Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 9. april 2015
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Fællesmøde mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

1. fællesmøde i 2015 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Virkningen af beslutning i budget 2015
 3. Budgetprocedure for 2016 og forslag til afdækninger til budget 2016
 4. Opfølgning på sidste møde om huslejestigning
 5. Fremtidig madleverance - resultat af blindsmagning
 6. Klippekort-ordning
 7. Spise-sammen ordningen
 8. NT kørsel
 9. Drøftelse af ønske om fælles besøg for Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet på Fremtidens Plejehjem
 10. Eventuelt

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under mødet.

Afdelingsleder i Visitationen Line Hessellund deltager under pkt. 8.

Beslutning

1. Velkomst.

Velkomst ved Gitte Krogh.

2. Virkningen af beslutning i budget 2015.

Skema over status for budgetaftalepunkterne blev udleveret (vedhæftes som bilag til referatet).

Virkningen af reduktion af rengøring fra hver 2. uge til hver 3. uge blev drøftet. Der er modtaget ca. 15 klager ud af godt 700 revisiteringer, hvilket ikke er et højt niveau.

3. Budgetprocedure for 2016 og forslag til afdækninger til budget 2016.

Der blev givet en orientering om budgetproceduren. Ældreomsorgsudvalget skal afdække 11,252 mio.kr. Heraf skal 8,416 mio.kr. kunne have effekt i 2016. Samlet forventes en realiseret besparelse på 5,579 mio.kr.

Afdækningsforslag forelægges før sommerferien, således at der efter sommerferien så vidt muligt alene behandles forslag, som er afledt af KL-aftalen om budget 2016.

Ældreomsorgsudvalget har tilkendegivet, at ingen dele/forslag på forhånd er fredet.

4. Opfølgning på sidste møde om huslejestigning.

Ældreomsorgsudvalget godkendte 26. februar 2015 huslejestigninger gældende for 1. juni 2015, herunder en plan for håndtering af særskilte udfordringer. Huslejestigningerne er nu alle under 10%. Der forventes ligeledes en huslejestigning pr. 1. januar 2016.

Opfordring til, at man ved fremtidige plejecenter-byggeri tænker over, hvilken husleje der kan accepteres.

5. Fremtidig madleverance - resultat af blindsmagning.

Orientering om den gennemførte blindsmagning.

6. Klippekort-ordning.

Ellen Lykke redegjorde for de påtænkte rammer for brug af klippekort-ordningen. Svaret på ansøgningen til Ministeriet er lovet i slutningen af marts, men er endnu ikke modtaget. Beløbsrammen svarer til, at Brønderslev Kommune kan tildele klippekort til 129 borgere. Ordningen skal være gældende fra sommeren 2015.

7. Spise-sammen ordningen.

Ordningen er blevet en stor succes, og fungerer nu 5 steder i kommunen.

8. NT kørsel

Princippet er kollektiv kørsel, dvs. at man ikke kan forvente at blive kørt direkte fra A til B. Udfordringen er, at man bliver afhentet ved fortovskanten hjemme, men man kan blive hentet mellem 15 min. før til 15. efter det aftalte tidspunkt. Det kan nogle ældre ikke håndtere. Konsekvenserne er, at nogle ældre fravælger fx spise-sammen aktivitet, da transporten ikke fungerer til de ældres tilfredshed.

Ønske om at det overvejes, at de svageste ældre bevilges flex-aktivitet, hvor der er mere individuelt hensyn, herunder at borgeren bliver hentet ved døren.

9. Drøftelse af ønske om fælles besøg for Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet på Fremtidens Plejehjem

God ide med et fælles besøg, herunder med spisning af den mad, som beboerne får på Fremtidens Plejehjem. Søges arrangeret i forbindelse med fællesmøde i efteråret.

10. Eventuelt.

Orientering om konsekvensen af lukning af Kærkommen.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Indsatser i forhold til Den ældre medicinske patient


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en oversigt over, hvilke indsatser der har været arbejdet med i forhold til Den ældre medicinske patient.

Sagen sendes til orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Samarbejdet omkring Den ældre medicinske patient er forankret i Sundhedsaftalen 2011-2014. Formålet med sundhedsaftalen var blandt andet at konkretisere initiativet vedrørende særligt svækkede ældre patienter og skabe et fælles billede af, hvordan der arbejdes med forløbskoordinatorfunktioner i forhold til den ældre medicinske patient i de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

Neden for følger en kort gennemgang af, hvilke initiativer, der har været igangsat i Ældreområdet siden maj 2014. Fælles for indsatserne er, at de har et forebyggende sigte. Det kan være i forhold til at forebygge indlæggelser eller genindlæggelser. Det er naturligvis til gavn og glæde for den enkelte borger, men har også betydning for den kommunale medfinansiering. I forhold til flere af indsatserne er kommunen afhængig af almen praktiserende læges deltagelse og velvilje i forhold til indsatserne, på trods af at de er en del af Sundhedsaftalen.

Opfølgende hjemmebesøg

Opfølgende hjemmebesøg har til formål at sikre et godt og sammenhængende udskrivningsforløb for særligt sårbare patienter, der udskrives fra sygehusindlæggelse. Opfølgende hjemmebesøg tilbydes til borgere over 65 år, som opfylder kriterierne herfor. Mødet foregår i borgerens eget hjem med deltagelse af egen almen praktiserende læge og en kommunal hjemmesygeplejerske. Der er afsat 1 time til besøg inkl. transport, og under selve besøget tages der hånd om de problemstillinger, borgeren har. Ligeledes følges der op på den plan, der er lagt fra sygehusets side. Medicinen gennemgås og der tales om det, der ellers forekommer naturligt. Pårørende har også mulighed for at deltage. Besøget skal ligge max en uge efter udskrivelse eller hurtigst muligt derefter. Den største udfordring i forhold til de opfølgende hjemmebesøg er den manglende kapacitet hos almen praksis.

Audit

Som led i arbejdet med implementeringen af Sundhedsaftalen har der været fokus på sektorovergange og samarbejdet om borgerforløb mellem almen praktiserende læge og kommunerne. Et audit er en systematisk metode til at arbejde med kvalitet i egne tilbud og praksis. Det grundlæggende i metoden er at fastholde en undersøgende og lærende tilgang med fokus på at komme frem til anbefalinger til den fremtidige praksis. Et audit gennemføres én gang om året ved at der udvælges 15 tilfældige borgerforløb, hvor hjemmesygeplejersken og borgerens egen læge har talt sammen ang. en akut/subakut problemstilling hos borgeren. Forløbskoordinatoren kontakter almen praktsis og relevant personale i kommunen og stiller dem en række spørgsmål om forløbet. Herefter behandles forløbene i anonymiseret form i den nedsatte auditgruppe. I auditgruppen analyseres, fortolkes og vurderes spørgeskemaerne både enkeltvis og samlet. Resultaterne blev behandlet i arbejdsgruppen og forelægges Kommunalt Lægeligt Udvalg (KLU).

Triagering

Triagering er en metode, der øger fokus på de ændringer, der er hos borgerne samt overlevering af de observationer, der er omkring den enkelte borger og metoden anvendes i mange kommuner. Triagering anvendes til systematisk at gennemgå borgerne, således at de borgere, der er svagest/sygest får mest opmærksomhed. Triagering tager udgangspunkt i:

 • Et ændringsskema, der viser borgerens normaltilstand ud fra nogle bestemte områder og ord. På den måde kan personalet altid danne sig et hurtigt overblik over borgeren og dermed registrere, hvis der er ændringer i borgerens tilstand.
 • En triagetavle, der er inddelt i et grønt, gult og rødt felt. I det grønne felt er de borgere, der er i deres normaltilstand. I det gule felt er de borgere, der har få og mindre ændringer i normaltilstanden. I det røde felt er de borgere, der har mange eller markante ændringer eller som er indlæggelsestruede.
 • Daglig triagemøder, hvor borgerne i henholdsvis rødt og gult felt gennemgås. Her drøfter personalet på afsnittet kort og præcist, hvorfor borgeren ikke er i sin normaltilstand, hvad planen er, om planen skal revideres samt en ansvarsfordeling omkring, hvem der gør hvad i forhold til den plan, der er lagt.

Triagering kører som projekt på aflastningsafdelingen på Margrethelund i Dronninglund og på en plejehjemsafdeling på Støberiet i Brønderslev. Projektet forløber til og med uge 17 2015, og derefter skal der tages stilling til den videre drift.

Sundhed.dk

På sundhed.dk er der lagt information ud om kommunes akut tiltag. Her findes der beskrivelser af kommunes aflastningspladser og akutsygeplejernes funktion.

Forløbskoordination – særligt sårbare ældre

Nord-KAP har søsat et initiativ, hvor almen praksis og de kommunale hjemmesygeplejersker skal samarbejde omkring identificeringen af særligt sårbare ældre borgere i lægeklinikken. Formålet er, at der igangsættes en indsats overfor disse borgere, således at deres nuværende tilstand ikke forværres og måske endda forbedres. Initiativet er på et tidligt stadie, men der er afholdt undervisning for 5 hjemmesygeplejersker og forløbskoordinatoren i brugen af den database, hvor data om den enkelte borger skal indtastes. Det forventes, at denne samlede indsats overfor borgere har en positiv indvirkning på borgerne, således at deres kroniske sygdom ikke forværre, og at små skavanker/problemer ikke vokser sig store og til sidst kan medføre en indlæggelse.

Erfa-grupper

Der er blevet dannet erfa-grupper, hvor repræsentanter fra de nordjyske kommuner mødes og udveksler erfaringer, idéer og giver sparring på de udfordringer, det enkelte initiativ medfører. Erfa-grupperne opleves som både relevante og givtige for medlemmerne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Till efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


5. Budget 2016 – indledende overvejelser


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget gav på møde den 27. november 2014 i forbindelse med evaluering af budgetprocessen for 2015 udtryk for, at man ønskede en tidlig start på budgetprocessen for 2016.

Der lægges hermed op til at påbegynde budgetprocessen for 2016 uanset der ikke er kommet en udmelding herom fra Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget har endnu ikke foretaget en udmelding vedr. rammerne for arbejdet med budget 2016, men baseret på forløbet de seneste år må det forventes:

 • At der vil være et afdækningsbeløb i størrelsesordnen 10 mio. kr. årligt, dvs. 10 mio. kr. i 2016, 20 mio. kr. i 2017, 30 mio. kr. i 2018 og 40 mio. kr. i 2019.
 • At forslag til strukturelle ændringer skal behandles i Byrådet inden udgangen af juni 2015.
 • At det endelige afdækningskatalog incl. udvalgsprioritering skal være færdigt ultimo august/primo september.

Ældreomsorgsudvalget kan på denne baggrund foretage en indledende drøftelse af, hvilke områder der kan indgå i et afdækningskatalog, og hvilke der ikke kan indgå.

Inspirationsspørgsmål til denne drøftelse kunne være følgende:

 • Er der områder, som udvalget finder, bør indgå i afdækningskataloget?
 • Er der områder, som særligt ønskes belyst, herunder evt. sammenlignet med nabokommuner? Drøftelse af evt. tidsplan for politisk behandling heraf.
 • Er der andre kommuner, som har lavet interessante løsninger, som udvalget ønsker at besøge med henblik på at få inspiration? Drøftelse af evt. tidsplan herfor.
 • Er der områder, som udvalget finder, ikke bør indgå i afdækningskataloget?
 • Er der et ønske om at arbejde med et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, dvs. vurdere på effekten af besparelser i budgetår og overslagsår samt evt. beslutte besparelser, som først effektueres i et af overslagsårene?
 • Er der – i lyset af de områder, som udvalget finder, ikke bør indgå i afdækningskataloget – en realistisk mulighed for at afdække ca. 10 mio. kr.?

I ovenstående drøftelse kan indgå de prioriterede forslag til budget 2015, som ikke blev bragt i spil i det vedtagne budget 2015. Det drejer sig om følgende forslag, jf. prioriteringen på Ældreomsorgsudvalgets møde den 4. september 2014:

1.000 kr.

2015

Helårsvirkning

Reduktion af nattevagter på plejecentre

1.216

2.972

Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet (½ besparelse, jf. ÆO’s prioritering

296

395

Reduktion af hjælp til tøjvask

373

747

I alt

1.885

4.114

Med henblik på planlægning af den videre budgetproces kan det oplyses, at der er planlagt følgende udvalgsmøder i Ældreomsorgsudvalget frem mod budgetvedtagelsen:

15.01.2015: Indledende budgetdrøftelser

29.01.2015:

26.02.2015:

09.04.2015:

30.04.2015:

28.05.2015: Godkendelse af strukturforslag, som skal på Byrådet 17. juni 2015.

25.06.2015: Godkendelse af afdækningskatalog

20.08.2015: Behandling af evt. ændringer til afdækningskatalog som følge af KL-aftalen

Ældreomsorgsudvalget skal desuden være opmærksom på, at der i budget 2015 er indarbejdet en række besparelser, som har øget effekt i årene 2016-2019. Disse besparelser fremgår af nedenstående tabel:

1.000 kr.

2015

2016

2017

2018

2019

Fælles hjælpemiddeldepot

1.760

2.480

2.610

2.730

2.850

Reduktion af FRI-grupper

381

762

762

762

762

Rammereduktion, ledelse

520

1.040

1.040

1.040

1.040

I alt

I alt indarbejdet stigende besparelse i overslagsårene

2.903

0

4.282

1.379

4.412

1.509

4.532

1.629

4.652

1.749

I lyset af ovenstående er det relevant at drøfte, om de indarbejdede besparelser for årene 2016-2019 i budget 2015 kan indgå som en delvis udmøntning af Ældreomsorgsudvalgets afdækningsbeløb i 2016 og frem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager en indledende drøftelse om budget 2016 med udgangspunkt i de inspirationsspørgsmål, som fremgår af sagsfremstillingen.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen og Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 15. januar 2015, pkt. 5:

Udvalget ønsker vurderet:

 • Om der kan opnås en besparelse ved reduktion af sygefravær, herunder om der er andre kommuner vi kan lære noget af?
 • Hvorfor Brønderslev Kommune har et højere niveau af visiterede hjemmehjælpstimer end andre kommuner, vedr. især modtagere under 65 år og for 65-79 årige?
 • Det fremtidige behov for plejecenterpladser i kommunen
 • Hvordan arbejdet i FRI-grupperne fremover skal organiseres.

Udvalget tilkendegiver:

 • At man ikke på forhånd ønsker at friholde besparelsesforslag, som ikke blev bragt i spil ved budget 2015
 • At besparelser indarbejdet i 2015 med øget provenu i budgetoverslagsårene godskrives udvalget

Udvalget ønsker på mødet den 26. februar 2015 at fortsætte budgetdrøftelsen, herunder gennemgang af budgetbemærkningerne i budget 2015 og mulighed for at stille spørgsmål i relation til nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum 2015.

Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 26. februar 2015:

Genoptagelse af budgetdrøftelserne. Der er udarbejdet notat vedrørende udviklingen i hjemmehjælp til aldersgruppen 65-79 årige.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget, 26. februar 2015, pkt. 10:

Følgende ønskes belyst:

 • Gennemgang af budgetbemærkninger i budget 2015.
 • Planlægning i distrikter. Kan den forudsigelige planlægning uddelegeres?
 • Gennemgang af forslag fra stormøde med personale.
 • Optimering af vejtid/transporttid.
 • Har vi aflastningspladser nok?
 • Tomgangshusleje.

Ole Bruun var fraværende.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. april 2015:

Forslagene fra det budgetseminar, som blev afholdt i Sundhed og Velfærd 24. juni 2014, vedlægges som en del af forarbejdet til budget 2015. Formålet med seminaret var at bringe medarbejdernes og ledernes viden i spil for at finde nye løsninger, der kan bidrage til at nå de vedtagne budgetreduktioner.

Forslagene fra budgetseminaret er i vedhæftede bilag opdelt således, at forslag, der allerede er indarbejdet i budget 2015 eller tidligere budgetter, er i et ark for sig selv, mens forslag til overvejelse er samlet i et andet ark. Forslagene er markeret med grøn, gul og rød. De grønne forslag forventes at have en budgetmæssig effekt, de gule forslags budgeteffekt er vanskelig at opgøre, og de røde forslag forventes ikke at have en budgetmæssig effekt. Forslagene kan bruges som afdækningsforslag til Budget 2016, og det er på denne baggrund, forslagene er vurderet og sorteret.

Ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter forslagene fra budgetmødet, samt beslutter, om der er forslag der ønskes belyst i afdækningskataloget for 2016.

Beslutning

Udvalget

 • ønsker, at der er opmærksomhed på omfanget af dokumentation (forslag 12).
 • ønsker fokus på løsninger på tværs mellem sektorerne indenfor Sundhed og Velfærd (forslag 21).
 • er åbne overfor at dyrke teleløsninger (forslag 48+52). Der bør være opmærksomhed på, at der ved denne type løsninger ikke alene tænkes i økonomi.
 • ønsker fokus på at rykke kompetencer så tæt på borgerne som muligt (forslag 19 – indeholdt i kommende forslag til ny organisation på ældreområdet).

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Høring af Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 og Psykiatriplan 2015-2020


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/ØK/BY

Region Nordjylland har sendt Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 samt Psykiatriplan 2015-2020 i høring hos de nordjyske kommuner. Plan for sygehuse og speciallægepraksis omhandler planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland, mens Psykiatriplanen beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig de kommende år.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til høringssvar til sygehusplanerne, som sendes til drøftelse i Byrådet.

Til orientering for Ældrerådet.

Sagsfremstilling

I henhold til Sundhedsloven er regionen i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde en sundhedsplan for regionens samlede sundhedstilbud. Plan for sygehuse og speciallægepraksis og Psykiatriplanen indgår som delplaner i regionens samlede sundhedsplan. Regionen har udsendt høringsversioner af de to planer til bl.a. de nordjyske kommuner, og administrationen har udarbejdet vedlagte høringssvar til de to planer. Høringsperioden er på 8 uger og løber frem til den 24. april 2015.

Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015-2020 omfatter planlægningsgrundlaget for regionens sygehuse samt aktiviteten på speciallægepraksisområdet i Region Nordjylland. Planen indeholder forslag til strukturelle ændringer og aktivitetstilpasninger på sygehuse og i speciallægepraksis, herunder vurdering af aktivitet på Brønderslev og Dronninglund sygehuse og justeringer i ydernumre på speciallægepraksisområdet. Derudover berører planen anbefalinger vedrørende forskellige typer af patientforløb i form af akutte og planlagte forløb, udredningsforløb samt kroniske og varige forløb.

Psykiatriplanen 2015-2020 beskriver, hvordan behandlingspsykiatrien skal udvikle sig i de kommende år. Den beskriver visioner for udviklingsarbejdet og de rammer, vilkår og udfordringer, der skal tages højde for i udviklingsarbejdet. Blandt de emner, som planen berører, er psykiatriens struktur/kapacitet og sammenhæng i patientforløb (herunder sammenhæng mellem psykiatri og somatik og mellem region og kommuner).

Repræsentanter fra nordjyske kommuner har bidraget med input til planerne via deltagelse i planens styregruppe og deltagelse i arbejdsgrupper.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et udkast til høringssvar i forhold til Plan for sygehuse og speciallægepraksis 2015 – 2020 og Psykiatriplanen 2015 -2020. Høringssvaret er udarbejdet inden borgermødet den 14. april 2015 i Hjallerup. Hvis der kommer relevante input denne aften, vil de blive indarbejdet i høringssvaret og sendt i kort mailhøring.

Fagenheden for Sundhed og Velfærdforeslår, at udkast til høringssvar godkendes.

Beslutning

Udvalget foreslår følgende præciseringer i udkast til høringssvar:

 • I afsnittet om Dronninglund Sygehus midt på side 1 i udkast til høringssvar præciseres følgende: Også de medicinske sengepladser og de øvrige funktioner på Dronninglund Sygehus skal bevares og udbygges, og at der tilføres sygehuset flere funktioner, således at bygningernes gode standard, velegnede lokalefaciliteter og den gode tilgængelighed tæt ved motorvejen udnyttes.
 • Midt på side 1 præciseres, at det er ”væsentligt” i stedet for ”afgørende”.
 • Udvalget savner regulære alternativer til lukning af Dronninglund Sygehus belyst.
 • Det præciseret, at de 13 neurorehabiliteringspladser på Dronninglund Sygehus anbefales overført til Brønderslev Neurorehabiliteringcenter, hvis disse pladser – mod forventning – lukkes.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Status i forbindelse med lukning af Kærkommen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om situationen vedrørende lukningen af Kærkommen.

Sagsfremstilling

Den 16. marts 2015 kontaktes Brønderslev Kommune i en fortrolig mail af direktøren fra Kærkommen om, at firmaet er i en dyb økonomisk krise. Med baggrund i dette ønskes en omgående dialog med kommunen om at afvikle firmaet.

Der afholdes den 17. marts 2015 telefonmøde mellem Kærkommens direktør, advokat og repræsentanter fra Brønderslev Kommune. Her blev det klart, at der var tale om en konkurs.

Med afsæt i dette påbegyndes arbejde med at organisere overdragelsen af de 115 borgere, der har modtaget enten personlig pleje eller praktisk hjælp fra Kærkommen.

Den 18. marts 2015 – efter det blev offentliggjort, at Kærkommen ville gå konkurs – er der sendt brev til alle berørte borgere. Der er desuden udsendt en pressemeddelelse.

Brønderslev Kommune modtog den 20. marts 2015 besked på, at der er afsagt konkursdekret over Kærkommen ApS.

Borgerne stoppede med at modtage ydelser fra Kærkommen mandag den 23. marts 2015 kl. 7.00. Herefter tog enten en anden privat leverandør eller det kommunale tilbud over.

Visitationen påbegyndte mandag den 23. marts 2015 at kontakte alle berørte borgere med henblik på at indgå aftale om fremtidig leverandør. Forud for den 23. marts 2015 var der en del borgere, der på eget initiativ havde kontaktet Visitationen med ønske om fremtidig leverandør. Disse henvendelser er behandlet i takt med, at de er modtaget, og alles ønsker er imødekommet med start straks.

På mødet orienteres yderligere om den akutte håndtering af hjemmeplejeleverancen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


8. Indgåelse af nye kontrakter for madservice


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommunes nuværende kontrakter om madservice udløber 31. maj 2016. Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der arbejdes videre med godkendelsesmodellen med henblik på indgåelse af nye kontrakter om madservice.

Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage tidsplanen til efterretning.

Sagsfremstilling

Af servicelovens § 83 stk. 1 fremgår det, at:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje,

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

3) madservice.”

Brønderslev Kommune har indgået kontrakter om madservice med Det Danske Madhus og Dronninglund Hotel. Begge kontrakter udløber 31. maj 2016. Målgruppen for madservice har ret til frit valg, og der vurderes at være 2 muligheder for fortsat at tilvejebringe det frie valg:

1. Der kan indgås ny(e) kontrakt(er)

2. Der kan udstedes fritvalgsbeviser

Ad 1. Kommunen kan offentliggøre kvalitets- og priskrav og indgå kontrakt med alle, som opfylder kravene (godkendelsesmodellen). Alternativt gennemføres et udbud, hvor der konkurreres på en række parametre.

Ad 2. Der udstedes fritvalgsbeviser, hvorefter borgeren frit vælger en CVR-registreret virksomhed til at levere ydelsen.

Der vurderes at være et stort arbejde ved at gennemføre et udbud sammenholdt med en forventning om, at der vil være ganske få potentielle leverandører. De eksisterende kontrakter blev indgået på baggrund af et udbud under forventning af, at det ville være muligt at indgå aftale med 4-5 leverandører. Det blev dog kun muligt at ingå aftale med 2 leverandører.

Fritvalgsmodellen vurderes heller ikke at være den optimale løsning, da den har den ulempe, at mange forskellige leverandører kommer i spil – leverandører, som kommunen efterfølgende skal føre tilsyn med.

På baggrund heraf foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at der arbejdes videre med godkendelsesmodellen, og at der heri gives mulighed for, at der kan bydes ind på madservice til hele kommunen eller til et af to distrikter, som det kendes fra leverancen af personlig og praktisk hjælp. Alternativt foreslås det, at der gennemføres et lukket udbud, hvor der konkurrencesættes en række parametre, og hvor kommunen beslutter hvor mange leverandører, der ønskes.

Vedlagt som bilag findes en tidsplan for arbejdet med godkendelsesmodellen eller alternativt gennemførelse af et lukket udbud.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • godkender, at der arbejdes videre med godkendelsesmodellen med henblik på indgåelse af nye kontrakter for madservice med virkning fra 1. juni 2016,
 • tager orienteringen om tidsplanen for projektet til efterretning.
Beslutning

Fagenhedens forlsag godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Organisering af rehabiliteringsindsatsen efter servicelovens § 83A


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

I forbindelse med det godkendte kommissorium og tidsplan for arbejdet med rehabiliteringsindsatsen i henhold til servicelovens § 83a, skal Ældreomsorgsudvalget tage stilling til, hvilken organisationsmodel, der skal udgøre den overordnede ramme for det videre arbejde.

Sagsfremstilling

På baggrund af evalueringen af de Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI), som blev foretaget i efteråret 2014 samt servicelovens (SEL) § 83a, der trådte i kraft pr. 1. januar 2015, godkendte Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015 og Social- og Sundhedsudvalget den 4. marts 2015 kommissorium og tidsplan for arbejdet med rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune, og hermed udrulles tredje og sidste implementeringsfase af rehabiliteringsindsatsen (bilag 1).

Ifølge nuværende praksis har borgere i Brønderslev Kommune ikke frit leverandørvalg i forhold til rehabiliteringsindsatsen, hvilket kan medføre flere medarbejderskift hos borgeren ved overgangen fra rehabiliteringsforløb til kompenserende hjælp.

Med udgangspunkt i ovenstående har Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejdet to modeller til organiseringen af den fremtidige rehabiliteringsindsats, for derigennem at sikre en mere sammenhængende indsats og overgang mellem ydelser.

Forslag til organisering af rehabiliterinsindstsen efter SEL § 83a

I begge forslag inddrages de private leverandører af hjemmehjælp, således at de også er i stand til at varetage rehabilitering, hvilket er i overensstemmelse med tredje fase af implementeringsplanen for rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune.

I og med at SEL § 83a lægger op til inddragelse af private leverandører i den rehabiliterende indsats, kan den nuværende organisering af FRI ikke fastholdes. FRI er organiseret hos den kommunale leverandør, og en ligebehandling af private leverandører og den kommunale leverandør medfører behov for en ændret organisering. Fremover vil det betyde at:

 • Koordinerende sagsbehandlere (myndighed) bliver organiseret i Visitationen.
 • Ergoterapeuter og fysioterapeuter bliver organiseret i Træningsafdelingen.
 • Den kommunale sygepleje forbliver organiseret i ældreområdet.

Ved stillingtagen til en rehabiliterende indsats overfor en borger vil følgende fagpersoner være involveret:

 • Visitator/koordinerende sagsbehandler
 • Den kommunale sygepleje
 • Ad hoc fagpersoner, eksempelvis misbrugskonsulent eller kostkonsulent
 • Samarbejdspartnere, eksempelvis Aflastningsafdelingen eller praktiserende læger
 • Træning efter model A eller model B

Forskellen mellem forslagene vil bestå i, hvorvidt de private leverandører benytter kommunale terapeuter (model A) eller de private leverandører ansætter egne terapeuter (model B)

Model A

I model A leverer de private leverandører en rehabiliterende indsats som en del af praktisk hjælp og personlig pleje. Opgaven løses af social- og sundhedshjælpere eller –assistenter.

Det vil sige, at den private leverandørs Social- og Sundhedshjælpere eller –assistenter skal indgå i et rehabiliteringssamarbejde med de kommunale terapeuter for at gøre borgeren mest muligt selvhjulpen. Det er således de kommunale terapeuter og de private leverandørers social- og sundhedsmedarbejdere, der – i samarbejde med visitatoren og eventuelt den kommunale sygepleje – skal tilse implementering af og opfølgning på handleplaner i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes serviceniveau.

Konsekvenser:

 • Stor tværfaglig samarbejdsflade mellem kommunale og private medarbejdere.
 • Visitatoren skal "kun" samarbejde med én terapeutgruppe, hvilket vil gøre det lettere at sikre en ensartethed i ydelserne.
 • Sikring af det kommunale serviceniveau på rehabiliteringsområdet sker ved kommunens egne terapeuter.
 • Færre overleveringer mellem forskellige terapeutgrupper, eksempelvis hvis borgeren også modtager genoptræning efter indlæggelse ifølge sundhedslovens § 140, som varetages af Træningsafdelingens terapeuter.

Model B

I forslag B ansætter den private leverandør af hjemmepleje selv terapeuter, som – i samarbejde med visitator og eventuelt den kommunale sygepleje – skal tilse implementering af og opfølgning på handleplaner i overensstemmelse med Brønderslev Kommunes serviceniveau.

Ved at forpligte sig på at ansætte egne terapeuter, vil den private leverandør ikke kunne benytte underleverandører, eksempelvis i form af at købe terapeutydelser hos private terapeuter.

Konsekvenser:

 • Skarp opdeling mellem private og kommunale medarbejdere.
 • Visitator skal samarbejde med forskellige terapeutgrupper, hvilket kan vanskeliggøre sikring af ensartethed i ydelserne fra leverandør til leverandør.
 • Jævnligt kommunalt tilsyn hos den private leverandør i forhold til sikring af det kommunale serviceniveau og hvorvidt den private leverandør faciliterer faglig sparring og udvikling i forhold til egne medarbejdere.
 • Hvis de private leverandører af hjemmepleje skal ansætte egne terapeuter, kan det medføre, at meget få byder på opgaven, da det for manges vedkommende vil betyde en investering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til:

 • Hvorvidt de private leverandører skal kunne varetage rehabilitering i Brønderslev Kommune.
 • Hvis de private leverandører skal varetage rehabilitering, skal det da være model A eller model B, der skal danne den organisatoriske ramme for det videre arbejde?

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

De koordinerende sagsbehandlere samt ergo- og fysioterapeuter i de nuværende FRI-grupper, skal overføres til henholdsvis Visitationen og Træningsafdelingen.

Beslutning

Udvalget ønsker model A.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt som muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentning af informationer fra ansøger og samtykke til indhentning af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen, for eksempel fra Træningsafdelingen, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingsfristerne, som er politisk fastsatte, er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingsfristerne.

Sagsbehandlingsfristerne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 1 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 30. januar 2015 stod registreret som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 88 sager, der ikke er afgjort indenfor den angivne tidsfrist. Dette skyldes hovedsageligt at alle sager, hvor der er bevilget rengøring er revisiteret. Det drejer sig om 726 sager. Dette kombineret med at der er et stigende antal akutopgaver i forbindelse med hurtigere udskrivning fra sygehusene, og at der er et øget antal genoptræningsplaner med videre gør at ventetiden på sagsbehandling af sager stiger.

Der er ligeledes sager, der ikke er afgjort indenfor svarfristen på grund af, at selve sagsbehandlingen trækker ud. Det kan for eksempel være, når der ventes på lægeakter, statusskrivelser eller lignende.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Magtanvendelser på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS/HAR/MED-SV

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Med henblik på dette forelægges en årlig afrapportering til orientering. Denne forelægges hermed for 2014 for Det Specialiserede Voksenområde samt for Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvist magtanvendelse overfor personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet vurderes at være nødvendigt i forhold til at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

På Det Specialiserede Voksenområde er der i 2014 indberettet 186 magtanvendelser fordelt på 4 af kommunens tilbud. I 2013 er der indberettet 141 tilfælde.

På Ældreområdet er der i 2014 indberettet 247 magtanvendelser fordelt på 9 plejecentre samt hjemmeplejen. I 2013 er der indberettet 41 tilfælde.

For de borgere hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2014

Ledelsen på de enkelte botilbud, på plejecentrene samt i hjemmeplejen, har i 2014 arbejdet på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Dette er blandt andet gjort ved at have fokus på at arbejde forebyggende i det daglige pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde.

På det specialiserede voksenområde er indberetninger enkeltvis blevet drøftet på personalemøder på institutionsniveau, med henblik på at finde handlemuligheder til så vidt muligt at undgå at stå i samme eller lignende situation igen. Derudover er sagerne blevet drøftet på handlemøder med sagsbehandler.

På ældreområdet er kommunens social- og sundhedsassistentelever blevet undervist i, hvordan det undgås at anvende magt, ligesom personalegrupper på ældreområdet har haft mulighed for at blive undervist i og/eller indhente rådgivning og bistand fra en af kommunens medarbejdere i situationer, hvor der har været behov for dette. Derudover drøftes sagerne med den medarbejder, der er ansvarlig for indberetninger på Ældreområdet i de tilfælde, hvor det skønnes nødvendigt.

I 2015 vil der være fokus på at skærpe opmærksomheden på brugen af magtanvendelser generelt. Samtidig er håndtering af magtanvendelser et af Socialtilsyn Nords fokusområder i 2015, og der vil derfor ved socialtilsyn på Det Specialiserede Voksenområde være fokus på håndteringen af dette.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. TeleCare Nord


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO

Ældreomsorgsudvalget vises det klip vedrørende TeleCare Nord, som blev vist på Ældrerådets møde den 12. januar 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 4. februar 2015, pkt. 7:

Til efterretning.

Ældreomsorgsudvalget, 26. februar 2015, pkt. 20:

Udsat.

Ole Bruun var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om afslutning af Lab X/OPI-projekt i samarbejde med LT Automation i Hjallerup den 13. marts 2015. Der udestår nu at finde finansiering til udvikling af prototype, som kan håndtere sortering af medicin for borgerne.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Tilsyn med madservice


Til toppen


15. Lukket punkt: Utilsigtede hændelser


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 10. april 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach