Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 28. maj 2015
Lokale: Trillestuen - Aalborghallen
Tidspunkt: Kl. 07:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Dagsorden godkendt.

Til toppen


3. Forslag til ny struktur af Ældreområdet i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: Fag-MED Sundhed og Velfærd/ÆR/FL/ÆO/ØK

Forslag til ny struktur på ældreområdet indebærer, at den nuværende organisering i områder og distrikter overgår til kommunedækkende funktioner. Der etableres følgende kommunedækkende funktionsenheder med hver sin niveau-4 leder:

 • Plejecenter
 • Hjemmesygepleje
 • Frit-valg
 • Aktivitetsområde

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender forslaget.

Sagsfremstilling

Kommissorium til forslag til ny struktur af ældreområdet i Brønderslev Kommune blev godkendt af Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015.

Forslaget til ny struktur har til hensigt at give forøget mulighed for at håndtere nutidens og fremtidens udfordringer på ældreområdet. Nutidens udfordringer eksempelvis:

 • økonomiske f.eks. i distrikterne
 • øget specialisering og krav til kompetencer i hjemmesygeplejen
 • udvikling i målgrupper på plejecenterområdet
 • flere ældre og flere ældre i eget hjem, hvor der vil være øget behov for aktiviteter og forebyggelse

Nutidens og forventning om fremtidens udfordringer er uddybet i bilag 1

Begrundelse for forslag til en fremtidig struktur baseret på fire kommunedækkende funktionsenheder er:

 • Styrke kvaliteten af pleje.
 • Øget mulighed for vidensdeling og faglig udvikling f.eks. på hjemmesygeplejeområdet.
 • Styrke konkurrenceevnen på frit-valgsområdet således, at området bliver organiseret som de private leverandører.
 • Styrke forebyggelsesindsatsen på aktivitetsområdet.
 • Øget mulighed for at anvende ressourcer fleksibelt.
 • Styrke lighedsprincipper således at ensartede forhold får lige vilkår.
 • Styrke Brønderslev Kommunes værdier.
 • Bevare muligheder for at afholde MUS-samtaler.

Plejecenterområdet

Plejecenterområdet er stort målt i antal medarbejdere. Det vurderes derfor at være behov for en støttefunktion til lederen i form af en koordinator. Koordinatorens rolle bliver bl.a. at være stedforstræder for afdelingslederne på de enkelte plejecentre ved ferie og fravær. Der vurderes at være behov for fleksibilitet og ensartethed i kultur, værdier og service. Et samlet plejecenterområde kan give disse elementer.

Med baggrund i at styrke kommunens mulighed for at tilrettelægge en træningsindsats, hvor der er størst behov for træning og rehabilitering foreslås, at de trænende terapeuter på Stenumgård organisatorisk overgår til Træningsafdelingen.

Frit-valgsområdet

Frit-valgsområdet skal øge konkurrenceevnen. Området skal kunne gøre det samme, som de private er gode til. Frit-valgsområdet får muligheder for bedre tilrettelæggelse af ruter, og øget fokus på hvor mange medarbejdere der kommer i borgerens hjem.

Hjemmesygeplejen

En samlet hjemmesygepleje giver mulighed for faglig udvikling og videndeling. Der bliver behov for specialisering til gavn for alle kommunens borgere. Der er pres på kommunal sygepleje dette skyldes opgaveglidning fra regionerne som følge af færre sengepladser og kortere indlæggelsestid.

Aktivitetsområdet

I fremtiden får vi flere ældre og flere ældre, som ønsker at blive i eget hjem. Det kommunedækkende aktivitetsområde støtter og styrker livskvaliteten hos mange ældre. Der bliver behov for at styrke forebyggelse både i form af diverse sundhedsindsatser, men også forebygge elementer som ensomhed.

Det foreslås, at ældrekonsulenterne, som foretager forebyggende hjemmebesøg, organisatorisk overgår fra placering under Sundheds- og ældrechefen til aktivitetsområdet.

Det foreslås at demenskoordinatorerne overgår fra Aktivitetsområdet til Visitationen sådan, at demenskoordinatorerne får visiterende kompetence.

Øvrige områder

I forslaget vurderes der, som følge af stordriftsfordele, at være mulighed for at reducere antallet af planlæggere på Frit-valgsområdet fra 6 til 5 medarbejdere.

Der foreslås desuden, at ledelse af Hellevadlund og Elmehøj samles på én afdelingsleder. Der foreslås, at der indledes en intern proces, som gennemføres af Personaleafdelingen i samarbejde med sundheds- og ældrechefen, vedrørende samling af ledelse af Hellevadlund og Elmehøj.

De administrative ressourcer er ulige fordelt. Nogle plejecentre har tilknyttet en administrativ medarbejder på fuld tid, andre plejecentre har ingen lokale administrative ressourcer. Det foreslås derfor, at der indledes en proces, hvor de administrative ressourcer fordeles således, at de administrative opgaver løses så lokalt som muligt.

Økonomi

Det forventes, at reduktionen i antallet af ledere giver en samlet besparelse på 1,475 mio. kr. med helårsvirkning.

Budgetreduktionen på 1,040 mio. kr. i 2016 er dermed mere end indfriet. Der forventes således et bidrag til afdækningskataloget for 2016 på 0,435 mio. kr. Besparelseskravet på 0,52 mio. kr. i 2015 forventes ligeledes opnået under forudsætning af godkendelse af organisationsforslaget inden sommerferien 2015.

Oprettelse af en stilling som koordinator forventes at blive finansieret af forslaget om nedlæggelse af en planlæggerfunktion.

Forslag til proces

Der er store ændringer i indholdet i forslaget til 3 af de 4 niveau-4 lederstillinger: Leder af Plejecenterområdet, leder af hjemmesygeplejen og leder af frit-valgsområdet. Derfor foreslås disse 3 stillinger opslået eksternt.

Der er ikke stor ændring i ledelse af Aktivitetsområdet. Derfor foreslås denne stilling besat af den eksisterende leder af Aktivitetsområdet.

I forslaget lægges der op til at afdelingslederne på plejecentrene får øget kompetence i form af øget økonomisk ansvar for den pågældende afdeling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejder en plan sammen med Personaleafdelingen for den videre proces for medarbejdere og ledere.

Tidsplan

Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015 - Kommissorium blev godkendt.

Proces i alle Lokal-MED i april 2015.

Møder i projektgruppen i marts og april 2015.

Møde i Styregruppen 4. maj 2015.

Høring i Lokal-MED medio maj 2015.

Fag-MED Sundhed og Velfærd 20. maj 2015.

Ældreråd 26. maj 2015.

Forretningsledelsen 26. maj 2015.

Ældreomsorgsudvalget 28. maj 2015.

Ældreomsorgsudvalget 15. juni 2015 (ekstraordinært).

Økonomiudvalget 17. juni 2015 (ekstraordinært).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, atØkonomiudvalget godkender følgende punkter:

 1. Ældreområdet organiseres i 4 kommunedækkende funktioner: Plejecentre, Hjemmesygepleje, Frit valg og Aktivitet.
 2. De 4 kommunedækkende funktioner ledes af hver sin leder på niveau 4.
 3. 3 af niveau 4 stillingerne opslås eksternt på grund af betydeligt ændret stillingsindhold. Det er ledelse af: Plejecenterområdet, Hjemmesygeplejeområdet og Frit-valgsområdet.
 4. Der indledes en intern proces, som gennemføres af Personaleafdelingen i samarbejde med sundheds- og ældrechefen vedrørende samling af ledelse af Hellevadlund og Elmehøj.
 5. Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejder en plan sammen med Personaleafdelingen for den videre proces for medarbejdere og ledere.
 6. Terapeuterne i rehabiliteringen på Stenumgård overgår organisatorisk til Træningsafdelingen.
 7. Der etableres en koordinatorstilling som støttefunktion til lederen af Plejecenterområdet.
 8. Demenskoordinatorerne foreslås organisatorisk placeret i Visitationen.
 9. Ældrekonsulenterne foreslås organisatorisk placeret på Aktivitetsområdet.
 10. Hjemmesygeplejen organiseres sådan, at funktionen kommer til at bestå af sygeplejerskerne i de nuværende distrikter samt af de social- og sundhedsassistenter, som overvejende leverer delegerede sygeplejeydelser i distrikterne.
 11. Frit-valgsområdet organiseres sådan, at det kommer til at bestå af de social- og sundhedshjælpere samt af de social- og sundhedsassistenter, som leverer ydelser bestilt af Visitationen på de områder, som er i direkte konkurrence med de private leverandører.
 12. Den fysiske placering af medarbejdere på Frit-valgsområdet og i Hjemmesygeplejen bliver uændret dvs. med udgangspunkt fra Hjallerup og Brønderslev by.
 13. De administrative ressourcer fordeles af sundheds- og ældrechefen med det udgangspunkt, at de administrative opgaver løses så lokalt som muligt.
 14. Uddannelseskoordinatorfunktionen samles på én medarbejder. Uddannelseskoordinatorfunktionen placeres under sundheds- og ældrechefen.

Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Oversigt over antal ledere

Forskel i antal ledere i den nuværende og i forslag til struktur:

Ledere

Nuværende struktur

Forslag til fremtidig struktur

Forskel

Niveau 4

6

4

-2

Niveau 5

Afdelingsledere

(souscheftitlen ophører i forslag)

14

13

-1

Niveau 5

Gruppeledere

(teamledere ophører i forslag)

7

6

-1

I alt

27

23

-4

I forslaget er der 4 ledere mindre end i den nuværende struktur. Reduktionen består i 2 niveau-4 ledere, forslag om fælles ledelse på Elmehøj og Hellevadlund samt forslag om en gruppeleder mindre på Margrethelund.

Desuden foreslås ophør af ledelsesfunktionen for ældrekonsulenterne (forebyggende hjemmebesøg). Lederen har ikke formel kompetence som leder, men har pt. en de facto funktion, som ældrekonsulenternes leder. Ældrekonsulenterne foreslås organisatorisk placeret på Aktivitetsområdet.

Der foreslås etableret en støttefunktion i form af en koordinator under lederen af plejecenterområdet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

FAG MED for Sundhed og Velfærd, 20. maj 2015, pkt. 4:

Sundheds- og Ældrechefen gav en orientering om processen og om forslag til ny struktur - hvor der nu er kommet høringssvar fra de berørte områder.

Medarbejderne bemærker, at arbejdsmiljøet ikke er nævnt som en del af processen, hvilket undrer dem, da strukturændringen berører flere på arbejdspladserne.

Medarbejderne ønsker, at der i beslutningen tages højde for de indsendte høringssvar.

Formanden orienterer om Implementeringsplanen udarbejdes når der foreligger en politisk beslutning om en ny struktur, og gøres herefter tilgængelig for alle.

Sundheds- og Ældrechefen vil sikre, at der fremadrettet bliver taget højde for arbejdsmiljø, kultur og værdier.

Formanden gør opmærksom på, at alle kan følge med i processen ved at tjekke referater og dagsordner fra Ældreomsorgsudvalget løbende samt Økonomiudvalget den 17. juni 2015.

Fraværende:

Anette W. Schrøder, Anne-Marie Nysted Christiansen og Ellen Lykke

Ældrerådet, 26. maj 2015, pkt. 7:

Ældrerådet tilslutter sig den skitserede ledelsesstruktur med 4 kommunedækkende funktioner.

I forhold til forslaget om fællesledelse mellem Hellevadlund og Elmehøj forudsætter Ældrerådet, der er en person, der har den ledelsesmæssige funktion, når afdelingslederen ikke er til stede.

Beslutning

Udvalget indstiller fagenhedens forslag godkendt med følgende bemærkninger:

 • at afdelingslederne på plejecentrene bør have titel af Plejecenterledere
 • at der bør være opmærksomhed på, at opdelingen af de nuværende distrikter i Hjemmesygepleje og Frit-valg ikke bør medføre, at der sker en stigning i det antal medarbejdere, der kommer i borgerens hjem
 • at Sundheds- og Ældrechefen bemyndiges til at afklare de ledelsesmæssige udfordringer knyttet til at etablere fælles ledelse på Elmehøj/Hellevadlund indenfor den eksisterende budgetmæssige ramme
 • at niveau 4-lederne om muligt bør placeres samlet.
Bilag

Til toppen


4. Ny erhvervsuddannelsesreform for social- og sundhedsuddannelserne samt ny sygeplejeuddannelse


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Erhvervsuddannelsesreform for social – og sundhedsuddannelserne samt ny sygeplejerskeuddannelse medfører ekstra arbejdsopgaver for uddannelseskoordinator. Dimensionering vil ikke svare til budgetteret.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Erhvervsuddannelsesreform for social – og sundhedsuddannelserne sommeren 2015 medfører:

 • Det er ansættende myndighed, som står for annoncering, rekruttering og ansættelse af elever.
 • Der modtages elever individuelt, og der skal laves planlægning af praktikforløb for hver enkelt elev.

Aftale mellem Kommunernes Kontakt Råd og Kommunernes Landsforening om fast dimensionering af social – og sundhedselever udløber 31. december 2015.

Dimensioneringen hidtil pr. år:

 • 45 social – og sundhedshjælperelever
 • 10 social – og sundhedsassistentelever
 • 20 regionale social – og sundhedsassistentelever

Fra 2016 har Brønderslev Kommune meddelt, at der optages:

 • 12 social – og sundhedshjælperelever
 • 15 social – og sundhedsassistentelever
 • 30 regionale social – og sundhedsassistentelever

Staten forventes sommeren 2015 at udmelde en ny dimensionering. Der vil heraf kunne komme en større dimensionering, end der er budgetteret.

Fra studiestart september 2016 træder ny sygeplejerskeuddannelse i kraft. Der forventes ekstra arbejdsopgaver med godkendelse af Brønderslev Kommune som klinisk uddannelsessted samt med implementering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Der vil være ekstra arbejdsopgaver for uddannelseskoordinator.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Prioritering af afdækningskatalog for Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Ældreomsorgsudvalget skal i henhold til tidsplanen for Budget 2016, foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet ultimo maj/juni måned.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. februar 2015, pkt. 9:

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling d. 28. maj 2015

I henhold til budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Beslutning

Udvalget laver en foreløbig prioritering på dette møde. Den endelige prioritering foretages på udvalgets møde den 25. juni 2015.

Prioritet 1

6. Revisitering af sager

7. Ændret tildelingsmodel: Døgntakster pr. borger på plejecentre

8. Stigende egenbetaling til servicepakker på plejecentre

9. Samling af funktioner som følge af forslag til strukturændringer på Ældreområdet

11. Reduktion af vejtid i distrikterne som følge af optimeret ruteplanlægning

Prioritet 2 (ønskes uddybet til mødet 25. juni 2015)

1. Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet

2. Fjernelse af indsatsen ledsagelse

3. Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem

4. Fjernelse af indsatsen ”anden hjælp” og ”fleksibel omsorg og støtte”

10. Reduktion af forebyggende hjemmebesøg

Udenfor prioritering

5. Reduktion af hjælp til rengøring til hver 4. uge.

Bilag

Til toppen


6. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015 - Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der forventes en merudgift på serviceudgifterne indenfor Ældreomsorgsudvalgets område på samlet 2,5 mio. kr.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for Ældreomsorgsudvalgets område fremgår af bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2015, pkt. 7:

Ny opgørelse udleveret på mødet.

Mulighed for at finde besparelser drøftes på næste møde.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 28. maj 2015:

Ældreomsorgsudvalget besluttede på møde den 30. april 2015 at drøfte mulighed for besparelse i 2015 i forlængelse af et forventet underskud i 2015 på 2,211 mio. kr.

Der er i et andet punkt på dagsordenen forelagt 1. udkast til afdækningskatalog for 2016. En række af disse forslag vil kunne iværksættes tidligere, og dermed have en effekt i 2015. Effekten vil afhænge af tidspunktet for en politisk beslutning om iværksættelse af besparelsen.

Følgende forslag i afdækningskataloget for 2016 forventes at kunne have en besparelseseffekt i 2015:

 • Forslag 1: Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet
 • Forslag 2: Fjernelse af indsatsen ledsagelse
 • Forslag 3: Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem
 • Forslag 4: Fjernelse af indsatsen ”anden hjælp” og ”fleksibel omsorg og støtte”
 • Forslag 7: Ændre tildelingsmodel: Døgntakster pr. beboer på plejecentre
 • Forslag 8: Stigende egenbetaling til servicepakker på plejecentre
 • Forslag 10: Reduktion af forebyggende hjemmebesøg
 • Forslag 11: Reduktion af vejtid i distrikterne som følge af optimeret ruteplanlægning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter den videre proces, herunder hvilke afdækningsforslag der ønskes bragt i spil, samt hvornår evt. besparelser skal træde i kraft, og at fagenheden på grundlag heraf udarbejder et samlet besparelsesforslag til forelæggelse på det kommende udvalgsmøde.

Visitationschef Ellen Lykke og Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget peger på følgende forslag i afdækningskataloget, som kan dække merforbruget i budgetopfølgning 1/2015:

7. Ændret tildelingsmodel: Døgntakster pr. beboer på plejececentre (i 2015 effektuering af ændret afregning ved ledige stuer).

9. Samling af funktioner som følge af forslag til strukturændringer på Ældreområdet.

11. Reduktion af vejtid i distrikterne som følge af optimeret ruteplanlægning.

Bilag

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 11. maj 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


8. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om afholdte bestyrelsesmøder i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.

Sagsfremstilling

I forbindelse med start af Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi har der været afholdt bestyrelsesmøder den 25. november 2014, den 21. januar 2015 og den 17. april 2015.

Etableringen af det nye Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi er kommet godt i gang, og bestyrelsesmøderne har været præget af tre hovedtemaer, nemlig formalia, startsituationen og budget.

De første møder har været præget af at få formalia på plads i form af de nødvendige aftaler herunder konstituering af bestyrelsen, forretningsorden og administrationsaftale mellem Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi og Aalborg Kommune.

Startsituationen har været drøftet, idet Brønderslev Kommune er i gang med at harmonisere hjælpemidler til den standard, der er aftalt i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi. Det giver anledning til skrotning af en række hjælpemidler, og her er det væsentligt at finde et rimeligt niveau i en overgangsperiode, således at den samlede økonomi for Brønderslev Kommune i projektet kan overholdes.

Endelig er der behov for justering af budgettet i lyset af indhøstede erfaringer fra de første måneder. Budgettet drøftes også på det kommende bestyrelsesmøde.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Driftsbudget 2016 for kommunale plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

Driftsbudget 2016 for Valdemarsgade, Elmehøj og Rosengården forelægges til godkendelse af Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 26. februar 2015 driftsbudget for 2015 for de tre kommunale plejecentre opført efter lov om almene boliger, Valdemarsgade, Elmehøj og Rosengården.

Der foreligger nu forslag til driftsbudget for 2016 for de tre plejecentre. Der er budgetteret med følgende procentvise huslejestigninger for beboerne:

Valdemarsgade 3,58 %

Rosengården 1,82 %

Elmehøj 0,00 %

Budgetterne er udarbejdet i lyset af regnskab 2014. Her har der været et underskud på Valdemarsgade, mens Rosengården og Elmehøj begge havde overskud.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender driftsbudget 2016 for Valdemarsgade, Rosengården og Elmehøj.

Økonomi

Budgetforslag 2016 udarbejdet af Boligforeningen Lejerbo for henholdsvis Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade vedrører alene boligdelen.

Boligdelens budget er et balancebudget, det vil sige at udgifter og indtægter går i nul.

Ved indarbejdelse af budgetforslagene fra Lejerbo i det kommunale budget, er der en merudgift på 555.000 kr. i 2016.

Udgifter til kommunale servicearealer er budgetteret på politik område 103 Forsikringer, beredskab og bygninger.

Beslutning

Udsat.

Bilag

Til toppen


10. Sundhedspolitisk Dialogforum


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Forelæggelse af referat fra Sundhedspolitisk Dialogforums møde den 27. marts 2015til orientering.

Sagsfremstilling

Sundhedskoordinationsudvalget består af 5 kommunale og 5 regionale medlemmer. Med henblik på at afstemme de kommunale forventninger til Sundhedskoordinationsudvalget og udvalg nedsat herunder er der nedsat et Sundhedspolitisk Dialogforum med følgende sammensætning:

 • De 5 kommunale medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget
 • Formænd og næstformænd for de kommunale Sundhedsudvalg
 • Direktører og chefer med ansvar for sundhedsområdet

Forummet mødes 2 gange årligt.

Sundhedspolitisk Dialogforum holdt møde den 27. marts 2015 med henblik på at afstemme forventninger til såvel Sundhedskoordinationsudvalget som Praksisplanudvalgets forhandling af aftaler på lægeområdet.

Referat inkl. resume af faglige oplæg forelægges til orientering. På mødet blev der givet en opfordring til, at referat fra mødet sættes på dagsordenen i det/de relevante fagudvalg.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning og beslutter, om udvalget fremover ønsker materiale fra Sundhedspolitisk Dialogforum forelagt til orientering.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 6. maj 2015, pkt. 12:

Ole Jespersgaard og Martin Bech deltager i Sundhedspolitisk Dialogforum og vurderer efter hvert møde, hvilke emner der er relevant for Social- og Sundhedsudvalget.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig beslutning i Social- og Sundhedsudvalget, hvor formand og næstformand efter hvert møde bedømmer, hvilke emner der er relevant for udvalget.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Ansøgning om støtte til projekt Klippekortmodel 2015-2016

Brønderslev Kommune har modtaget tilsagn om et tilskud på 553.547 kr. i 2015 og 1.107.091 kr. i 2016.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 28. maj 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer