Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 9. marts 2016
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 15:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Udkast til ny budgetmodel indenfor Plejecentersøjlen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Den ændrede struktur på Ældreområdet har medført, at plejecenterlederne fik budgetansvar. Desuden medfører budget 2016 en besparelse på 6 mio. kr. på plejecentrene. Derfor har Fagenheden for Sundhed og Velfærd udarbejdet et forslag til en budgetmodel, der håndterer besparelsen samt går fra en budgetmodel med tildeling efter normering til tildeling efter belagte boliger og kr. pr. boligtype på plejecentrene.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslag til budgetmodel.

Sagsfremstilling

Før 2016 blev plejecentrene i Brønderslev Kommune tildelt en normering med forskellige budgetbeløb pr. normering tilknyttet hvert enkelt plejecenter. Dette har givet forskellige budgetter uafhængigt af type af bolig eller antal af plejeboliger. Plejecentrene har derfor tidligere haft forskellige budgetter pr. bolig. Normeringen blev desuden tildelt uafhængigt af, om boligen var beboet eller ej.

I forslaget til ny budgetmodel bliver plejecentrene tildelt samme løn- og driftsbudget pr. boligtype, sådan at tildelingen fremstår gennemsigtig og ensartet. Budgetharmoniseringen indebærer desuden, at der bevilges budget til beboede boliger.

Budgetmodellen tager udgangspunkt i følgende principper:

 1. En vurdering af behov for pleje.
 2. Etablering af en "springer" nattevagt.
 3. Harmonisering af budget pr. pladstype ved anvendelse af gennemsnitslønninger og et gennemsnitligt beløb til øvrige udgifter.
 4. Regulering af plejecentrenes budgetter hvert kvartal i forhold til den faktiske belægningsprocent pr. plejecenter.
 5. Fleksibel anvendelse af fastansatte medarbejdere indenfor plejecentrene.
 6. Udvikling af styringsværktøj over lønforbrug indenfor plejecentrene.

Behovet for pleje sættes ind, der hvor lederne vurderer, at behovet er størst. Udkastet til den nye budgetmodel fremgår af bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslag til budgetmodel for plejecentrene.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Budgetmodellen har den konsekvens, at der bliver ændret i vagtplanerne efter behov. Dette forudsætter fleksible medarbejderfunktioner. Der vil stadig være tilknyttet vikarer til hvert enkelt plejecenter.

Økonomi

Budgetmodellen indebærer en omfordeling af budget mellem plejecentrene.

Indstilling

Ældrerådet, 2. marts 2016, pkt. 5:

Budgetmodellen er taget til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Servicepakker på plejecentrene


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

I budget 2016 er der indeholdt en stigning i borgerens betaling for servicepakkerne på plejecentrene sådan, at udgifter og indtægter harmonerer. Servicepakkerne indeholder valgfrie ydelser.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende forslag til budgetmodel.

Sagsfremstilling

Der har været nedsat en arbejdsgruppe indenfor de kommunale plejecentre, som har arbejdet med en harmonisering af servicepakkerne. Indholdet i servicepakkerne har tidligere varieret fra plejecenter til plejecenter.

Arbejdsgruppen foreslår, at følgende servicepakke med tilhørende takst tilbydes som valgfrie ydelser på alle plejecentrene i Brønderslev Kommune:

Arrangementer: 52,50 kr. (+ 2,50 kr. i forhold til 2015)

Leje af vask og linned: 210 kr. (+ 10 kr. i forhold til 2015)

Vask af privat tøj: 105 kr. (+ 5 kr. i forhold til 2015)

Rengøringsartikler: 52,50 kr. (+ 2,50 kr. i forhold til 2015)

I alt er taksterne steget med 20 kr. svarende til 5 % i forhold til taksterne fra 2015. Taksterne er pr. måned.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at de valgfrie ydelser i servicepakken med tilhørende takster godkendes, samt at taksterne årligt reguleres således, at udgifter og indtægter ved servicepakkerne balancerer.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 2. marts 2016, pkt. 8:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


5. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2016 berammet til henholdsvis den 14. april og den 6. oktober.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter punkter til en dagsorden.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationchef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. marts 2016, pkt. 13:

Drøftelse af venteliste.

Stenumgårds fremtid og ønsker.

Flextaxakørsel.

Orientering om Ældrerådets deltagelse i kvartalsmøde ved Danske Ældreråd.

Beslutning

Forslag til drøftelse:

 • Klippekort-ordningen.
 • Værdighedsmilliarden og værdighedspolitikken.
 • Budget 2017.
 • Evt. indhold af ny undersøgelse fra Sundhedsministeriet: Sådan er livet på danske plejecentre.
 • Input til den nationale handlingsplan på demensområdet.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


6. Indsatser og finansiering af flerårsaftale


Resume

Sagsforløb: BE/SS/ÆO/ØK

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til forslag fra Forretningsledelsen til indsatser og finansiering afflerårsaftalen.

Sagsfremstilling

På Økonomiudvalgsmødet den 20. januar 2016 blev der forelagt en status for flerårsaftalen for 2016 og fremad, og udvalget besluttede, at der afholdes fællesmøde mellem Beskæftigelsesudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Ældreomsorgsudvalget og Økonomiudvalget omkring koordinering af finanslovsaftale og budgetaftale.

Forvaltningen har udarbejdet et samlet notat, der beskriver, hvilke tiltag der iværksættes konkret for at nedbringe udgifterne, og hvilken effekt der forventes heraf.

Notatet peger på følgende indsatser

 • Nedsættelse af takster på egne tilbud indenfor området. Der forventes et årligt provenu herved på ca. 0,9 mio. kr. I 2016 forventes et provenu på ca. 0,6 mio. kr.
 • Samarbejdet med konsulentfirma om revurdering af enkelt sager forventer UngeCentret yderligere kan give 2 mio. kr. i besparelser i 2016 og 3,6 mio. kr. i løbet af 2017, som følge af de ændringer og forbedringer i sagsarbejdet, som vil ske i løbet 2017.
 • Sundhed og Velfærd forventer en udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. som følge af samarbejde med konsulentfirma.

Notatet peger på følgende finansieringsmuligheder indenfor Social- og Sundhedsudvalget område:

 • 2 mio. kr. af puljen til sundhed og almengenoptræning foreslås anvendt til at takle udfordringerne på flerårsaftalens område. Puljen fra 2014 på 1,9 mio kr. anvendes fortsat til sundhedsområdet
 • Efterreguleringen vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering forventes at blive på ca. 4 mio. kr. i 2016. Denne efterregulering er der ikke budgetteret med, og foreslås derfor anvendt til at finansiere udfordringerne på flerårsaftalen i 2016
 • Ligeledes foreslås forventede mindre driftsudgifter på godt 0,4 mio. kr. for den kommunale andel af sundhedshuset anvendt til at medfinansiere merforbruget på flerårsaftalen.

Notatet peger på følgende finansieringsmuligheder fra andre områder:

 • Andre kommuner har tradition for, at udgifter til 65+ årige fra handicap/psykiatriområdet i muligt omfang bliver overført til ældreområdet. Indføres dette princip i Brønderslev Kommune, forventes det muligt at flytte indsatser og udgifter ca. 3 mio. kr. fra handicap/psykiatriområdet.
 • Set i lyset af tilførslen af værdighedsmidlerne til kommunerne på 1 mia. kr., sammenholdt med budgetaftalen foreslås det, at der overflyttes bevilling på 1,0 mio. kr. fra ældreområdet til flerårsaftaleområdet.
 • Til finansiering af restbeløbet kunne der peges på forhøjelsen af puljen til overførsel mellem årene, som i 2016 blev sat op til 25 mio. kr.

Oversigtsmæssigt er billedet som følger ved gennemførelse af de foreslåede indsatser og finansieringsmuligheder:

2016

2017

Underskud flerårsaftale

Handicap- og psykiatri *

18,4

21,6

Ungecentret *

3,6

4,3

Underskud i alt

22,0

25,9

Effekter af indsatser

PWC på Ungecentret

-2,0

-4,3

Nedsættelse af takster

-0,6

-0,9

PWC på handicap og psykiatri

-5,5

-6,3

Underskud herefter

13,9

14,4

Mulig finansiering

Pulje til håndtering af diverse udfordringer på ældreområdet

-1,0

-1,0

Flytning af indsatser til ældreområdet

-3,0

-3,0

Reduktion af sundhedspuljen

-2,0

-2,0

Aktivitetsbestemt medfinansiering, efterregulering

-4,0

0,0

Husleje sundhedshus

-0,4

-0,4

Underskud herefter

3,6

8,1

Restfinansiering fra pulje

-3,6

-8,1

* underskud i 2017 er fundet som underskud 2016 tillagt flerårsaftalens effekt i 2017

Bilagene fra behandlingen af status på sagen i januar er tillige tilknyttet sagen

Med baggrund heri forslår Forretningsledelsen, at følgende elementer behandles:

 • Hvilke tiltag iværksættes konkret for at nedbringe udgifterne?
 • Hvad er de konkrete skøn for effekterne af indsatsen?
 • Hvordan kan den økonomiske udfordring håndteres?

Forretningsledelsen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget vurderer, hvorvidt ovenstående giver anledning til ændring af tidligere indstillinger/beslutninger.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Nedsættelse af takster vil bevirke lavere normering på kommunens tilbud indenfor området.

Økonomi

Fremgår af sagsfremstillingen.

Beslutning

Udvalget indstiller, at der kan finansieres op til 3 mio. kr. indenfor Ældreomsorgsudvalgets område under følgende forudsætninger:

 • at der alene omvisiteres borgere, som kan profitere af eksisterende tilbud indenfor Ældreområdet.
 • at udvalget får en orientering om de omvisiterede borgere og de tilknyttede udgifter.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


7. Udarbejdelse af afdækningskatalog til Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆO

Videreførelse af drøftelserne om afdækningskataloget for 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 4. februar 2016, pkt. 6:

Økonomiudvalgets udmelding taget til efterretning.

Udvalget tilkendegiver, at der ikke er områder, som på forhånd friholdes som afdækningsforslag.

Fagenheden udarbejder afdækningsforslag, som forelægges udvalget i foråret.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. marts 2016

Ældreomsorgsudvalget tog på møde den 4. februar 2016 rammeudmelding vedrørende budget 2017 til efterretning, og bad fagenheden fremlægge forslag i løbet af foråret. Udvalget tilkendegav, at der som udgangspunkt ikke var områder, der på forhånd var friholdt.

I drøftelsen af udfordringen med at afdække 12 mio.kr. til budget 2017 nævnte udvalget en række muligheder, som fagenheden kunne interessere sig for, herunder om der var ubenyttede afdækningsforslag fra tidligere år. Fagenheden har gennemgået afdækningskatalogerne for 2015 og 2016 og fundet følgende forslag, som ikke blev indarbejdet i budgettet, og som derfor kan indgå i afdækningskataloget for 2017:

Afdækningskataloget fra 2015:

 • Reduktion i kørsel
 • Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet
 • Reduktion af hjælp til tøjvask
 • Lukning af Elmehøj

Afdækningskataloget fra 2016:

 • Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem
 • Reduktion af hjælp til rengøring til hver 4. uge

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter, om forslag fra afdækningskatalogerne for 2015 og 2016, som ikke er indarbejdet i budgettet, indgår i afdækningskataloget for 2017, samt at udvalget drøfter evt. yderligere forslag til afdækningskataloget for 2017.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationchef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget fastholder fortsat, at der ikke er områder, som på forhånd friholdes som afdækningsforslag.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Kvalitetsstandarderne for afløsning/aflastning, støtte og vejledning, praktisk hjælp samt nødkald, er blevet revideret.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende de reviderede kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt

I forbindelse med budgetaftalen for 2016 er det besluttet at sænke serviceniveauet for afløsning/aflastning samt støtte og vejledning.

Kvalitetsstandard for afløsning/aflastning, § 84, stk. 1

Omfanget af ydelsen er sat ned fra 240 minutter pr. uge til maksimalt 120 minutter pr. uge.

Kvalitetsstandard for støtte og vejledning, § 83, stk. 1, nr. 2

Tidligere kunne der bevilges pakker af henholdsvis 27 og 51 minutter dagligt, men i forlængelse af budget 2016 er dette reduceret, således at der nu kan bevilges 1 pakke af 25 minutter dagligt.

I forbindelse med revisitering i Visitationen har det imidlertid vist sig, at mange borgere ofte ikke har behov for mere end 10 minutter dagligt. Det forslås derfor, at der laves 2 nye pakker - én på 10 minutter og én på 25 minutter dagligt.

Kvalitetsstandard for praktisk hjælp

Praktisk hjælp dækker over rengøring, indkøb og tøjvask.

Der er ingen ændringer vedrørende hjælp til rengøring.

I forhold til hjælp til indkøb er det nu muligt at få bragt varer ud i alle områder af kommunen, hvorfor behovet for hjælp til at handle ind, ikke længere er til stede. Derfor fjernes pakken, der knytter sig hertil. Det betyder, at der nu er to muligheder i forhold til at modtage støtte til indkøb:

 1. Hjælp til udformning af indkøbsliste, bestilling af varer og sætte varer på plads efter udbringning.
 2. Betaling af gebyr ved udbringning ved enten købmand eller online-dagligvarebutik.

Vedrørende hjælp til tøjvask vil der ikke ske ændring i serviceniveauet, men hjælp til tøjvask opdeles nu i delt aktiviteterne:

 1. Sortering af vasketøj og igangsætning af vaskemaskine.
 2. Hænge tøj op/fylde tørretumbler og tage tøj ned/tømme tørretumbler.
 3. Lægge tøj sammen og på plads.

Derved bliver det muligt at se, hvilken hjælp borgeren er tildelt i forbindelse med tøjvask.

Det foreslås, at der laves en ny pakke på 10 minutter, som kan gives ugentligt eller eventuelt dagligt ved behov, som kan indeholde småopgaver i forbindelse med praktiske huslige gøremål.

Kvalitetsstandard for nødkald

Det er nu muligt at bevilge nødkald midlertidigt, hvis borgeren er i et rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83a, og det vurderes, at et nødkald kan nedsætte behovet for besøg fra hjemmeplejen og/eller hjemmesygeplejen. Samtidig ergentagne fald ikke længere et kriterie forbevilling af nødkald.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender de reviderede kvalitetsstandarder.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 2. marts 2016, pkt. 9:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om rehabilitering efter Servicelovens § 83a


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Ældreomsorgsudvalget orienteres om rehabiliteringsindsatsen efter servicelovens § 83a efter 3 måneders drift.

Sagsfremstilling

Omlægningen af Fælles Rehabiliterende Indsatser (FRI) til rehabilitering efter § 83a gik i drift 1. december 2015.

For at sikre en løbende opfølgning på indsatsen er der planlagt månedlige møder mellem Visitationen, Træningsafdelingen og Fritvalgsområdet samt øvrige nøglepersoner.

Fra de ugentlige tværfaglige konferencer meldes der tilbage, at der er en god og konstruktiv dialog om opgaveløsningen. På disse møder laves løbende erfaringsopsamling med henblik på tilpasninger i samarbejdet. Der arbejdes ligeledes målrettet med at sikre, at den tværfaglige læring faciliteres.

I forhold til de udarbejdede pakker sker der løbende evaluering, og det har vist sig, at der er behov for flere mindre pakker. Der er aktuelt lavet nye pakker med et reduceret tidsforbrug. Tilbagemeldingerne på dette er positive i form af lettere og mere målrettet opgavehåndtering.

I januar 2016 har der været i alt 129 borgere, der har modtaget rehabiliteringsindsatser, hvoraf 13 borgere har valgt at benytte privat leverandør på frit valg.

Der vil inden sommerferien blive udarbejdet en evaluering af SEL § 83a-rehabiliteringen, hvor en revideret kvalitetsstandard samt andre konkrete tilpasningsforslag fremsendes til beslutning i Ældreomsorgsudvalget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 2. marts 2016, pkt. 10:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


10. Status vedrørende klippekortordningen


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har iværksat Klippekortordningen, som er en ordning, der tilbyder en halv times ugentlig ekstra hjemmehjælp til de svageste hjemmehjælpsmodtagere i kommunen. Ordningen trådte i kraft den 1. juli 2015. 110 borgere har i første halvår modtaget ydelsen. Der er i den forbindelse blevet udarbejdet en halvårsstatus på, hvordan ordningen er blevet modtaget af de medvirkende borgere. Der er blevet anvendt 312.046 kr. af de 553.547 kr. i 2015.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende status for klippekortordningen samt godkende overførsel af 241.501 kr. fra 2015 til 2016.

Sagsfremstilling

Klippekortordningens formål er at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, der er afhængige af hjælp til at klare hverdagen. De får tilbudt en halv times ekstra hjemmehjælp om ugen, som borgeren selv kan være med til at bestemme, hvad skal bruges til.

I 2015 har Brønderslev Kommune fået bevilget 553.547 kr. til ordningen og 1.107.091 kr. i 2016.

I alt har 110 borgere fået tilbudt ordningen, mens fem borgere har fået afslag på deltagelse i ordningen. Begrundelsen for afslagene er, at disse borgere ikke fik hjælp i forvejen, og dermed var disse borgere ikke en del af målgruppen.

De 110 borgere fordeler sig på 93 borgere med kommunale leverandører og 17 med private leverandører.

Status for ordningen

Borgerne har valgt at benytte sig af følgende former for hjælp:

a) Praktisk støtte i hjemmet (34 % af de medvirkende borgere har valgt denne form for ekstra hjælp)

 • Ekstra rengøring
 • Afrimning af fryser
 • Rengøring af køkken og køkkenskabe
 • Sortering af tøj
 • Hjælp til vasketøj

b) Ledsagelse unden for hjemmet (33 % af de medvirkende borgere har valgt denne form for ekstra hjælp)

 • Indkøb af tøj
 • Ledsagelse til et familiebesøg
 • Ledsagelse til en ugentlig køretur

c) Sociale aktiviteter (33 % af de medvirkende borgere har valgt denne form for ekstra hjælp)

 • Får en snak over en kop kaffe sammen med deres hjemmehjælper
 • Får læst breve op
 • Udfylde skemaer til sygehus
 • Bestille transport

Borgerne laver selv aftaler med deres hjemmehjælper om, hvilken form for hjælp der ønskes, og hvordan den skal leveres og i hvor lang tid. Borgerne udtrykker selv deres tilfredshed med at kunne få hjælp til opgaver, som de har brug for støtte til, men ikke kan blive bevilget hjælp til. Specielt er borgerne glade for, at det er deres faste hjemmehjælper, som kommer hos dem. Der udtrykkes især glæde og tilfredshed med at kunne få hjælp til gåture og socialt samvær.

Der er blevet anvendt 312.046 kr. på ordningen i 2015. Årsagen til at borgerne ikke har anvendt timerne er følgende:

 • Er undervejs kommet på plejehjem
 • Har været på et længere ophold på enten sygehus eller aflastning, og derfor har borgerne ikke anvendt timerne i denne periode
 • Har skiftet leverandør undervejs, eller de har ikke haft behov for den kommunale leverandør
 • Er enten blevet så dårlige, at de ikke har kunnet gøre brug af klippekortordningen, eller også er deres fysiske tilstand blevet så god, så de ikke længere har brug for klippekortsordningen

Brønderslev Kommune har med afsæt i ovennævnte ansøgt om, at få overført de resterende 241.501 kr. til 2016.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om status vedrørende Klippekortordningen til efterretning og godkender, at de resterende midler fra 2015 overføres til 2016.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Planlæggerne registrerer, hvad tiden bruges til, hvornår borgerne ønsker, at den tildelte tid leveres, og hvor meget der er brugt af klippekortet.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 2. marts 2016, pkt. 11:

Ældrerådet opfordrer til, at hjemmehjælperen der dagligt kommer hos borgeren, igen gør opmærksom på klippekortordningen, således borgeren bliver hjulpet i gang med at bruge ordningen.

Ældrerådet tilslutter sig, at de resterende midler overføres til 2016.

Beslutning

Udvalget bakker op om såvel Ældrerådets bemærkninger som fagenhedens forslag.

Udvalget opfordrer til øget information om ordningen.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


11. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Orientering om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er henholdsvis politisk og administrativt vedtaget for området.

Udvalget anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen fx Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 1 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 1. februar 2016 stod registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 16 sager, der ikke er afgjort inden for den angivne tidsfrist, men i 6 af disse sager er sagsbehandlingen påbegyndt. I Visitationen arbejdes der fortsat med nedbringelse af ophobede sager, revisiteringer samt procedureændringer. Denne proces kører parallelt med, at der arbejdes på opnåelse af besparelser til Flerårsaftalen. Lige nu arbejdes der fortsat på at få truffet afgørelser i BPA sagerne. Der er fortsat fokus på botilbud SEL §§ 107 og 108 uden for kommunen. Der kommer stadig en del nye ansøgninger ind, primært på § 85 og § 100.

I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgninger, der den 1. februar 2016 stod registrerede som ”ansøgte” på Ældreområdet. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 21 sager, som er overskredet tidsfristen, hvoraf de 2 sager er under behandling.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. marts 2016, pkt. 12:

Ældrerådet tager sagen til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 9. marts 2016, pkt. 6:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. februar 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreligger venteliste til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. marts 2016, pkt. 4:

Ældrerådet ser til stadighed med bekymring på, at ventelisten er så lang. Det er oplyst, at den enkelte borger bor længere på plejecentrene. Venteliste er taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Lejerbos varsling af antenneregulering pr. 1. januar 2016 for Plejecentret i Valdemarsgade og Rosengården


Resume

Sagsforløb: ÆO

I forbindelse med varsling af antenneregulering pr. 1. januar 2016 for Plejecentret i Valdemarsgade, har udvalgsmedlem Erik Sørensen bedt om en drøftelse af Lejerbos administration i forhold til antennebudget og -regnskab.

Sagsfremstilling

Antennebudget- og regnskab på Plejecentret i Valdemarsgade og Rosengården har hidtil fulgt afdelingernes almindelige driftsbudgetter og -regnskaber.

Fremover vil antennebudget og -regnskab imidlertid følge kalenderåret. Lejerbo begrunder ændringen med et behov for fremadrettet at følge regnskabsperioden for, hvornår leverandører af TV-signaler justerer deres priser.

Med udgangspunkt i ovenstående varslede Lejerbo den 11. december 2015, at antennebidraget på Rosengården ville stige fra nuværende 153 kr. pr. mdr. til 193 kr. for grundpakken.

På Plejecentret i Valdemarsgade blev der den 27. november 2015 varslet en regulering af antennebidraget, således at det månedlige bidrag ville stige fra tidligere varslede 64 kr. til 281 kr. på grund af et tidligere opsamlet underskud på 50.584 kr. ifølge årsregnskabet for 2015.

Stigningen i antennebidraget blev atter korrigeret og varslet den 16. december 2015 til 192 kr. i stedet for de tidligere varslede 281 kr.

Faldet i det varslede antennebidrag på Plejecentret i Valdemarsgade skyldes, at det opsamlede underskud i stedet betales over 3 år fremfor 1 år.

Lejerbo oplyser, at de i 2014 har kørt videre med det antennebidrag, som de har fået oplyst af Fredensbo. I 2014 var der således et underskud på kr. 18.891 kr., og i 2015 er underskuddet steget yderligere.

Ved afstemning ultimo 2015 fandt Lejerbo ud af, at opkrævningerne, der afregnes med beboerne, ikke stemmer overens med det, der faktisk er af udgifter, som betales til antenneforeningen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget på udvalgsmedlem Erik Sørensens opfordring drøfter administration af antennebudgettet.

Personale

Ingen

Beslutning

Undersøges nærmere.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om frikommuneforsøg.

Mødet den 12. maj er flyttet til om morgenen samme dag

Mødet afholdes i Aalborghallen.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 10. marts 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach