Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 4. februar 2016
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle Mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af vedtægter for ”Ejerforeningen Stengårdscentret”


Resume

Sagsforløb: ÆO

Fagenheden for Teknik og Miljø har i samarbejde med bestyrelsen for ”Ejerforeningen for Stengade 6, Hjallerup” udarbejdet et forslag til nye vedtægter for ejerforeningen. De nuværende vedtægter er udarbejdet i 1992.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, om de nye vedtægter kan godkendes.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Teknik og Miljø har i samarbejde med bestyrelsen for ”Ejerforeningen for Stengade 6, Hjallerup” udarbejdet et forslag til nye vedtægter for ejerforeningen. De nuværende vedtægter er udarbejdet i 1992.

Formålet med vedtægterne er at fastlægge rammerne omkring bygningens drift. Ejerforeningen har således ikke indflydelse på den pleje, som leveres på Stengårdscentret.

Ejerforeningen har i længere tid ikke været aktiv, men der er nu blevet valgt en ny bestyrelse, hvor Brønderslev Kommune er repræsenteret med en medarbejder fra Stengårdscentret samt en medarbejder fra Ejendomme og Service.

Den væsentligste forskel på de nuværende vedtægter og de foreslåede nye vedtægter er, at der ifølge de nuværende vedtægter skal afholdes generalforsamling, og det skal der ikke ifølge de foreslåede vedtægter. Bestyrelsen vælges af de to ejere.

Som udgangspunkt er vedtægterne en beskrivelse af, hvordan bygningen Stengården 38-68, Hjallerup (Stengårdscentret) skal drives i praksis.

Fagenheden for Teknik og Miljø foreslå, at Ældreomsorgsudvalget drøfter om de nye vedtægter kan godkendes.

Sagsbehandler Knud Erik Sørensen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Status for udbredelse af Velfærdsteknologi på ældreområdet i 2015


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremsender årsrapport om velfærdsteknologi til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Årsrapporten indeholder en samling af alle de initiativer, der er iværksat indenfor velfærdsteknologien på Sundheds- og Ældreområdet.

Velfærdsteknologi er teknologiske ydelser og produkter rettet mod social- og sundhedsområdet, der kan:

 • Frigøre arbejdskraft
 • Lette arbejdsbyrden for personalet
 • Øge kvaliteten og trygheden for patienter og borgere.

Der er en tovholder på området, som har det overordnede overblik over velfærdsteknologien både lokalt i kommunen samt nationalt. Tovholderens opgave er bl.a. at holde sig orienteret om nye produkter på markedet, erfaringsudveksle med andre kommuner og løbende holde relevante interne samarbejdspartnere opdateret på området. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe med det formål at sikre et konstant fokus på området, løbende igangsættelse af projekter, indkøb af relevant velfærdsteknologi samt sikre den bedst mulige anvendelse af de løsninger, der allerede findes i kommunen. Konkrete velfærdsteknologiske hjælpemidler er ligeledes afprøvet i hjemmesygeplejen med succes med det formål at gøre flere borgere selvhjulpne og dermed øge deres selvstændighed og værdighed.

Flere projekter er allerede planlagt i 2016 bl.a. elektronisk bestilling af madvarer sammen med en lokal købmand i Brønderslev, hvor formålet er at undgå unødvendig ventetid i telefonen samt et projekt omkring intelligente bleer, hvor formålet er at minimere forbruget af bleer, mindske lækager og øge anvendelse af den korrekte størrelse ble.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om årsrapporten 2015 til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og kvalitetskoordinator Anne-Cathrine Visborg deltager under dette punkt.

Personale

P.t. ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 27. januar 2016, pkt. 4:

Årsrapport taget til efterretning.

Beslutning

Udvalget tager orienteringen til efterretning, og udvalget er opmærksom på, at brainstormen fremover – udover medarbejdernes behov – også bør have fokus på borgernes behov.

Bilag

Til toppen


5. Nøgletal fra KL


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Nøgletal fra Kommunaløkonomisk Forum januar 2016.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Kommunaløkonomisk Forum har samlet de vigtigste styringsnøgletal på forskellige sektorområder.

Med denne sag følger nøgletal på:

 • Ældre
 • Sundhed

Nøgletallene kan evt. bruges som inspirationskilde til drøftelse i udvalget og giver overblik over Brønderslev Kommunes placering på de enkelte udgiftsområder.

Hele rapporten "Brug nøgletal i styringen" er udleveret til alle byrådsmedlemmer.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 27. januar 2016, pkt. 8:

Rapporten "Brug nøgletal i styringen" taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Udarbejdelse af afdækningskatalog til Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆO

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2017 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2017.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte forslag til områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Beslutning

Økonomiudvalgets udmelding taget til efterretning.

Udvalget tilkendegiver, at der ikke er områder, som på forhånd friholdes som afdækningsforslag.

Fagenheden udarbejder afdækningsforslag, som forelægges udvalget i foråret.

Bilag

Til toppen


7. Status på KMD Nexus


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Orientering om implementering af nyt omsorgssystem - KMD Nexus.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Byrådet har i møde den 2. september 2015 frigivet midler til anskaffelse af nyt omsorgssystem - KMD Nexus.

Det nye omsorgssystem understøtter opgaveløsning på tværs af organisationen og skal implementeres i Visitationen, Sundheds- og Ældreområdet, Handicap- og Psykiatriområdet og i UngeCentret. Alle oplysninger om den enkelte borger bliver tilgængelige i systemet, hvilket bl.a. betyder, at der kun skal søges oplysninger i ét system/et sted. Systemet kan afvikles på forskellige platforme, og dermed er der adgang til informationerne, der hvor man er, f.eks. hos borgeren, på plejecentret osv .

Omsorgssystemet viser bl.a., hvilke indsatser der virker, og hvordan ressourcerne anvendes bedst, og giver dermed et bedre beslutningsgrundlag for politikerne. Når data samles i ét system, tilvejbringes et tværsektorielt datagrundlag, der giver bedre mulighed for planlægning og udvikling af indsats m.v.

Systemet vil omfatte ca. 3.750 borgere, og vil blive anvendt af ca. 900 medarbejdere. Uddannelse og implementering starter i foråret 2016, og systemet er færdigimplementeret ved årets udgang. Implementeringen vil i perioder være ressourcekrævende. Der må derfor forventes en midlertidig produktionsnedgang, indtil det nye system er i drift. I processen lægges stor vægt på at udnytte de forandringer, som det ny system giver mulighed for. Denne proces betyder omlægning af arbejdsgange, som medarbejderne skal have mulighed for at blive fortrolige med.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

P.t. ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 27. januar 2016, pkt. 7:

Status taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


8. Ibrugtagning af 2 nedlukkede pladser på Hellevadlund


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Med afsæt i Byrådets beslutning den 7. oktober 2015 er 2 plejeboliger på Hellevadlund genåbnet.

Boligerne er mindre end øvrige plejeboliger, hvorfor Ældreomsorgsudvalget anmodes om godkendelse af, at borgeren kan tilbydes en anden lejlighed, hvis borgeren finder lejligheden for lille, uden at borgeren derved mister sin plads på garantiventelisten.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 30. april 2015, at ibrugtagning af de 2 nedlukkede pladser på Hellevadlund skulle overgå til Budget 2016 forhandlingerne. Byrådet godkendte ved 2. behandling af Budget 2016 den 7. oktober 2015, at pladserne igen blev taget i brug.

Boligerne blev efterfølgende gjort klar til brug. Visitationens boligstyrer påbegyndte tildelingen af disse boliger til borgere på ventelisten den 27. november 2015.

Begge boliger er på nuværende tidspunkt udlejet.

De genåbnede boliger på Hellevadlund er små lejligheder på i alt 20,5 m2 fordelt på stue, køkken, soveværelse og badeværelse. Lejlighederne er af sådan en størrelse, at der ved arbejdsopgaver, der kræver særligt udstyr, såsom lift, kan opstå behov for at flytte om på eller minimere borgerens eget møblement.

Disse 2 boliger er mindre end øvrige plejeboliger. Der kan være borgere, som vurderer, at det er en for lille bolig. For at imødegå dette foreslås det, at når disse 2 boliger er ledige, skal den, der tildeles boligen, opfordres til at se den inden, der tages stilling til om pågældende ønsker boligen. Hvis den vurderes for lille, skal borger tildeles en anden plejebolig uden at miste sin plads på garantiventelisten.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at de to boliger er en del af garantiventelisten. Såfremt borgeren finder lejligheden for lille, kan anden lejlighed tilbydes, uden borgeren mister sin plads på garantiventelisten.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 27. januar 2016, pkt. 5:

Ældrerådet tilslutter sig beslutningen og tager sagen til efterretning.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Til toppen


9. Indgåelse af nye kontrakter for madservice


Resume

Sagsforløb: ÆO, ÆR

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende udkast til godkendelsesmateriale for madservice, således at nye kontrakter kan indgås med virkning fra 1. juni 2016.

Sagsfremstilling

Af servicelovens § 83 stk. 1 fremgår det, at:

”Kommunalbestyrelsen skal tilbyde

1) personlig hjælp og pleje

2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet og

3) madservice”.

Brønderslev Kommune har indgået kontrakter om madservice med Det Danske Madhus og Dronninglund Hotel. Begge kontrakter udløber 31. maj 2016.

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 9. april 2015, at der arbejdes videre med godkendelsesmodellen med henblik på indgåelse af nye kontrakter om madservice, og at der heri gives mulighed for, at der kan bydes ind på madservice til hele kommunen eller til et af to distrikter, som det kendes fra leverancen af personlig og praktisk hjælp.

På baggrund her af er der nu udarbejdet udkast til:

 • Kontrakt
 • Leverandørkrav
 • Godkendelsesblanketter herunder:
  • Virksomhedsoplysninger mv.
  • Tro- og loveerklæring vedr. gæld til det offentlige
  • Tro- og loveerklæring i henhold til direktivets artikel 45 (hvidvaskning af penge, bestikkelse, svig og deltagelse i kriminelle organisationer)
 • Godkendelsesmaterialet er udformet, så det er muligt søge om godkendelse som leverandør jævnfør en eller flere af følgende 3 delaftaler:

 • Delaftale 1: Levering af varmholdt mad i Distrikt Øst
 • Delaftale 2: Levering af varmholdt mad i Distrikt Vest
 • Delaftale 3: Levering af kølet mad i hele Brønderslev Kommune

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udkast til godkendelsesmateriale for levering af madservice i Brønderslev Kommune, således at nye kontrakter kan indgås med virkning fra 1. juni 2016.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning
 • Aktivitetstilbud for februar 2016 delt ud til udvalget.
 • Orientering om § 83a.
 • Orientering om forbrug af klippekortordningen i 2015.

Til toppen


11. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 5. februar 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach