Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 29. juni 2017
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. 1. høring, Fremtidens plejeboliger


Resume

Sagsforløb: DIR/Fag-MED sundhed og velfærd/HAR/ÆR/SS/ÆO

I Budgetaftale 2017 besluttede partierne, at der skal udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre med henblik på at imødekomme de forandringer, der sker på ældreområdet i de kommende år, herunder den store venteliste til plejehjemspladser i Brønderslev by, stadig hurtigere udskrivninger fra sygehusene og konsekvenserne af de færre sengepladser på det nye sygehus i Aalborg, øget kompetencekrav til personalet og øgede udfordringer til det nære sundhedsvæsen samt etablering af nye friplejehjem.

Afrapporteringen og anbefalinger sendes hermed i 1. høring.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 9. marts 2017 kommissorium for "Plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejehjemspladser". Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har sammen med konsulentfirmaet 4Improve udarbejdet en række scenarier for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre.

Arbejdet har været centreret omkring en række workshops med bred repræsentation af interessenter. Deltagerkredsen tæller blandt andet medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra ældreområdet, FOA og DSR. Derudover har medarbejdere fra bygningsafdelingen og økonomiafdelingen samt ledere fra Visitationen, Handicap og Psykiatri og Sundhedsområdet deltaget. Der har i alt været afholdt 4 tværfaglige workshops, hvor FOA og DSR har været indbudt til at deltage på lige fod med de kommunale deltagere.

Indholdet på workshopdagene har blandt andet været:

 • Workshop 1: Beskrivelse af den nuværende struktur med fakta og nøgletal og sunde principper
 • Workshop 2: Mulige scenarier for den fremtidige organisering
 • Workshop 3: Yderligere kvalificering af scenarier og positive fremtidsbilleder på fremtidens plejecentre
 • Workshop 4: Kritiske succeskriterier, milepælsplan og interessentanalyse.

Ud fra en baseline-betragtning er der, med den nuværende befolkningssammensætning i kommunen, ikke tilstrækkelig efterspørgsel til den øgede plejeboligmasse, og der vil kunne opstå en situation med flere tomme boliger. Der er udarbejdet 6 forskellige scenarier for, hvordan Brønderslev Kommune kan tilpasse det samlede antal plejeboliger i kommunen. Scenarierne repræsenterer en reduktion i antallet af kommunale pladser på mellem 23 og 74 pladser. Samlet set vil der være en stigning i antallet af plejeboliger i Brønderslev Kommune på op til 17 % efter etablering af de nye friplejehjem i Asaa og Brønderslev by.

Der er på workshopdagene udarbejdet 4 sunde principper, som danner udgangspunkt for udarbejdelse og kvalificering af de forskellige scenarier. Principperne er et bud på pejlemærker, der kan tillægges særlig vægt, når den fremtidige struktur på området skal tilrettelægges. De 4 principper er:

1. Økonomisk bæredygtighed

 • Sikre at centre har en vis størrelse og således er økonomisk bæredygtige. Der stræbes således efter at opnå stordriftsfordele. Eksempel: udnyttelse af personalenormeringen fordelt på dag/aften/nat.

2. Faglighed med fokus på borgernes behov

 • Sammensætningen af pladstyper sker under hensyn til at målrette og styrke medarbejdernes kompetencer, således de afspejler beboernes behov.
 • Plejecentrenes størrelse understøtter høj faglighed og med maksimalt to specialer pr. enhed.

3. Nærhed

 • Centrenes placering skal i størst muligt omfang afspejle den befolkningsmæssige udvikling og dermed efterspørgsel efter plejehjemspladser i kommunen.

4. Boligernes anvendelighed

 • Sikre plejecentre som tilgodeser trivsel og livskvalitet, og som indrettes med mindst mulig institutionelt præg, og som tilgodeser plejeboligen og plejecentrene som en arbejdsplads.

Der er i projektet udarbejdet i alt 6 scenarier for, hvordan tilpasning kan ske. Scenarierne er kort beskrevet i nedenstående.

 • Scenarie 1: Videreførelse af gældende byrådsbeslutning

Fastholdelse af de store plejecentre, mens de mindre plejecentre Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund reduceres ned til 17 pladser pr. center.

Samlet tilpasning på 23 pladser.

 • Scenarie 2: Alle centre bibeholdes, derfor reduktion på de tre største centre

Ud fra princippet om nærhed bibeholdes alle centre, og der reduceres pladser på Margrethelund, Støberiet og Kornumgaard.

Samlet tilpasning på 74 pladser.

 • Scenarie 3: Kornumgaard lukkes

Kontrakten med Kornumgaard opsiges, og alle kommunale plejeboliger bibeholdes.

Samlet tilpasning på 70 pladser.

 • Scenarie 4: Stordrift med maksimalt 2 specialer pr. enhed

Demenspladserne fra Margrethelund flyttes til Rosengården. Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund, og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Stengården føres tilbage til ældreboliger. Lukning af enten Hellevadlund eller Elmehøj.

Samlet tilpasning på 68 pladser.

 • Scenarie 5: Mellemløsning

Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund, og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Stengården føres tilbage til ældreboliger. Lukning af enten Hellevadlund eller Elmehøj.

Samlet tilpasning på 49 pladser.

 • Scenarie 6: Koncentration om centerbyerne med flere almindelige pladser i Brønderslev by

Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund, og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Valdemarsgade anvendes til almindelige pladser, hvilket betyder at de almindelige pladser centreres i centerbyerne. Demenspladser flyttes til Rosengården. Lukning af Hellevadlund og Elmehøj.

Samlet tilpasning på 39 pladser.

Afrapporteringen og anbefalingerne fra konsulentfirmaet 4Improve sendes i 1. høring. På baggrund af den efterfølgende politiske behandling forudsættes det, at der gennemføres en 2. høringsrunde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der afgives høringssvar til 1. høringsrunde med særlig fokus på:

 • Med udgangspunkt i de 4 sunde principper, hvilke scenarier er at foretrække frem for andre, f.eks. med angivelse af de væsentligste fordele og ulemper.
 • Fordelingen af pladstyper med hensyn til antal og placering i kommunen.
 • De arbejds- og personalemæssige konsekvenser.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktionen, 15. juni 2017, pkt. 5:

Rapporten blev præsenteret.

Ældrerådet, 21. juni 2017, pkt. 6:

Ældrerådet foreslår, at der reduceres til 17 pladser ved Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund. De resterende boliger bruges til beskyttede ældreboliger.

Stengården foreslås ændret fra plejehjem til beskyttede ældreboliger.

De 48 pladser på Margrethelund inddrages til rehabilitering og aflastningspladser, her ønskes også indtænkt, de borgere kommunen fremover hurtigere modtager fra sygehusene.

Cassiopeia inddrages ligeledes til plejeboliger.

Rehabiliteringspladserne på Stenumgård flyttes til Margrethelund.

Ældrerådet anbefaler Byrådet at være opmærksom på, at tomme huse kan bruges til specialiserede afdelinger, evt. senhjerneskadede borgere.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 21. juni 2017, pkt. 2:

Lone Iversen gav en kort præsentation af materialet. Der er udarbejdet 6 forskellige scenarier for, hvordan Brønderslev Kommune kan anvende de kommunale plejecentre.

Medarbejdersiden har følgende kommentarer/opmærksomhedspunkter i forhold til de 6 scenarier:

 • Der omtales kun aflastningspladser. Det bør være tydeligt, at der er tale om både aflastningspladser og rehabiliteringspladser
 • Det bør overvejes, om det er en god ide at omdanne Stengården til ældreboliger. Der bør være opmærksomhed på, om en omdannelse kan medføre et pres for på kort sigt at lave et plejecenter i andet regi i byen, hvorved tilpasningsopgaven for de kommunale plejecentre bliver større.
 • Der bør afsættes midler til at sikre tilpasning af bygningerne til de nye løsninger
 • LokalMED på Handicapområdet er positiv overfor at flytte Cassiopeia til Stenumgård, men fremhæver behovet for at vurdere, hvad der skal være i den del af bygningen, som Cassiopeia ikke kan udfylde

Udvalget anbefaler en løsning med udgangspunkt i scenarie 4 og 5 samtidig med, at Stengården ikke tænkes ind, men hvor Kornumgård og de 2 små plejecentre kommer i spil.

Generelt er udvalget positiv i forhold til, at der nu udarbejdes en "Plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejehjemspladser", og udvalget henstiller til, at der vælges en langtidsholdbar løsning.

Udvalget ønsker en hurtig beslutning, hvor ikke processen trækkes i langdrag af hensyn til personalet. Kan dette ikke efterkommes, så ønskes et signal om, hvornår der kan forventes truffet en beslutning.

Fraværende: Susanne Holmgaard Jørgensen, Ellen Lykke, Pia Kornø og Jeanette Andersen.

Handicaprådet, 22. juni 2017, pkt. 3:

Handicaprådet ønsker ikke at vurdere på specifikke lokaliteter, idet der alene bør sættes fokus på kvalitet og efterspørgsel samt bedst mulig udnyttelse af de afsatte ressourcer.

Mange af de pladser, der nedlægges, kan evt. omlægges til aflastningspladser.

Der bør rettes fokus på de ældre borgere med handicap og at der sikres relevante tilbud til denne målgruppe.

Fraværende:

 • Peter H. Kristensen – suppleant Knud L Pedersen fraværende med afbud
 • Svend Erik Trudslev
 • Betinna Nielsen
 • Elly Henriksen – suppleant Per Dissing mødt i stedet
 • Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud

Social- og Sundhedsudvalget, 28. juni 2017, pkt. 3:

Udvalget er positive overfor for at lukke Cassiopeia og åbne et nyt tilbud på Stenumgård, men udvalget kan ikke alene overtage Stenumgård. Der er behov for at få beskrevet, hvilke andre funktioner, der med fordel kan være i huset for at sikre en fornuftig økonomi på stedet.

Udvalget fremhæver behovet for fortsat at have rehabiliteringspladser svarende til det nuværende niveau.

Udvalget vil anbefale, at Ældreomsorgsudvalget primært interesserer sig for scenarie 4 og 5.

Martin Bech ønsker ikke at pege på konkrete scenarier.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Med baggrund i de 4 sunde principper og de indkomne høringssvar anmoder udvalget forvaltningen om at undersøge mulighederne for med beskrivelse og økonomi at belyse følgende scenarier:

 1. Det ønskes belyst, hvordan det påvirker frit valg-området, hvis et par plejeboliger i hhv. øst og vest anvendes til ”rullende” aflastning? I forlængelse heraf ønskes behovet for en sådan ordning afdækket.
 2. Hvordan påvirker det antal af plejehjemspladser/frit valgs områder – hvis der intensiveres i indsatsen i at fastholde borgene i eget hjem – herunder intensivt rehabiliteringstilbud med udgangspunkt i borgernes behov som enten ophold eller ambulant træning?
 3. Med hvilken tidshorisont vil det være muligt at flytte beboerne fra Cassiopeia til Stenumgård, jf. Social- og Sundhedsudvalgets udtalelse af 28. juni 2017, samt mulighederne for at kombinere med andre målgrupper, således at Stenumgård bliver fyldt op?
 4. I forlængelse af overvejelserne om evt. flytning mellem Stenumgård og Cassiopeia ønskes mulighederne for fortsat at have aflastningspladser i såvel vest som øst belyst.
 5. Kan vi i den nuværende struktur tilgodese de 4 sunde principper på alle plejecentre, når der ses bort fra beboerne på Valdemarscentret og Margrethelund (demensafsnit)?
 6. Hvis Margrethelund skal ombygges, hvordan kan dette så lægges til rette indenfor en 2-3 årig periode?

Udvalget ønsker en foreløbig tilbagemelding med henblik på emner relevant for budgettet til mødet den 7. september 2017 og et samlet svar på ovenstående spørgsmål til mødet den 5. oktober 2017.

Bilag

Til toppen


4. Nattevagter på de 4 mindste plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

Den aktuelle nattevagtsdækning på de 4 mindste plejecentre beskrives. Denne er udtryk for den ledelsesmæssige udmøntning af budgetmodel og reguleringsmekanisme.

Det foreslås, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til, om eksisterende beslutninger skal fastholdes, eller der skal være 2 nattevagter på de 4 mindste centre med den konsekvens, at der bliver en merudgift på 2,6 mio. kr.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Gitte Krogh har ønsket punktet forelagt for Ældreomsorgsudvalget.

Hvis der fremadrettet ønskes 2 nattevagter pr. center, vil det koste 2,6 mio.kr., og det vil betyde en fravigelse af budgetmodellen tilbage til en normeringsstyring på nattevagter, og en fravigelse i forhold til forventningen til den enkelte leders faglige og konkrete vurdering af behov. Herudover vil det være udtryk for en delvis tilbageførsel af besparelsen på 6 mio. kr. i forbindelse med budgetmodellen.

Inden for den af Byrådet besluttede budgetmodel og reguleringsmekanisme for plejecentre, er der udarbejdet plan for midlertidig nattevagtsdækning på centrene. Planen skal ses i lyset af opgaveløsningen i dag-, aften- og nattevagten, hvor henholdsvis 70, 20 og 10 % af opgaveløsningen centreres. Opgaverne fordeler sig sådan henset til beboernes døgnrytme og øvrige aktiviteter. Planen er desuden udarbejdet på baggrund af erfaringer fra Hellevadlund og Elmehøj, hvor der hver anden uge har været en delt nattevagtsfunktion med en fast nattevagt i hvert hus og en delt nattevagt, som har kørt mellem husene for at understøtte opgaveløsningen.

Planen betyder aktuelt, at der vil være én nattevagt på Hellevadlund, Elmehøj, Rosengården, og Stengården, og at de derudover deler en kørende nattevagt mellem sig to og to. En konkret faglig vurdering hos den enkelte leder vil kunne betyde yderligere dækning. Det er planen, at ændret nattevagtsdækning skal træde i kraft den 10. juli 2017 som midlertidig ordning.

Ordningen er et led i tilpasningen frem mod, at kapaciteten kan nedskrives til 17 pladser på de 4 centre. Ved en nedskrivning til 17 pladser er det forudsat, at nattevagtsdækningen bliver én nattevagt på de 4 centre og én kørende nattevagt til deling mellem de 4 centre.

Det aktuelle forslag, økonomi og andre kommuners praksis på området er beskrevet i vedlagte notat. De omkringliggende kommuners praksis flugter eller ligger under planens niveau. Bilagene beskriver opgaveløsningen igennem døgnet og overblik over medarbejdere på vagt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til, om de eksisterende beslutninger om budgetmodel og reguleringsmekanisme skal fastholdes, eller om der skal være 2 nattevagter på de 4 mindste centre med den konsekvens, at der bliver en merudgift på 2,6 mio. kr.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og leder af plejecenterområdet Lene H. Nørgaard deltager under dette punkt.

Personale

Oplægget har været præsenteret for alle nattevagter på de 4 centre og kommunens fællestillidsrepræsentant på FOA-området. Medarbejderne har indgivet ønsker til fremtidig opgaveløsning, og disse er indfriet på baggrund af vakante stillinger. Der er ikke afskediget medarbejdere som led i omlægningen.

Det er planen, at den midlertidige model drøftes i plejecenter MED i efteråret 2017.

Økonomi

Økonomiafdelingen er enig i, at ved en udvidelse til 2 nattevagter pr. plejecenter, er der en ekstra udgift på 2,6 mio. kr., hvortil der ikke er bevilling.

Såfremt Ældreomsorgsudvalget ønsker to nattevagter pr. plejecenter, skal der udarbejdes en model for en successiv omstilling i forhold til ekstraudgiften.

Beslutning

De eksisterende beslutninger om budgetmodel og reguleringsmekanisme fastholdes.

Bilag

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. juni 2017 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 21. juni 2017, pkt. 5:

Ventelisten er taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget ønsker belyst, om der er udsigt til, at det bliver vanskeligt at overholde tidsfristerne vedr. garantiventelisten.

Udvalget ønsker belyst, om der på kort sigt kan tilvejebringes flere aflastningspladser, således at der fortsat er mulighed for hurtigt at hjemtage borgere fra sygehusene og at få tilbudt rehabiliteringsforløb.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Næste møde flyttes fra den 17. august til onsdag den 16. august 2017 kl. 13.00.

Der afholdes cafémøde den 29. august 2017 vedr. ældrepolitik.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Til toppen


8. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 30. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach