Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 25. juni 2015
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Status på ny struktur indenfor Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om procesplanen for implementeringen af det vedtagne strukturforslag og ledelsesoptimering for Ældreområdet.

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet den 22. juni 2015.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 10. juni 2015 forslag til ny struktur på Ældreområdet. Den nye struktur på Ældreområdet indebærer, at den nuværende organisering i områder og distrikter overgår til kommunedækkende funktioner.

Godkendelse af den nye struktur får den konsekvens, at følgende organisatoriske ændringer er eller vil blive gennemført inden udgangen af august måned:

 • Terapeuterne i rehabiliteringen på Stenumgård overgår organisatorisk til Træningsafdelingen
 • Demenskoordinatorerne er nu organisatorisk placeret under Visitationen
 • Ældrekonsulenterne er nu organisatorisk placeret under Aktivitetsområdet
 • Uddannelseskoordinatorfunktionen samles på én medarbejder. Uddannelseskoordinatorfunktionen placeres under Sundheds- og Ældrechefen.

3 ud af 4 stillinger er blevet opslået eksternt på grund af betydeligt ændret stillingsindhold. Det er Lederen af Plejecentrene, Leder af Frit Valg samt Leder af Hjemmesygeplejen – der er ansøgningsfrist den 3. august kl.12.00.

I den kommende tid vil der blive arbejdet med følgende elementer:

 • Omplacering af niveau 5 plejecenterlederne
 • Igangsættelse af proces vedrørende samling af ledelse på Hellevadlund og Elmehøj
 • Der etableres en koordinatorstilling som støttefunktion til lederen af Plejecenterområdet.

Den 1. oktober 2015 træder de nye organisatoriske ændringer i kraft indenfor Ældreområdet. Ændringerne er:

 • Hjemmesygeplejen organiseres sådan, at funktionen kommer til at bestå af sygeplejersker i de nuværende distrikter samt af de social- og sundhedsassistenter, som overvejende leverer delegerede sygeplejeydelser i distrikterne
 • Frit Valgs området organiseres sådan, at det kommer til at bestå af de social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter, som er i direkte konkurrence med de private leverandører
 • De tre nye ledere tiltræder deres stillinger (Leder af Plejecentrene, Leder af Frit Valg samt Leder af Hjemmesygeplejen).

I 4. kvartal af 2015 vil Sundheds- og Ældrechefen fordele de administrative ressourcer med det udgangspunkt, at de administrative opgaver løses så lokalt som muligt. Endvidere skal Lederen af Plejecentrene afklare hvor der skal spares en gruppeleder på Margrethelund.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om proces og principper for implementeringen af det nye strukturforslag og ledelsesoptimering til efterretning.

Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Delrapport vedrørende Ældrepuljens projekter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrepuljen har til formål at sikre, at ældre kan fortsætte med det liv, som de ønsker. Det gælder for alle ældre, der er sårbare og udsatte, og har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

Midlerne fra Ældrepuljen skal anvendes, så der sikres mest mulig velfærd for pengene.

Delrapporten for Ældrepuljens projekter fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Der er nu gået knapt 1,5 år siden Ældrepuljens projekter blev igangsat. Brønderslev Kommune har i 2015 fået tildelt 7,3 mio. kr. Det er nu blevet tid til status for 1. halvår 2015. Delrapporten indeholder oplysninger om, hvordan de forskellige projekter har udviklet sig, og hvilke tanker der er omkring projekternes implementering.

Der er på nuværende tidspunkt igangsat fire projekter:

 • Projekt Samvær
 • Weekendaktiviteter for borgere med demens
 • Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit
 • Velfærdsteknologi på Stenumgård

Projekt Inkontinens skal gerne igangsættes efter sommerferien. I øjeblikket udarbejdes der en projektbeskrivelse og en businesscase for projektet.

Der afholdes stadig projektmøder med de nedsatte projektgrupper, og efteråret 2015 vil blive brugt på videns opsamling fra ledelsen, medvirkende medarbejdere, borgere, brugere og pårørende.

Den 31. december 2015 vil der blive indsendt en evalueringsopsamling til Social-, Børne-, og Integrationsministeriet.

Tidsplan for projekterne i 2. halvår 2015:

 • August: Opstart efter sommerferien
 • August - Oktober: Indsamling af materiale til Årsrapport og evalueringsopsamlingen til ministeriet
 • November: Årsrapport udarbejdes og sendes til orientering i Ældrerådet og godkendelse i Ældreomsorgsudvalget
 • December: Evaluering for 2015 udarbejdes og indsendes til ministeriet senest den 31. december 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om Delrapporten for 1. halvår 2015 til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Prioritering af afdækningskatalog for Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Ældreomsorgsudvalget skal i henhold til tidsplanen for Budget 2016, foretage en prioritering af afdækningskataloget på mødet ultimo maj/juni måned.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. februar 2015, pkt. 9:

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 28. maj 2015

I henhold til budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Ældreomsorgsudvalget, 28. maj 2015, pkt. 5:

Udvalget laver en foreløbig prioritering på dette møde. Den endelige prioritering foretages på udvalgets møde den 25. juni 2015.

Prioritet 1

6. Revisitering af sager

7. Ændret tildelingsmodel: Døgntakster pr. borger på plejecentre

8. Stigende egenbetaling til servicepakker på plejecentre

9. Samling af funktioner som følge af forslag til strukturændringer på Ældreområdet

11. Reduktion af vejtid i distrikterne som følge af optimeret ruteplanlægning

Prioritet 2 (ønskes uddybet til mødet 25. juni 2015)

1. Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet

2. Fjernelse af indsatsen ledsagelse

3. Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem

4. Fjernelse af indsatsen ”anden hjælp” og ”fleksibel omsorg og støtte”

10. Reduktion af forebyggende hjemmebesøg

Udenfor prioritering

5. Reduktion af hjælp til rengøring til hver 4. uge.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 25. juni 2015

Ældreomsorgsudvalget bad på sit møde den 28. maj 2015 om yderligere specifikation af forslagene under prioritet 2. Beskrivelserne i afdækningsforslagene er nu uddybet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget genoptager prioriteringsdrøftelsen, herunder overvejer, om der skal ændres i den prioriteringsrækkefølge, som blev lavet på mødet den 28. maj 2015.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget foretager følgende prioritering:

Prioritet 1

1. Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet

2. Fjernelse af indsatsen ledsagelse

3. Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem til 30 min./dag

4. Fjernelse af indsatsen ”anden hjælp” og ”fleksibel omsorg og støtte”

6. Revisitering af sager

7. Ændret tildelingsmodel: Døgntakster pr. borger på plejecentre

8. Stigende egenbetaling til servicepakker på plejecentre

9. Samling af funktioner som følge af forslag til strukturændringer på Ældreområdet

10. Reduktion af forebyggende hjemmebesøg

11. Reduktion af vejtid i distrikterne som følge af optimeret ruteplanlægning

Prioritet 2

3. Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem til 15 min./dag

Udenfor prioritering

5. Reduktion af hjælp til rengøring til hver 4. uge.

Bilag

Til toppen


6. KORA-rapport om benchmarking af ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO

Brønderslev Kommune har været sammenligningskommune i Hjørring Kommunes benchmarkinganalyse af ældreområdet. Rapporten forelægges udvalget til orientering, og rapporten vil blive gennemgået på temamøde i Byrådet den 2. september 2015.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har deltaget som sammenligningskommune i Hjørring Kommunes benchmarkinganalyse af ældreområdet. Rapporten er udarbejdet af KORA, og behandler følgende hovedspørgsmål:

 1. Hvordan ligger Hjørring Kommunes overordnede udgiftsniveau på ældreområdet set i forhold til sammenlignelige kommuner?
 2. I hvilken grad kan eventuelle forskelle i udgiftsniveauer forklares med forskelle i deltagerkommunernes produktivitet henholdsvis serviceniveau?

Fra Brønderslev Kommune har Økonomiafdelingen samt Visitationen deltaget i arbejdet.

Rapporten er medio juni måned præsenteret i Hjørring, og er dermed offentlig. Rapporten fremlægges hermed til udvalgets orientering.

KORA vil på temamøde i Byrådet den 2. september 2015 fremlægge rapporten set fra et Brønderslev-perspektiv.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Orientering om problemer vedrørende hjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆO

På temadag i Byrådet den 27. maj 2015 nævnte leder af Stenumgård problemer med hjælpemidler.

Denne orientering har til hensigt at forklare de omtalte problemer.

Sagsfremstilling

På aflastningspladserne på Stenumgård har der siden 1. januar 2015 været 2 situationer, hvor borgeren har ventet længe, hvilket vil sige 10-12 dage på et hjælpemiddel. Det drejer sig i begge tilfælde om specialhjælpemidler, som ikke var en del af standardlageret. Desuden skulle der bestilles reservedele hjem til de pågældende specialhjælpemidler. I begge situationer har der desuden været tale om borgere, der har været usikre på at bevæge sig rundt i eget hjem uden hjælpemidlet. Vi har derfor været nødsaget til at vente på leverance fra producenten.

Specialhjælpemidler vil tage længere tid at rekvirere. Det vurderes løbende, hvilke hjælpemidler herunder specialhjælpemidler, der altid skal være på lager.

Der er planlagt en drøftelse med Stenumgård om, hvilke hjælpemidler der skal være på stedet. I denne drøftelse indgår overvejelser om placering af hjælpemidler på Stenumgård, der ikke er bevilget til specifikke borgere, men som adresserer nogle generelle problemstillinger på stedet.

Desuden har der ind imellem været problemer med afhentning og levering af hjælpemidler ved midlertidige adresser, som f.eks. aflastningspladser. Der har været situationer, hvor chaufføren har kørt med hjælpemidler til borgerens permanente adresse. Dette er nu løst.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hug Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


8. Orientering om Klippekortmodellen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune er tildelt midler fra puljen "Øget hjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere" (Klippekortmodellen).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger hvordan ordningen tænkes udmøntet, herunder godkendelse af afregning for ydelsen, samt godkendelse af kvalitetsstandarden på området.

Sagen er sendt til orientering i Ældrerådet den 22. juni 2015.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har fået tildelt 553.547 kr. i 2015, og 1.107.091 kr. i 2016 fra Social-, Børne-, og Integrationsministeriet til øget hjælp for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Puljen skal anvendes i overensstemmelse med den indsendte ansøgning. Tildeling af puljen er betinget af, at puljemidlerne bruges ud over de midler, der fremgår af budgettet. Der skal foretages særskilt regnskabsmæssig afregning af de anvendte midler, og opgørelsen skal revisionspåtegnes.

Den tildelte pulje vedrører 2015 og 2016. Fra 2017 vil midlerne overgå til det kommunale bloktilskud.

Klippekortmodellen skal sikre, at de svageste hjemmehjælpsmodtagere får tilbudt en halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen.

Borgerne vil kunne bruge den ekstra hjælp til følgende:

 • Udenfor borgernes hjem - f.eks. ledsagelse
 • Sociale aktiviteter
 • Praktiske opgaver i borgerens hjem.

Det er de udførende hjemmehjælpsleverandører, som i første omgang screener de svageste hjemmehjælpsmodtagere ud fra kriterierne i kvalitetsstandarden. Visitationen foretager den endelige udvælgelse af de borgere, som findes i målgruppen til klippekortet svarende til det antal, som kan rummes i ordningen qua puljetildelingen. Udvælgelsen sker på baggrund af en konkret individuel vurdering af borgeren og dennes behov.

Ordningen træder i kraft den 1. juli 2015.

I den indsendte ansøgning blev der lagt op til, at hjælpen kun skulle tilbydes i hverdagen, men efterfølgende er der fra hjemmeplejeleverandørerne stillet forslag om, at hjælpen også skal tilbydes om aftenen og i weekenden i særlige tilfælde - for eksempel kulturelle arrangementer, gudstjenester mv. Dette imødekommes ved at beregne en pris som er gældende, uanset om hjælpen leveres i dag- eller aftentimerne. Endvidere er der blevet afsat 10.000 kr. til betaling af entrébilletter til plejepersonalet - til hvis en borger gerne vil en tur i teatret, biograf mv. Det har den konsekvens, at der er 118 borgere, som kan få tilbuddet, hvilket er 11 færre end det, som står i ansøgningen.

Ovenstående vil blive indsendt som et tillæg til den oprindelige ansøgning til godkendelse ved ministeriet.

Hjemmehjælpsleverandørerne skal holde regnskab med, at de udvalgte borgere får brugt den ekstra tid samt føre statistik med, hvilke aktiviteter tiden anvendes til. Tiden forbrugt på klippekortmodellen afregnes særskilt udenom Frit Valgs budgettet, da der skal indsendes regnskab for indsatsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om ansøgning og budgetskema til efterretning, samt godkender:

 • ændringsforslaget til ansøgningen
 • at der sendes et tillæg til ansøgningen til ministeriet
 • kvalitetsstandarden for klippekortmodellen.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Timepriser gældende fra den 1. april 2015 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

I henhold til lovgivning skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere ydelserne.

Byrådet anmodes om at godkende de foreslåede timepriser gældende fra 1. april 2015 til 31. december 2015 samt godkende, at taksten fremadrettet beregnes sammen med kommunens øvrige takster.

Sagsfremstilling

I henhold til lovgivning skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere ydelserne.

For at sikre lige konkurrencevilkår skal den kommunale og den private leverandør, der leverer samme ydelser af samme kvalitet, afregnes til samme timepris.

Herudover fremgår det af lovgivningen, at Byrådet skal sikre, at afregningsprisen justeres løbende, når omkostningerne ikke længere stemmer overens med afregningsprisen. Ligeledes at der med passende mellemrum foretages en efterberegning heraf ved en omkostningskalkulation.

Med afsæt i dette foreslås det, at den vedtagne timepris for 2014 fremskrives med Kommunernes Landsforenings aktuelle pris- og lønskøn til 2015-priser således:

Timepris 2014

Timepris 2015

Praktisk hjælp

307

311

Personlig pleje, hverdagstimer

331

355

Personlig pleje, øvrig tid

416

421

Det foreslås desuden, at 2015 taksten er gældende for perioden 1. april 2015 til 31. december 2015. Taksten for 2016 beregnes i forbindelse med de øvrige takster for 2016 og godkendes sammen med det øvrige budget for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender de foreslåede timepriser gældende fra 1. april 2015 til 31. december 2015, samt godkender at taksten fremadrettet beregnes sammen med kommunens øvrige takster.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Merudgiften forventes afholdt indenfor Visitationens budgetramme til praktisk hjælp og personlig pleje, da prisstigningen (1,3 %) ligger indenfor den generelle prisfremskrivning af kommunens samlede budgetter fra 2014 til 2015.

Beslutning

Udsættes med henblik på reberegning i lyset af nyt pris- og lønskøn for 2015, vedtaget i Byrådet den 17. juni 2015.

Til toppen


10. Overordnet arbejdsramme for servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/SS

På baggrund af beslutningen i Ældreomsorgsudvalget den 9. april 2015 om, at private leverandører af hjemmepleje fremadrettet kan varetage rehabilitering, er der udarbejdet en overordnet arbejdsramme for rehabiliteringssamarbejdet i Brønderslev Kommune.

Ældreomsorgsudvalget foreslås at tage den overordnede ramme til efterretning samt træffe beslutning om, at borgere i et rehabiliteringsforløb skal vælge den samme leverandør, hvis borgeren både skal trænes i personlig pleje og praktisk hjælp.

Sagsfremstilling

Den 9. april 2015 godkendte Ældreomsorgsudvalget, at godkendte private leverandører af hjemmepleje fremadrettet skal kunne varetage rehabilitering i samarbejde med Brønderslev Kommunes visitatorer, ergoterapeuter samt ad hoc fagpersoner.

Den overordnede ramme for rehabiliteringssamarbejdet

For at udmønte denne beslutning har der været arbejdet på at udarbejde en overordnet ramme for samarbejdet omkring rehabiliteringsindsatsen.

Tværfaglige teams

Samarbejdet vil foregå i tværfaglige teams. For at skabe mest muligt sammenhæng i forløbene, vil det altid være det samme tværfaglige team, der er tilknyttet den samme hjemmeplejegruppe. De tværfaglige teams vil bestå af:

 • visitator
 • kommunal ergoterapeut
 • hjemmepleje - kommunal eller privat leverandør
 • relevante ad hoc fagpersoner, eksempelvis sygeplejerske, fysioterapeut, kostkonsulent

Det tværfaglige team skal i samarbejde med borgeren definere mål og sørge for at målene opnås gennem udarbejdelse af og opfølgning på konkrete rehabiliteringsplaner.

Koordineringsmøder

Rehabiliteringsforløbene vil blive koordineret på ugentlige møder hos hjemmeplejeleverandøren, hvor det tværfaglige team og planlæggere deltager. Sagerne, der tages op på koordineringsmøderne, vil typisk være rehabiliteringsforløb:

 • der er nyoprettede eller skal afsluttes
 • hvor der er behov for justering af mål eller rehabiliteringsplan

Frit leverandørvalg

For at sikre sammenhæng i forløbene og nedsætte koordineringsbehovet, foreslår fagenheden, at borgere med rehabiliteringspotentiale - både i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp - skal vælge den samme leverandør til at varetage hele rehabiliteringsindsatsen.

Det betyder i praksis, at borgeren skal vælge en ny leverandør, hvis borgeren i begyndelsen af forløbet kun rehabiliteres i forhold til praktisk hjælp, men efterfølgende vurderes til også at kunne rehabiliteres i forhold til at varetage personlig pleje, og leverandøren ikke er godkendt til at varetage rehabilitering på denne del. Dette vil også medvirke til at begrænse antallet af medarbejdere, der kommer i borgerens hjem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget

 • tager orienteringen om den overordnede ramme om rehabiliteringssamarbejdet til efterretning.
 • beslutter, at borgeren skal vælge den samme leverandør til at varetage rehabiliteringen, hvis der er rehabiliteringspotentiale både i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Der vil ske en ændring i arbejdsformen og organisatorisk tilhørsforhold. Det forventes, at den nuværende normering bibeholdes.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Til toppen


11. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 8. juni 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er henholdsvis politisk og administrativt vedtaget for Visitationen.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingstiderne.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 1 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 30. april 2015 stod registrerede som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 19 sager, der ikke er afgjort inden for den angivne tidsfrist. Dette skyldes blandt andet, at Visitationen er i en proces med nedbringelse af ophobede sager, revisiteringer samt procedure-ændringer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 3. juni 2015, pkt. 5:

Til efterretning.

Johannes Trudslev og Martin Bech var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ældrerådet ønsker besøg sammen med Ældreomsorgsudvalget på Afklaringscenteret i Ø. Jølby, Morsø Kommune. Besøget søges planlagt efter efterårsferien.

Til toppen


14. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 26. juni 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer