Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 12. maj 2016
Lokale: Flamingostuen, Aalborg Kongres og Kulturcenter
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Fraværende.

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2016. Ifølge principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 26. april 2016, pkt. 5:

Det blev aftalt, at der laves en ny sammenfatning i budgetopfølgningen, som oplister de hovedændringer, som budgetopfølgningen viser i såvel positiv som negativ retning. Herigennem bliver det tydeligt, hvilke områder der især skal være fokus på i forhold til budgettet.

Forretningsledelsen anbefaler, at budgetopfølgningen godkendes med en bemærkning om, at der skal være særligt fokus på de områder, hvor der er risiko for budgetskred med henblik på at imødegå budgetproblemer på disse områder.

Beslutning

Udvalget orienteret om de igangværende analyser af økonomien på Ældreområdet samt konsekvenserne for at lave afdækningskatalog til budget 2017.

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


4. Godkendelse af budgetudkast 2017 for kommunale plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

Lejerbo har udarbejdet driftsbudgetter for 2017 gældende for Elmehøj, Rosengården samt Valdemarsgade. Driftsbudgetterne forelægges til Ældreomsorgsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 20. august 2015 driftsbudgetter for 2016 for de tre kommunale plejecentre opført efter lov om almene boliger: Valdemarsgade, Elmehøj og Rosengården.

Lejerbo har nu udarbejdet budgetudkast 2017 for de tre plejecentre. Budgetudkastene er udarbejdet i lyset af regnskaberne for 2015, hvilket medfører følgende procentvise huslejestigninger for beboerne:

Elmehøj

Procentvis huslejestigning: 4,24 %

Årets resultat: Underskud på 275.446 kr.

Underskuddet skyldes korrektioner vedrørende tidligere år samt et større forbrug på almindeligt vedligehold.

Rosengården

Procentvis huslejestigning: 4,03 %

Årets resultat: Underskud på 263.209 kr.

Underskuddet skyldes færre huslejeindtægter end budgetteret samt flere udgifter til korrektioner vedrørende tidligere år. Dog har der været færre udgifter til el og løn end forventet.

Valdemarsgade

Procentvis huslejestigning: 2,99 %

Årets resultat: Underskud på 290.698 kr.

Underskuddet skyldes udgifter til TV, vand og varme i fællesrum, som ikke har været budgetteret, udgifter på korrektioner primært vedrørende pedeltimer, rengøring og vinduespolering samt større forbrug på almindeligt vedligehold.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast 2017 for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Udsat.

Lejerbo inviteres til næste møde.

Bilag

Til toppen


5. Opfølgning på Lejerbos administration af antennebudget og -regnskab


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 9. april 2016, at Lejerbos administration af antennebudget og -regnskab af dette skulle undersøges nærmere.

Ældreomsorgsudvalget orienteres om opfølgningen.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgsmødet den 9. april 2016 opfordrede udvalgsmedlem Erik Sørensen til en drøftelse af Lejerbos administration i forhold til antennebudget og -regnskab. Udvalget besluttede, at Lejerbos administration skulle undersøges nærmere.

Det er inden for lovens ramme, at et underskud - som kan være oparbejdet af tidligere beboere - bliver fordelt ligeligt på de nuværende beboere, jf. Almenboliglovens § 62.

Lejerbo fremsendte den 2. marts 2016 en mail, hvori de vedstår sig uopmærksomhed i forhold til antennebidragenes størrelse i 2014 og 2015, som har genereret yderligere underskud, men hvorvidt der er tale om mislighold af kontrakten i væsentlig grad, må bero på et skøn.

Fremsat lovforslag

Der er fremsat et lovforslag, som forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2016 (jf. lovforslag L 138). Med lovforslaget bliver det muligt for lejere/beboere at fravælge tilslutning til og betaling for en fælles programforsyning.

Har lejeren/beboeren fravalgt tilslutning til og betaling for fælles TV-forsyning, skal lejeren kun betale for de programmer, som vedkommende har adgang til.

Ejes fællesantenneanlægget af andre end udlejeren, og har en lejer/beboer fravalgt tilslutning, kan lejeren ikke pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af anlægget. Dog kan lejeren pålægges at betale rimelige udgifter til administration, da fritagelse for at betale til de faste omkostninger vil kræve løbende omberegning af antennebidraget, og dermed indebære en betydelig meradministration for udlejer. Samtidig vil udgiften for den enkelte tilsluttede husstand således løbende ændre sig, alt afhængigt af hvor mange husstande, der aktuelt er tilsluttet den fælles programforsyning. Benyttes anlægget også til fremføring af andre elektroniske kommunikationstjenester, kan alle husstande - uanset fravalg af fælles programforsyning - pålægges at betale til etablering, forbedring og drift, herunder administration af anlægget.

Træder lovforslaget i kraft som forventet, er der imidlertid følgende opmærksomhedspunkter, der skal undersøges yderligere:

  • Hvorvidt en lejer/beboer kan fravælge tilslutning til og betaling for fælles programforsyning, hvis der kollektivt afvikles på et oparbejdet underskud, da dette vil medføre merudgifter for de øvrige beboere?
  • Hvilken procedure, der skal gælde, hvis en beboer har fravalgt tilslutning - skal/kan der så opstilles betingelse om, at den fraflyttende beboer skal bekoste genopkobling?

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Beslutning

Udsat.

Lejerbo inviteres til næste møde.

Bilag

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Der foreligger venteliste pr. 4. april 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Indstilling

Taget til efterretning. Ældrerådet glæder sig over, at der efter sommerferien tages et nyt system (NEXUS) i brug, da dette vil give Ældrerådet et overblik over den gennemsnitlige ventetid og det forventes, at det fremover fremgår af bilag.

Fraværende:

Bent Heiselberg er fratrådt. Svend Erik Simonsen er tiltrådt i stedet, og deltog i mødet.

Ældrerådet, 4. maj 2016, pkt. 4:

Taget til efterretning.

Ældrerådet glæder sig over, at der efter sommerferien tages et nyt system (NEXUS) i brug, da dette vil give Ældrerådet et overblik over den gennemsnitlige ventetid og det forventes, at det fremover fremgår af bilag.

Bent Heiselberg er fratrådt Ældrerådet, i stedet er Sven Erik Simonsen tiltrådt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Orientering om administrationsaftale vedrørende kommunale plejecenterboliger.

Beslutning

Orientering om varetagelse af de ledelsesmæssige opgaver indtil ny Sundheds- og Ældrechef er ansat.

Orientering om at Visitationen er varslet til Dronninglund.

Orientering om indsigelser fra borgere vedr. personalesituationen på Rosengården.

Visitationen lukket i denne uge som følge af indførelse af nyt IT-system. Det betyder samtidig at sagsbehandlingstiderne ikke overholdes i øjeblikket.

Til toppen


8. Lukket punkt:


Til toppen


9. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 12. maj 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer