Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 7. december 2017
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Bruun.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Status klippekortordning til beboere på plejehjem


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget ønsker en orientering om statusafrapporteringen på klippekortsordningen i Brønderslev Kommune. Afrapporteringen er sendt til Sundheds- og Ældreministeriet med frist den 15. november 2017.

Sagsfremstilling

Beboere på Brønderslev Kommunes plejecentre, herunder Kornumgård og Asaa Friplejehjem, fik den 6. april 2017 et tilsagn på klippekortsordningen på 4.784.000 kr. fordelt med 2.391.000 kr. i både 2017 og 2018 til ekstra hjælp og støtte, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Klippekortsordningen gælder udelukkende de permanente plejecenterboliger, hvor den blev implementeret fra og med den 19. juni 2017 (uge 25).

Som en del af støtteordningen skal Brønderslev Kommune indsende en status på projektet vedrørende klippekortsordningen til Sundheds- og Ældreministeriet. Statusafrapporteringen til Ældreomsorgsudvalget viser, hvor mange beboere, der har gjort brug af ordningen samt den økonomiske status på ordningen. Afrapporteringen viser fordelingen mellem nedenstående aktiviteter:

 • Praktiske opgaver
 • Sociale aktiviteter
 • Ledsagelse uden for plejecentret

Da ordningen blev taget i brug i Brønderslev Kommune i løbet af sidste halvår 2017, er et klip i 2017 af længere varighed, end det bliver i 2018.

Der vil i overensstemmelse med bevillingsmeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet blive søgt om overførsel af uforbrugte midler til 2018.

Forvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 29. november 2017, pkt. 10:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af ældrepolitik


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

På baggrund af en høringsrunde og dermed revision af udkastet sendes ældrepolitikken til politisk godkendelse.

Sagsfremstilling

Den 5. oktober 2017 godkendte Ældreomsorgsudvalget udkastet til Brønderslev Kommunens nye ældrepolitik, der indeholder følgende 6 principper:

1. princip:

En god ældrepolitik omfavner det hele ældreliv herunder det fysiske, mentale og sociale velbefindende.

2. princip:

Brønderslev Kommune har respekt for ældre borgeres livserfaring. Respekten for dette skal mærkes i kommunikationen med og til ældre borgere.

3. princip:

Brønderslev Kommune ønsker at inkludere og integrere ældre borgere i fællesskabet.

4. princip:

Brønderslev Kommunes ældre borgere er aktive, selvstændige og har forskellige behov. Derfor skal kommunen tilbyde og udvikle fleksible løsninger.

5. princip:

I Brønderslev Kommune er der samspil mellem kommunen og ældre borgere i forhold til sundhed og forebyggelse.

6. princip:

Brønderslev Kommune understøtter frivilligt arbejde og anerkender det som en stor ressource i hverdagen. Frivillige kan tilbyde noget, kommunen ikke kan.

Udkastet til ældrepolitikken har været i offentlig høring samt i høring hos Direktionen, Fag-MED, Handicaprådet og Ældrerådet. Høringen har givet anledning til få ændringer i ældrepolitikken. Ændringerne fremgår af bilaget.

Den endelige udgave af ældrepolitikken foreligger nu og sendes til politisk godkendelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender ældrepolitikken.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt i Ældreomsorgsudvalgets behandling.

Personale

Ingen.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Status på analyse af Frit Valg området


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om status på analysen af Frit Valgsområdet.

Sagsfremstilling

På baggrund af en merudgift på ca. 4,7 mio. kr. i regnskab 2016 for Frit Valg områdets kommunale leverandør og en forventning om en merudgift også i 2017 har Brønderslev Kommune indledt et samarbejde med PwC om at analysere Frit Valg området. Analysen skal belyse mulighederne for en bedre styring af Frit Valg området på såvel myndigheds- som udførerområdet.

Analysen påbegyndtes i maj 2017 og peger foreløbigt på et provenu på 4,5 mio. kr. på baggrund af følgende observationer og foreløbige anbefalinger fordelt på fire forskellige temaer:

1. Tid og pris i pakkerne

Her retter observationerne sig mod, at beregningen af BTP (brugertidsprocenten) er udarbejdet tilbage i den tidligere Brønderslev Kommune, hvor mønsteret i opgaveløsningen var centreret omkring Brønderslev by (hvor ca. 60 procent af borgerne boede i Brønderslev by og ca. 40 procent i de mindre byer på landet), og derfor ikke er tilpasset forholdene i den nye Brønderslev Kommune efter kommunalreformen.

Den af PwC opgjorte BTP er således lavere end den, der budgetteres med, og er ifølge PwC en væsentlig årsag til merforbruget.

PwC har desuden oplyst, at Brønderslev Kommunes BTP er høj i forhold til andre kommuner, de har lavet analyser hos.

Herudover er der sket en forskydning fra 2016 til 2017 mod relativt flere små pakker, og tolerancen på 25 procent giver kun et lille råderum til fleksibilitet i de små pakker.

Foreløbige anbefalinger:

PwC anbefaler en årlig genberegning af BTP som grundlag for budgetlægningen på Frit Valg området. Herunder er der et behov for en mere anvendelig registrering af fremmødetid, køretid og øvrig tid i vagtplansystemet som forudsætning for at kunne genberegne BTP. Generelt understreges, at en daglig registrering af arbejdstid er afgørende for styringsmulighederne i Frit Valg.

For at sikre større fleksibilitet i tidsanvendelsen anbefaler PwC, at tolerancen i de små pakker øges til +25/-50 procent.

2. Opgaver og visitationen

Der er observeret en markant stigning i antallet af delegerede sygeplejeydelser siden ultimo 2016. Samtidig er der opmærksomhed på, om der afregnes til for lav en timepris for de delegerede ydelser i forhold til opgavevaretagelsen, og om der på alle områder er en hensigtsmæssig opgavefordeling mellem Frit Valg og Sygeplejen.

PwC observerer tillige, at Frit Valg ikke i fuldt omfang afregnes for ydelser i forbindelse med nødkald uden for servicepakkerne.

Foreløbige anbefalinger:

PwC anbefaler at ændre praksis for intern afregning på tre punkter:

 • Afregning af transport ved delegerede ydelser
 • Justering af timeprisen ved delegerede ydelser
 • Indførelse af grundabonnement ved nødkald

3. Kørsel og ruteplanlægning

Opmærksomheden rettes mod bilkapaciteten, og det er afklaret, at der ikke er potentiale for yderligere synergieffekter ved at lease flere biler.

Dog kan der være potentiale for at optimere vagt- og ruteplanlægningen særligt i aften- og nattevagter. Den leverede tid hos borgeren samt tiden til kørsel registreres ikke fuldt dækkende, hvilket vanskeliggør den overordnede styring og ruteplanlægning.

Ved beregning af BTP har PwC dog observeret en høj vejtid, hvilket er med til at reducere BTP.

Foreløbige anbefalinger:

PwC anbefaler, at man arbejder med at forøge BTP gennem en optimeret ruteplanlægning samt en reduktion i vejtiden pr. medarbejder ved:

 • At centrere og koncentrere de gode ruter inde i byerne
 • At så få hjælpere som muligt har en blanding af korte og lange ruter
 • At forskyde vagttiderne med flere på vagt i de travle perioder
 • At medarbejdernes tid mellem parkering og vagtstue holdes på et minimum

Herunder er der et behov for en mere anvendelig registrering af fremmødetid, køretid og øvrig tid i vagtplansystemet.

Det anbefales herudover at anvende velfærdsteknologiske løsninger i højere grad med henblik på at reducere den samlede vejtid og øge BTP.

4. Intern effektivitet

Observationerne retter sig mod budgetoverholdelse i Frit Valgs forskellige teams.

Der er opmærksomhed på, om godt købmandskab, arbejdstilrettelæggelse og kulturer påvirker budgetoverholdelsen forskelligt, og om der for eksempel er ensartethed i brug af vikarer. Der er ikke store udgifter til vikarbureauer, men der benyttes tilkaldevikarer.

Sidst er der en opmærksomhed på udviklingen i sygefraværet.

Foreløbige anbefalinger:

Det anbefales fra ledelsesmæssig side at have fokus på kulturen på tværs af de fire teams med udgangspunkt i egen "best practice" – også i samspil med Brønderslev Kommunes igangværende arbejde med værdierne Modig, Nysgerrig og Fællesskabende.

Generelt bør man arbejde med fokuspunkterne:

 • Kerneopgaven
 • Godt købmandsskab
 • Kvalitet i opgaveløsningen
 • Ressourcebevidsthed
 • Konkurrencesituationen

Der bør desuden fortsat arbejdes med et fokus på sygefraværet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


6. Fremtidens plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

I Budgetaftale 2017 besluttede partierne, "at der skal udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre med henblik på at imødekomme de forandringer, der sker på ældreområdet i de kommende år. Herunder den store venteliste til plejehjemspladser i Brønderslev by, stadig hurtigere udskrivninger fra sygehusene og konsekvenserne af de færre sengepladser på det nye sygehus i Aalborg, øget kompetencekrav til personalet og øgede udfordringer til det nære sundhedsvæsen samt etablering af nye friplejehjem. Planen forelægges til politisk behandling senest 30. juni 2017."

Sagen har været drøftet i Ældreomsorgsudvalget den 29. juni 2017, med supplerende drøftelser på møderne den 7. september 2017 og den 5. oktober 2017. De oprindelige 6 scenarier er på baggrund af drøftelserne i udvalget reduceret til de nuværende 3 scenarier.

Status for budgetaftalepunktet sendes til drøftelse i Byrådet.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har sammen med konsulentvirksomheden 4Improve udarbejdet 6 scenarier for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejeboliger. Scenarierne og anbefalingerne udspringer af en række workshops, hvor kommunale repræsentanter, tillidsrepræsentanter og de faglige organisationer har deltaget og drøftet en række af de udfordringer, fremtiden bringer.

Der er på workshopdagene udarbejdet 4 sunde principper, som danner udgangspunkt for udarbejdelse og kvalificering af de forskellige scenarier. Principperne er et bud på pejlemærker, der kan tillægges særlig vægt, når den fremtidige struktur på området skal tilrettelægges.

Planen har været sendt i 1. høring hos en række eksterne og interne høringsparter for at sikre bred involvering.

På Ældreomsorgsudvalgsmødet den 29. juni 2017 blev de 6 scenarier for den fremtidige plejecenterstruktur fremlagt sammen med de indkomne høringssvar. I forlængelse af debatten på udvalgsmødet og frem til nu samt det vedtagne budget, er der udarbejdet yderligere tre scenarier.

Fælles for scenarierne er, at Elmehøj lukkes og på Hellevadlund etableres Hellevadlund Rehabiliteringscenter med 6-8 pladser. De øvrige 10 pladser omdannes til ældreboliger. Margrethelund udvides med 20 almindelige pladser ved, at Stenumgård og Cassiopeia bytter "plads". Alle aflastningspladser samles på Margrethelund.

Scenarie A: Budgetaftale-løsningen

Samlet set reduceres antallet af almene pladser i dette scenarie med 65 pladser, og antallet af midlertidige pladser øges med 6 pladser. Margrethelund vil fremadrettet have almindelige pladser, demens pladser og midlertidige pladser.

Kornumgård lukker 20 pladser. Disse pladser vil gradvist kunne åbnes igen i takt med at behovet for plejecenterpladser vil stige igen om nogle år, og dermed vil fremtidigt nybyggeri kunne udsættes.

Scenarie B: Både- og løsningen

Samlet set reduceres antallet af almene pladser i dette scenarie med 69 pladser, og antallet af midlertidige pladser øges med 6 pladser.

24 boliger på Margrethelund ombygges til 16 boliger efter almenboligloven, hvilket giver en reduktion på 8 boliger.

Rosengården omdannes til demensplejehjem ved overførsel af 24 demenspladser fra Margrethelund.

Kornumgård lukker 15 pladser. Disse pladser vil gradvist kunne åbnes igen i takt med at behovet for plejecenterpladser vil stige igen om nogle år.

Scenarie C: Anlægsbudget-løsningen, plejecenter efter almenboligloven

Samlet set reduceres antallet af almene pladser i dette scenarie med 80 pladser, og antallet af midlertidige pladser øges med 6 pladser.

Margrethelund ombygges fuldt ud efter almenboligloven, hvorved antallet af boliger reduceres med 24.

Rosengården omdannes til demensplejehjem ved overførsel af 24 demenspladser fra Margrethelund.

Kornumgård lukker 10 pladser. Disse pladser vil gradvist kunne åbnes igen i takt med at behovet for plejecenterpladser vil stige igen om nogle år.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et notat som nærmere beskriver scenarierne og de økonomiske forhold som knytter sig til de enkelte scenarier i forhold til anlæg og drift.

Etablering af nyt rehabiliteringstilbud

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en uddybende beskrivelse vedrørende etablering af et nyt genoptræningstilbud (højskole) på baggrund af spørgsmål fra Ældreomsorgsudvalget den 5. oktober 2017. Beskrivelsen er udarbejdet med inspiration fra et tilsvarende tilbud i Aalborg Kommune, og den primære målgruppe er borgere, der er fyldt 18 år, og som med en intensiv døgndækket indsats vurderes at kunne blive helt eller delvist selvhjulpne. Højskolen vil modtage kursister med varieret rehabiliteringsbehov fra hele kommunen både fra eget hjem og efter udskrivelse fra sygehus.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Byrådet:

 • Peger på det/de scenarier, som Byrådet finder bedst imødekommer de udfordringer, der er beskrevet i budgetaftaleteksten til budget 2017
 • Godkender, at det nye Ældreomsorgsudvalg – i lyset af ovenstående anbefaling – fortsætter arbejdet med en samlet plan for fremtidens plejecenterstruktur
 • Godkender, at det nye Ældreomsorgsudvalg – som en del af den samlede plejecenterstruktur – arbejder videre med etablering af Hellevadlund Rehabiliteringscenter

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen lægger til grund, at der er tale om et overslag over udgifterne ved valg af forskellige modeller, og at disse overslag skal kvalificeres nærmere senere i processen. Økonomiafdelingen har deltaget i dele af beregningerne, men ikke alle.

Økonomiafdelingen gør opmærksom på, at scenarierne beskriver en før og efter situation. De driftsøkonomiske konsekvenser i de år, hvor Margrethelund vil være under ombygning, kan først beskrives nærmere, når der er valgt model og besluttet en tidsplan for ombygningen.

Økonomiafdelingen kan i øvrigt bemærke, at udgifter til anlæg på Margrethelund på 0,3 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019 afspejler den vedtagne budgetaftale for Budget 2018.

Beslutning

Ældreomsorgsudvalget indstiller overfor Økonomiudvalget og Byrådet, at

 • der ikke ændres på plejecentrene Stengården, Rosengården, Støberiet, Valdemarsgade og Elmehøj,
 • Cassiopeia overføres til Ældreområdet,
 • Stenumgård overføres til Social- og Sundhedsområdet,
 • Margrethelund påbegyndes ombygget som kommunalt plejecenter, dvs. efter scenarie A, idet de midlertidige pladser herved bevares som 1-rumsboliger, som er vurderet mest optimal til målgruppen, samt at demenspladserne herved kan bevares på Margrethelund,
 • der først efter ombygning af Margrethelund tages stilling til evt. lukning af plejecentre,
 • der foreslås oprettet Hellevadlund Rehabiliteringscenter,
 • der lukkes op til 20 pladser på Kornumgård i takt med, at der opstår overkapacitet af plejecenterpladser i 2018 og frem.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budgetopfølgning 3 - pr. 30. september 2017


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget har drøftet budgetopfølgningen og finder, at der bør være fokus på de muligheder for udgiftsstyring, som fremkommer i rapport fra PwC på Frit-valgområdet.

Udvalget gør opmærksom på, at opgaveforskydningen fra regionen til kommunen betyder, at udvalgets budget bliver udfordret. Endelig gør udvalget opmærksom på, at der er udarbejdet et notat om budgetudfordringer på plejecenterområdet i budget 2018, som udvalget ønsker forelagt forhandlingsudvalget.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Håndtering af ledige plejeboliger


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Den 9. marts 2017 besluttede Ældreomsorgsudvalget at lukke plejeboliger på Hellevadlund, Elmehøj, Rosengården og Kornumgaard. Byrådet drøftede den 25. oktober 2017 mulighederne af at genåbne eller udleje de lukkede plejeboliger og sendte herefter sagen tilbage til Ældreomsorgsudvalget.

Ældreomsorgsudvalget anmodes derfor om, at:

 • Beslutte, om alle de lukkede plejeboliger skal genåbnes
 • Drøfte principper for anvendelse af ledige plejecenterboliger som ældreboliger og proces forud for endelig beslutning og udmøntning af denne
 • Drøfte hvordan øvrige ledige kommunale plejeboliger skal håndteres, når Vivaldi Friplejehjem åbner i sommeren 2018
Sagsfremstilling

Den 9. marts 2017 besluttede Ældreomsorgsudvalget at lukke plejeboliger i et omfang, som svarer til en besparelse på 900.000 kr., for derigennem at få budgettet for 2017 til at balancere, og det blev efterfølgende besluttet at udmønte beslutningen således, at der ved ledighed lukkes plejecenterpladser på plejecentrene Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund, således at der fortsat vil være minimum 17 beboere hvert sted. Såfremt der bliver behov for at lukke yderligere pladser, eller at søgningen ud af kommunen øges væsentligt, forelægges sagen på ny for udvalget.

Byrådet drøftede den 25. oktober 2017 mulighederne af at udleje eller genåbne de lukkede plejeboliger. Byrådet sendte herefter sagen tilbage til Ældreomsorgsudvalget. Samtidig bad Byrådet forvaltningen om at beregne, hvad det vil koste at genåbne de lukkede plejeboliger. Dette har ikke været muligt at nå til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. november 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forventer, at antallet af ledige plejeboliger vil stige yderligere, når Vivaldi Friplejehjem åbner 44 plejeboliger i Brønderslev by i sommeren 2018.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget:

 • Beslutter, om alle de lukkede plejeboliger skal genåbnes.
 • Drøfter principper for anvendelse af ledige plejecenterboliger som ældreboliger og proces forud for endelig beslutning samt udmøntning af denne.
 • Drøfter hvordan øvrige ledige kommunale plejeboliger skal håndteres, når Vivaldi Friplejehjem åbner i foråret 2018.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 9. november 2017, pkt. 4:

Udvalgets beslutning af 9. marts 2017 tilbageføres, og dermed genåbnes de lukkede plejeboliger. Udvalget ønsker forelagt et notat på næste møde, som beskriver de økonomiske konsekvenser heraf for 2018 med henblik på evt. oversendelse til budgetforligskredsen.

Udvalget ønsker plejecenterboliger, der har stået tomme i mere end 3 måneder, udlejet som ældreboliger. Forvaltningen udarbejder principper for den konkrete udmøntning af denne beslutning.

Peter H. S. Kristensen ønsker principper for udlejning af tomme plejecenterboliger som ældreboliger beskrevet før stillingtagen til spørgsmålet om udlejning.

Anvendelse af ledige kommunale plejeboliger indgår i en samlet plan for det fremtidige plejecenterområde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 7. december 2017:

De økonomiske konsekvenser af genåbning af de lukkede plejecenterboliger er beskrevet i vedhæftede notat. Notatet indeholder desuden en beskrivelse af de budgetmæssige udfordringer, som må forventes på plejecenterområdet i 2018, således at der gives en samlet præsentation af budgetudfordringerne på plejecenterområdet. Det bemærkes, at notatet ikke beskriver de budgetmæssige udfordringer på de øvrige dele af ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter vedhæftede notat samt beslutter, hvorvidt notatet skal oversendes til drøftelse i budgetforligskredsen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Forvaltningen orienterede på mødet om status for genåbning af lukkede plejehjemspladser. Af de 11 lukkede pladser, jf. budgetopfølgning 3, er 6 udlejet, 2 er tilbudt og der arbejdes med at udbyde de sidste 3 pladser.

Udvalget ønsker notatet drøftet i budgetforligskredsen.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Periodevis aflastning


Resume

Sagsforløb: Fag-MED SV/ÆR/ÆO

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender udkast til kvalitetsstandard og servicedeklaration for periodevis aflastning til godkendelse i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Som et led i planen om Fremtidens Plejecentre er der udarbejdet kvalitetsstandard og servicedeklaration til periodevis aflastning. Kvalitetsstandarden skal ses som en udvidelse af serviceniveauet på aflastnings- og afløsningsområdet. Servicedeklarationen er udarbejdet på baggrund af det materiale, der blev fremlagt for Ældreomsorgsudvalget den 5. oktober 2017. Derudover er der søgt inspiration i, hvordan andre kommuner har tilrettelagt periodevis aflastning. Servicedeklarationen er udarbejdet i samarbejde med lederen af plejecentrene, lederen af plejecenter Valdemarsgade, en medarbejder fra plejecenter Valdemarsgade samt en af demenskoordinatorerne. Derudover har Visitationen bidraget med feedback.

Sagen er sendt i høring i lokal-MED i hhv. Frit Valg, Plejecentrene og Visitationen, Fag-MED samt Ældrerådet.

Det sigtes mod at oprette periodevis aflastning pr. 1. januar 2018 på Plejecenter Valdemargade med fast aflastninghver 6. uge. Der oprettes én plads, indtil det er undersøgt, hvorvidt der er behov for yderligere en plads evt. i den østlige del af kommunen.

På almindelige aflastningspladser opkræves der normalt kun betaling for dagskost (119 kr./dag) fra borgeren. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at dette beløb hæves på den periodevise aflastning, således at prisen også inkluderer vask af privat tøj samt leje og vask af sengelinned og undertøj. Dette har en dagspris på 17,60 kr., og beløbet hæves dermed til 136,60 kr./dag. På den måde mindskes belastningen for den pårørende, i kraft af at borgeren ikke hjemsendes med adskillige vaske, som de pårørende efterfølgende skal tage sig af.

Den periodevise aflastning skal som sagt ligge på plejecenter Valdemarsgade, hvor en tom stue skal anvendes. Denne stue skal møbleres med bl.a. seng, stol, lille spisebord med 2 stole, tv osv. som en del af etableringen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for periodevis aflastning. Under forudsætning af denne godkendelse foreslår Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd ligeledes, at servicedeklaration for periodevis aflastning godkendes samt at Ældreomsorgsudvalget træffer beslutning om:

 • Om der må opkræves yderligere 17,60 kr. dagligt til vask, således at dagsprisen stiger til 136,60 kr.
 • Udgifterne til møbleringen af den periodevise aflastningsstue kan tages af driftsomkostningerne

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt

Personale

Personalet skal udvise stor fleksibilitet i forhold til den løbende udskiftning af borgere og deres store faglige viden på området er afgørende for en optimal implementering.

Indstilling

Ældrerådet, 29. november 2017, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og glædes over det gode initiativ.

Beslutning

Forvaltningens forslag godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Godkendelse af kvalitetsstandard for klippekort


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Klippekortsordningen er med Budget 2018 blevet tilført flere midler, som gør det muligt at udvide målgruppen for ordningen til også at omfatte socialt og psykisk begrænsede borgere uden netværk, som ofte har svært ved at komme ud.

På den baggrund fremsender fagforvaltningen udkast til kvalitetsstandard for klippekortsordningen til Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Med vedtagelsen af Finanslov 2017 er puljemidlerne til klippekortsordningen til de svageste hjemmehjælpsmodtagere overgået til bloktilskud til kommunerne. Brønderslev Kommunes andel udgør årligt 1.107.000 kr. (i 2017-niveau). Ældreomsorgsudvalget besluttede på denne baggrund den 2. februar 2017, at den daværende klippekortsordning skulle fortsætte med et budget svarende til beløbet, der overføres som bloktilskud på 265.000 kr. i 2017. Med vedtagelsen af Budget 2018 blev der afsat ydereligere 265.000 kr. til klippekortsordningen og med fordelingen af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden yderligere 90.000 kr., således at der nu er et samlet budget på 620.000 kr. til klippekortsordningen i 2018. På denne baggrund fremsendes udkast til kvalitetsstandard for klippekortsordningen til Ældreomsorgsudvalgets godkendelse.

I forhold til den nuværende kvalitetsstandard for klippekort er målgruppen for ordningen gjort bredere. Aktuelt er målgruppen defineret ved at være borgere, som er meget fysisk svage. Denne gruppe får i forvejen megen personlig og praktisk hjælp og dermed hyppige besøg af medarbejdere fra Frit Valg. Det bevirker, at borgerne i gruppen ofte ikke føler sig ensomme. Med det fremsendte udkast til en ny kvalitetsstandard for klippekort udvides målgruppen til også at omfatte socialt og psykisk begrænsede borgere uden netværk, som ofte har svært ved at komme ud.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til kvalitetsstandard for klippekortsordningen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 29. november 2017, pkt. 7:

Ældrerådet sender kvalitetsstandarten videre med anbefaling.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering om tidsplan for udlicitering af tøjvask


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Som en del af Budget 2018 vedtog Byrådet afdækningsforslag, som medfører en ændret praksis vedrørende rengøringsartikler for borgere, som får hjælp til rengøring samt at udlicitere hjælp til tøjvask for borgere, der vurderes at kunne klare sig med hjælp til tøjvask hver 14. dag.

Ældreomsorgsudvalget orienteres om tidsplanen for implementering af de to afdækningsforslag.

Sagsfremstilling

Som en del af forliget omkring Budget 2018 besluttede Byrådet at:

 • ændre praksis for borgere, som får hjælp til rengøring, således at borgerne fremadrettet selv er ansvarlige for at sikre, at de nødvendige rengøringsartikler er til stede, for at rengøringen kan gennemføres af Frit Valgs medarbejdere. Med gennemførelse af forslaget forudsættes opsigelse af den nuværende kontrakt om rengøringsartikler til Frit Valg samt tilretning af kvalitetsstandarden for levering af personlig og praktisk hjælp visiteret efter servicelovens § 83,
 • udlicitere hjælp til vask af tøj for borgere, som er visiteret hertil, og som kan klare sig med vask af tøj hver 14. dag. For at forslaget kan gennemføres forudsættes det, at der indgås kontrakt med en eller gerne flere private leverandører samt en tilretning af kvalitetsstandarden for personlig og praktisk hjælp visiteret efter servicelovens § 83.

Der er besluttet en samlet besparelse på de to opgaver fordelt på følgende måde:

2018

2019

Ændring af praksis omkring rengøringsartikler

225.000 kr.

338.000 kr.

Udlicitering af hjælp til vask af tøj

220.000 kr.

220.000 kr.

Forslag til tidsplan for implementering af de to reduktionsforslag:

Periode

Opgave

8. november 2017 -19. december 2017

Udarbejdelse af:

- Kravspecifikation

- Udbudsbetingelser

- Kontraktudkast

29. november 2017

Ældrerådet orienteres om tidsplan

7. december 2017

Ældreomsorgsudvalget orienteres om tidsplan

20. december 2017-17. januar 2018

Kravspecifikation mm. offentliggøres og tilbudsgivere har mulighed for at indlevere tilbud

Primo januar 2018

Høring af kvalitetsstandard i fag MED og lokal MED

Ca. 9. januar 2018

Ældrerådet høres om ny kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt egenbetaling for tøjvask

Ca. 18. januar 2018

Ældreomsorgsudvalget behandler udkast til ny kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt egenbetaling for tøjvask

18. januar 2018

Gennemgang af indkomne tilbud

Ca. 31. januar 2018

Byrådet behandler forslag om egenbetaling for tøjvask

Ca. 1. februar 2018

Kontrakter om tøjvask underskrives

Primo februar 2018

Orienteringsbreve udsendes til berørte borgere

1. marts 2018

Nyt serviceniveau for hjælp til tøjvask og rengøringsartikler implementeres

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 29. november 2017, pkt. 8:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


12. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 15. november 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 29. november 2017, pkt. 4:

Ventelisten er taget til efterretning med den bemærkning, at Ældrerådet konstaterer at ventelisten stadig er på godt 30 personer, til trods for at Asaa Friplejehjem er fyldt op, samt at mindst 20 pladser er besat af borgere fra Brønderslev Kommune.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Evaluering af arbejdet i byrådsperioden 2014-2017


Resume

Sagsforløb: ÆO

Udvalget bedes evaluere arbejdet i udvalget i denne periode samt drøfte, hvordan det sikres, at de nye udvalg bliver klædt bedst muligt på.

Sagsfremstilling

På det sidste møde i denne byrådsperiode ønskes en evaluering af arbejdet i udvalget i denne periode. Arbejdet i udvalget har omfattet følgende:

Ældreomsorgsudvalget

Antal møder: 48

Antal sager: 534

 • Hvad er gået godt, og udvalgets vurdering af årsagen hertil?
 • Hvor er der forbedringsmuligheder, og udvalgets vurdering af hvad der kunne have været gjort anderledes?
 • Har udvalget med de forelagte sager været klædt godt på til at træffe beslutninger?
 • Har den politisk/administrative arbejdsdeling fungeret tilfredsstillende?
 • Har udvalget været tilfreds med, at konsulenterne har deltaget i de punkter, som konsulenten har udarbejdet?
 • Andre relevante input?

Som en del af evalueringen ønskes særligt fokus på, hvordan det nye udvalg – med afsæt i egne erfaringer – klædes bedst muligt på.

 • Hvad bør forvaltningen særligt være opmærksom på for at klæde de nye udvalg på?
 • Hvad husker udvalgsmedlemmerne selv var vigtigt for at få et godt kendskab til området?
 • Bør introduktion af det nye udvalg foregå på møder eller fx som 12/12-arrangement?

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget evaluerer arbejdet i denne Byrådsperiode, samt drøfter, hvordan der sikres den bedst mulige påklædning af nye udvalg.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Drøftet.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


14. Levering af hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆO

Den 30. oktober 2014 godkendte Ældreomsorgsudvalget en samarbejdsaftale mellem Visitationen, Ældre og Hjælpemidler og Vej og Park om levering af genbrugshjælpemidler fra Center for Hjælpemidler I/S til de borgere, som Brønderslev Kommune er handlekommune for samt til Brønderslev Kommunes lokale depoter.

Der er derfor udarbejdet et udkast til en ny samarbejdsaftale med ikrafttrædelsesdato 1. januar 2018.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende samarbejdsaftalen.

Sagsfremstilling

Den 18. juni 2014 godkendte Byrådet oprettelsen af interessentskabet Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi I/S, som med virkning fra 1. januar 2015 har stået for håndtering af hjælpemidler for Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev kommuner. Formålet er at etablere en effektiv og udviklingsorienteret fælles driftsenhed til håndtering og indkøb af genbrugshjælpemidler. Det fælles hjælpemiddeldepot har adresse på Fåborgvej 15a, 9220 Aalborg Øst.

Kørsel med hjælpemidler indgår pt. ikke som en del af Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologis forretningsgrundlag og varetages derfor individuelt af hver af de tre kommuner indtil videre.

Der har siden 1. januar 2015 været indgået aftale mellem Vej og Park og Visitationen, Ældre og Hjælpemidler om levering af hjælpemidler fra det fælles hjælpemiddeldepot og til de borgere, for hvem Brønderslev Kommune er handlekommune samt til Brønderslev Kommunes lokale depoter.

Aftalen udløber 31. december 2017 og er i den forbindelse blevet evalueret. Både Visitationen og Vej og Park har været yderst tilfredse med samarbejdet.

På den baggrund fremsendes udkast til en fornyet samarbejdsaftale mellem Visitationen, Ældre og Hjælpemidler og Vej og Park om kørsel af genbrugshjælpemidler gældende fra 1. januar 2018. Den nye samarbejdsaftale er som udgangspunkt den nuværende aftale. Dog er følgende ændret:

 • Antal køredage ændres således, at der, hvor der i den nuværende samarbejdsaftale står beskrevet, at hjælpemidler køres ud mandag, onsdag og fredag, hvor disse falder på hverdage, ændres til, at hjælpemidler køres ud alle hverdage. Såvidt muligt samles kørslerne dog på mandage, onsdage og fredage for at skabe tid hos chaufførerne til også at sætte ramper op.
 • Kørsel af hjælpemidler til følgende hverdag bestilles senest kl. 10:00 hverdagen inden. Tidligere var det kl. 9:30.
 • Kørsler uden for kommunegrænserne løses fremadrettet inden for rammebudgettet, hvor der tidligere var lagt op til særskilt afregning her for.
 • Der afholdes fremadrettet kun et årligt opfølgningsmøde primo marts mod tidligere hver 3. måned.
 • Vej og Park foretager kvartalsvise budgetopfølgninger, og hvis disse viser, at budgettet ikke kan overholdes, tages kontakt til sundheds- og velfærdsdirektøren.
 • Endvidere er det tilføjet, at opgaven ikke løses med en fast pris for udførelse af de enkelte delopgaver. Der tages i stedet udgangspunkt i et rammebudget på 1.088.000 kr./år (2018-niveau). I årene 2015-2016 har dette givet mulighed for kørsel af ca. 3.700 hjælpemidler om året.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender aftalen.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

De medarbejdere, der er ansat i Vej og Park til løsning af opgaven, vil kunne fortsætte deres arbejde.

Økonomi og finansiering

Budgettet til løsning af opgaven er afsat i forbindelse med Byrådets beslutning den 18. juni 2014 om etablering af det fælles hjælpemiddeldepot. I 2018 udgør det 1.088.000 kr.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Der er behov for at anskaffe nye nøglebokse, idet der ikke er flere af de gamle bokse.

Orientering om ansættelse af ny leder af Ældre- og Hjælpemidler i Visitationen.

Orientering om ansættelse af ny gruppeleder på Margrethelund.

Orientering om, at BDO har været på tilsyn på Margrethelund og Stenumgård, og at der er positive tilbagemeldinger.

Der kører nu kampagne på Facebook om rekruttering af SOSU’er.

Orientering om valg af formand og næstformand for det nye Ældreråd.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 8. december 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach