Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 26. november 2015
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Bruun var fraværende.

Peter H. S. Kristensen deltog ikke i punkterne 1-3.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Til toppen


3. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for Visitationen.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, at der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk besluttet. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingstiderne.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilaget findes en oversigt over de ansøgninger, der den 1. november 2015 stod registreret som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 42 sager, der ikke er afgjort inden for den angivne tidsfrist. Af disse sager er 14 sager enten under sagsbehandling eller i FRI-forløb.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Nedbringelse af sagsbehandlingstid på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS

På baggrund af det politiske fokus på, samt ønske om at nedbringe sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 har der i løbet af 2015 været arbejdet systematisk med reducering i opgavemængden og sagsbehandlingstiden.

Ældreomsorgsudvalget skal beslutte, hvorvidt den maksimale sagsbehandlingstid skal nedbringes fra 15 måneder til 12 måneder.

Sagsfremstilling

I Brønderslev Kommune er sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 for nuværende på maksimalt 15 måneder.

Ankestyrelsen har for nylig udgivet årsstatistikken for 2014 vedr. støtte til handicapbiler, som i forhold til ansøgninger fastslår, at der har været et fald i ansøgninger og bevillinger på henholdsvis 7 og 5 pct. fra 2013-2014. Samtidig er der en afslagsprocent på 55 pct. på førstegangsansøgninger og 21 pct. på genansøgninger. Der er flest ansøgere i den erhvervsaktive alder (40-65 år). Ansøgningerne er kønsmæssigt ligeligt fordelt, dog med en lille overvægt i kvindelige ansøgere i den erhvervsaktive alder.

Med hensyn til sagsbehandlingstid er der sket en lille stigning fra 2013-2014, hvor sagsbehandlingstiden for førstegangsbevillinger er steget fra 32,7 til 33,4 uger og for genbevillinger fra 28,2 til 30,3 uger.

Brønderslev Kommune har ikke oplysninger, som viser, hvor mange ansøgninger, der er afsluttede i 2015 som henholdsvis afslået, frafaldet eller ændret/bestilt. Det er derfor desværre ikke muligt at lave en sammenligning med Ankestyrelsens statistik på disse parametre.

Derudover fastslår rapporten, at der er stor forskel på de kommunale sagsbehandlingstider, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for

 • 60 kommuner er mellem 21 og 40 uger
 • 18 kommuner under 21 uger
 • 7 kommuner, herunder Brønderslev, er over 1 år

Den lange sagsbehandlingstid skyldes, at der i en lang periode kun har været en medarbejder til at varetage opgaven. Ydermere har denne medarbejder været sygemeldt i en længere periode, hvorfor der er genereret en ophobning af sager.

Med henblik på at yde en hurtigere service til borgerne og for at overholde den besluttede sagsbehandlingstid på 15 måneder har der efterfølgende været arbejdet systematisk med at nedbringe antallet af sager og reducere sagsbehandlingstiden. Blandt andet er der nu sat 2 medarbejdere på opgaven, og målet er, at der i 2016 maksimalt må være en sagsbehandlingstid på 12 måneder.

Denne proces fortsættes med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden yderligere i løbet af 2016.

Status på sager

Pr. 3. november 2015 var der 32 ansøgninger på støtte til køb af bil, hvoraf:

 • 18 sager under behandling og 14 sager venter
 • 15 af sagerne er førstegangsansøgninger og 17 er genansøgninger
 • 16 sager er over 1 år gamle, hvoraf 10 er førstegangsansøgninger og 6 er genansøgninger
 • 16 sager er under 1 år gamle, hvoraf 5 er førstegangsansøgninger og 11 er genansøgninger
 • Ansøgningerne fordeler sig således:
  • 17 personbiler med indretning
  • 9 kassebiler med indretning
  • 2 afgiftsfritagelser
  • 1 afgiftsfritagelse og indretning
  • 1 ændret bevillingsgrundlag og kassebil
  • 2 bevillinger på indretning.
 • Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, at sagsbehandlingstiden reduceres fra 15 måneder til max. 12 måneder gældende fra januar 2016.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2015, pkt. 6:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og tilslutter sig de 12 måneders sagsbehandslingstid. Ældrerådet ser også med tilfredshed på, at der nu er 2 medarbejdere på opgaven, således sårbarheden mindskes i forbindelse med sygefravær.

John Heilemann var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Sagsbehandlingstiden vurderes igen inden udgangen af 2016.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Takster på Ældreområdet - gældende fra 1. januar 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK/BY

Byrådet skal godkende priserne på madservice til hjemmeboende pensionister samt timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje fra 1. januar 2016.

Sagsfremstilling

Ifølge Brønderslev Kommunes kontrakt med leverandørerne af madservice til hjemmeboende pensionister stiger priserne pr. 1. januar 2016 i overensstemmelse med stigningen i nettoprisindekset for september måned fra Danmarks Statistik.

Der er fastsat prisloft for hovedret leveret til ældre hjemmeboende.

Timepriser på praktisk hjælp og personlig pleje fremskrives med KL`s løn- og prisskøn for 2016.

Madservice hjemmeboende pensionister

Af nedenstående tabel fremgår priser for både varm mad og kølemad leveret til hjemmeboende pensionister.

Priserne pr. 1. januar 2016 er følgende:

Prisloft på hovedret leveret til hjemmeboende pensionister er fastsat til 51 kr. i 2016

Praktisk hjælp og personlig pleje:

Timepriserne fremskrives med KL´s løn- og prisskøn for 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender madpriserne til hjemmeboende samt timepriser for praktisk hjælp og personlig pleje for 2016.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger, da prisstigningerne kan afholdes indenfor den generelle løn- og prisfremskrivning af Ældreområdets budgetter.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. november 2015 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationchef Ellen Lykke deltager uder dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2015, pkt. 4:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, men ser med bekymring på den stigende venteliste og følger udviklingen nøje.

John Heilemann var fraværende.

Beslutning

Ældreomsorgsudvalget tilslutter sig Ældrerådets bekymring.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Besøg på Morsø Afklaringscenter


Resume

Sagsforløb: ÆO

Opfølgning på besøg på Morsø Afklaringscenter.

Sagsfremstilling

Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget har den 17. november 2015 været på besøg på Morsø Afklaringscenter.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter udbyttet af besøget, samt vurderer om der er ideer til, hvad Brønderslev Kommune kan igangsætte i eget regi.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2015, pkt. 11:

Der er i Ældrerådet enighed om, at besøget var en god og indholdsrig oplevelse. Der blev ligeledes fra Ældreomsorgsudvalgets side ytret tilfredshed med arrangementet.

John Heilemann var fraværende.

Beslutning

Udvalget var enige om, at det var en god og interessant tur til Morsø Afklaringscenter.

Udvalget deltager i Ældrerådets besøg på Stenumgård den 27. januar 2016 med henblik på at vurdere, om nogle af erfaringerne fra Morsø kan overføres til Stenumgård eller supplere eksisterende indsatser på Stenumgård.

Til toppen


8. Orientering vedrørende dimensionering af SOSU-elever


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er budgetteret optag af 14 social- og sundhedshjælperelever og 9 social- og sundhedsassistentelever i 2016. Det svarer ikke overens med formandsskabet for KKR Nordjyllands anbefalede dimensionering med 47 social- og sundhedshjælperelever og 11 social- og sundhedsassistentelever.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Trepartsaftalen har fra 2007 til 2015 fastsat dimensionering på social- og sundhedsuddannelserne. Brønderslev Kommune har tidligere optaget 45 social- og sundhedshjælperelever og 10 social- og sundhedsassistentelever. Det tidligere optag svarede til, at 32 helårselever gennemførte praktikperioden.

I takt med at nogle elever færdiggør praktikperioden er der i 2016 mulighed for at optage 14 nye social- og sundhedshjælperelever og 9 nye social- og sundhedsassistentelever.

Formandsskabet for KKR Nordjylland har anbefalet dimensionering, som forventes godkendt 20. november 2015, med 47 social- og sundhedshjælperelever og 11 social- og sundhedsassistentelever i Brønderslev Kommune.

For at søge på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen kræves som noget nyt på grund af uddannelsesreform på området Grundforløb 2. Det medfører, at der til de første optag 2016 ikke vil være tilstrækkelig antal ansøgere til at opnå 47 social- og sundhedshjælperelever. Der forventes ikke i fremtiden, på grund af krav om Grundforløb, at være så højt et frafald i praktikperioden som tidligere.

I 2016 og frem forventes udgifterne som følge af dimensionering af SOSU-elever, at medføre merudgifter på området, hvis KKR træffer beslutning om det anbefalede optag af SOSU-elever.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Rekruttering af arbejdskraft i fremtiden på SOSU-området kan blive vanskelig, da eleverne fremover skal gennemføre Grundforløb 2 forud for optagelse på uddannelsen.

Ved færre elever i fremtiden kan en højere grad af opgaverne skulle varetages af ordinært ansatte.

Økonomi

Med den nye uddannelsesreform fastholdes flere elever end tidligere i uddannelsesforløbet, hvilket vil betyde et øget pres på budgettet.

På nuværende tidspunkt er det vanskeligt at forudse størrelsen heraf, hvorfor området følges nøje.

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2015, pkt. 7:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

John Heilemann var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om promovering af projekt Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har iværksat en promovering af projekt Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit. Promoveringen af projektet har til formål, at få vist hvad projektet har givet de medvirkende medarbejdere, beboerne på de kommunale demensafsnit, og beboernes pårørende.

Sagsfremstilling

Projektet Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit har til formål at give beboerne på de kommunale demensafsnit en øget følelse af livskvalitet og give personalet (plejepersonalet) en øget arbejdsglæde. Der er blevet ansat pædagogisk personale på demensafsnittene på Plejecentret Valdemarsgade og på Plejecentret Margrethelund. Projektet blev igangsat i foråret 2014.

Det er blevet besluttet, at der nu skal iværksattes en promovering af projektet og af de resultater, som projektet har opnået. De 2 nedsatte projektgrupper under projektet har i fællesskab besluttet, at der skal udarbejdes et hæfte, der skal anvendes til at promovere projektets resultater.

Selve hæftet indeholder følgende elementer:

 • Et forord, som beskriver hvad demens er for en sygdom, og hvilke elementer man som personale skal være opmærksomme på, når man har med demente beboere at gøre.
 • Små solskinshistorier, som personalet har indsamlet. Disse små historier er med til at vise, hvordan det gode samarbejde mellem pædagogerne og plejepersonalet fungerer i hverdagen, og hvordan følelsen af livskvalitet viser sig hos demensafsnittenes beboere.
 • Interviews med personalet på de to demensafsnit, og interviews med de pårørende til de demente beboere.
  • Interviwene har til formål at få vist, hvad personalet har fået ud af at medvirke i projektet, og hvad det har betydet for deres hverdag sammen med de demente beboere.
  • De pårørende giver deres mening til kende omkring det, at der nu er to faglige personalegrupper på de kommunale demensafsnit.

Tanken med hæftet er, at det skal kunne bruges til omtale af projektet, og at det kan anvendes som inspirationsmateriale for andre kommuner, som også kunne tænke sig at få pædagoger indenfor Ældreområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om promoveringen af projekt Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2015, pkt. 9:

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og foreslår, at der kommer en målrettet fremtidig strategi for brugen af pædagoger.

John Heilemann var fraværende.

Beslutning

Udvalget roser det forelagte materiale og tager orienteringen til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Årsrapport for projekter under Ældrepuljen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældrepuljen har til formål at sikre, at ældre kan fortsætte med det liv, som de ønsker. Det gælder for alle ældre, der er sårbare og udsatte, at de har et stort plejebehov, og det gælder for de ældre, der med en målrettet rehabiliteringsindsats kan støttes til at klare sig selv.

Midlerne fra Ældrepuljen skal anvendes, så der sikres mest mulig velfærd for pengene.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende orienteringen om årsrapporten for projekterne under Ældrepuljen.

Sagsfremstilling

Der er nu gået knap 2 år siden Ældrepuljens projekter blev igangsat. Brønderslev Kommune blev i 2015 tildelt 7,3 mio. kr. Det er nu blevet tid til at gøre status for 2015. Årsrapporten indeholder oplysninger om, hvordan de forskellige projekter har udviklet sig, og hvilke tanker der er omkring projekterne i 2016.

Der er igangsat fire projekter:

 • Projekt Samvær
 • Weekendaktiviteter for borgere med demens
 • Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit
 • Velfærdsteknologi på Stenumgaard

Der er nedsat projektgrupper indenfor alle igangværende projekter, og efteråret 2015 er brugt på vidensopsamling fra medvirkende borgere, deres pårørende, medvirkende medarbejdere og ledelsen indenfor Ældreområdet.

Til Projekt Inkontinens er der afsat 99.990 kr. Der vil blive indkøbt intelligente bleer til det tilsvarende beløb i efteråret 2015.

Den 31. december 2015 vil der blive indleveret en evalueringsopsamling til Socialstyrelsen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om Årsrapporten 2015 til efterretning.

Personale

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Anlægsregnskab vedrørende fælles produktionskøkken på Brønderslev Psykiatriske Sygehus


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Den 25. januar 2012 vedtog Byrådet at frigive rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til etablering af fælles produktionskøkken for Brønderslev Kommune og Psykiatrien.

Byrådet skal tage stilling til det endelige anlægsregnskab.

Sagsfremstilling

Den 25. januar 2012 vedtog Byrådet at frigive rådighedsbeløb på 6,0 mio. kr. til etablering af fælles produktionskøkken for Brønderslev Kommune og Psykiatrien.

Der er indgået interessentskabskontrakt mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland, og interessentskabets navn er Nordjysk Mad I/S.

Endeligt anlægsregnskab for byggeriet:

Bevilling

Regnskab

Forskel

Tilbygning

3.200.000 kr.

3.199.585 kr.

414 kr.

Rådgiverhonorar

250.000 kr.

295.557 kr.

-45.556 kr.

Inventar

1.550.000 kr.

1.649.172 kr.

-99.171 kr.

Øvrige udgifter

1.000.000 kr.

815.505 kr.

184.494 kr.

6.000.000 kr.

5.959.819 kr.

40.181 kr.

Regnskabet viser et mindreforbrug på 40.181 kr.

Økonomiafdelingen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


12. Anlægsregnskab for Plejecentret Støberiet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/BY

Den 22. december 2010 godkendte Byrådet etablering af nyt plejecenter med 48 plejeboliger på Kvickly-grunden i Brønderslev By og tilhørende servicearealer, samt etablering af distriktskontor og ældreadministration, og den 30. november 2011 blev skema B godkendt.

Byrådet skal tage stilling til anlægsregnskabet med de tilhørende bemærkninger, samt godkende skema C.

Sagsfremstilling

Den 22. december 2010 godkendte Byrådet etablering af nyt plejecenter med 48 plejeboliger på Kvickly-grunden i Brønderslev By og tilhørende servicearealer, samt etablering af distriktskontor og ældreadministration, og den 30. november 2011 blev skema B godkendt.

Byggeriet er nu afsluttet, og der fremsendes endelige regnskaber for byggeriet.

Endeligt byggeregnskab for boligerne:

Skema B

Skema C

Grundudgifter i alt

13.003.000 kr.

13.083.000 kr.

Entrepriseudgifter i alt

56.015.000 kr.

57.321.000 kr.

Omkostninger og gebyrer m.v.

8.778.000 kr.

7.873.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

Finansiering:

77.796.000 kr.

78.277.000 kr.

Skema B

Skema C

Realkredit (91 %)

70.794.000 kr.

71.232.000 kr.

Grundkapital (7 %)

5.446.000 kr.

5.479.000 kr.

Beboerindskud (2 %)

1.556.000 kr.

1.566.000 kr.

Samlet anskaffelsessum

77.796.000 kr.

78.277.000 kr.

Endeligt byggeregnskab for serviceareal og Distriktsadministration:

Bevilling

Regnskab

Forskel

Servicearealer

7.204.000 kr.

7.173.034 kr.

30.966 kr.

Servicearealtilskud

-1.920.000 kr.

-1.920.000 kr.

0 kr.

Distrikt/Ældreadministration

8.734.000 kr.

8.734.257 kr.

-257 kr.

Gardiner, IT, møbler, flytning af beboere m.v.

2.000.000 kr.

1.924.181 kr.

75.819 kr.

Gardiner, indretning, IT m.v. administration

500.000 kr.

516.079 kr.

-16.079 kr.

Teknologisk indretning af lejlighed *)

100.000 kr.

0 kr.

100.000 kr.

Fjernstyrede vinduer og gardiner *)

467.000 kr.

357.423 kr.

109.577 kr.

Grundkapital boliger 7 %

5.446.000 kr.

5.479.000 kr.

-33.000 kr.

2% beboerindskud

1.523.000 kr.

10.000 kr.

1.513.000 kr.

Kommunal anlægsbevilling

24.054.000 kr.

22.273.974 kr.

1.780.026 kr.

Indeholdt i bevilling:

Salg af Risagerlund

-10.800.000 kr.

-10.740.570 kr.

-59.430 kr.

Salg af serviceareal i Tygelsgade

-2.000.000 kr.

0 kr.

-2.000.000 kr.

Grundkapital, Risagerlund

3.840.000 kr.

3.840.000 kr.

0 kr.

Regnskabsmæssig afvigelse

15.094.000 kr.

15.373.404 kr.

- 279.404 kr.

*) Der gøres opmærksom på at Ældreomsorgsudvalget har godkendt, at budget afsat til fjernstyrede vinduer og gardiner 467.000 kr. samt budget afsat til teknologisk indretning af lejligheder 100.000 kr. anvendes til anskaffelse af toiletsæde med skylle-/tørrefunktion.

Som en del af finansieringen af Støberiet var det forudsat, at der i forbindelse med den oprindeligt planlagte ombygning af Tygelsgade til almindelige lejligheder kunne hentes et provenu på 2 mio. kr. ved salg af de kommunalt ejede servicearealer. På grund af forskellige omstændigheder er ombygningen og dermed salget ikke blevet gennemført. Der er derfor søgt opnået besparelser andre steder, således at den manglende indtægt i størst muligt omfang er dækket ind.

Økonomiafdelingen foreslår, at Byrådet godkender anlægsregnskabet med tilhørende bemærkninger samt godkender skema C.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Mødekalender for 2016


Resume

Sagsforløb: ÆO

Byrådet har den 16. september 2015 godkendt mødekalender for 2016.

Fremsendes til drøftelse og endelig godkendelse af Ældreomsorgsudvalgets mødeplan for 2016.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Ældreomsorgsudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslag til mødeplan for Ældreomsorgsudvalget for 2016.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 24. september 2015, pkt. 11:

Godkendt.

Ole Bruun og Peter H. S. Kristensen var fraværende.

Sagsfremsstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 26. november 2015

Økonomiudvalget har på sit møde den 11. november 2015 aftalt at flytte budgetseminaret i 2016 fra den 19. og 20. september til den 15. og 16. september. Som følge af flytning af seminaret, skal mødet i Ældreomsorgsudvalget den 15. september 2016 ligeledes flyttes.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender at mødet holdes den 8. september 2016.

Ældrerådet, 23. november 2015, pkt. 12:

Ældrerådet godkender ændringen.

Der ønskes mulighed for at afholde Ældrerådsmøde på Stenumgaard den 27. januar 2016. Der tages kontakt til Plejecenterleder Lene Houkjær Nørgaard for iværksættelse af dette.

John Heilemann var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

KL-udspillet: "Sammen om sundhed" udleveret.

Orientering om Finanslovaftalen for 2016, herunder

 • årligt omprioriteringsbidrag på 2,4 mia. kr.
 • værdighedspulje på 1,0 mia. kr.
 • løft af sundhedsområdet med fokus på ældre
 • boligydelsespakke.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 1. december 2015
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach