Brønderslev Kommune indledt et samarbejde med PwC om at analysere Frit Valgsområdet. Analysen skal belyse mulighederne for en bedre styring af Frit Valgsområdet på såvel myndigheds- som udførerområdet.

Analysen påbegyndtes i maj 2017, og på styregruppemødet den 30. juni 2017 fremførte PwC blandt andet følgende opmærksomheder og observationer fordelt på fire forskellige temaer:

1. Tid og pris for pakkerne

Her retter observationerne sig mod, at beregningen af BTP (brugertidsprocenten) er udarbejdet tilbage i den gamle Brønderslev Kommune, hvor mønsteret i opgaveløsningen var centreret omkring Brønderslev by (hvor ca. 60 % af borgerne boede i Brønderslev by og ca. 40% i de mindre byer og på landet), og derfor ikke er tilpasset forholdene i den samlede Brønderslev Kommune efter kommunalreformen.

Herudover er der sket en forskydning fra 2016 til 2017 mod relativt flere små pakker, og tolerancen på 25 % giver kun et lille råderum til fleksibilitet i de små pakker.

2. Opgaver og visitation

Der er observeret en markant stigning i antallet af delegerede sygeplejeydelser siden ultimo 2016.

Samtidig er der opmærksomhed på, om der afregnes til for lav en timepris for de delegerede ydelser i forhold til opgavevaretagelsen, og om der på alle områder er en hensigtsmæssig opgavefordeling mellem Frit Valg og Sygeplejen.

PwC peger også på den anvendte styringsmodel med fast normering på plejecentrene. I den sammenhæng kan der være et incitament til at udnytte eventuel ledig kapacitet her, fremfor at visitere til de store pakker i hjemmet. Herunder er der opmærksomhed på, om der i pakkestrukturen bør være en ekstra pakke, der kan dække et meget tungt plejebehov, med betydning for tilgangen til ventelisten på plejecentrene.

3. Kørsel og ruteplanlægning

Opmærksomheden rettes mod bilkapaciteten, og det er afklaret, at der ikke er potentiale for yderligere synergieffekter ved at lease flere biler. Dog kan der være potentiale for at optimere vagt- og ruteplanlægningen særligt i aften- og nattevagter – her pågår der allerede et særskilt projekt i Brønderslev Kommune i samarbejde med Qampo om at optimere ruteplanlægningen, men der ses på potentiale for kørsel og i arbejdstilrettelæggelse i øvrigt.

4. Intern effektivitet

Observationerne retter sig mod budgetoverholdelse i Frit Valgs forskellige teams. Der er opmærksomhed på, om godt købmandskab, arbejdstilrettelæggelse og kulturer påvirker budgetoverholdelsen forskelligt, og om der for eksempel er ensartethed i brug af vikarer. Der er ikke store udgifter til vikarbureauer, men der benyttes tilkaldevikarer.

Det blev aftalt, at PwC arbejder videre med analyse af temaerne, og næste styregruppemøde afholdes den 17. august 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Lone Iversen og stabsmedarbejder Mark Birkbak Nayberg deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


4. Budgetopfølgning 2 – pr. 30 juni 2017


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med forvaltninger udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2017, der ud over skøn over udviklingen i budget 2017 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige ændringer i budget 2018.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige ændringer i budget 2018 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ser med bekymring på udviklingen på Frit-valgområdet, og har bedt konsulentfirmaet PWC om at undersøge Frit-valgområdet med henblik på at lave en plan for økonomisk genopretning af området.

Udvalget konstaterer med tilfredshed, at det er lykkedes at finde en besparelse på borgere overført fra Handicap og Psykiatri.

Udvalget er opmærksom på, at der i årene fremover skal afsættes et årligt beløb til handicapbiler. Udvalget ønsker, at der etableres et lukket system, således at over-/underskud dækkes i de efterfølgende år, og at der på langt sigt er balance mellem budget og forbrug.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Behandling af forslag til ændringer til basisbudget 2018


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2018.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget skal indstille hvilke forslag til ændringer, der ønskes indarbejdet i basisbudgettet til 1. behandling af budgettet.

Indstillingen udarbejdes med baggrund i oversigt for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Oversigten viser, hvilke ændringsforslag der skal tages politisk stilling til under hvert politikområde.

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 23. august 2017, hvor Økonomiudvalget træffer endelig beslutning om, hvilke forslag der skal medtages i det budgetforslag, der sendes til 1. behandling.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget indstiller, at de lovgivningsmæssige korrektioner indarbejdes i budget 2018, og at øvrige korrektionsforslag oversendes til budgetforhandlingerne.

Udvalget er opmærksom på, at nogle udgifter er uomgængelige i 2018, fx udgifter til Stenumgård og handicapbiler.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Økonomi på friplejehjem og kommunale plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen fremsender notat om økonomi på friplejehjem og kommunale plejecentre.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har i forlængelse af behandling af budgetopfølgning 1/2017 bedt om et notat, som belyser de økonomiske forhold mellem tilgang i antal borgere på friplejehjem og en samtidig reduktion af antal borgere på de kommunale plejecentre.

Notatet fremsendes til orientering. Det bemærkes, at tallene i notatet knytter sig til budgetopfølgning 1/2017. Budgetopfølgning 2/2017, indeholdende ajourførte tal, forelægges i løbet af august/september 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 9. august 2017, pkt. 6:

Orienteringen er taget til efterretning, og Ældrerådet ser med tilfredshed på, at økonomien følges nøje.

Frank Busk var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om national demenshandlingsplan og ansøgninger til sundhedsstyrelsen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om national demenshandlingsplan og ansøgninger til Sundhedsstyrelsen.

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har afsat 470 mio. kr. til udmøntning af den nye nationale demenshandlingsplan. Frem mod 2025 er der opstillet 3 nationale mål for demensindsatsen i Danmark:

 1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
 2. Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 % skal have en specifik diagnose
 3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin blandt mennesker med demens med 50 % frem mod år 2025.

De 3 mål understøttes af konkrete initiativer, som er fordelt på 5 fokusområder:

1. Tidlig opsporing og kvalitet i udredning og behandling

2. Bedre kvalitet i pleje, omsorg og rehabilitering

3. Støtte og rådgivning til pårørende til mennesker med demens

4. Demensvenlig samfund og boliger

5. Øget videns- og kompetenceniveau

Initiativerne i handlingsplanen udvikles og udmøntes løbende via satspuljeopslag. Brønderslev Kommune har indtil videre indsendt ansøgning til Initiativ 14: Lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund (fokusområde 4) samt til Initiativ 22: Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner (fokusområde 5)

I initiativ 14 "Lokale og landsdækkende aktiviteter, der skal understøtte et demensvenligt samfund", er der ansøgt om 3.447.993 kr. til projektet ”Demensvenlig Brønderslev Kommune”. Formålet med projektet er at få udviklet et mere tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund, som kan være med til at sikre, at borgere, der rammes af demens, fortsat kan leve et aktivt og trygt liv i Brønderslev Kommune. Derfor er der indgået samarbejde med lokale samarbejdspartnere om at skabe aktiviteter med fokus på enten demensområdet, borgere med demens eller deres pårørende. På ansøgningstidspunktet har Brønderslev Handel, Rema 1000, Alzheimerforeningen Nordjylland, Borger 9700, Nordjyske Medier samt Brønderslev og Hjallerup biblioteker underskrevet interesseerklæring og såfremt ansøgningen godkendes, forventes flere samarbejdspartnere at indgå i projektet.

De forskellige samarbejdspartnere får forskellige roller i projektet alt efter ønsker og ressourcer, men fælles er, at alle samarbejdspartnere uddannes ”demensinstruktører” via Alzheimerforeningen. Fælles for alle samarbejdspartnere er også, at de dels er motiverede for at gøre Brønderslev Kommune mere demensvenlig, dels ønsker at bidrage til projektet med viden om lokalsamfundet.

Projektet forventes igangsat pr. 15. november 2017 og afsluttet 31. december 2019. Brønderslev Kommune bidrager med egenfinansiering i form af medarbejderressourcer. Det omhandler videnspersoner på demensområdet, der dels indgår i projektgruppen, dels bidrager med sparring og viden til projektet. Ligeledes stiller Brønderslev Kommune lokaler til rådighed for projektet, når der skal afholdes konkrete arrangementer. Kommunens Fagforvaltningen for Teknik og Miljø ønsker endvidere at indgå i projektet og opnå viden om og erfaring på demensområdet, som kan tænkes ind i fremtidig lokalplanlægning.

I Initiativ 22 "Praksisnært kompetenceløft i kommuner og regioner" er der ansøgt om 14.391.452 kr. til projektet ”Kompetenceløft til alle medarbejdere, der yder pleje og omsorg til borgere med demens eller i øvrigt har kontakt til borgere med demens”.

Formålet med projektet er at gennemføre et bredt kompetenceløft i Sundhed og Velfærd til de medarbejdere, der arbejder med borgere med demens. Ved at inkludere alle medarbejdere på én gang skabes en fælles referenceramme for Brønderslev Kommunes medarbejdere og deres tilgang til borgere med demens. Hermed løftes kvaliteten i arbejdet og der tilbydes ens pleje til alle borgere med demens, uanset hvor i kommunen den enkelte borger bor. Privatleverandørerne er også en del af kompetenceløftet.

Kompetenceløftet er tilrettelagt i samarbejde med UCN og SOSU Nord og vil være en kombination af teori og praksis, således at medarbejderne har nemt ved at koble den nye viden til deres hverdag. Der er ansøgt om midler til 11 dages kompetenceløft til de medarbejdere, der har stor kontakt til borgere med demens, samt 2 dages kompetenceløft til de medarbejdere, der har mindre kontakt til borgere med demens. Budgettet indeholder midler til afholdelse af selve kompetenceløftet på UCN/SOSU Nord, til vikardækning for de medarbejdere, der skal på 11 dages kompetenceløft samt til ansættelse af bl.a. to projektmedarbejdere. De to projektmedarbejdere skal uddannes ”Dementia Care Mapper”, som gør dem i stand til at observere borgere med demens og medarbejderne ud fra nogle bestemte kategorier og herudfra give tilbagemelding til medarbejderne med det formål at forbedre omsorgskvaliteten. Det er med til at sikre den bedst mulige implementering af kompetenceløftet i praksis.

Projektet forventes opstartet 1. oktober 2017 og afsluttet 30. november 2019. Brønderslev Kommune bidrager med egenfinansiering i form af vikardækning til de 70 medarbejdere, der skal på 2 dages kompetenceløft. Ligeledes stilles der medarbejderressourcer til rådighed, dels til styregruppen, dels til sparring for projektlederen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om den nationale demenshandlingsplan og ansøgninger til Sundhedsstyrelsens satspuljer til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen samt visitationschef Ellen Lykke, deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Udlejning af lukkede plejecenterpladser som ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om lukkede plejecenterpladser skal lejes ud som ældreboliger.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har besluttet ved ledighed at lukke plejecenterpladser på plejecentrene Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund, således at der fortsat vil være minimum 17 beboere på hver sted.

Gitte Krogh har i forlængelse heraf bedt om at få behandlet en sag om mulighederne for at udleje lukkede plejecenterboliger som ældreboliger. I det følgende beskrives en række opmærksomhedspunkter, som bør overvejes, såfremt der foretages udlejning af de lukkede plejecenterboliger som ældreboliger.

Udgangspunktet er, at borgere i ældreboligerne serviceres af Frit-valgsområdet, når de er visiteret til hjælp herfra. Plejecentrenes bevilling reduceres i takt med lukning af pladser, og på plejecentrene vil personalet ikke have tid til at hjælpe borgerne i ældreboligerne.

Opmærksomhedspunkter:

 • Der vil være behov for en meget tydelig forklaring til borgere og deres pårørende ved indflytning. De skal som udgangspunkt ikke henvende sig til personalet i bygningen, men i stedet henvende sig til Frit-valgsområdet. Dette vil give anledning til løbende forventningsafstemninger i dagligdagen mellem beboere og personale.
 • Deltagelse i fællesaktiviteter, der alene er målrettet beboere på plejecentret, vil ikke være for beboere, der bor på stedet i en ældrebolig.
 • Nogle plejecentre er mere velegnede til formålet end andre. Enkelte af kommunens plejecentre er oprindeligt opført som ældreboliger, og disse vil være mest velegnede til formålet.
 • Nogle plejecentre er mindre egnede til at indgå i denne ordning. Det gælder fx, hvor man går direkte fra egen bolig ud i et fællesareal, hvor plejecenterbeboere opholder sig. Her vil det være vanskeligt at skelne mellem to de boligtyper, og der må forventes udfordringer med at forstå spillereglerne om, at borgere i ældreboliger skal serviceres af Frit-valgsområdet.
 • Hvis en borger flytter i ældrebolig, og på et tidspunkt bliver visiteret til en plejebolig, bør vedkommende have ret til at blive i sin nuværende bolig (som dermed ændrer status fra ældrebolig til plejecenterbolig). Dette betyder, at en lukket plejecenterbolig i princippet bliver åbnet igen.
 • Det skal afklares, om en borger i ældrebolig skal have mulighed for at få mad fra Nordjysk Mad, eller om leverance fra de private leverandører på Frit-valgsområdet skal fastholdes.
 • Såfremt der skal etableres en prøveordning, vil det være relevant at starte på Stengården i Hjallerup. Boligerne her er mest velegnede til formålet. På denne måde kan der høstes nogle erfaringer med at have to forskellige ordninger under samme tag inden det bredes ud til plejecentre, hvor udfordringerne må forventes at være større.

Fagforvaltningen forventer ikke økonomiske konsekvenser af ordningen ud over, at der vil kunne opnås en huslejebetaling ved udlejning, og dermed undgås tomgangshusleje, som skal betales af kommunen

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, om der skal ske udlejning af lukkede plejecenterboliger på Stengården i Hjallerup som ældreboliger, og i bekræftende fald om borgerne i ældreboligerne skal tilbydes mad fra Nordjysk Mad, såfremt dette kan lade sig gøre.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Medarbejderne på plejecentre med begge typer pladser vil skulle vejlede borgere i ældreboliger i at kontakte Frit-valgsområdet, såfremt den enkelte borger er visiteret til og har behov for hjælp.

Indstilling

Ældrerådet, 9. august 2017, pkt. 5:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Frank Busk var fraværende.

Beslutning

Udvalget ser velvilligt på forslaget og foreslår følgende:

 • at op til 4 tomme plejecenterboliger på Stengården udlejes, samt at ordningen evalueres efter et halvt år.
 • mulighed for leverance af mad fra Nordjysk Mad.
 • mulighed for at der kan laves en aftale mellem Frit Valg og Plejecenterområdet, således at det er muligt for personalet på plejecentret at service borgere i en ældrebolig på Stengården.

Sagen fremsendes til udtalelse i MED Sundhed og Velfærd forud for udvalgets endelig stillingtagen.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


9. Sygefravær Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalgets formand, Gitte Krogh, har bedt om en orientering om sygefravær på Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Ældreområdet har gennem mange år arbejdet meget målrettet med at mindske sygefraværet.

Sygefraværet for Ældreområdet er faldet fra 6,6 % i 2016 til 6,3 % i 2017. Det svarer til et fald i gennemsnitligt antal fraværsdage pr. fuldtidsmedarbejder fra 14,7 dage i 2016 til 14,0 dage i 2017.

Der arbejdes på følgende måde med at mindske sygefraværet på Ældreområdet:

 • Der tales åbent om sygefravær ved alle møder, der afholdes i området/distriktet
 • Der analyseres løbende på, om der er specielt meget sygefravær på en bestemt afdeling/i en bestemt gruppe og tidspunkt på døgnet med henblik på, om fraværet handler om arbejdsmiljø
 • De medarbejdere, der har mulighed for at få en § 56 aftale (i forbindelse med sygdom), opfordres til dette

Generelt ved sygemelding

 • Der arbejdes ud fra Brønderslev Kommunes fraværspolitik (1-1-2-4)
 • Der er hurtig afklaring på, om det drejer sig om dage, eller om det drejer sig om langtidssygemelding
 • Det afklares, om sygemeldingen handler om, at medarbejderen mistrives i distriktet/området, og hvis ja, hvordan man kan hjælpe medarbejderen.

Langtidssygemelding

 • Der er klare aftaler om næste kontakt til den sygemeldte; hvornår og hvem kontakter hvem
 • Efter langtidssygemeldinger tages der individuelle hensyn til opstart på arbejdet igen

Spredt sygefravær

 • Der er stor opmærksomhed på spredt sygefravær
 • Der er stor opmærksomhed på, om der er et mønster i fraværet
 • Der indkaldes til samtaler med henblik på afklaring af baggrunden for det spredte sygefravær, og der afholdes opfølgende samtaler
 • Der indhentes i nogle situationer mulighedserklæring

Der arbejdes endvidere forbyggende ved, at Ældreområdets forflytningsvejledere og forflytningskonsulent kan inddrages, når der er fysisk tunge opgaver hos borgerne, således medarbejderne skånes mest muligt, og arbejdsskader og dermed sygefravær forebygges.

Der er løbende fokus på forebyggelse som element i forhold til forebyggelse og sygefravær. Aktuelt har HR sat fokus på omsorgssamtaler som vigtigt redskab i forhold til forebyggelse, og de afholdte workshops for ledere, AMR og TR har været udbytterige og velbesøgte.

Der arbejdes også løbende med voldsforebyggelse som et element i forhold til fravær, og MED Sundhed og Velfærd har i maj 2017 godkendt reviderede retningslinier på området.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Lone Iversen og stabsmedarbejder Mark Birkbak Nayberg deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Ole Brun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 3. juli 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældrerådet til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen samt visitationschef Ellen Lykke, deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 9. august 2017, pkt. 4:

Ventelisten er taget til efterretning.

Frank Busk var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Brun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om nye navne på Margrethelunds afdelinger.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 17. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer