Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 15. januar 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Madservice på Ældreområdet - nye priser pr. 1. januar 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Ifølge Brønderslev Kommunes kontrakt med leverandørerne af madservice til hjemmeboende pensionister stiger priserne pr. 1. januar 2015 i overensstemmelse med stigningen i nettoprisindekset fra Danmarks Statistik.

Byrådet skal godkende madpriserne.

Sagsfremstilling

Som det fremgår af nedenstående tabel, er der prisstigning på både varm mad og kølemad. Den maksimale pris for en hovedret er 50 kr. Denne pris er ikke overskredet, hvorfor der fortsat ikke er kommunalt tilskud til mad til hjemmeboende. Priserne pr. 1. januar 2015 er følgende:

Hjemmeboende pensionister (nuværende priser i parentes)

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender madpriserne til hjemmeboende pensionister.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da prisstigningen kan afholdes indenfor budgettets generelle prisfremskrivning.

Indstilling

Ældrerådet, 12. januar 2015, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Ældrerådet undrer sig over den store prisforskel på kølemad fra Dronninglund Hotel og Det Danske Madhus, og om prisforskellen afspejles i kvaliteten.

Beslutning

Udvalget orienteret om Ældrerådets bemærkninger til sagen.

Indstilles godkendt.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 18. december 2014 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Budget 2016 – indledende overvejelser


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget gav på møde den 27. november 2014 i forbindelse med evaluering af budgetprocessen for 2015 udtryk for, at man ønskede en tidlig start på budgetprocessen for 2016.

Der lægges hermed op til at påbegynde budgetprocessen for 2016 uanset der ikke er kommet en udmelding herom fra Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har endnu ikke foretaget en udmelding vedr. rammerne for arbejdet med budget 2016, men baseret på forløbet de seneste år må det forventes:

 • At der vil være et afdækningsbeløb i størrelsesordnen 10 mio. kr. årligt, dvs. 10 mio. kr. i 2016, 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. i 2019.
 • At forslag til strukturelle ændringer skal behandles i Byrådet inden udgangen af juni 2015.
 • At det endelige afdækningskatalog incl. udvalgsprioritering skal være færdigt ultimo august/primo september.

Ældreomsorgsudvalget kan på denne baggrund foretage en indledende drøftelse af, hvilke områder der kan indgå i et afdækningskatalog, og hvilke der ikke kan indgå.

Inspirationsspørgsmål til denne drøftelse kunne være følgende:

 • Er der områder, som udvalget finder, bør indgå i afdækningskataloget?
 • Er der områder, som særligt ønskes belyst, herunder evt. sammenlignet med nabokommuner? Drøftelse af evt. tidsplan for politisk behandling heraf.
 • Er der andre kommuner, som har lavet interessante løsninger, som udvalget ønsker at besøge med henblik på at få inspiration? Drøftelse af evt. tidsplan herfor.
 • Er der områder, som udvalget finder, ikke bør indgå i afdækningskataloget?
 • Er der et ønske om at arbejde med et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, dvs. vurdere på effekten af besparelser i budgetår og overslagsår samt evt. beslutte besparelser, som først effektueres i et af overslagsårene?
 • Er der – i lyset af de områder, som udvalget finder, ikke bør indgå i afdækningskataloget – en realistisk mulighed for at afdække ca. 10 mio. kr.?

I ovenstående drøftelse kan indgå de prioriterede forslag til budget 2015, som ikke blev bragt i spil i det vedtagne budget 2015. Det drejer sig om følgende forslag, jf. prioriteringen på Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. september 2014:

1.000 kr.

2015

Helårsvirkning

Reduktion af nattevagter på plejecentre

1.216

2.972

Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet (½ besparelse, jf. ÆO’s prioritering

296

395

Reduktion af hjælp til tøjvask

373

747

I alt

1.885

4.114

Med henblik på planlægning af den videre budgetproces kan det oplyses, at der er planlagt følgende udvalgsmøder i Ældreomsorgsudvalget frem mod budgetvedtagelsen:

15.01.2015: Indledende budgetdrøftelser

29.01.2015:

26.02.2015:

09.04.2015:

30.04.2015:

28.05.2015: Godkendelse af strukturforslag, som skal på Byrådet 17. juni 2015.

25.06.2015: Godkendelse af afdækningskatalog

20.08.2015: Behandling af evt. ændringer til afdækningskatalog som følge af KL-aftalen

Ældreomsorgsudvalget skal desuden være opmærksom på, at der i budget 2015 er indarbejdet en række besparelser, som har øget effekt i årene 2016-2019. Disse besparelser fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Fælles hjælpemiddeldepot

1.760

2.480

2.610

2.730

2.850

Reduktion af FRI-grupper

381

762

762

762

762

Rammereduktion, ledelse

520

1.040

1.040

1.040

1.040

I alt

I alt indarbejdet stigende besparelse i overslagsårene

2.903

0

4.282

1.379

4.412

1.509

4.532

1.629

4.652

1.749

I lyset af ovenstående er det relevant at drøfte, om de indarbejdede besparelser for årene 2016-2019 i budget 2015 kan indgå som en delvis udmøntning af Ældreomsorgsudvalgets afdækningsbeløb i 2016 og frem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager en indledende drøftelse om budget 2016 med udgangspunkt i de inspirationsspørgsmål, som fremgår af sagsfremstillingen.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker vurderet:

 • Om der kan opnås en besparelse ved reduktion af sygefravær, herunder om der er andre kommuner vi kan lære noget af?
 • Hvorfor Brønderslev Kommune har et højere niveau af visiterede hjemmehjælpstimer end andre kommuner, vedr. især modtagere under 65 år og for 65-79 årige?
 • Det fremtidige behov for plejecenterpladser i kommunen
 • Hvordan arbejdet i FRI-grupperne fremover skal organiseres.

Udvalget tilkendegiver:

 • At man ikke på forhånd ønsker at friholde besparelsesforslag, som ikke blev bragt i spil ved budget 2015
 • At besparelser indarbejdet i 2015 med øget provenu i budgetoverslagsårene godskrives udvalget

Udvalget ønsker på mødet den 26. februar 2015 at fortsætte budgetdrøftelsen, herunder gennemgang af budgetbemærkningerne i budget 2015 og mulighed for at stille spørgsmål i relation til nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum 2015.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


6. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmødet den 7. november 2014 til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nordjysk Mad godkendte på mødet den 7. november 2014 budget 2015. Budgettet blev godkendt med en rammebesparelse på 400.000 kr. svarende til 1,295 %. Bestyrelsen har bedt om at få et overblik over fordeling af besparelsen samt taksterne for 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. TeleCare Nord


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Brønderslev Kommune deltager i TeleCare Nord. Indsatsen sker i et samarbejde mellem de nordjyske kommuner, de praktiserende læger og sygehuse samt Region Nordjylland.

TeleCare Nord er et telemedicinsk projekt, hvor de nordjyske kommuner, Region Nordjylland og de almen praktiserende læger arbejder sammen om at styrke den enkelte borgers forståelse og håndtering af sin kroniske sygdom (KOL).

Den første gruppe borgere er startet for ca. 1 år siden, og kontrolgruppen starter primo 2015.

Sagen sendes til orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes deltagelse i TeleCare Nord blev godkendt i Byrådet den 23. maj 2012.

I Brønderslev Kommune er der for nuværende 39 borgere tilknyttet TeleCare Nord. Hovedparten af borgerne følges i regi af Sundhedscentret, de resterende borgere følges i Ældreområdet. Af forskningshensyn har borgerne der er blevet henvist til TeleCare Nord været delt i en interventions- og en kontrolgruppe. For Brønderslev har det betydet, at borgere bosiddende i den østlige del af kommunen indgår i interventionsgruppen og borgere bosiddende i den vestlige del af kommunen indgår i kontrolgruppen. Grupperne er blevet fordelt ved lodtrækning.

Interventionsgruppen har nu anvendt den telemedicinske løsning i ca. 1 år og kontrolgruppen starter op primo 2015. Kontrolgruppen udgør ca. 40 borgere. Sundhedscentret planlægger, at alle borgere vil blive oplært på hold i Sundhedscentret, og det vil ligeledes være Sundhedscentret, der varetager monitoreringsopgaven i opstartsfasen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


8. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om sag vedr. benyttelse af flexaktivitet, jf. Ældrerådet 12. januar 2015 sag 9. Materiale fra Ældrerådet udleveret til Ældreomsorgsudvalget.

Finanslovaftalen for 2015 indeholder punkt om klippekortordning. Rundsendes til udvalget til orientering.

Udvalget er opmærksom på, at der kan være sager, som bør forelægges Handicaprådet.

Der afholdes ekstraordinært udvalgsmøde den 28. januar 2015. Det planlagte møde den 29. januar 2015 aflyst.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Lukket punkt: Salg af boliger


Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 16. januar 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach