Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 5. oktober 2017
Lokale: Mødelokale 318, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

2. fællesmøde i 2017 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Status på forventet besparelse på 100.000 kr. på lejeindtægter/medlemsbetaling i aktivitetsområdet
 3. Budgetbehandlingen til Budget 2018
 4. Ledersituationen på plejecentrene. Er den på plads?
 5. Ledersituationen på aktivitetsområdet, status?
 6. Status på PwC rapporten vedrørende Plejecenter Margrethelund
 7. Problematikken med nedlæggelse af plejecenterpladser og den lange venteliste
 8. Flextaxa i Brønderslev by – prisforskel kontra resten af kommunen
 9. Evaluering af samarbejdet mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Fraværende: Anette Thomsen

Beslutning

 1. Velkomst

Velkomst ved Gitte Krogh

 1. Status på forventet besparelse på 100.000 kr. på lejeindtægter/medlemsbetaling i aktivitetsområdet

Lone Iversen orienterede om, at den forventede besparelse er opnået i 2017.

I forlængelse af budget 2018 opkræves der ikke betaling i 2018 og frem, hverken for brugerne eller i lejeindtægter.

 1. Budgetbehandlingen til Budget 2018

Ældrerådet fandt, at den samlede budgetproces var vanskeligt overskuelig, og det var vanskeligt at forholde sig til den samlede budgetsituationen, og dermed at byde ind i processen.

Fremadrettet ønskes tydeliggjort hvordan budgetudfordringer skal finansieres og hvor meget der skal spares. Desuden ønskes beskrivelser af de konkrete spareforslag/forhandlingsoplæg, som der har været i tidligere år.

Klippekortordningen er tilført ekstra midler i budget 2018, hvilket der er tilfredshed med.

 1. Ledersituationen på plejecentrene. Er den på plads?

Der er en konstitueret leder på Stenumgård og på Stengården. På Margrethelund er der en fastansat leder. Konstitueringen skyldes, at der er en proces i gang omkring fremtidig plejecenterstruktur.

 1. Ledersituationen på aktivitetsområdet, status?

Lone Iversen orienterede om, at der nu er en proces i gang, hvor den ledelsmæssige organisering på Aktivitetsområdet, Forebyggelse og Rehabilitering samt Træning overvejes. Den endelige beslutning om den konkrete udmøntning forventes at blive truffet ved udgangen af november.

 1. Status på PwC rapporten vedrørende Plejecenter Margrethelund

Lone Iversen orienterede om, at PWC på frit-valg området er i gang med at udarbejde en række forslag til mulige udgiftsreduktioner. Arbejdet er ikke færdigt.

Endvidere orienterede Henrik Aarup og Lone Iversen om den igangværende proces på Margrethelund. Den nye ledelse er på plads, og der er fra september er flyttet medarbejdere mellem afdelingerne og indført nye vagtplaner.

 1. Problematikken med nedlæggelse af plejecenterpladser og den lange venteliste

Gitte Krogh orienterede om baggrunden for nedlæggelse af plejecenterpladser, og oplyste, at Vivaldi Friplejehjem fra 1/6-2018 vil betyde yderligere udfordringer i forhold til overskud af pladser.

Gitte Krogh orienterede desuden om, at vi tilsyneladende har flere plejehjemspladser end Hjørring og Frederikshavn, og at det senere skal drøftes om visitationskriterierne evt. skal strammes.

Inger Bøgh problematiserede, at der ikke bor ægtepar i samme plejecenterbolig, hvis der er tale om en større bolig. Inger Bøgh oplyste endvidere om, at en anden kommune havde pladser, hvor en dement og en rask ægtefælle kunne flytte ind i samme bolig, og hvor man stort set kun har brug for den kommunale madordning.

 1. Flextaxa i Brønderslev by – prisforskel kontra resten af kommunen

Inger Bøgh oplyste, at starttaksten i Brønderslev er 60 kr., og i resten af kommunen er 30 kr. Prisforskellen skyldes, at man tidligere havde bybusser i Brønderslev, men da de ikke er der længere, så bør starttaksten nedsættes i Brønderslev. Prisnedsættelsen vil betyde, at der skal afsættes ekstra penge på Teknik- og Miljøudvalgets budget.

 1. Evaluering af samarbejdet mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget

Gitte Krogh spurgte indledningsvist, om Ældrerådet føler sig hørt i de løbende sager, dvs. kan de se, at deres udtalelser har betydning for Ældreomsorgsudvalgets beslutninger?

Inger Bøgh gav udtryk for, at der har været et tæt og godt samarbejde i denne periode. Der er også eksempler på, at der var sager som skulle omkring Ældrerådet inden udvalgsbehandling. Der har desuden været et godt samarbejde med Ældrechefen.

Peter H.S. Kristensen roste Ældrerådet for altid at have et borgerperspektiv i sine udtalelser.

De 2 årlige fællesmøder er et passende niveau, og de ligger på de rigtige tidspunkter på året.

Gitte Krogh spurgte, om der ligger noget i, at så få genopstiller til Ældrerådet? Hertil svarede Jørgen Bertelsen, at en valgperiode til Ældrerådet på 2 år ville gøre det mere overskueligt at stille op. Andre medlemmer foretrækker fortsat 4 årige valgperioder.

Inger Bøgh mente, at det er muligt at lave valg hvert andet år. Derudover kan man udtræde undervejs i perioden, hvis man ønsker det.

Derudover blev der spurgt til, om valget til Ældrerådet ikke kunne ligge samme dag som kommunalvalget.

 1. Evt.

Aase Meinert spurgte, om der laves uanmeldte tilsyn på plejecentrene. Ellen Lykke oplyste, at dette foretages, og at der skal laves en ny aftale om tilsyn i 2018.

Til toppen


4. Fremtidens plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget behandlede på mødet den 29. juni 2017 1. høring af plan for fremtidens plejecentre. På baggrund af de indkomne høringssvar ønskede udvalget en række problemstillinger yderligere belyst.

Svarene på de rejste problemstillinger sendes til drøftelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet den 29. juni 2017 tilkendegav Ældreomsorgsudvalget, at man ønskede nedenstående spørgsmål belyst inden videre behandling af Plan for Fremtidens plejecentre.

"Med baggrund i de 4 sunde principper og de indkomne høringssvar anmoder udvalget forvaltningen om at undersøge mulighederne for med beskrivelse og økonomi at belyse følgende scenarier:

 1. Det ønskes belyst, hvordan det påvirker frit valg-området, hvis et par plejeboliger i hhv. øst og vest anvendes til ”rullende” aflastning? I forlængelse heraf ønskes behovet for en sådan ordning afdækket.
 2. Hvordan påvirker det antal af plejehjemspladser/frit valgs områder – hvis der intensiveres i indsatsen i at fastholde borgene i eget hjem – herunder intensivt rehabiliteringstilbud med udgangspunkt i borgernes behov som enten ophold eller ambulant træning?
 3. Med hvilken tidshorisont vil det være muligt at flytte beboerne fra Cassiopeia til Stenumgård, jf. Social- og Sundhedsudvalgets udtalelse af 28. juni 2017, samt mulighederne for at kombinere med andre målgrupper, således at Stenumgård bliver fyldt op?
 4. I forlængelse af overvejelserne om evt. flytning mellem Stenumgård og Cassiopeia ønskes mulighederne for fortsat at have aflastningspladser i såvel vest som øst belyst.
 5. Kan vi i den nuværende struktur tilgodese de 4 sunde principper på alle plejecentre, når der ses bort fra beboerne på Valdemarscentret og Margrethelund (demensafsnit)?
 6. Hvis Margrethelund skal ombygges, hvordan kan dette så lægges til rette indenfor en 2-3 årig periode?

Udvalget ønsker en foreløbig tilbagemelding med henblik på emner relevant for budgettet til mødet den 7. september 2017 og et samlet svar på ovenstående spørgsmål til mødet den 5. oktober 2017."

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en række notater som svar på udvalgets spørgsmål. Notaterne er nummererede i forhold til, hvilket spørgsmål det helt ellers delvist besvarer. Spørgsmål 5 og 6 er besvaret på mødet den 7. september og er derfor ikke medtaget her.

Ad. spørgsmål 1 - Hvordan påvirker det frit valg-området, hvis et par plejeboliger i henholdsvis øst og vest anvendes til ”rullende” aflastning? I forlængelse heraf ønskes behovet for en sådan ordning afdækket.

Notatet "Rullende aflastning for borgere med demens" beskriver muligheden for at etablere rullende aflastning for hjemmeboende borgere med demens hver 6. uge. Målgruppen for vurderes til at være 8-10 borgere svarende til 1 aflastningsplads. Boligen kan med fordel placeres sammen med de øvrige skærmede pladser.

Fagforvaltningen foreslår, forud for ibrugtagning af et rullende aflastningstilbud til demente

 • at der tages én plads i brug i første omgang. Her foreslås, at pladsen er i Valdemarsgade. Når den har været besat med 6 borgere, vurderes det på ny, om der er grundlag for endnu en plads. Denne foreslås i givet fald placeret på Margrethelund,
 • at der laves en detaljeret tilbudsbeskrivelse fra udførersiden, så borgere og pårørende kender til indholdet,
 • at udvalget beslutter om mer-udgiften skal finansieres af Værdighedsmia.

Ad. spørgsmål 2 - Hvordan påvirker det antal af plejehjemspladser/frit valgs områder – hvis der intensiveres i indsatsen i at fastholde borgene i eget hjem – herunder intensivt rehabiliteringstilbud med udgangspunkt i borgernes behov som enten ophold eller ambulant træning?

Notatet "Etablering af rehabiliteringscenter" beskriver mulighederne for etablering af et rehabiliteringscenter for borgere med et genoptræningsbehov og som gennem enintensiv indsats kan blive mere eller helt selvhjulpne. Et ophold varer 2-12 uger, og det anbefales, at der oprettes 6-8 pladser.

Notatet indeholder også 3 eksempler på borgere, som kunne være i målgruppen til et rehabiliteringsophold.

Fagforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at fagforvaltningen arbejder videre med at kvalificere forslaget om etablering af et rehabiliteringscenter organiseret i Visitationen.

Notatet "Serviceniveau for visitering til plejecenterpladser" indeholder en beskrivelse af de nuværende kriterierer for visitering til en plejebolig i Brønderslev Kommune og den typiske borger på visitationstidspunktet i forhold til bevilgede ydelser. Det fremgår af notatet, at Brønderslev Kommune har forholdsvis flere plejeboliger pr. 1.000 indbyggere end Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune.

Fagforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter:

 • om kriterierne for visitering til plejeboliger i Brønderslev Kommune skal ændres,
 • hvis kriterierne for visitering ændres, bedes udvalget drøfte rammerne for stramningen.

Ad. spørgsmål 3 - Med hvilken tidshorisont vil det være muligt at flytte beboerne fra Cassiopeia til Stenumgård, jf. Social- og Sundhedsudvalgets udtalelse af 28. juni 2017, samt mulighederne for at kombinere med andre målgrupper, således at Stenumgård bliver fyldt op?

Notatet "Lukning af Cassiopeia og flytning af borgere til Stenumgård " beskriver overvejelserne omkring lukning af Cassiopeia og processen i Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter:

 • lukning af tilbuddet Cassiopeia og etablering af nyt tilbud for målgruppen på Stenumgård,
 • tager til efterretning, at en eventuel lukning koordineres i forhold til den samlede plan for fremtidig botilbud på det specialiserede voksenområde samt ombygning af Margrethelund.

Ad. spørgsmål 4 - I forlængelse af overvejelserne om evt. flytning mellem Stenumgård og Cassiopeia ønskes mulighederne for fortsat at have aflastningspladser i såvel vest som øst belyst.

Notatet "Flere aflastningspladser og placering af pladserne på flere enheder" beskriver dels økonomien ved at omlægge 20 almindelige pladser til aflastningspladser og dels omkostninger ved at placere aflastningspladserne på to matrikler.

Notatet "Konsekvenser for aflastningspladser 1 eller 2 steder i kommunen" beskriver konsekvenserne for borgere, pårørende og medarbejdere i Visitationen ved placering af aflastningspladser et eller to steder i kommunen.

Fagforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter:

 • hvorvidt 20 almindelige pladser skal omlægges til aflastningspladser,
 • hvorvidt aflastningspladserne skal placeres på én eller flere matrikler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter:

 • indstillingerne til de respektive notater,
 • den videre proces for plan for fremtidens plejecentre.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget er positiv overfor etablering af rullende aflastning for borgere med demens.

Udvalget ønsker, at behovet for opholdslængde og -hyppighed drøftes med relevante familier. Der sigtes mod at starte tilbuddet pr. januar 2018. Endelig beslutning træffes efter høring i MED-udvalget.

Udvalget er positiv overfor at etablere et rehabiliteringscenter, og udvalget ønsker at der arbejdes videre med at kvalificere oplægget. Udvalget ønsker, at etablering af et rehabiliteringscenter inddrages i den samlede tilrettelæggelse af den fremtidige plejecenterstruktur.

Udvalget ønsker yderligere illustration af mulighederne for at ændre visitationskriterierne inden der træffes beslutning om evt. ændring heraf.

Udtalelse fra Social- og Sundhedsudvalget vedr. lukning af Cassiopeia og flytning af borgere til Stenumgård forelå til mødet.

Udvalget godkender, at lukning af Cassiopeia og en samtidig etablering af et nyt tilbud på Stenumgård indgår i drøftelsen af den fremtidige plejecenterstruktur, og at denne ændring koordineres med den samlede plan for botilbud på det specialiserede socialområde.

Udvalget foreslår ca. 20 ekstra aflastningspladser indarbejdet i den fremtidige plan, og ønsker forslag til, hvor de ekstra aflastningspladserne hensigtsmæssigt kan etableres.

Udvalget ønsker på et kommende møde forelagt yderligere scenarier, som inddrager ovenstående overvejelser.

Bilag

Til toppen


5. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådets skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntningen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2017 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” i 2018 beregnes i løbet af september 2017 af Sundheds- og Ældreministeriet og forventes at udgøre ca. 7,3 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. Brønderslev Kommune skal ansøge om sin del af værdighedsmilliarden sammen med et oplæg til disponering heraf til Sundheds- og Ældreministeriet inden 1. november 2017.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de ca. 7,3 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2018", hvori det foreslås, at indsatserne fra 2017 videreføres til 2018 dog med følgende ændringer:

 • Forslag nr. 7 forøges med 250.000 kr., da diætisten kun var ansat ½ år i 2017 og ved en videreførelse af forslaget vil, der være tale om ansættelse i hele 2018.
 • Forslag nr. 14 udgår ved overgangen til 2018, da midlerne er blevet brugt til ekstern konsulentbistand i forbindelse med arbejdet med en plejeboligstrategi.

Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til.

Ovenstående ændringer af forslag 7 og 14 betyder, at der er mulighed for at prioritere ca. 150.000 kr. til nye formål/øge beløbet til nogle af de eksisterende indsatser. Konkret har følgende formål været drøftet:

 • Ledsagelse til demente hjemmeboende eller handicappede på ældreområdet
 • Rullende aflastning til demente hjemmeboende

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden på ca. 7,3 mio. kr., herunder de 150.000 kr. i uprioriterede midler, og giver Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd beføjelser til at tilpasse posterne, når det præcise beløb kendes.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Med forslaget lægges op til at videreføre det personale, der er ansat i forlængelse af indsatserne under værdighedsmilliarden.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 6:

Til efterretning.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Beslutning

Udvalget godkender forvaltningens oplæg, og at restbeløbet disponeres således:

 • Rullende aflastningspladser: 200.000 kr.
 • Etablering af demensprojekt i samarbejde med Alzheimerforeningen: 15.000 kr.
 • Klippekort til hjemmeboende pensionister: 90.000 kr.
Bilag

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 18. september 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af kvalitetsstandard for støtte til bil


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆO

Der er udarbejdet udkast til kvalitetsstandard for støtte til bil visiteret efter servicelovens § 114.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslag til kvalitetsstandard.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsats samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

På denne baggrund er der udarbejdet et udkast til en kvalitetsstandard for støtte til bil visiteret efter servicelovens § 114. Brønderslev Kommune har ikke tidligere haft en sådan. Udkastet til kvalitetsstandarden afspejler kravene i lovgivningen og den gældende praksis i kommunen samt Ældreomsorgsudvalgets beslutning 1. december 2016 om fastsættelse af sagsbehandlingstid for ansøgninger efter denne paragraf.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for servicelovens § 114.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 26. september 2017, pkt. 3:

Konsulent Louise Ebdrup deltog under punktet.

Kvalitetsstandarden blev gennemgået og drøftet på mødet.

Handicaprådet finder, at der bør ske præcisering i forhold formuleringen ”Billigst egnet bil” – det bør præciseres, hvem bilen skal være billigst for.

Side 4. Ansøgningen indsendes elektronisk. Handicaprådet foreslår, at der tilføjes ”…undtagen borgere, der er afmeldt elektronisk post”.

Udskiftning hvert 6. år – Handicaprådet gør opmærksom på lovændring pr. 1. januar 2018, hvor der tidligst kan skiftes hvert 8. år.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Beslutning

Godkendt med tilføjelse af Handicaprådets bemærkning vedr. side 4 om elektronisk indsendelse af ansøgning

Bilag

Til toppen


8. Fremtidsfuldmagter


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd orienterer om Lov om fremtidsfuldmagter.

Sagsfremstilling

På mødet den 19. januar 2017 blev Ældreomsorgsudvalget orienteret om, at Folketinget i maj 2016 havde vedtaget Lov om fremtidsfuldmagter, dog var lovens ikræfttrædelsestidspunkt på daværende tidspunkt ukendt.

Lov om fremtidsfulgmagter trådte i kraft den 1. september 2017.

En fremtidsfuldmagt er en fuldmagt, som kan sættes i kraft en gang i fremtiden, hvis man bliver syg eller svækket og mister evnen til selv at tage vare på sine økonomiske eller personlige forhold. Man kan give fremtidsfuldmagt til en eller flere personer, som borgeren selv udpeger. Hvis fremtidsfuldmagten bliver sat i kraft, er den eller de personer såkaldte fremtidsfuldmægtige og kan repræsentere en og handle på ens vegne. Borger er således selv fuldmagtsgiver.

Selvom man opretter fremtidsfuldmagten i dag, vil den først kunne sættes i kraft og virke, hvis man en dag bliver syg, mentalt svækket mv. En fremtidsfuldmagt er et privat og selvvalgt alternativ til værgemål.

Alle, som er fyldt 18 år og er i stand til at handle fornuftsmæssigt, kan oprette en fremtidsfuldmagt. Man kan dog ikke oprette en fremtidsfuldmagt, hvis man er under værgemål.

Statsforvaltningen fører et såkaldt ”hvilende” tilsyn, og det betyder, at Statsforvaltningen ikke skal godkende fremtidsfuldmægtigenes dispositioner, men kan gribe ind, hvis Statsforvaltningen på den ene eller anden måde bliver opmærksom på noget, der kan stride imod fuldmagtsgiverens interesser.

Prisen på en fremtidsfuldmagt består af en retsafgift pålydende 300 kr. (2017 niveau).Oprettelsen af en fremtidsfuldmagt består af to trin. Det først trin er at indtaste fuldmagten og underskrive den digitalt i Fremtidsfuldmagtsregistret med NemID. Det andet trin er ved personligt fremmøde for en notar at vedkende sig fremtidsfuldmagten. Det foregår ved, at borgeren viser notaren legitimation i form af pas, kørekort eller anden offentlig billedlegitimation. Notaren kontrollerer på den måde identitet. Notaren påser derudover, at oprettelse af fremtidsfuldmagten er ens eget ønske, og at borgeren fornuftsmæssigt er i stand til at oprette fuldmagten. Borgeren skal henvende sig til byretten for at få kontakt til en notar. Har man ikke mulighed for at møde fysisk op ved en notar, kan man få notaren til at komme til borgeren på hjemmeadresse eller på hospitalet.

Når en borger opretter fremtidsfuldmagten, skal borgeren udfylde nogle standardoplysninger om borgeren selv og om den fremtidsfuldmægtige. Derudover kan borgeren skrive fuldmagten, som de vil, så den passer lige præcis til deres egen situation. Koncepterne i vejledningen tager udgangspunkt i de behov, som helt almindelige mennesker generelt vil have, når der skal oprettes en fremtidsfuldmagt. Justitsministeriet har udabejdet en vejledning om fremtidsfuldmagter, som beskriver reglerne og undtagelser meget detajleret. Vedlagt som bilag.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


9. Udkast til Ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrerådet har ønsket udarbejdet en ældrepolitik, og Ældreomsorgsudvalget har den 8. juni 2017 godkendt kommissorium og procesplan for udarbejdelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til ældrepolitik.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til udkast til ældrepolitik inden udsendelse i offentlig høring.

Sagsfremstilling

Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget har ønsket udarbejdet en ældrepolitik. Ældrepolitikken er udarbejdet på baggrund af en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Handicaprådet, Centerråd, Bruger- pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere og lokale MED-repræsentanter har været inddraget. På et cafémøde havde ovenstående interessenter mulighed for at komme med input til indholdet i ældrepolitikken.

Ældreomsorgsudvalget havde sat den overordnede ramme for arbejdet: ”Et aktivt ældreliv - den der kan selv, skal selv” og godkendt temaerne:

 • Sundhed og forebyggelse på Ældreområdet
 • Frivillige på Ældreområdet
 • Tilbud til ældre

Input fra Cafemødet danner baggrund for udarbejdelsen af forslaget til høringsversionen af ældrepolitikken, og et af de mange input har dannet grundlag for forslag om at ændre overskriften til:

”Et aktivt ældreliv – den der kan selv, vil og skal selv”.

Ældrerådets formand har deltaget i administrationens bearbejdelse.

Første udkast til ældrepolitikken forelægges, inden den sendes i høring.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Høring i Ældrerådet forud for offentlig høring

27. september 2017

Høringsversion forelægges Ældreomsorgsudvalget

5. oktober 2017

Offentlig høring

11.-20. oktober 2017

Drøftelse i Direktionen

7. november 2017

Drøftelse i Fag-MED

24. november 2017

Forelægges Ældrerådet inden endelig godkendelse

29. november 2017

Forelægges Handicaprådet inden endelig godkendelse

4. december 2017

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

7. december 2017

Godkendelse i Økonomiudvalget

13. december 2017

Godkendelse i Byrådet

20. december 2017

Offentliggørelse af ældrepolitikken

22. december 2017

Der arbejdes videre med den grafiske opsætning af selve politikken, mens den er i høring, og det er intentionen, at opsætningen i høj grad skal understøtte visualisering af teksten med billeder/tegninger og gøre politikken meget tilgængelig og let at læse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til ældrepolitik og sender den i offentlig høring.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og kvalitetskoordinator Anne-Cathrine K. Visborg deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 7:

Ældrerådet sender udkastet videre til godkendelse med de få rettelser, kvalitetskoordinator Anne-Cathrine K. Visborg har fået oplyst.

Samtidig opfordrer Ældrerådet til, at der oprettes en kalender med de samlede tilbud for ældre i Brønderslev Kommune.

Ældrerådet forestiller sig en kalender, hvor alle foreninger indsætter deres program/aktiviteter, samt at der linkes til denne kalender under ældrepolitikken.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering om ansøgning til satspuljen Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens mm.


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har tilsluttet sig en fælles ansøgning til satspuljen ”Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens”.

Fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Regeringen og satspuljepartierne har afsat midler til udmøntning af konkrete initiativer på baggrund af den nationale demenshandlingsplan 2025. Et af disse initiativer er ”Rådgivnings- og aktivitetscentre for mennesker med demens og deres pårørende, herunder yngre med demens”. Til denne indsats er der afsat 37,5 mio. kr.

Aalborg, Mariagerfjord, Rebild og Vesthimmerland kommuner har sammen med Alzheimerforeningen samt musikterapeutuddannelsen på Aalborg Universitet indsendt en ansøgning til etablering af et ikke-visiteret rådgivnings- og aktivitetscenter for borgere med demens og deres pårørende. Den primære målgruppe er yngre hjemmeboende og tidligt diagnosticerede borgere med let til moderat demens. Derudover vil der være aktiviteter til børn og unge med en forældre med en demenssygdom.

Rådgivnings- og aktivitetscentret får fysisk placering i Aalborg, mens der i de øvrige kommuner etableres satellitter. Centret har primært åbent i hverdagene, dog med mulighed for at særlige aktiviteter kan foregå i weekenden eller om aftenen. Der vil ligeledes foregå aktiviteter på satellitterne, og der vil i hele projektperioden kunne hentes ressourcer og kompetencer hos centret i Aalborg via en projektmedarbejder, der ansættes. Der vil derudover blive ansat en projektleder til projektet.

I satellitterne vil der primært være café/mødested, tilbud om fysisk aktivitet og pårørendegrupper, der tilbydes. I centret i Aalborg tilbydes flere aktiviteter, ligesom der tilknyttes et ”teknologibibliotek”, hvor relevante borgere kan se, afprøve, låne og få vejledning om relevante hjælpemidler og velfærdsteknologier.

Brønderslev og Jammerbugt kommuner har tilsluttet sig den fælles ansøgning med forbehold for en efterfølgende politisk godkendelse.

Økonomi

Projektet finansieres i etableringsfasen af projektmidler fra satspuljen samt medfinansiering fra de medvirkende kommuner. Projektets økonomi bygges op om et basisbudget, der omfatter udvikling og gennemførelse af projektets aktiviteter, kommunikation og markedsføring samt løn til projektleder og en projektmedarbejder til satellit tilbuddene. Der ansøges om 2,3-3,0 mio. kr. for projektperioden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og kvalitetskoordinator Anne-Cathrine K. Visborg deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 10:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning,

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Beslutning

Udvalget indstiller, at Økonomiudvalget godkender tilslutning til projektet.

Til toppen


11. Gennemførelse af innovativt genudbud efter nye løsninger til at gøre borgerne mere selvhjulpne med medicinhåndtering


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

NOPII-projektet har nu gennemført et innovativt udbud efter en løsning, der kan gøre flere borgere mere selvhjulpne med medicinhåndtering, og NOPII samarbejdet har på denne baggrund til hensigt at indgå kontrakt med Konsortiet MedicCare om gennemførelse af en testperiode. Efter endt testperiode (2. kvartal 2019) får de deltagende kommuner tilbud om at indgå en rammeaftale om køb af den tilbudte løsning.

Fremsendes til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

28. januar 2015 godkendte Ældreomsorgsudvalget udbudsmaterialet fra NOPII-projektet med henblik på at gennemføre et indkøb af innovative løsninger på medicinområdet. Udbuddet blev aflyst, da det blev vurderet, at markedet endnu ikke var modent. Udbudsmaterialet blev efterfølgende genbearbejdet, og der blev foretaget en markedsanalyse.

19. januar 2017 godkendte Ældreomsorgsudvalget, at Brønderslev Kommune deltog i et genudbud sammen med de øvrige kommuner (Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Jammerbugt, Thisted, Rebild, Frederikshavn og Mariagerfjord) i NOPII-samarbejdet.

Udbuddet havde til formål at gennemføre et innovativt indkøb på løsninger til medicinhåndtering. Målet med udbuddet var, at kommunerne sammen med en virksomhed indgår i et samarbejde om at færdigudvikle en medicinhåndteringsløsning, som kan øge sikkerheden og effektivisere håndteringen af medicin til borgerne. Samtidig er det et krav, at løsningen kan skabe mere tryghed og øge borgernes livskvalitet ved at gøre dem mindre afhængige af hjælp til at håndtere deres medicin.

Udbuddet er nu gennemført, og NOPII samarbejdet har derfor til hensigt at indgå kontrakt med Konsortiet MedicCare. Herefter gennemføres en testfase i Hjørring, Aalborg og Vesthimmerlands kommuner. Efter endt test evalueres de gennemførte test. Der er givet tilsagn om støtte til evaluering af testfasen fra Digitaliseringsstyrelsen, og der tilknyttes en ekstern evaluator til projektet.

Evalueringsresultatet og businesscasen sendes sammen med indstilling til politisk behandling ved kommunerne, hvorefter kommunerne kan kalkulere egne potentialer ved den vindende løsning. Testfasen har en varighed af 1 år og 5 måneder og afsluttes senest december 2018. Evalueringsrapporten forelægges de deltagende kommuner i 2. kvartal 2019, hvorefter kommunerne kan vælge at tiltræde en rammeaftale om indkøb af den tilbudte løsning.

Testfasen finansieres af kommunerne i fællesskab efter befolkningstal efter nedenstående finansieringsoversigt:

Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Økonomi

Brønderslev Kommunes andel af udgifterne finansieres af Ældreområdets totale budgetramme.

Indstilling

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 11:

Taget til efterretning

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


12. Hygiejnepolitik for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: IR/HAR/ÆR/SS/ÆO/ØK/BY

Brønderslev Kommune har i forbindelse med det fortsatte arbejde omkring hygiejne udarbejdet en Hygiejnepolitik. Politikken sendes til høring i Integrationsrådet, Handicaprådet, Ældrerådet, Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget, inden den sendes til endelig godkendelse i Byrådet.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om høringssvar.

Sagsfremstilling

Hygiejnepolitikken tager udgangspunkt i Sundhedsaftalen for Region Nordjylland samt anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke og fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I den forbindelse er der udarbejdet en Hygiejnepolitik for Brønderslev Kommune, som skal være med til at sikre koordinering på tværs af fagforvaltninger samt en struktureret kontakt til regionens hygiejneindsats, Infektionshygiejnen Region Nordjylland.

Brønderslev Kommune ønsker således fortsat at arbejde målrettet med hygiejne.

Formålet med Brønderslev Kommunes hygiejnepolitik er:

 • At arbejde sundshedsfremmende og forebyggende for derigennem at reducere infektions- og smitterisikoen for børn, unge og voksne i kommunen, kommunens medarbejdere og øvrige samarbejdspartnere.
 • At fastholde det høje infektionshygiejniske niveau i Brønderslev Kommune.

Politikken er udarbejdet med hensyn til borgerne og deres velbefindende og gælder for Brønderslev Kommunes personale samt leverandører.

For at sikre det målrettede arbejde med hygiejne i Brønderslev Kommune er der samtidig oprettet en Hygiejneorganisation. Organisationen består af en overordnet leder, et hygiejnekoordinationsudvalg og en række hygiejnekontaktpersoner.

Hygiejneorganisationen har blandt andet haft til formål at udarbejde og godkende Hygiejnepolitikken.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Hygiejnepolitikken.

Sundheds- og Ældrechef Lone Iversen deltager under punktet.

Indstilling

Integrationsrådet, 31. august 2017, pkt. 14:

På grund af stort frafald var rådet ikke beslutningsdygtigt.

Fraværende:

Pia Uth

Cady Mampouya-Kilele

Valborg Jensen

Salah-Eldin Elsayed Sulimen El-Awad - suppleant Fakhriya Afshar ikke mødt.

Emilly Leilah Kanyi Pedersen

Udeblevet uden afbud:

Danial Nouri

Abdul Same Afshar

Handicaprådet, 26. september 2017, pkt. 5:

Handicaprådet anbefaler, at Byrådet godkender Hygiejnepolitikken.

Dog bør det præciseres, at politikken ikke kun dækker institutioner, men også borgerens eget hjem.

Svend Erik Trudslev og Peter Baggesgaard var fraværende.

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 8:

Ældrerådet videresender hygiejnepolitikken med anbefaling.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 4. oktober 2017, pkt. 3:

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


13. Status på kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender en status på de forebyggende hjemmebesøg til orientering.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget vedtog på sit møde den 8. juni 2016 en kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg.

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2017, at der skal spares 100.000 kr. på de forebyggende hjemmebesøg.

Ældreomsorgsudvalget vedtog på mødet den 1. december 2016 en ny tilpasset kvalitetsstandard, hvor målgruppen for forebyggende hjemmebesøg til de 65 – 79 årige beskrives som:

Borgere i alderen 65-79 år, som er eller kan være i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, kan være borgere, der oplever ændring af livsvilkår i forhold til:

 • tab af ægtefælle/samlever
 • en ægtefælle/samlever som er flyttet på plejehjem
 • at opleve ensomhed og/eller føle sig sårbar

Målgruppen blev ved denne ændring søgt indskrænket ved at beskrive færre risikofaktorer, der kan udløse tildeling af et hjemmebesøg. Ligeledes blev de 2 årlige informations-/fællesmøder for borgere i deres fyldte 65. år fjernet. Baggrunden herfor var udmøntning af en besparelse på 100.000 kr. vedtaget af Byrådet i forbindelse med budget 2017.

Status på forebyggende hjemmebesøg til de 65-79 årige

Opsporing af de 65-79 årige, som er i særlig risiko for at få nedsat funktionsevne, er en af de generelle udfordringer i den nye lovgivning på området.

Med afsæt i kvalitetsstandarden tages der systematisk kontakt til alle 65-79-årige ved tab af ægtefælle, og når ægtefællen flytter på plejehjem. I forhold til de øvrige borgere i denne aldersgruppe, som kunne falde inden for målgruppen, er der kun ressourcer til en reaktiv tilgang. Der kommer henvendelser fra borgere selv, fra pårørende og netværk samt fra Visitationen og Sundhedscentret.

I 2017 har det resulteret i følgende antal gennemførte besøg:

Aldersgruppe

Antal gennemførte besøg 01.01 - 31.08.2017

65-69 år

19

70-74 år

42

75-79 år

239

Bemærkninger til tabellen:

Alle 75-årige skal tilbydes et afklarende besøg. På grund af overgang til nyt elektronisk omsorgssystem i oktober 2016, er der ikke mulighed for at generere pålidelige tal for 2016.

En sammenligning med Brønderslev Kommunes kvalitetsstandard på dette område med kvalitetsstandarden i henholdsvis Frederikshavn Kommune og Hjørring Kommune viser, at Frederikshavn har en tilsvarende åben og reaktiv beskrivelse af målgruppen de 65-70 årige.

Hjørring Kommune tilbyder forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der har afsluttet et rehabiliteringsforløb efter § 83a og til nye flygtninge med opholdstilladelse. Der tilbydes tillige et hjemmebesøg ved skønnet behov tilborgere med kronisk sygdom efter et rehabiliteringstilbud, efter et genoptræningsforløb efter § 140, efter en livsstilsindsats eller efter afsluttet sygeplejeindsats.

Ved Brønderslev Kommunes fortrinsvise reaktive tilgang vil der formentlig være nogen i målgruppen, der ikke opfanges, men det er ikke muligt at sætte tal på.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 27. september 2017, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Svend Erik Simonsen og Karlo Simonsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Det Nationale Demensrum – invitation til at gøre Brønderslev Kommune til en demensvenlig kommune


Resume

Sagsforløb: ÆO

Som led i den nationale demenshandlingsplan er Brønderslev Kommune blevet opfordret til at blive en del af Det Nationale Demensrum, som er et udviklingsprogram og netværk, som er med til at gøre kommunerne mere demensvenlige. Bag Det Nationale Demensrum står Demensalliancen, som består af Ældre Sagen, FOA, PenSam Pension, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte, hvorvidt Brønderslev Kommune skal deltage heri.

Sagsfremstilling

I 2015 igangsatte Demensalliancen en bevægelse for at indsamle den nyeste viden sammen med eksperter på demensområdet. I samarbejde med udvalgte kommuner og organisationer blev Demensrummet skabt, hvor den lokale demensindsats blev styrket, og der blev udviklet nye løsninger til borgere med demens, deres pårørende samt personalet. Nu er Demensrummet klar til at udvide, forstærke og forlænge samarbejdet, og i den forbindelse er alle danske kommuner opfordret til at deltage i samarbejdet.

Ældre- og sundhedsministerierne opfordrer alle danske kommuner til at blive demensvenlige kommuner som et led i den nationale demenshandlingsplan 2025. Ved at blive en del af Det Nationale Demensrum får Brønderslev Kommune mulighed for at finde, forstærke og formidle de bedste løsninger inden for demensområdet sammen med egne politikere, egne praktikere og egne kollegaer. Helt konkret skal der arbejdes med følgende områder: det bedste liv med demens, den bedste støtte til pårørende, kompetenceløft til personale, flere demensvenlige boliger og demensvenlige lokalsamfund.

Hvis Brønderslev Kommune indgår i Det Nationale Demensrum, får kommunen bl.a. adgang til et udviklingsprogram for politikere og praktikere fra hele landet, adgang til netværk af eksperter og kommuner, mulighed for at deltage i temadage samt adgang til Demensalliancens kommunikationsmateriale, koncepter og netværk. Samtidig forpligter kommunen sig til charteret for demensvenlige kommuner, deltagelse ved årlig national event samt hvert år dele ét godt eksempel til inspiration for andre kommuner.

De planlagte aktiviteter for 2017-2018 er:

 • Oktober ’17: Demensrum – Praksisnært kompetenceløft
 • December ’17: Demensrum – Støtte til pårørende
 • Februar ’18: Demensrum – Livet med demens
 • April ’18: Demensrum – Demensvenlige boliger
 • Juni ’18 Demensrum – Demensvenligt lokalsamfund
 • August ’18: Demensvenlig Kommune Topmøde
 • Oktober ’18: Demensrum – Praksisnært kompetenceløft
 • December ’18: Demensrum – Støtte til pårørende

Det koster 50.000 kr. årligt at være medlem og deltage i Det Nationale Demensrum. Herudover vil der være udgifter til transport til arrangementerne. Der er mulighed for at deltage i aktiviteter med op til 5 deltagere fra samme kommune. Første temadag er planlagt til 25. oktober 2017 og handler om ”demensvenligt lokalsamfund”.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter, hvorvidt Brønderslev Kommune skal deltage i projektet samt, hvor finansieringen skal anvises.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Udvalget ønsker ikke af Brønderslev Kommune skal deltage i projektet.

Til toppen


15. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmøde i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi den 8. september 2017 til orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmødet den 8. september 2017.

Halvårsregnskabet for 2017 viser en forbrugspct. på 44,7 %. Derudover blev Budget 2018 godkendt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om anvendelse af klippekortordningen på plejecentrene.

Det er muligt at søge en lille pulje til udvikling af gode rammer for bedre måltider for ældre. Udvalget finder ikke behov for at søge puljen.

Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 6. oktober 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach