Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 24. september 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Orientering om analyse af hjemmesygeplejen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en analyse af Hjemmesygeplejen.

Hovedkonklusionerne og anbefalinger sendes til orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Hjemmesygeplejen er indtil 30. september 2015 delt i Distrikt Øst og Distrikt Vest. Pr. 1. oktober 2015 ændres strukturen sådan, at sygeplejerskerne samles i en kommunedækkende enhed under én leder. Der er i alt ansat sygeplejersker svarende til 36 fuldtidsstillinger.

Hjemmesygeplejen er i henhold til Sundhedsloven § 138 forpligtet til at yde vederlagsfri hjemmesygepleje efter lægehenvisning til personer med ophold i kommunen.

Hjemmesygeplejen kan leveres af sygeplejersker eller en social- og sundhedsassistent gennem delegerede opgaver, og opgaverne kan udføres enten i patientens hjem eller i sygeplejeklinikker.

Hovedkonklusioner

Sygeplejerskernes brugerrelaterede tid, som er den tid, der bruges på borgerrelaterede opgaver, er i gennemsnit 67,9 %, hvilket er højt.

Brønderslev Kommune har siden august 2013 haft sygeplejeklinikker, og andelen af opgaver, der udføres i sygeplejeklinikkerne er 18,7 % af den samlede mængde opgaver. Dette tal ligger på linje med de omkringliggende kommuner.

De indsatser, der fylder mest, er sårpleje, medicinhåndtering, specielt medicindosering. Desuden er hjælp til at huske medicin og få støttestrømper af og på en opgave, der ofte delegeres til både social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere.

KORA rapport

KORA har i 2015 lavet en benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune, hvor Brønderslev Kommune indgik. Rapporten viste, at Brønderslev Kommunes udgift pr. 65+ årig er 455 kr. højere pr. år end Hjørring Kommunes og 729 kr. højere pr. 80+ årige.

En sammenligning af indsatskatalogerne i de 2 kommuner imellem har dog ikke vist betydelige forskelle. Derimod har analysen internt i Brønderslev Kommune påvist en forskel de 2 distrikter imellem på, hvordan visitationerne tilpasses og opgaverne planlægges.

Anbefalinger

På baggrund af analysen er der udarbejdet en række anbefalinger:

 • Gennemgang af alle sygeplejefaglige visiteringer med henblik på at ensrette visiteringerne og at afslutte opgaverne. Dette arbejde er sat i gang.
 • Alle delegerede opgaver revisiteres. Dette arbejde er sat i gang.
 • Fokus på velfærdsteknologiske hjælpemidler, der kan erstatte besøg. Dette arbejde er sat i gang.
 • Øget fokus på henvisning til sygeplejeklinikkerne. Dette arbejde er sat i gang.
 • Medicindoseringer - der gøres en indsats for at få flere patienter på dosisdispenseret medicin. Det skal understreges, at hjemmesygeplejen ifølge lovgivningen stadig har opgaver hos patienten vedrørende medicinen, selvom det er dosisdispenseret. Dette arbejde er sat i gang.
 • I forbindelse med ny struktur på Ældreområdet med søjleinddelt Hjemmesygepleje og Frit Valgs område er det nødvendigt, at der laves en afregningsmodel i forhold til de delegerede opgaver. Dette arbejde er sat i gang.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


4. Status vedrørende Ældrepuljens projekter


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har fået udarbejdet en status vedrørende projekter, som er finansieret af Ældrepuljen.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage orienteringen om status vedrørende Ældrepuljens projekter til efterretning.

Sagsfremstilling

Formål med Ældrepuljens projekter

Projekterne under Ældrepuljen har til formål at sikre, at ældre i Brønderslev Kommune kan fortsætte med det liv, som de ønsker. Det gælder både for de ældre, der er sårbare og udsatte, og har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet indsats kan støttes til at klare sig selv.

Midlerne fra Ældrepuljen skal anvendes, så der sikres mest mulig velfærd for pengene.

Brønderslev Kommune har i 2015 fået bevilget 7,3 mio. kr. til projekterne.

Det er blevet besluttet fra Regeringens og Kommunernes Landsforenings side, at midlerne fra 2016 skal overgå til det kommunale bloktilskud.

Status for Ældrepuljens projekter

Ældrepuljens projekter blev igangsat i foråret 2014. Der er blevet igangsat 4 projekter under Ældrepuljen, og et femte projekt - Projekt Inkontinens vil blive startet op i efteråret 2015.

De fem projekter er:

 • Projekt Samvær (hører til under Aktivitetsområdet)
 • Weekendaktiviteter for borgere med demens (hører til ved Dagtilbuddet for demente under Aktivitetsområdet)
 • Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit (hører til på Plejecentret Valdemarsgade og Plejecentret Margrethelund)
 • Velfærdsteknologi på Stenumgaard (hører til på Plejecentret Stenumgaard)
 • Projekt Inkontinens (kommer til at finde sted på et udvalgt plejecenter i kommunen)

Alle projekterne - undtagen Projekt Inkontinens har kørt siden foråret 2014. Projekt Inkontinens sættes i gang i løbet af efteråret 2015. Statusrapporten indeholder en konkret beskrivelse af de enkelte projekter, aktiviteterne under de enkelte projekter, udbytte som hvert projekt har tilført Brønderslev Kommune, projekternes resultater, og projektlederens rolle.

Der afholdes løbende projektmøder med de nedsatte projektgrupper, og der bliver brugt ressourcer på vidensopsamling og erfaringsudveksling mellem de forskellige områder indenfor Ældreområdet.

Den 31. december 2015 skal der indsendes en evalueringsrapport til ministeriet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om status vedrørende Ældrepuljens projekter til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. juli 2015 til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmøde den 2. juli 2015. Regnskab for 2014 og revisionsprotokol blev endelig godkendt og underskrevet. Budgetopfølgning 2015 blev drøftet. Der er i første halvår balance i udgifter og indtægter. Ligeledes blev budget 2016 drøftet. Det er pt. usikkert, hvad den kommende budgetaftale i regionen får af betydning. Brønderslev Kommune forventer ikke ændring i efterspørgslen i 2016.

Nordjysk Mad I/S er med i et Økologiprojekt, gående ud på at opnå det økologiske bronzemærke. Bronzemærket svarer til 30 % økologi opgjort enten i kg. eller kr. Der er ikke sanktioner, hvis målet ikke nås.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Status vedrørende klippekortordningen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har iværksat Klippekortordningen, som er en ordning, der tilbyder en halv times ekstra hjemmehjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunen. Ordningen trådte i kraft den 1. juli 2015. Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en status på, hvordan ordningen er blevet modtaget af de medvirkende borgere.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende status vedrørende klippekortordningen.

Sagsfremstilling

Formål for Klippekortordningen

Klippekortordningens formål er at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. De får tilbudt en ekstra halv times hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til.

I 2015 har Brønderslev Kommune fået bevilget 553.547 kr. til ordningen, og 1.107.091 kr. i 2016.

118 borgere vil på 1 år kunne tilbydes ordningen. Borgerne kan max spare 3 timer sammen over 6 uger. Det er Visitationen, som visiterer borgerne til klippekortordningen.

Samlet set er 99 borgere blevet tilkoblet ordningen siden den 1. juli 2015. Dette fordeler sig på 72 borgere med kommunale leverandører og 27 med private leverandører. Der er fortsat plads til 19 borgere i ordningen. Der arbejdes aktuelt fra Visitationens side på at finde disse.

Status for ordningen

Borgerne har valgt at benytte sig af følgende former for hjælp:

a) Praktisk støtte i hjemmet (36 % af de medvirkende borgere har valgt denne form for ekstra hjælp)

 • Ekstra rengøring
 • Afrimning af fryser
 • Rengøring af køkken og køkkenskabe
 • Sortering af tøj
 • Hjælp til vasketøj

b) Ledsagelse udenfor hjemmet (28 % af de medvirkende borgere har valgt denne form for ekstra hjælp)

 • Indkøb af tøj
 • Ledsagelse til et familiebesøg
 • Ledsagelse til en ugentlig køretur

c) Sociale aktiviteter (36 % af de medvirkende borgere har valgt denne form for ekstra hjælp)

 • Får en snak over en kop kaffe sammen med deres hjemmehjælpere
 • Får læst breve op
 • Udfylde skemaer til sygehus
 • Bestille transport

Borgerne laver selv aftaler med deres hjemmehjælper om, hvilken form for hjælp der ønskes, og hvornår den skal leveres og i hvor lang tid. Borgerne udtrykker tilfredshed med at kunne få hjælp til opgaver, som de har brug for støtte til, men ikke kan blive bevilget hjælp til. Specielt er borgerne glade for, at det er deres faste hjemmehjælper, som kommer hos dem. Der udtrykkes især glæde og tilfredshed med at kunne få hjælp til gåture og socialt samvær.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om status vedrørende Klippekortordningen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og afdelingsleder Line Hessellund deltager under dette punkt.

Personale

Planlæggerne registrerer, hvad tiden bruges til, hvornår borgerne ønsker, at den tildelte tid leveres, og hvor meget der er brugt af klippekortet.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


7. Godkendelse af serviceniveau og kvalitetsstandard for SEL § 83a


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I forbindelse med omlægningen af rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune er der udarbejdet et udkast til kvalitetsstandard for SEL § 83a – Rehabilitering.

Ældreomsorgsudvalget foreslås at godkende serviceniveau, herunder pakker, udlevering af småhjælpemidler, når dette har et rehabiliterende sigte samt kvalitetsstandarden.

Sagsfremstilling

I forbindelse med omlægning af rehabiliteringsindsatsen i Brønderslev Kommune, der blev godkendt i Ældreomsorgsudvalget den 26. februar 2015, er der nu udarbejdet et udkast til serviceniveau, herunder pakker, udlevering af småhjælpemidler, når dette har et rehabiliterende sigte samt kvalitetsstandard for SEL § 83a – Rehabilitering (jf. bilag 1).

Serviceniveau

Et rehabiliteringsforløb vil have en maksimal varighed på 12 uger. Varigheden kan dog undtagelsesvist forlænges, hvor der er særligt behov.

Rehabiliteringsindsatsen vil blive bevilget i pakker. Via FRI er der indtil nu givet bevillinger og gjort erfaringer, som ligger til grund for pakkestørrelserne. Samtidig er der hentet inspiration fra pakkerne for SEL § 83 samt andre kommuner. Der er udarbejdet pakker for henholdsvis hjemmeplejen, ergo- og fysioterapeuter. Disse bevilges af Visitationen jf. BUM-organiseringen (jf. bilag 2). Sygeplejen og andre ad-hocfagligheder er rammestyret, hvorfor der ikke er udarbejdet pakker for disse.

Rehabiliteringstræning med borgeren vil foregå i tidsrummet 07.00-17.00 på hverdage og ved behov i aftentimerne.

Hjælpen fra hjemmeplejen skal leveres med et rehabiliterende sigte. Det vil sige, at hjemmeplejen – i samarbejde med borgeren – løser opgaverne, eventuelt hvor ergoterapeuten har givet instrukser til, hvordan opgaven skal udføres. Formålet er at gøre borgeren så selvhjulpen som muligt. Hjælpen kan gives hele døgnet.

De angivne tider i pakkerne kan have en udsvingsmargin på +/- 25 % på det afsatte antal minutter. Bevillingen vil altid være forankret i en individuel og konkret vurdering. Det betyder i praksis, at alt efter borgerens behov, kan denne eksempelvis bevilges en pakke dagligt gennem hele forløbet, et par gange om ugen eller dagligt i en kortere periode, hvorefter bevillingen ændres til et par gange ugentlig eller helt bortfalder.

Hjemmeplejepakker

Pakkerne er opdelt på henholdsvis praktisk hjælp og personlig pleje, hvor borgeren kan modtage rehabilitering på forskellige ydelser indenfor de to områder.

Dagpakker

Aftenpakker

Øvrige pakker*

Rehab A - 30 minutter

Rehab D - 15 minutter

Rehab-Ekstra - max. 30 minutter

Rehab B - 60 minutter

Rehab E - 30 minutter

Rehab-Træning - 15 minutter

Rehab C - 90 minutter

*Øvrige pakker bruges i en kortere periode, når borgeren har meget komplekse behov eller for at sikre, at borgeren laver de øvelser, der er iværksat ved ergo- eller fysioterapeuten.

Ergo- og fysioterapeutpakker

Borgere, der vurderes at have behov for ergo- eller fysioterapeutisk indsats, begynder forløbet med en opstartspakke, hvor terapeuten udreder borgerens behov. På baggrund af udredningen bevilges borgeren en af de øvrige pakker. Indsatsen gives enten som et kort intensivt terapeutisk træningsforløb eller i et samarbejde med hjemmeplejen, hvor terapeuten fungerer som konsulent og bistår med vejledning og/eller instruktion. Hjemmeplejen skal – over tid – kunne varetage opgaven.

Opstartspakke

Ergoterapeutiske træningspakker

Ergo-Start - 75 minutter (engangsydelse)

Ergo-A - 40 minutter

Ergo-B - 60 minutter

Ergo-C - 90 minutter

Opstartspakke

Fysioterapeutiske træningspakker

Fys-Start - 45 minutter (engangsydelse)

Fys-Hjælp - 60 minutter

Fys-A - 45 minutter

Fys-B - 75 minutter

Er borgeren i stand til at træne på hold i Træningsafdelingen, skal vedkommende det.

Engangshjælpemidler

Den 1. marts 2012 besluttede Ældreomsorgsudvalget, at småhjælpemidler skulle bevilges efter SEL § 113 og ikke efter SEL § 112, som det tidligere havde været tilfældet. Den ændrede praksis betød, at borgeren selv skulle anskaffe og afholde omkostningerne, når småhjælpemidlet havde en værdi under eller svarende til 500 kr.

Imidlertid har det via de Fælles Rehabiliterende Indsatser vist sig, at mange borgere ikke evner selv at anskaffe de hjælpemidler, som kan gøre dem selvhjulpne. Konsekvensen er, at borgerne har behov for hjemmehjælp til de opgaver, som de ellers selv ville kunne klare med et hjælpemiddel.

Det er derfor hensigtsmæssigt, at borgere, der er i et rehabiliteringsforløb efter SEL § 83a kan bevilges mindre engangshjælpemidler, hvis hjælpemidlet kan gøre dem selvhjulpne og dermed reducere eller eliminere behovet for hjemmehjælp.

Opfølgning

Der vil være økonomisk og faglig bevågenhed på området, hvorfor der foretages genberegninger efter 6 måneders drift. Dette med henblik på en eventuel tilpasning af de faglige indsatser set i forhold til det økonomiske råderum.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender den udarbejdede kvalitetsstandard samt serviceniveau for SEL § 83a, herunder pakker samt udlevering af småhjælpemidler, når dette har et rehabiliterende sigte.

Afdelingsleder Line Hessellund deltager under dette punkt.

Personale

Social- og sundhedshjælpere og –assistenter skal være villige til at indgå aktivt i et tværfagligt samarbejde omkring borgeren. Samtidig skal de være villige og kompetente i forhold til at arbejde rehabiliterende. Det betyder, at de skal medvirke til at sikre udviklingen hos borgeren, så behovet for kompenserende hjælp nedsættes eller ikke længere er til stede.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for Visitationen.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk besluttet. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingstiderne.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilaget findes en oversigt over de ansøgninger, der den 31. juli 2015 stod registreret som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 16 sager, der ikke er afgjort inden for den angivne tidsfrist. Af disse sager er 9 sager under sagsbehandling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Afdelingsleder Line Hessellund deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmøde den 12. juni 2015 til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmødet den 12. juni 2015. Referatet er vedlagt. De væsentligste punkter var følgende:

 • Status for økonomi. Selskabets indtægter er større end forventet. Denne udvikling undersøges nærmere, herunder om beregningsgrundlaget for den øgede indtægt er korrekt.
 • Der har været henvendelse fra en kommune, som muligvis er interesseret i at indtræde i selskabet. Bestyrelsen er positiv overfor forslaget, og vil - hvis der fremsendes en anmodning fra den pågældende kommune - vurdere behov for evt. justeringer af det nuværende aftalegrundlag, således at selskabet hensigtsmæssigt kan omfatte flere kommuner end de nuværende tre.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. september 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Mødekalender for 2016


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet har den 16. september 2015 godkendt mødekalender for 2016.

Fremsendes til drøftelse og endelig godkendelse af Ældreomsorgsudvalgets mødeplan for 2016.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Ældreomsorgsudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslag til mødeplan for Ældreomsorgsudvalget for 2016.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Med henblik på at opnå en besparelse i 2015, jf. budgetopfølgning 2/15, opfordrer udvalget fagenheden til at forberede en igangsættelse af arbejdet med de besparelsesforslag, der indgår i budgetaftalen for 2016, således at udmøntningen heraf kan påbegyndes umiddelbart efter budget 2016 er vedtaget.

Udvalget opfordrer fagenheden til at komme med forslag til udmøntning af ældremilliarden for 2016. Forslaget forelægges på møde i januar 2016.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


13. Lukket punkt:


Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 24. september 2015
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer