Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 14. januar 2016
Lokale: Flamingostuen, Aalborghallen
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Peter H. S. Kristensen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Peter H. S. Kristensen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Forslag til aktiviteter i 2016 finansieret af den tidligere Ældrepulje


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Brønderslev Kommune har på nuværende tidspunkt fem projekter og to indsatser, som er finansieret af Ældrepuljen. Projektperioden har kørt fra foråret 2014 og indtil den 31. december 2015. Fra 1. januar 2016 udmøntes midlerne fra Ældrepuljen som et egentligt bloktilskud. Det betyder, at der i den kommende tid skal være fokus på hvilke projekter og indsatser under Ældrepuljen, der skal implementeres. I den forbindelse har Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejdet et forslag til aktiviteter i 2016 finansieret af den tidligere Ældrepulje.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslaget til aktiviteter finansieret af den tidligere Ældrepulje.

Sagsfremstilling

Der er nu gået knap 2 år siden Ældrepuljens projekter og indsatser blev igangsat. Brønderslev Kommune blev i 2015 tildelt 7,3 mio. kr. Midlerne vil fra 1. januar 2016 blive en del af det kommunale bloktilskud. Her vil Brønderslev Kommune få tildelt 7,4 mio. kr. Fagenheden for Sundhed og Velfærd har i den forbindelse følgende forslag til, hvilke aktiviteter der skal implementeres i 2016, så de fremover bliver en fast del af den tilbudsvifte, som kommunen kan tilbyde de ældre borgere i kommunen.

Ældrepuljens fem projekter

Der er blevet igangsat fem projekter under Ældrepuljen:

1. Projekt Samvær

2. Weekendaktiviteter for borgere med demens

3. Pædagogisk tiltag på de kommunale demensafsnit

4. Velfærdsteknologi på Stenumgaard

5. Projekt Inkontinens

Ældrepuljens to indsatser:

  • Omlægning af indsatser på Ældreområdet - Ændring af aflastningspladser i Valdemarsgade til demenspladser – udgiften er blevet finansieret af Ældrepuljen.
  • Finansiering af reduktion af normeringen på demensafdelingerne – udgiften er blevet finansieret af Ældrepuljen. Denne beslutning blev truffet i forbindelse med budgetvedtagelsen 2015.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslaget til implementering af Ældrepuljens projekter og indsatser.

Sundheds- og Ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Medarbejdere omfattet af Ældrepuljen skal fastansættes.

Økonomi

Implementeringen af projekterne og indsatserne vurderes at svare til beløbet fra Ældrepuljen, ca. 7,4 mio. kr.

Indstilling

Ældrerådet, 6. januar 2016, pkt. 5:

Ældrerådet ser med tilfredshed på, at både Ældremilliarden og den nye Værdighedsmilliard, er med til at give et løft til vores plejecentre, både hvad angår det rent praktiske og det sociale miljø.

Flere hænder omkring den ældre og større fokus på den ældre borgers psykiske tilstand, kan kun give et bedre ældreliv.

For Ældrerådet er det en nødvendighed, at der også bliver plads til et lille løft til de ældre borgere der bor udenfor plejecentrene. Vi havde gerne set en større indsats der, da vi anser de udeboende ældre for mere sårbare, end de borgere, der er bosat i plejecentrenes trygge rammer.

Ældrerådet ser med stor tilfredshed på, at der lægges op til at etablere et tilbud på Stenumgård, der kan være med til at forhindre gentagne indlæggelser af den ældre borger, og måske give mulighed for at sige farvel til livet i trygge rammer.

Det har været Ældrerådet meget magtpåliggende at vi får et sådant tilbud, og vi ser gerne at den specialiserede sygeplejefaglige ekspertise er så høj som muligt, for at løfte opgaven tilfredsstillende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 14. januar 2016

Efter Ældrerådets møde er der udarbejdet et alternativt forslag til udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af værdighedsmilliarden. Vægten er i denne sammenhæng lagt på at reservere en andel af det eksisterende budget til en senere udmøntning.

Desuden har Sundheds- og Ældreministeriet nu foretaget en fordeling af værdighedsmilliarden, hvilket betyder at Brønderslev Kommune får 7.236.000 kr. Det tildelte beløb er lidt mindre end oprindeligt antaget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter de to forslag til udmøntning af værdighedsmilliarden, og beslutter hvilken model der skal anvendes.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udsat.

Udvalget ønsker et skøn over de økonomiske konsekvenser af at se på konteringsmæssige forhold mellem det specialiserede socialområde og Ældreområdet, jf. Forretningsledelsens indstilling til Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalget ønsker, at der afsættes en årlig pulje til etablering af wi-fi på plejecentrene.

Udvalget ønsker en samlet drøftelse af de økonomiske udfordringer på et temamøde i Byrådet.

Udvalget ønsker forelagt et kommissorium for udarbejdelse af en værdighedspolitik.

Udvalget ønsker, at Ældrerådet får mulighed for at udtale sig om det samlede materiale forud for en fornyet behandling i Ældreomsorgsudvalget.

Peter H. S. Kristensen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Bankgaranti ved godkendelse af frit-valg leverandører


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO/ØK

Orientering til Økonomiudvalget om hjemmelsgrundlag til opkrævning af bankgaranti ved godkendelse af frit-valg leverandører samt eksempler på størrelsen af bankgarantien.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget behandlede på sit møde den 11. november 2015 forslag om krav om bankgaranti ved udlicitering. Sagen blev udsat med henblik på yderligere belysning af bl.a. godkendelsesprincipper på plejeområdet.

Valg af private leverandører på Ældreområdets frit-valg område er foretaget med anvendelse af godkendelsesmodellen, og ikke ved et egentligt udbud.

Hjemlen til at kræve bankgaranti er beskrevet i Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser, ABService 2003. Heraf fremgår i § 5, at:

”SIKKERHEDSSTILLELSE § 5. Såfremt det kræves i udbudsmaterialet, stiller leverandøren sikkerhed for et beløb svarende til 10 % af den gennemsnitlige årlige kontraktsum. Sikkerheden skal opretholdes indtil 3 måneder efter kontraktperiodens udløb og nedskrives ikke i perioden.”

I kravene til private leverandører på frit-valg området er der krævet en garantisum på 5 % af leverandørens årlige omsætning, såfremt leverandøren opnår en omsætning på 2,5 % af det samlede antal visiterede timer. Denne bestemmelse holder sig inden for rammerne af ABService 2003.

Til illustration af garantisummens størrelse er der nedenfor givet en række eksempler:

Scenarier -garanti stilles hvis andel af samlede visiterede timer er lig med eller over 2,5 %

Eksempel 1

Eksempel 2

Eksempel 3

Forventet årlig omsætning ekskl. moms

1.498.500

3.330.000

8.325.000

Antal visiterede timer

4.500

10.000

25.000

Andel af samlede antal visiterede timer

2,5 %

5,6 %

13,9 %

Anfordringsgaranti der skal stilles

74.925

166.500

416.250

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 13. januar 2016, pkt. 4:

Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


5. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. december 2015 og 6. januar 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 6. januar 2016, pkt. 4:

Ventelisten er taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Peter H. S. Kristensen og Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Rundvisning på Stenumgård sammen med Ældrerådet den 27. januar 2016.

Peter H. S. Kristensen og Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 14. januar 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach