Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 29. oktober 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Behandlingen af tillægsdagsordenen godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelsesmateriale for leverandører af personlig hjælp og pleje og kortere rehabiliteringsforløb efter servicelovens §§ 83 og 83 a


Resume

Sagsforløb: ÆO

Brønderslev Kommune har i forbindelse med det lovbestemte krav om, at der skal kunne tilbydes borgere et leverandørvalg ved tildeling af praktisk hjælp og/eller personlig pleje, valgt at anvende en godkendelsesmodel. I forbindelse med at der er kommet en tilføjelse til loven i form af servicelovens § 83 a, og at det eksisterende godkendelsesmateriale skal opdateres, bedes Ældreomsorgsudvalget godkende kontraktmaterialet samt tage stilling til, i hvilket omfang der skal ske sikkerhedsstillelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune skal ifølge servicelovens § 83 tilbyde personlig hjælp og pleje samt hjælp og støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet til personer, som på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. I 2015 trådte servicelovens § 83 a i kraft, hvoraf det af stk. 1 fremgår, at:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde et korterevarende og tidsafgrænset rehabiliteringsforløb til personer med nedsat funktionsevne, hvis rehabiliteringsforløbet vurderes at kunne forbedre personens funktionsevne og dermed nedsætte behovet for hjælp efter § 83, stk. 1. Vurderingen skal være individuel og konkret og tage udgangspunkt i modtagerens ressourcer og behov".

Den 26. februar og 4. marts 2015 godkendte Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget kommissoriet og tidsplanen for arbejdet med implementering af servicelovens § 83 a.

Den 9. april 2015 besluttede Ældreomsorgsudvalget, at private leverandører af hjemmepleje fremadrettet kan varetage rehabilitering og tog den 24. juni 2015 den overordnede arbejdsramme for rehabiliteringssamarbejdet i Brønderslev Kommune til efterretning. Samtidig traf udvalget beslutning om, at borgere i et rehabiliteringsforløb skal vælge den samme leverandør, hvis borgeren både skal trænes i personlig pleje og praktisk hjælp.

På denne baggrund vurderes det at være hensigtsmæssigt at udarbejde et nyt og samlet godkendelsesmateriale for leverandører af ydelser efter servicelovens §§ 83 og 83 a. Som bilag til godkendelsesmaterialet ligger de til enhver tid politisk vedtagne kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 83 og 83 a.

Såfremt leverandøren i kontraktperioden opnår aftale med et antal borgere svarende til 2,5 % af de samlede visiterede timer eller derover, skal leverandøren stille en uigenkaldelig anfordringsgaranti svarende til 5 pct. af leverandørens forventede årlige omsætning (ekskl. moms). Leverandøren bliver underrettet af Brønderslev Kommune, når dette indtræffer.

I forhold til det daglige arbejde med servicelovens § 83 a er der udarbejdet en håndbog, som dels rummer administrationens fortolkning af loven, dels sætter rammerne for samarbejdet mellem de forskellige aktører, der kan komme til at samarbejde i sager, hvor en borger bevilges en rehabiliterende indsats efter servicelovens § 83 a.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender:

 • Kontrakt for servicelovens §§ 83 og 83a
 • Godkendelsesblanket for leverandører efter servicelovens §§ 83 og 83 a
 • Principper for sikkerhedsstillelse

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt og medbringer ”Håndbog for servicelovens § 83 a” til udvalgets orientering.

Personale

Social- og sundhedshjælpere og – assistenter skal være villige til at indgå i et tværfagligt samarbejde omkring borgeren. Samtidig skal de være villige til og kompetente i forhold til at arbejde rehabiliterende. Det betyder, at de skal medvirke til at sikre udviklingen hos borgeren, så behovet for kompenserende hjælp nedsættes eller ikke længere er til stede.

Beslutning

Fagenhedens forslag vedrørende kontrakt godkendt med tilføjelse af, at brug af vikarer kun kan ske undtagelsesvist.

Fagenhedens forslag til godkendelsesblanket godkendt med tilføjelse af, dels at det senest aflagte regnskab medsendes som dokumentation, dels de forelagte tilføjelser på mødet.

Principper for sikkerhedsstillelse godkendt med tilføjelse af, at størrelsen af garantisummene første gang opgøres 3 måneder efter firmaet starter som leverandør, og dernæst justeres garantisummen årligt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmøde i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi den 11. september 2015 til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmødet den 11. september 2015. De væsentligste punkter var følgende:

 • Status for økonomi. Der har de første 7 mdr. været et mindreforbrug og indtægterne er større end forventet. Der skal kigges på budget 2016 igen. Rationaliseringsgevinsten til Aalborg Kommune udbetales i indeværende år, hvis der er mulighed for det.
 • Ændring af tidsbestillingsfrist. Pt. er fristen kl. 09.30. Aalborg Kommune ønsker fristen forlænget til kl. 12.00 eller 15.00 på grund af udvidet udskrivning. Der udarbejdes notat som beskriver konsekvenserne og forventede udgifter i forbindelse med udvidelse af bestillingsfristen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. oktober 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Fremsendes til orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 26. oktober 2015, pkt. 4:

Ældrerådet ser med bekymring på ventelisten.

Taget til efterretning.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Beslutning

Udvalget ønsker åbnet 2 pladser på Hellevadlund snarest, hvis der er borgere på ventelisten, som er interesseret og hvor løsningen kan være udgiftsneutral.

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Budgetopfølgning 3 - 2015


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2015. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Budgetopfølgningen bliver drøftet i Forretningsledelsen den 27. oktober 2015.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budget 2016, aftalepunkter og status


Resume

Sagsforløb: ÆO

På baggrund af budgetaftalen for 2016 har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet, hvilke opgaver og initiativer, der skal tages som en konsekvens af aftalen.

Det ønskes i forlængelse heraf, at fagudvalget drøfter og prioriterer opgaverne på eget område.

Sagsfremstilling

På baggrund af vedlagte oversigt har Økonomiudvalget og Forretningsledelsen drøftet hvilke opgaver og initiativer, der er en konsekvens af budgetaftalen for 2016.

Oversigten viser den foreløbige status på udmøntningen af aftalen, og Økonomiudvalget har besluttet, at oversigten skal behandles i de respektive fagudvalg med henblik på

 • at få et overblik over opgaverne i eget område
 • at prioritere indsatserne på fagudvalgets område

Der ønskes derfor en drøftelse af de indsatser og initiativer m.v., som skal tages samt en drøftelse af, hvordan indsatsen ønskes prioriteret.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt med tilføjelse af, at ekstrapladser på Hellevadlund afklares snarest.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Genforhandling af kontrakt med plejehjemmet Kornumgård


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Vedtagelsen af budget 2016 medfører et behov for at genforhandle kontrakten med plejehjemmet Kornumgård.

Sagsfremstilling

Byrådets vedtagelse af budget 2016 medførte en ændring af tildelingsmodel og budgetterne for plejecentrene. Plejehjemmet Kornumgård i Brønderslev by er drevet af Danske Diakonhjem efter en driftsoverenskomst med Brønderslev Kommune. Ifølge driftsoverenskomsten tildeler Brønderslev Kommune Kornumgård et budget pr. plads af samme størrelse som den nuværende tildelingsmodel, der gælder plejecentrene drevet af Brønderslev Kommune. For at give plejecentrene i Brønderslev Kommune lige muligheder for forhold, er der behov for at genforhandle kontrakten vedrørende Kornumgård med Danske Diakonhjem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at kontrakten med Danske Diakonhjem vedrørende Kornumgård genforhandles.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 26. oktober 2015, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


9. Planlægning af fællesmøde med Ældrerådet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Det er tidligere besluttet, at Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet var i 2015 berammet til henholdsvis den 9. april og 29. oktober. Efterfølgende er det aftalt, at mødet holdes i forbindelse med Ældreomsorgsudvalgets og Ældrerådets besøg på Morsø Afklaringscenter den 17. november 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter punkter til en dagsorden.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 26. oktober 2015, pkt. 8:

Ønsker drøftelse af videreførelse af projekter under Ældremilliarden.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Beslutning

Følgende punkter ønskes drøftet:

 • projekter under ældremilliarden
 • ældrepolitik
 • åbenlyse nye fokuspunkter
 • resultat af stormøde i Dansk Ældreråd
 • kommunikation og samarbejde mellem aktører på ældreområdet

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


10. Orientering om forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser via triagering


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser via triagering gennemføres som metode på alle Brønderslev Kommunes plejecentre.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

I første halvår 2015 har Brønderslev Kommune gennemført et projekt på Støberiet og Margrethelund om forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser ved hjælp af en generel arbejdsmetode, som kaldes triagering. Triagering er en metode til tidligt at opspore sygdomstegn ved hjælp af iagttagelser af en række fokusområder hos borgerne, sådan at borgernes tilstand kan forbedres eller forværring undgås og eventuelt indlæggelser forebygges. Triagering gennemføres i en del kommuner og regioner efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen som et led i den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.

Formålet med projektet i Brønderslev Kommune er at systematisere de observationer, social- og sundhedshjælpere og -assistenter allerede gør sig, så tavs viden bliver italesat og der bliver skabt et rum, hvor disse observationer er i fokus. Dette har øget samarbejdet blandt personalet og forebygget forværring af borgerens almene tilstand og eventuelt indlæggelse. Samtidig er formålet også, at borgeren modtager en mere målrettet pleje og herigennem øger livskvaliteten.

Erfaringerne fra projektet viser, at der i højere grad udarbejdes planer for borgerforløb, og vurderingen er, at indførelsen af triagering har haft positiv indvirkning på faglighed, dokumentation, refleksion, samarbejde og kvalitet af pleje og behandling. Det har været vanskeligt at dokumentere eventuelt besparelser ved indlæggelser/genindlæggelser i projektperioden.

Triagering gennemføres derfor nu som en metode på alle Brønderslev Kommunes plejecentre.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 26. oktober 2015, pkt. 7:

Til efterretning.

Aase Meinert Nielsen, Jonna Raasted og Bent Heiselberg var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Orientering.

Beslutning

Program for besøg på Morsø Afklaringscenter den 17/11-2015 forelagt.

På sidste møde før jul afsluttes med spisning på Cafe Kox. Mødetidspunktet tilpasses evt.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 30. oktober 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach