Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 20. august 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Prioritering af afdækningskatalog for Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2016 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2016.

Fortsat drøftelse af afdækningsforslag.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 21. januar 2015 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2016.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede sparemål for 2016 fastsættes i første omgang til 30 mio. kr. for serviceudgifterne, udover de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktion i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne. Her fastsættes sparekravet til 5 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2015 viser sig budgetskred, således at det samlede resultat for Budget 2015 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2015.

For at sikre et flerårsperspektiv i budgetarbejdet, tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav, samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Udvalgsområder

Service udgifter

Mål for besparelser

i 2016

Størrelse af afdækningskatalog

Helårseffekt

Effekt i 2016

Økonomiudvalget

326.966

7.209

12.644

9.926

Børne- og Skoleudvalget

530.128

11.940

22.542

17.241

Fritids- og Kulturudvalget

54.890

1.014

2.112

1.563

Beskæftigelsesudvalget

98.837

1.540

3.060

2.300

Ældreomsorgsudvalget

283.664

5.579

11.252

8.416

Social- og Sundhedsudvalget

178.540

1.722

3.135

2.429

Miljø- og Teknikudvalget

63.186

1.896

3.159

2.527

I alt

1.536.211

30.900

57.904

44.402

Beskæftigelsesområdet, overførselsudgifter

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v., henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2016”, der er vedlagt som bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Kendes ikke endnu.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 26. februar 2015, pkt. 9:

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til udvalgets behandling den 28. maj 2015

I henhold til budgetproceduren for Budget 2016, skal fagudvalgene på møderne ultimo maj/juni måned foretage en prioritering af, hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget foretager en prioritering af hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Ældreomsorgsudvalget, 28. maj 2015, pkt. 5:

Udvalget laver en foreløbig prioritering på dette møde. Den endelige prioritering foretages på udvalgets møde den 25. juni 2015.

Prioritet 1

6. Revisitering af sager

7. Ændret tildelingsmodel: Døgntakster pr. borger på plejecentre

8. Stigende egenbetaling til servicepakker på plejecentre

9. Samling af funktioner som følge af forslag til strukturændringer på Ældreområdet

11. Reduktion af vejtid i distrikterne som følge af optimeret ruteplanlægning

Prioritet 2 (ønskes uddybet til mødet 25. juni 2015)

1. Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet

2. Fjernelse af indsatsen ledsagelse

3. Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem

4. Fjernelse af indsatsen ”anden hjælp” og ”fleksibel omsorg og støtte”

10. Reduktion af forebyggende hjemmebesøg

Udenfor prioritering

5. Reduktion af hjælp til rengøring til hver 4. uge.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 25. juni 2015

Ældreomsorgsudvalget bad på sit møde den 28. maj 2015 om yderligere specifikation af forslagene under prioritet 2. Beskrivelserne i afdækningsforslagene er nu uddybet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget genoptager prioriteringsdrøftelsen, herunder overvejer, om der skal ændres i den prioriteringsrækkefølge, som blev lavet på mødet den 28. maj 2015.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget, 25. juni 2015, pkt. 5:

Udvalget foretager følgende prioritering:

Prioritet 1

1. Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet

2. Fjernelse af indsatsen ledsagelse

3. Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem til 30 min./dag

4. Fjernelse af indsatsen ”anden hjælp” og ”fleksibel omsorg og støtte”

6. Revisitering af sager

7. Ændret tildelingsmodel: Døgntakster pr. borger på plejecentre

8. Stigende egenbetaling til servicepakker på plejecentre

9. Samling af funktioner som følge af forslag til strukturændringer på Ældreområdet

10. Reduktion af forebyggende hjemmebesøg

11. Reduktion af vejtid i distrikterne som følge af optimeret ruteplanlægning

Prioritet 2

3. Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem til 15 min./dag

Udenfor prioritering

5. Reduktion af hjælp til rengøring til hver 4. uge.

Sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 20. august 2015

I forlængelse af drøftelserne på det seneste møde i udvalget er afdækningsforslag 3a og 3b tilrettet.

Som supplement til de fremsendte afdækningsforslag ønskes udvalgets stillingtagen til, om følgende ønsker skal fremsendes til de politiske forhandlinger om budget 2016:

 1. Der har over en længere periode været arbejdet på at overtage boligerne ved plejecenter Rosengården fra Brønderslev Ældreboligselskab. Godkendelse er opnået næsten alle steder, og der er derfor behov for, at Byrådet afsætter en anlægsbevilling på 1,6 mio.kr. til køb af bygningerne. Der vedlægges notat om sagen.
 2. Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget har truffet en række beslutninger, som indeholder ønsker om ændret lokalefordeling. Der er udarbejdet et forslag til ændret lokalefordeling, som imødekommer disse ønsker, men ændringerne betyder dels nogle mindre budgetmæssige forskydninger mellem de to udvalg, dels en merudgift på 100.000 kr. til Økonomiudvalget, idet behovet for lokaler i Hjallerup Erhvervspark reduceres, og Økonomiudvalgets underskudsgaranti dermed øges tilsvarende. Tilsvarende ønskes frigivet 540.000 kr. til indretning af den tidligere børnehave i Jyllandsgade, Brønderslev, til brug for misbrugsområdet (evt. finansieret af bygningsmæssig vedligeholdelse). Der vedlægges notat om forslag til ændret lokalefordeling.
Beslutning

Udvalget tilslutter sig at afdækningsforslag nr. 11 vedr. reduktion af vejtid udgår og i stedet indgår i sag om indkøb af nyt IT-system til Sundhed og Velfærd.

Udvalget tilslutter sig de fremlagte ønsker om køb af boliger i Jerslev og sikring af mulighed for gennemførelse af lokalerokade.

Udvalget tilslutter sig tilsvarende

 • ønske om to ekstra plejecenter-pladser på Hellevadlund, men ikke Stengårdscentret.
 • ønske om elektroniske nøgler og låse.
Bilag

Til toppen


4. Forslag til udvidelser og reduktioner til basisbudget 2016 – Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagudvalgene skal beslutte, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2016.

Sagsfremstilling

Ifølge principper for udarbejdelse af budget 2016 udarbejder Økonomiafdelingen forslag til udvidelser og reduktioner. Disse behandles i fagudvalgene på møderne i august måned, hvor fagudvalgene skal indstille, hvilke af forslagene, der ønskes indarbejdet til 1. behandling i budgettet.

For at give et overblik over de ændringer, der foreslås indarbejdet, udarbejdes et skema for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Skemaet viser, hvilke ændringer der foreslås indarbejdet under hvert politikområde.

Skemaet er opbygget således, at øverste del består af rent budgettekniske tilretninger (pris og løn fremskrivning, sum over de omplaceringer, der er foretaget mellem politikområderne (udgiftsneutrale samlet set), ændringer som konsekvens af beslutninger i forbindelse med budget 2015, samt for evt. byrådsbeslutninger i første halvår af 2015 med økonomiske konsekvenser for 2016).

Herefter er opstillet forslag til udvidelser og reduktioner. Det er disse forslag, udvalget skal behandle. Hvert af forslagene er beskrevet selvstændigt.

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 26. august 2015, inden budgetforslaget sendes til første behandling.

For Ældreomsorgsudvalget er summen af ændringsforslag pr. politik område i 2016:

601

8.378

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvilke forslag til udvidelser og reduktioner, der ønskes indarbejdet i basis budget 2016.

Beslutning

De fremlagte forslag til udvidelser og reduktioner indstilles indarbejdet i budget 2016.

Bilag

Til toppen


5. Budgetopfølgning 2 - Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2. pr. 30. juni 2015, der ud over skøn over udviklingen i budget 2015 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse af 26. februar 2011, skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige korrektioner i budget 2016 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter indenfor fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser indenfor udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om klager vedrørende reducering i rengøring til hjemmeboende


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I forbindelse med budget 2015 blev der truffet beslutning om at reducere hjælpen til rengøring hos hjemmeboende til hver 3. uge, hvorfor der er foretaget revurdering af samtlige ca. 730 modtagere af rengøring.

Ældreomsorgsudvalget orienteres om klagerne, som revurderingerne har afstedkommet.

Sagsfremstilling

I budget 2015 blev det vedtaget at reducere hjælpen til rengøring hos hjemmeboende fra hver 2. til hver 3. uge, hvorfor Visitationen i perioden 1. december 2014 til 1. marts 2015 revurderede samtlige ca. 730 modtagere af rengøring. Størstedelen af disse blev revurderet administrativt ud fra foreliggende journal- og lægeoplysninger. I alle sager er der udarbejdet skriftlig afgørelse med klagevejledning.

Pr. 16. juli 2015 er der i alt 26 borgere svarende til 3,6 pct. af de samlede revurderinger, som har klaget over reduceringen på rengøring (bilag 1), hvoraf:

19 klager er videresendt til afgørelse ved Ankestyrelsen og er afgjort som følger:

 • 7 er hjemvist til fornyet behandling, idet Ankestyrelsen finder, at kommunen ikke har truffet individuelt begrundede afgørelser. Visitationen har efterfølgende revurderet disse efter Ankestyrelsens anvisning og fastholdt de 4 af afgørelserne, hvor en er mors, en anden er kommet på plejehjem, en tredje ønsker ikke revurdering og en fjerde afventer besøg, idet datteren skal deltage og ikke har kunnet endnu.
 • 4 sager hvor borgerne har fået medhold, hvorfor borgerne fortsat skal have rengøring hver 2. uge, indtil sagerne igen revurderes individuelt. Dette arbejde pågår aktuelt.
 • 5 sager hvor kommunen har fået medhold, hvorfor borgerne skal have rengøring hver 3. uge.
 • 2 sager, som Ankestyrelsen har afvist, da borgerne har klaget for sent iforhold til de 4 ugers klagefrist.
 • 1 enkelt sag hvor borgeren har frafaldet klagen.

13 af ovenstående sager er afsluttet.

De øvrige 7 klager, der ikke har været sendt til Ankestyrelsen, er afsluttet af følgende årsager:

 • 3 borgere har frafaldet klagerne.
 • 2 borgere er tilbudt anden hjælp.
 • 1 borger har fået medhold.
 • 1 er kommet på plejehjem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Timepriser gældende fra den 1. april 2015 vedrørende praktisk hjælp og personlig pleje


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

I henhold til lovgivning skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere ydelserne.

Byrådet anmodes om at godkende de foreslåede timepriser gældende fra 1. april 2015 til 31. december 2015 samt godkende, at taksten fremadrettet beregnes sammen med kommunens øvrige takster.

Sagsfremstilling

I henhold til lovgivning skal timeprisen fastsættes på baggrund af de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som den kommunale leverandør har ved at producere ydelserne.

For at sikre lige konkurrencevilkår skal den kommunale og den private leverandør, der leverer samme ydelser af samme kvalitet, afregnes til samme timepris.

Herudover fremgår det af lovgivningen, at Byrådet skal sikre, at afregningsprisen justeres løbende, når omkostningerne ikke længere stemmer overens med afregningsprisen. Ligeledes at der med passende mellemrum foretages en efterberegning heraf ved en omkostningskalkulation.

Med afsæt i dette foreslås det, at den vedtagne timepris for 2014 fremskrives med Kommunernes Landsforenings aktuelle pris- og lønskøn til 2015-priser således:

Timepris 2014

Timepris 2015

Praktisk hjælp

307

309

Personlig pleje, hverdagstimer

331

333

Personlig pleje, øvrig tid

416

419

Prisstigningen er korrigeret i forhold til KL´s nye løn- og prisskøn for 2015, jfr. sag godkendt i Byrådet den 17. juni 2015.

Det foreslås desuden, at 2015 taksten er gældende for perioden 1. april 2015 til 31. december 2015. Taksten for 2016 beregnes i forbindelse med de øvrige takster for 2016 og godkendes sammen med det øvrige budget for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender de foreslåede timepriser gældende fra 1. april 2015 til 31. december 2015, samt godkender at taksten fremadrettet beregnes sammen med kommunens øvrige takster.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Merudgiften forventes afholdt indenfor Visitationens budgetramme til praktisk hjælp og personlig pleje, da prisstigningen (0,68 %) ligger indenfor den generelle prisfremskrivning af kommunens samlede budgetter fra 2014 til 2015.

Indstilling

Ældrerådet, 22. juni 2015, pkt. 8

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Til toppen


8. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 5. august 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Aflysning af udbud


Resume

Sagsforløb: ÆO

NOPII-samarbejdet gik i foråret 2015 i udbud med henblik på indkøb af innovative totalløsninger til medicindosering til borgere i eget hjem. Der indkom 2 konditionsmæssige tilbud. Ingen af de indkomne tilbud rummede den totalløsning og dermed den nytænkning på medicinområdet, som man i NOPII-samarbejdet havde turdet håbe på. På den baggrund har projektets styregruppe besluttet, at udbuddet aflyses og eventuelt genoptages, når markedet er klart.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om, at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

NOPII samarbejdet (Nordjysk Platform for Innovative Indkøb, bestående af Aalborg, Vesthimmerland, Hjørring, Rebild, Thisted, Jammerbugt og Brønderslev kommuner) har i det forløbne år taget udgangspunkt i, at mange borgere i Danmark hvert år indlægges på grund af forgiftninger og faldulykker som følge af forkert brug af medicin, samt at borgere, der lider af gigt eller Parkinsons sygdom, ofte har svært ved at åbne medicinpakkerne. På baggrund her af har udgangspunktet været via udbud at efterspørge en totalløsning, som ikke eksisterer på markedet i dag, og som følger markedsudviklingen i hele kontraktperioden.

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 8. februar 2015 Brønderslev Kommunes deltagelse i NOPII-udbuddet samt det tilhørende udbudsmateriale med henblik på at gennemføre innovative løsninger på medicinområdet, der kunne:

 • give borgere i eget hjem øget livskvalitet som følge af øget tryghed og overblik vedrørende dosering, fysisk greb om pillerne, kognitivt styr på pillerne og kompetence til korrekt ophældning og indtagelse af medicin.
 • reducere omkostningerne vedrørende dosering, påmindelse og givning af medicin.

Tilbudsfristen for udbuddet var 28. maj 2015. Der indkom 2 konditionsmæssige tilbud og blev vist interesse fra 9 relevante leverandører og 3 apoteker. De indkomne tilbud findes allerede på markedet i dag, og prisen ligger på et niveau, hvor de enkelte kommuner har mulighed for at indkøbe produkterne uden at gå i udbud. Ingen af de indkomne tilbud rummede den totalløsning og dermed den nytænkning på medicinområdet, som man i NOPII-samarbejdet havde turdet håbe på. På den baggrund besluttede projektets styregruppe, at udbuddet aflyses og eventuelt genoptages, når markedet er klart.

Projektgruppen igangsætter en proces, der skal anskueliggøre, hvorfor det ønskede formål ikke opfyldes, samt hvordan udbuddet fremadrettet kan gennemføres på en hensigtsmæssig måde igennem:

 • Dialog med de leverandører, der bød ind på opgaven.
 • Dialog med de kendte leverandører, der ikke bød ind på opgaven.
 • Dialog med andre projekter med henblik på udviklingsstatus.
 • Genoptagelse af udbuddet, når markedet er klart.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, atÆldreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Økonomi

NOPII-projektets samlede budget udgør 367.000 kr. og fordeles forholdsmæssigt mellem de deltagende kommuner på baggrund af indbyggerantal. 1. juni 2015 er 50 % af budgettet brugt, hvilket betyder, at Brønderslev Kommunes samlede udgift til deltagelse i projektet indtil 1. juni 2015 udgør 14.000 kr. Brønderslev Kommune er samlet set forpligtet til at afholde udgifter for 28.000 kr. til projektet i hele projektperioden.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


10. Driftsbudget 2016 for kommunale plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

Driftsbudget 2016 for Valdemarsgade, Elmehøj og Rosengården forelægges til godkendelse af Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 26. februar 2015 driftsbudget for 2015 for de tre kommunale plejecentre opført efter lov om almene boliger, Valdemarsgade, Elmehøj og Rosengården.

Der foreligger nu forslag til driftsbudget for 2016 for de tre plejecentre. Der er budgetteret med følgende procentvise huslejestigninger for beboerne:

Valdemarsgade 3,58 %

Rosengården 2,37 %

Elmehøj 2,37 %

Budgetterne er udarbejdet i lyset af regnskab 2014. Her har der været et underskud på Valdemarsgade, mens Rosengården og Elmehøj begge havde overskud. Over/underskud indarbejdes i budgetterne for årene 2016-2018.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender driftsbudget 2016 for Valdemarsgade, Rosengården og Elmehøj.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Beslutning

Budgetterne for de tre plejecentre godkendt med den stigningstakt, som fremgår af sagsfremstillingen. Bilag indeholdende de korrekte stigningstakster lægges på sagen sammen med referatet.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Sagsbehandlingstider på biler

Arne M. Jensen har stillet spørgsmål vedr. sagsbehandlingstider mv. på bilsager. Der er udarbejdet skriftligt svar til Arne M. Jensen

Beslutning

Klippekortordning. Udvalget fik en kort orientering om projektets start. Der ønskes en orienteringssag på det kommende møde.

Udvalgsbesøg på Morsø Afklaringscenter den 17. november 2015.

20 års jubilæum på Grønningen den 14. september 2015.

Stormøde den 16. september 2015 arrangeret af Ældrerådet i Bien, Brønderslev.

Bilag

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen

Opdateret 20. august 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer