Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 9. november 2017
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Afrapportering vedr. Udvalg om det nære og sammenhængende Sundhedsvæsen


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Med økonomiaftalerne for 2016 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle komme med forslag, der kan indgå i en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Anbefalingerne skulle understøtte fremtidens sundhedsvæsen, hvor der tages højde for en mere specialiseret sygehusstruktur.

Udvalget, der bestod af KL, Danske Regioner og Staten, blev nedsat i januar 2016.

Afrapportering fra udvalget fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rapporten indeholder 20 anbefalinger og intentioner og beskriver områder, Brønderslev Kommune i stor udstrækning arbejder med i det eksisterende samarbejde med Regionen og praksissektoren. Rapporten tager ikke direkte stilling til økonomien i anbefalingerne.

Opsummering af 4 af de 20 anbefalinger i rapporten:

Anbefaling 7, der handler om at forny Sundhedsaftalesystemet således, at aftalerne bliver mindre bureaukratiske og understøtter en klar opgavedeling. Dette betyder, at bekendtgørelse og vejledning for sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftalerne revideres, og at fokus er på klare politiske mål for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Målet er at skabe klarhed over hvilke opgaver, der skal håndteres af regionale udgående funktioner, og hvilke opgaver der skal varetages kommunalt. Der skal laves aftaler om lægeligt behandlingsansvar, adgang til faglig sparring og rådgivning, adgang til medicin og remedier på sygehusene samt vilkår for ændret arbejdsdeling, herunder økonomi.

Endvidere ønskes det, at kadencen for indsendelse af sundhedsaftalerne ændres, så de skal indsendes senest 1. juli i kommunalbestyrelsernes og regionrådets valgperiodes andet år.

Anbefaling 13 handler om, at Sundhedsstyrelsen skal udvikle en national model for kvalitetsplanlægning i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dette betyder, at der ønskes en ramme, der skaber mere systematik og ensartethed på tværs af kommunerne.

Sundhedsstyrelsen skal prioritere områder, hvor der skal udarbejdes konkrete anbefalinger i forhold til kommunale sundhedsopgaver, forebyggelse og rehabiliteringsindsatser samt almen praksis og sygehusenes rolle i forhold hertil.

KL har mindretalsudtalelser i forhold til anbefaling 7 og 13, der går på, at der bør følges op på opgaveudviklingen nationalt, og at der på denne baggrund udarbejdes nationale rammer for varetagelse af nye opgaver i kommunerne. KL udtaler, at der bør udarbejdes en udviklingsplan for flytning af opgaver efter LEON princippet for at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen og udbygge det nære sundhedsvæsen.

Anbefaling 12 handler om, at der etableres en specialuddannelse til en mindre gruppe af hjemmesygeplejerskerne. Sundhedsstyrelsen er gået i gang med at etablere denne specialuddannelse, og tanken bag er, at der er fokus på kliniske og organisatoriske kompetencer for sygeplejerskerne samt formidling til kollegaerne. Denne mindre gruppe af hjemmesygeplejersker skal styrke kompetencerne i borgerens nærmiljø samt samarbejdet mellem kommune, region og almen praksis.

Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at øgede kompetencer hos hjemmesygeplejerskerne er en nødvendighed på baggrund af opgaveglidningen fra sekundær sektor. Specialuddannelsen må dog ikke ske på bekostning af grundstammen i Hjemmesygeplejen. Rapporten tager ikke stilling til finansieringen af specialuddannelsen.

Alle sygeplejersker i Ældreområdet i Brønderslev Kommune har gennemgået uddannelse i akutsygepleje i efteråret 2017.

Anbefaling 19 handler om deling af relevante data på tværs af sektorer. Når personalet i Sundheds- og Ældreområdet kommer til borgerne, har borgerne oftest en forventning om, at personalet har alle data vedrørende borgerens situation. Det har de ikke, da lovgivningen forhindrer dette. Dette vanskeliggør til tider samarbejdet på tværs af sektorerne, hvorfor initiativet hilses velkommen.

Der er ikke taget konkret stilling til økonomiske konsekvenser i rapporten.

Igen skal det understreges, at rapporten ikke tager stilling til økonomien i denne anbefaling.

På side 11 i rapporten er der et skema, som lister de 20 anbefalinger op under temaerne:

 1. Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor.
 2. Rette kompetencer til rette opgaver.
 3. Ensartet kvalitet over hele landet.
 4. Bedre digital understøttelse og brug af data.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen konsekvenser

Indstilling

Ældrerådet, 1. november 2017, pkt. 5:

Afrapporteringen er taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Håndtering af ledige plejeboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO

Den 9. marts 2017 besluttede Ældreomsorgsudvalget at lukke plejeboliger på Hellevadlund, Elmehøj, Rosengården og Kornumgaard. Byrådet drøftede den 25. oktober 2017 mulighederne af at genåbne eller udleje de lukkede plejeboliger og sendte herefter sagen tilbage til Ældreomsorgsudvalget.

Ældreomsorgsudvalget anmodes derfor om, at:

 • Beslutte, om alle de lukkede plejeboliger skal genåbnes.
 • Drøfte principper for anvendelse af ledige plejecenterboliger som ældreboliger og proces forud for endelig beslutning og udmøntning af denne.
 • Drøfte hvordan øvrige ledige kommunale plejeboliger skal håndteres, når Vivaldi Friplejehjem åbner i sommeren 2018
Sagsfremstilling

Den 9. marts 2017 besluttede Ældreomsorgsudvalget at lukke plejeboliger i et omfang, som svarer til en besparelse på 900.000 kr., for derigennem at få budgettet for 2017 til at balancere, og det blev efterfølgende besluttet at udmønte beslutningen således, at der ved ledighed lukkes plejecenterpladser på plejecentrene Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund, således at der fortsat vil være minimum 17 beboere hvert sted. Såfremt der bliver behov for at lukke yderligere pladser, eller at søgningen ud af kommunen øges væsentligt, forelægges sagen på ny for udvalget.

Byrådet drøftede den 25. oktober 2017 mulighederne af at udleje eller genåbne de lukkede plejeboliger. Byrådet sendte herefter sagen tilbage til Ældreomsorgsudvalget. Samtidig bad Byrådet forvaltningen om at beregne, hvad det vil koste at genåbne de lukkede plejeboliger. Dette har ikke været muligt at nå til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. november 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forventer, at antallet af ledige plejeboliger vil stige yderligere, når Vivaldi Friplejehjem åbner 44 plejeboliger i Brønderslev by i sommeren 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget:

 • Beslutter, om alle de lukkede plejeboliger skal genåbnes.
 • Drøfter principper for anvendelse af ledige plejecenterboliger som ældreboliger og proces forud for endelig beslutning og udmøntning af denne.
 • Drøfter hvordan øvrige ledige kommunale plejeboliger skal håndteres, når Vivaldi Friplejehjem åbner i foråret 2018.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalgets beslutning af 9. marts 2017 tilbageføres, og dermed genåbnes de lukkede plejeboliger. Udvalget ønsker forelagt et notat på næste møde, som beskriver de økonomiske konsekvenser heraf for 2018 med henblik på evt. oversendelse til budgetforligskredsen.

Udvalget ønsker plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, udlejet som ældreboliger. Forvaltningen udarbejder principper for den konkrete udmøntning af denne beslutning.

Peter H. S. Kristensen ønsker principper for udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger beskrevet før stillingtagen til spørgsmålet om udlejning.

Anvendelse af ledige kommunale plejeboliger indgår i en samlet plan for det fremtidige plejecenterområde.

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 16. oktober 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets samt Ældrerådets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 1. november 2017, pkt. 4:

Venteliste drøftet med Visitationschef Ellen Lykke og taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Ny leverandør af tilsyn med plejehjem og -centre


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

Brønderslev Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med plejehjem og –centre beliggende i kommunen. Ældreomsorgsudvalget orienteres om, at der er indgået kontrakt med BDO om tilsyn med plejehjem og –centre beliggende i kommunen i 2017, og at kontrakten påtænkes forlænget til også at omfatte 2018.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Af servicelovens § 151 fremgår det at:

”Den stedlige kommune har pligt til at føre tilsyn med, at de kommunale opgaver efter §§83, 83 a og 86 løses i overensstemmelse med de afgørelser, kommunalbestyrelsen har truffet efter disse bestemmelser og i henhold til kommunalbestyrelsens vedtagne kvalitetsstandarder, jf. §139.

Stk. 2. Som led i tilsynsforpligtelsen efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen hvert år foretage mindst ét uanmeldt tilsynsbesøg på plejehjem m.v., jf. §192, i plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap, og i andre, tilsvarende boligenheder i kommunen. Tilsynet omfatter indsatsen over for de beboere og lejere, der modtager kommunale serviceydelser. Tilsynet må ikke varetages af leverandører eller personer, der udfører opgaver på området.”

Med borgerens retssikkerhed i centrum er formålet med tilsyn og opfølgning at sikre en løbende vurdering, kontrol og kvalitetssikring med henblik på læring og udvikling.

Tilsyn og opfølgning skal påse, at,

 • de kommunale opgaver løses i overensstemmelse med lovgivningen og med de beslutninger, Ældreomsorgsudvalget har vedtaget,
 • borgerne modtager den rette hjælp,
 • der bliver leveret pleje og omsorg af høj kvalitet,
 • eventuelle fejl og mangler indgår i en fremadrettet kvalitetssikring, kvalitetsudvikling, læring og udvikling.

I Brønderslev Kommune er det socialfaglige tilsyn forankret hos Visitationen, Ældre og Hjælpemidler.

Revas har tidligere udført tilsynet for Brønderslev Kommune, men firmaet har overdraget sine forretninger til BDO. Visitationen har indgået kontrakt om tilsyn med de plejehjem og -centre, der er beliggende i kommunen i 2017 og påtænker at forlænge kontrakten, så denne også er gældende i 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om, at notat om dag, aften og natdækning på de kommunale plejecentre er udsendt til udvalget d.d.

Til toppen


8. Lukket punkt: Udgifter til borgere på venteliste til en plejebolig


Til toppen


9. Lukket punkt:


Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 10. november 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach