Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 28. januar 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 18:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af innovativt udbud efter nye løsninger til at gøre borgerne mere selvhjulpne med medicinhåndtering


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

Mange borgere i Danmark indlægges hvert år på grund af forgiftninger og faldulykker som følge af forkert brug af medicin. Endvidere har borgere, der lider af gigt eller Parkinsons sygdom ofte svært ved at åbne medicinpakkerne. Derfor ønsker NOPII projektet (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb, bestående af 7 nordjyske kommuner) at få godkendt vedlagte udbudsmateriale med henblik på at gennemføre indkøb af innovative løsninger på medicinområdet.

Sagsfremstilling

NOPII projektet (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb, bestående af Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Rebild, Thisted, Jammerbugt og Brønderslev kommuner) udvikler en ny praksis for tværkommunale indsatser på sundheds-, ældre- og handicapområderne, som dels stimulerer virksomhedernes konkurrenceevne på det velfærdsteknologiske område, og dels reducerer den enkelte kommunes udviklingsomkostninger til innovativ efterspørgsel.

I Danmark indlægges årligt op mod 158.000 borgere på grund af forkert brug af medicin. De 7 Nordjyske kommuner i NOPII projektet har årligt estimerede omkostninger for ca. 131 mio. kr. i forbindelse med håndtering af borgerens medicin.

Det kan have alvorlige konsekvenser ikke at have fuld kontrol over, hvor meget medicin der er taget præcist hvornår, specielt for ældre der ofte tager flere slags medicin fra forskellige pakninger på forskellige tidspunkter af døgnet. Det kan være svært at bevare overblikket, og det kan desværre betyde, at nogle kommer til at tage for meget medicin, og det øger risikoen for bivirkninger, faldulykker og forgiftninger. Det er desuden et kendt problem, at for eksempel borgere, der lider af gigt eller Parkinsons sygdom, har svært ved at åbne medicinpakkerne.

På baggrund af dialog med markedet har udgangspunktet for udbuddet været at efterspørge en løsning, som ikke eksisterer på markedet i dag, og som følger markedsudviklingen i hele kontraktperioden.

Udbudsmaterialet tager udgangspunkt i borgernes og medarbejdernes ønsker og behov, som er identificeret igennem undersøgelser med medarbejdere og borgere og dataindsamlinger hos kommunerne.

For at give virksomhederne de bedste muligheder for at lave tilbud med de nyeste og innovative løsninger på området, er udbudsmaterialet lavet som et funktionsudbud, hvor virksomhederne kan byde ind med mange forskellige løsninger med henblik på at øge livskvalitet for borgere i eget hjem, der modtager hjælp til tryghed og overblik vedr. dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på piller og korrekt ophældning og indtagelse af medicin, samtidigt med at omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af medicin reduceres. Udbudsmaterialet, der ønskes godkendt er vedlagt som bilag. Undtaget er dog tro- og loveerklæring, tilbudsskema A-E samt skema til indgivelse af generelle oplysninger om tilbudsgiver.

Som Bilag 4 - Økonomisk baseline findes et estimat på den mulige besparelse ved implementering af innovative løsninger til medicinhåndtering. Det skal understreges, at estimering af de kommunale udgifter ikke er et udtryk for det forventede potentiale, fordi tilbudsgivers løsning(er) formodentlig ikke vil kunne favne alle de borgere, der får hjælp til medicin. Dertil kommer, at tilbudsgivers løsning(er) også indbefatter nogle anskaffelses- og driftsudgifter, som skal medregnes i en businesscase. Endvidere gøres der opmærksom på, at hjælpen til medicin skal ses i sammenhæng med hele indsatsen omkring borgeren. I forbindelse med 2/3 af alle besøg til medicin modtager borgeren således også anden hjælp end til medicinhåndtering (praktisk hjælp og/eller personlig pleje), og i disse tilfælde vil der derfor stadig være behov for besøg til borgeren på trods af, at borgeren er selvhjulpen omkring sin medicin. Kørslen, som udgør en væsentlig tid og dermed udgift i forbindelse med at levere hjælp til medicin, vil derfor ikke kunne reduceres i de tilfælde, hvor det alligevel kræver besøg i hjemmet. I beregningerne indgår udgift til kørsel i timetaksterne. Et evt. provenu ved gennemførelse af dette udbud skal medgå til at finansiere den i budgettet indarbejdede besparelse vedr. velfærdsteknologi.

Udbuddet forventes gennemført i perioden januar til september 2015.

Sagen sendes efterfølgende til orientering i Ældrerådet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender Brønderslev Kommunes deltagelse i udbuddet samt vedlagte udbudsmateriale i sin helhed.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om, at Brønderslev Kommune har modtaget besked om andel af ældremilliarden.

Til toppen


5. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 29. januar 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer