Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 8. juni 2016
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Godkendelse af budgetudkast 2017 for kommunale plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

Lejerbo har udarbejdet driftsbudgetter for 2017 gældende for Elmehøj, Rosengården samt Valdemarsgade. Driftsbudgetterne forelægges til Ældreomsorgsudvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 20. august 2015 driftsbudgetter for 2016 for de tre kommunale plejecentre opført efter lov om almene boliger: Valdemarsgade, Elmehøj og Rosengården.

Lejerbo har nu udarbejdet budgetudkast 2017 for de tre plejecentre. Budgetudkastene er udarbejdet i lyset af regnskaberne for 2015, hvilket medfører følgende procentvise huslejestigninger for beboerne:

Elmehøj

Procentvis huslejestigning: 4,24 %

Årets resultat: Underskud på 275.446 kr.

Underskuddet skyldes korrektioner vedrørende tidligere år samt et større forbrug på almindeligt vedligehold.

Rosengården

Procentvis huslejestigning: 4,03 %

Årets resultat: Underskud på 263.209 kr.

Underskuddet skyldes færre huslejeindtægter end budgetteret samt flere udgifter til korrektioner vedrørende tidligere år. Dog har der været færre udgifter til el og løn end forventet.

Valdemarsgade

Procentvis huslejestigning: 2,99 %

Årets resultat: Underskud på 290.698 kr.

Underskuddet skyldes udgifter til TV, vand og varme i fællesrum, som ikke har været budgetteret, udgifter på korrektioner primært vedrørende pedeltimer, rengøring og vinduespolering samt større forbrug på almindeligt vedligehold.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender budgetudkast 2017 for Elmehøj, Rosengården og Valdemarsgade.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 12. maj 2016, pkt. 4:

Udsat.

Lejerbo inviteres til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 8. juni 2016

Lokalinspektør Keld Olsen fra Lejerbo er inviteret til mødet kl. 14.00.

Konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Opfølgning på Lejerbos administration af antennebudget og -regnskab


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget besluttede på udvalgsmøde den 9. april 2016, at Lejerbos administration af antennebudget og -regnskab skulle undersøges nærmere.

Ældreomsorgsudvalget orienteres om opfølgningen.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgsmødet den 9. april 2016 opfordrede udvalgsmedlem Erik Sørensen til en drøftelse af Lejerbos administration i forhold til antennebudget og -regnskab. Udvalget besluttede, at Lejerbos administration skulle undersøges nærmere.

Det er inden for lovens ramme, at et underskud - som kan være oparbejdet af tidligere beboere - bliver fordelt ligeligt på de nuværende beboere, jf. Almenboliglovens § 62.

Lejerbo fremsendte den 2. marts 2016 en mail, hvori de vedstår sig uopmærksomhed i forhold til antennebidragenes størrelse i 2014 og 2015, som har genereret yderligere underskud, men hvorvidt der er tale om mislighold af kontrakten i væsentlig grad, må bero på et skøn.

Fremsat lovforslag

Der er fremsat et lovforslag, som forventes at træde i kraft pr. 1. juli 2016 (jf. lovforslag L 138). Med lovforslaget bliver det muligt for lejere/beboere at fravælge tilslutning til og betaling for en fælles programforsyning.

Har lejeren/beboeren fravalgt tilslutning til og betaling for fælles TV-forsyning, skal lejeren kun betale for de programmer, som vedkommende har adgang til.

Ejes fællesantenneanlægget af andre end udlejeren, og har en lejer/beboer fravalgt tilslutning, kan lejeren ikke pålægges at betale til etablering, forbedring og drift af anlægget. Dog kan lejeren pålægges at betale rimelige udgifter til administration, da fritagelse for at betale til de faste omkostninger vil kræve løbende omberegning af antennebidraget, og dermed indebære en betydelig meradministration for udlejer. Samtidig vil udgiften for den enkelte tilsluttede husstand således løbende ændre sig, alt afhængigt af hvor mange husstande, der aktuelt er tilsluttet den fælles programforsyning. Benyttes anlægget også til fremføring af andre elektroniske kommunikationstjenester, kan alle husstande - uanset fravalg af fælles programforsyning - pålægges at betale til etablering, forbedring og drift, herunder administration af anlægget.

Træder lovforslaget i kraft som forventet, er der imidlertid følgende opmærksomhedspunkter, der skal undersøges yderligere:

 • Hvorvidt en lejer/beboer kan fravælge tilslutning til og betaling for fælles programforsyning, hvis der kollektivt afvikles på et oparbejdet underskud, da dette vil medføre merudgifter for de øvrige beboere?
 • Hvilken procedure, der skal gælde, hvis en beboer har fravalgt tilslutning - skal/kan der så opstilles betingelse om, at den fraflyttende beboer skal bekoste genopkobling?

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 12. maj 2016, pkt. 5:

Udsat.

Lejerbo inviteres til næste møde.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 8. juni 2016

Lokalinspektør Keld Olsen fra Lejerbo er inviteret til mødet kl. 14.00.

Konsulent Lone Jin Mikkelsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker, at beboernes antenneopkrævning overgår til individuel afregning. Der udarbejdes en plan herfor, som forelægges udvalget.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om økonomi 2016 på plejecenterområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Orientering om den økonomiske og personalemæssige situation på plejecenterområdet.

Sagsfremstilling

Plejecenterområdets økonomi har i en periode været analyseret med henblik på at afklare, hvordan de indarbejdede besparelser i budget 2016 skulle udmøntes. Budget 2016 indeholder en besparelse på 6,0 mio. kr. Desuden er der i perioden 2013-2016 gradvist indarbejdet en reduktion som følge af indførelse af IT- og velfærdsteknologi. Plejecenterområdets andel heraf er på 2,5 mio. kr., som udmøntes sammen med besparelsen i budget 2016.

Økonomien og dermed også lønbudgettet er nu gennemgået. På plejecenterområdet er der pt. 12 medarbejdere, hvis ansættelsesforhold udløber i den kommende periode. Derudover er der behov for at omplacere 4 medarbejdere fra plejecenterområdet, hvorefter økonomien på området er tilpasset. De 4 medarbejdere kan tilbydes ansættelse i Frit-valgområdet, som pt. har en del vakancer i forlængelse af ansættelsesstoppet.

En gennemregning af den samlede økonomi på plejecenterområdet viser, at økonomien hænger sammen i 2017, og at der vil være en mindre merudgift i 2016 på den løbende drift. Dog er der nogle engangsudgifter i 2016, som der skal findes en løsning på.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

4 medarbejdere forventes omplaceret fra plejecenterområdet til Frit-valg området. Dette forhandles med den faglige organisation.

De 12 medarbejdere, hvis ansættelsesforhold udløber, kan søge nogle af de ledige stillinger på Frit-valg området.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere at bemærke.

Indstilling

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 5:

Ældrerådet ser med stor bekymring på, at personalegruppen på plejecentrene reduceres med 16 medarbejdere.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


6. Politik for værdig ældrepleje


Resume

Sagsforløb: ÆR/Fag-MED/ÆO/ØK/BY

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet udkast til værdighedspolitik.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende "Politik for værdig ældrepleje".

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 og frem er der afsat 1 mia. kr. årligt til en værdig ældrepleje med henblik på, at ældre borgere, både på plejecenter og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, som de ønsker. I den forbindelse skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, som skal offentliggøres senest 1. juli 2016.

I Brønderslev Kommune har der været igangsat en proces, hvor Ældrerådet, Ældreomsorgsudvalget, Centerråd, Bruger- og pårørenderåd, interesseorganisationer, ledere samt MED-repræsentanter har været inviteret ind til et cafémøde, hvor de har haft mulighed for at komme med input til indhold i værdighedspolitikken. Efterfølgende har der været afholdt styregruppemøde med repræsentation fra Ældrerådet, hvor første udkast til værdighedspolitikken har været behandlet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har efter cafémødet udarbejdet et udkast til en værdighedspolitik, der sendes i høring i Ældrerådet, i Fag-MED og offentligt. Værdighedspolitikken bygger på holdninger til værdig ældrepleje. Efter høringsperiodens udløb vil de indkomne høringssvar danne grundlag for det videre arbejde med Værdighedspolitikken.

Tidsplan for hørings- og godkendelsesfasen:

Aktivitet

Dato

Høring i Ældrerådet

20. maj 2016

Offentlig høring

20. - 27. maj 2016

Godkendelse i Ældrerådet

1. juni 2016

Høring i Fag MED for Sundhed og Velfærd

6. juni 2016

Godkendelse i Ældreomsorgsudvalget

8. juni 2016

Godkendelse i Økonomiudvalget

15. juni 2016

Godkendelse i Byrådet

22. juni 2016

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender forslag til "Politik for værdig ældrepleje".

Indstilling

Ældrerådet, 20. maj 2016, pkt. 4:

Foreløbigt høringssvar:

 • Til punktet ”en værdig død” foreslår Ældrerådet, at pind 1+3 bliver skrevet sammen, og at der bliver formuleret et nyt punkt, der hedder ”der bliver arbejdet på, at der, hvis det er muligt, udarbejdes livstestamente både til borgere i eget hjem og på plejecentre”
 • Ældrerådet synes, det er en flot beskrevet værdighedspolitik, men en bekymring kan gå på, om alle punkter kan gennemføres indenfor en nærmere beskrevet fremtid. Ældrerådet forventer at der, med de økonomiske midler, der er stillet kommunen til rådighed, kommer et løft på området.

Aase Meinert Nielsen, Jørn Bertelsen og Sven Erik Simonsen var fraværende.

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 10:

Til punktet ”en værdig død” foreslår Ældrerådet, at pind 1+3 bliver skrevet sammen, og at der bliver formuleret et nyt punkt, der hedder ”der bliver arbejdet på, at der, hvis det er muligt, udarbejdes livstestamente både til borgere i eget hjem og på plejecentre”.

Ældrerådet synes, det er en flot beskrevet værdighedspolitik, men en bekymring kan gå på, om alle punkter kan gennemføres indenfor en nærmere beskrevet fremtid. Ældrerådet forventer, at der med de økonomiske midler, der er stillet kommunen til rådighed, kommer et løft på området.

Vera Nielsen, Aase Meinert og Svend Erik Simonsen var fraværende.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 6. jujni 2016, pkt. 7:

Formanden orienterer.
Værdighedspolitikken behandles på Ældreomsorgsudvalgets møde den. 8 juni 2016.
Sendes til ministeriet sidst i juni efter endelig godkendelse i Byrådet.
Værdighedspolitikken har været i høring.

Bemærkninger:
Personalegruppen udtaler, at værdighedspolitikken bærer mere præg af at være en målsætning end en politik. Selve udformningen roses, og indholdet er godt, hvis det kan efterleves. Værdighedspolitikken indeholder en grundlæggende holdning til, hvordan vi ønsker at behandle borgerne, og det er en god intention at arbejde hen imod.

Handicap- og psykiatriområdet bør være en del af politikken. I udkastet er der henvisninger til ældreområdet i teksten. Det ønskes, at der skrives mere bredt, således at det er en værdighedspolitik for alle ældre i Brønderslev Kommune.

Fraværende:

Ellen Lykke, Anette W. Schrøder, for Louise Malinovski mødte suppleant Lene Aas Kirk Weibel.

Forretningsledelsen, 7. juni 2016, pkt. 9:

Taget til efterretning.

Beslutning

Politikken godkendt med redaktionelle ændringer.

Udvalget ønsker orientering om livstestamenter.

Bilag

Til toppen


7. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR/FL/ÆO/ØK/BY

Byrådet skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntning af de 7,2 mio. kr., som Brønderslev Kommune er tildelt af værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” udgør årligt 7,2 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker. I den forbindelse skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik, som skal offentliggøres senest 1. juli 2016.

I forlængelse heraf fremsættes hermed forslag til udmøntning af de 7,2 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2016". Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af ældremilliarden på i alt 7,2 mio. kr.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Udmøntningen vil samlet set betyde ansættelse af flere medarbejdere.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke yderligere bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 4:

Ældrerådet kan ikke tilslutte sig punkterne 2, 4, 5, da det efter Ældrerådets bedste overbevisning ikke giver et løft til værdig ældrepleje, men blot er en fortsættelse af igangværende projekter. Ældrerådet havde gerne set et løft på området.

Bemærkning til punkt 6: Tilskud til ansættelse af jurist har intet med værdighed at gøre. Ældrerådet tilslutter sig derfor forslaget fra Ældreomsorgsudvalgets formand, Gitte Krogh om, at dette ændres til følgeskab af personale til læge/speciallæge.

Ældrerådet kunne ønske, at dele af de beskrevne midler under punkt 2, 4, 5, om muligt havde kunnet tilgå Frit Valg området, til højnelse af værdigheden af ældre i eget hjem.

Punkt 13: Taxakørsel til aktivitetscentre anbefaler Ældrerådet, at ældreområdets tilskud hæves til min. 100.000 kr.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Forretningsledelsen, 7. juni 2016, pkt. 6:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt med følgende ændring:

 • at forslag nr. 6 Tilskud til jurist overføres til forslag nr. 7 til gradvis omstilling af flere SSA'er og færre SSH'er,
 • at forslag nr. 14 administreres således, at ferieaflastningspladsen kan indgå i den løbende drift, når den ikke er disponeret til ferieaflastning. Ferieaflastning kan max være en uge, og der er alene tale om ferieaflastning for en borger ad gangen.
Bilag

Til toppen


8. Udarbejdelse af afdækningskatalog til Ældreomsorgsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Videreførelse af drøftelserne om afdækningskataloget for 2017.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 20. januar 2016 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2017.

I henhold til budgetproceduren skal der allerede fra januar måned igangsættes en proces med udarbejdelse af afdækningskataloger. Afdækningskatalogerne skal være færdige så tidligt, at de politisk kan prioriteres i fagudvalgene senest i juni måned.

Det samlede besparelseskrav for 2017 fastsættes i første omgang til 30,2 mio. kr. af serviceudgifterne ud over de besparelser og ændringer, der allerede er vedtaget. For at sikre et prioriteringsrum skal der derfor udarbejdes afdækningskataloger, som sikrer muligheder for at gennemføre reduktioner i denne størrelsesorden. Der skal også findes afdækningsforslag på overførselsudgifterne, og her fastsættes sparekravet 5,0 mio. kr.

Såfremt der i løbet af 2016 viser sig budgetskred således, at det samlede resultat for budget 2016 ikke kan holdes, kan afdækningskataloget endvidere anvendes til at igangsætte besparelser allerede i 2016.

For at sikre flerårsperspektivet i budgetarbejdet tages der i fastlæggelsen af sparekravene højde for de tidligere års besparelser, som gradvist får helårseffekt.

Det betyder følgende sparekrav samt krav til størrelsen af afdækningskatalog pr. udvalgsområde:

Størrelse af afdækningskatalog

Mål for besparelser i 2017

Helårlig effekt

Effekt i 2017

Økonomiudvalget

8.185

15.006

11.523

Børne og Skoleudvalget

11.460

21.885

16.672

Fritids- og Kulturudvalget

1.298

2.379

1.838

Beskæftigelsesudvalget

1.515

3.720

2.792

Ældreomsorgsudvalget

6.313

12.015

9.164

Social- og Sundhedsudvalget

490

1.214

852

Teknik- og Miljøudvalget

960

1.760

1.579

I alt

30.221

57.979

44.420

Beskæftigelsesområdet, Overførselsudgifter

5.000

5.000

For en uddybende beskrivelse af sparekrav m.v. henvises til notatet ”Budgetproces for budget 2017”, der er vedlagt som bilag.

Stabsenheden for Økonomi, Personale & IT foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter hvilke områder, der skal indgå i udvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og ældrechef Henrik Hugo Pedersen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 4. februar 2016, pkt. 6:

Økonomiudvalgets udmelding taget til efterretning.

Udvalget tilkendegiver, at der ikke er områder, som på forhånd friholdes som afdækningsforslag.

Fagenheden udarbejder afdækningsforslag, som forelægges udvalget i foråret.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 9. marts 2016

Ældreomsorgsudvalget tog på møde den 4. februar 2016 rammeudmelding vedrørende budget 2017 til efterretning, og bad fagenheden fremlægge forslag i løbet af foråret. Udvalget tilkendegav, at der som udgangspunkt ikke var områder, der på forhånd var friholdt.

I drøftelsen af udfordringen med at afdække 12 mio.kr. til budget 2017 nævnte udvalget en række muligheder, som fagenheden kunne interessere sig for, herunder om der var ubenyttede afdækningsforslag fra tidligere år. Fagenheden har gennemgået afdækningskatalogerne for 2015 og 2016 og fundet følgende forslag, som ikke blev indarbejdet i budgettet, og som derfor kan indgå i afdækningskataloget for 2017:

Afdækningskataloget fra 2015:

 • Reduktion i kørsel
 • Reduktion af hjælp til afløsning i hjemmet
 • Reduktion af hjælp til tøjvask
 • Lukning af Elmehøj

Afdækningskataloget fra 2016:

 • Reduktion i støtte og vejledning i eget hjem
 • Reduktion af hjælp til rengøring til hver 4. uge

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter, om forslag fra afdækningskatalogerne for 2015 og 2016, som ikke er indarbejdet i budgettet, indgår i afdækningskataloget for 2017, samt at udvalget drøfter evt. yderligere forslag til afdækningskataloget for 2017.

Sundheds- og ældrechef Henrik Hugo Pedersen og visitationchef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget, 9. marts 2016, pkt. 7:

Udvalget fastholder fortsat, at der ikke er områder, som på forhånd friholdes som afdækningsforslag.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 8. juni 2016

I forlængelse af mødet i Ældreomsorgsudvalget 9. marts 2016 fremsendes et 1. udkast til afdækningsforslag til Budget 2017 for politikområde 601 med henblik på en foreløbig drøftelse.

Det bemærkes, at der kun er tale om et udkast til afdækningskataloget, da der kræves yderligere tid for at kunne kvalificere forslagene inden Ældreomsorgsudvalgets endelige prioritering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget foretager en indledende drøftelse af udkastet til afdækningsforslag.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 6:

Ældrerådet tilslutter sig umiddelbart punkt 3 og 11.

Punkt 10 kan Ældrerådet, under forudsætning af, at alle igangværende funktioner på Stenumgaard fortsætter uændret, tilslutte sig. Desuden ser Ældrerådet et udviklingspotentiale på Margrethelund.

De resterende punkter i afdækningskataloget kan Ældrerådet på ingen måde tilslutte sig.

Ældrerådet foreslår, at man undersøger muligheden for at oprette fælles sekretariat for plejecentrene. Dele af de opgaver, der i dag varetages af sekretærer rundt på centrene, kan umiddelbart efter Ældrerådets vurdering overgå til andet personale – evt. senior- eller flexjob.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Beslutning

Udkast til afdækningsforslag drøftet. Prioritering af afdækningsforslag foretages på næste møde.

Bilag

Til toppen


9. Forslag til ændring af kørselsordning til aktivitetscentre


Resume

Sagsforløb: ÆO/TM

Ældrerådet ønsker genindført visiteret kørsel for svage ældre til aktivitetscentrene, idet den nuværende ordning, hvor brugerne henvises til at benytte NT´s flexturordning, ikke er egnet til opgaven.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til årlig medfinansiering på ca. 100.000 kr. til genindførelse af visiteret taxakørselsordning til aktivitetscentrene. Beløbet forventes afholdt af puljen på 7,2 mio. kr. fra værdighedsmilliarden.

Sagsfremstilling

Ældrerådet behandlede på et møde den 2. marts 2016 et ønske om at få genindført visiteret kørsel for svage ældre til aktivitetscentrene, idet den nuværende ordning, hvor brugerne henvises til at benytte NT´s flexturordning, ikke er egnet til opgaven. Siden flexturordningen blev indført, har flere brugere i Brønderslev by fravalgt at benytte aktivtetscentrene på grund af høje kørselsudgifter og dårligt serviceniveau på flexturene. Ældrerådet fremlagde på dette møde eksempel på flextur brugerbetaling på minimum 60 kr. på kørsel hver vej til aktivitetscenteret i Brønderslev by. Med to ugentlige besøg i aktivitetscentret koster det brugeren minimum 240 kr. om ugen i transportudgift ved brug af flextur ordningen. Siden den 100 % brugerbetalte flexturordning blev indført, er brugerne af kørselsordningen faldet fra 51 til 10 brugere.

Udvalgsformændene for Ældreomsorgsudvalget og Teknik- og Miljøudvalget drøftede på et møde den 10. maj 2016 sammen med repræsentanter fra de to fagenheder muligheden for genindførelse af den oprindelige taxakørsel med flexibel samkørsel og afhentning/aflevering på privatadresserne, fremfor NT´s flextur eller kontraktbundne flexaktivitetskørsel. Taxaordningen foreslås etableret som vistiteret taxakørselsordning efter de oprindelige regler og bestillingsprincipper, men med brugerbetaling på 30 kr. hver vej. På mødet vedtog man at indstille denne løsning for de to udvalg, med opfordring til at hvert udvalg bidrager med et årligt beløb på ca. 100.000 kr. til finansiering af den forventede merudgift. Kommunens medfinansiering af den nuværende flextur kørselsordning vurderes i 2015 at have kostet 40.000 kr. Denne udgift vil bortfalde ved genindførelsen af taxaordningen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender en medfinansiering på kr. 100.000 til genindførelse af visiteret taxakørselsordning til aktivitetscentrene, såfremt Teknik- og Miljøudvalget godkender en tilsvarende medfinansiering. Beløbet forventes afholdt af puljen på 7,2 mio. kr. fra værdighedsmilliarden.

Leder Benthe Kilt deltager under dette punkt.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


10. Venteliste til plejehjem plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 2. maj 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd forelægger ventelisten til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 7:

Venteliste taget til efterretning, dog ser Ældrerådet med stor bekymring på, at ventelisten er så høj.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Orientering om at ventelisten pr. 1. juni er på 34 personer.

Bilag

Til toppen


11. Ankestatistik 2015


Resume

Sagsforløb: FL/BE/SS/ÆO

Ankestyrelsen har fremsendt statistik for 2015 vedrørende Ankestyrelsens afgørelser i klagesager på Social- og Beskæftigelsesområdet. Statistikken indeholder tal for antallet af trufne afgørelser i Ankestyrelsen for 2015 og antallet af modtagne klager. Tallene viser, at andelen af sager, som Ankestyrelsen omgør eller sender tilbage til kommunen til genbehandling, er højere i Brønderslev Kommune end landsgennemsnittet.

Udvalget bedes tage sagen til efterretning.

Sagsfremstilling

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har modtaget vedrørende sagsbehandlingen i Brønderslev Kommune.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der har været 16 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven. Kommunens afgørelse er blevet stadfæstet i 8 sager, 4 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen, og i 2 sager er afgørelsen blevet omstødt og 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der har været 74 klager inden for LAS. Heraf er 3 af klagerne blevet afvist af Ankestyrelsen, 18 sager er blevet omgjort af Ankestyrelsen, 2 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Loven om social pension (PL): Inden for Lov om social pension har der været 6 klager over kommunens afgørelser. 1 af klagerne er blevet afvist af Ankestyrelsen, 1 sag er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. 1 sag er blevet omstødt. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Retssikkerhedsloven (RSL): Inden for Retssikkerhedsloven har der været 2 klager, disse er stadfæstet af Ankestyrelsen.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet har der været 39 klager til Ankestyrelsen. Heraf er 2 af klagerne blevet afvist. I 3 af sagerne har Ankestyrelsen ændret afgørelsen. I de resterende 34 sager, er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Serviceloven (SEL): Inden for Servicelovens område har der været 72 klager over kommunens afgørelser. Heraf er 9 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I 8 sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 17 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen. I de resterende 38 sager er afgørelsen stadfæstet.

Udover ovenstående har der været 11 klager inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her har kommunen fået medhold i 4 afgørelser, mens 2 afgørelse er blevet afvist. 5 klager er sendt tilbage til kommunen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune i 2015 over niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Det skal bemærkes, at der har været et fald i antallet af klager fra 247 i 2014 til 220 i 2015.

Fagenheden for Beskæftigelse foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager sagen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Forretningsledelsen, 3. maj 2016, pkt. 7:

Forretningsledelsen vurderer, at den relativt høje omgørelses- og tilbagesendelsesgrad har sammenhæng med den generelle servicereduktion og tættere opfølgning der foregår på de berørte områder.

Praksis tilrettes selvfølgelig i forhold til Ankestyrelsens afgørelser og anvisninger.

Beskæftigelsesudvalget, 4. maj 2016, pkt. 12:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget, 11. maj 2016, pkt. 3:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Ændring af de forebyggende hjemmebesøg


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Folketinget vedtog i december 2015 nye regler for de forebyggende hjemmebesøg. De medfører, at der skal træffes beslutning om, hvilke målgrupper i alderen 65-79 år, der fremover skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Samtidig skal der vedtages kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg.

Fremsendes til godkendelse.

Sagsfremstilling

Forebyggende hjemmebesøg er hidtil, efter lovgivningens bestemmelser, blevet tilbudt en gang om året til alle borgere, der er fyldt 75 år. Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at skabe tryghed og trivsel ved at tilbyde råd og vejledning om sundhed og forebyggelse samt informere om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.

En af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger var en mere fleksibel model for forebyggende hjemmebesøg, der tog hensyn til, at flere ældre fortsat er friske, når de fylder 75 år, samtidig med at der er yngre, udsatte ældre i særlige risikogrupper, som kan have gavn af tilbuddet.

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2016 vedtaget ændringer i lov om social service, som betyder, at aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Borgere på 75 år vil fortsat blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvor det afklares, om der er behov for yderligere besøg, inden borgeren fylder 80 år. Herudover skal der tilbydes målrettede forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation, og som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer. Kommunen skal beslutte hvilke risikogrupper, der skal omfattes af dette tilbud.

Aktivitetsområdet har afholdt dialogmøde med Ældrerådet, og ud fra debatten på dialogmødet fremkom ønsker om, at borgere i aldersgruppen 65 – 79 år, der betragtes som værende irisikogruppen, skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår derfor, at følgende målgrupper i alderen fra 65 til 79 år, og som oplever ændring af livsvilkår, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg:

 • en ægtefælle/samlever som er alvorligt syg
 • tab af ægtefælle/samlever/barn
 • en ægtefælle/samlever som er flyttet på plejehjem
 • at blive udskrevet fra hospital og ikke have kontakt til andre dele af forvaltningen fx hjemmepleje, genoptræning
 • at opleve ensomhed og føle sig sårbar
 • at være nytilflyttet
 • kronisk sygdom
 • tab af sanser
 • misbrug

Det fremgår også af lovgivningen, at kommunen, som noget nyt, skal udarbejde kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg. Der er udarbejdet forslag til Brønderslev Kommunes kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg. Det indgår blandt andet også, at de forebyggende hjemmebesøg fremadrettet bliver gennemført som enten fælles arrangementer eller i borgerens eget hjem.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender kvalitetsstandarden for forebyggende hjemmebesøg, herunder at borgere i alderen 65 til 79, som oplever ændring i livsvilkårene, bliver omfattet af kvalitetsstandarden.

Leder Benthe Kilt deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Indstilling

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 9:

Ældrerådet roser kvalitetsstandarden og sender den videre med følgende anbefalinger:

I brevet, der sendes til borgerne tilskrives, at der er mulighed for at få en bisidder med.

For tilbuddet til de 75-årige, om årligt hjemmebesøg, tilføjes, at takkes der nej til dette besøg, sendes der først nyt tilbud om hjemmebesøg ved 80 år.

Det er aftalt med aktivitetsleder Benthe Kilt, at brevskabelon fremsendes til Ældrerådet for gennemgang. Er brevet let forståeligt?

Ældrerådet deltager gerne i de to årlige informations- og fællesmøder, der oprettes for de 65-årige.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt med præcisering af, at borgere med en vanskelig livssituation også omfatter borgere med fx kronisk sygdom eller misbrug, også selvom der ikke er sket en ændring af borgerens livsvilkår.

Bilag

Til toppen


13. Indkøb og implementering af Melvin - en bukse af- og påtagningsrobot


Resume

Sagsforløb: DF/FL/ÆO/ØK

Økonomiudvalget skal tage stilling til frigivelse af 95.000 kr. til at indkøbe og implementere én Melvin – en bukse af- og påtagningsrobot.

Sagsfremstilling

Ældreområdet har øget sit fokus på velfærdsteknologi og har bl.a. nedsat en gruppe, hvis formål er konstant at holde fokus på området, afsøge borgernes og medarbejdernes behov for velfærdsteknologi, holde sig opdaterede på markedet og implementere tiltag, der kan forbedre hverdagen enten for borgeren, medarbejderne eller som medfører en økonomisk gevinst, men ikke går på kompromis med den ydelse, der leveres. Dette er bl.a. årsagen til, der er implementeret skylle-tørre toiletter på plejecentret Støberiet samt i flere borgeres eget hjem. Borgerne har hermed selv kunne klare den personlige og intime situation, der er forbundet med at gå på toilettet. Der findes dog borgere, der også ønsker at blive selvhjulpne i forbindelse med toiletbesøget, men som stadig har brug for hjælp til at få bukserne ned og op og det er hos disse borgere, at Melvin kan gøre en forskel. Det var bl.a. med dette udgangspunkt, at Aalborg Kommune indledte et samarbejde med LT Automation og efter adskillige snakke, afprøvninger og tilbagemeldinger sammen fik udviklet Melvin.

Formålet er at øge borgerens selvstændighedsfølelse/livskvalitet, reducere forbruget af SOSU-medarbejdere i forbindelse med toiletbesøg samt reducere forbruget af bleer.

Der er estimeret, hvor lang tid et toiletbesøg i gennemsnit tager (tiden er sat til 7,5 min.). Den gevinst, der opnås ved at implementere Melvin, er vanskelig at høste, da det visiterede toiletbesøg ikke blot kan fjernes fra borgeren– netop fordi det er en del af en pakke. Der ligger i forvejen en besparelse på Ældreområdet indenfor velfærdsteknologien og den gevinst, der opnås via Melvin, skal dermed medregnes om en del af den samlede besparelse på Ældreområdet og dermed ikke høstes igen. Det er muligt, at Brønderslev Kommune på sigt skal lave en ny pakke til borgere i denne kategori, men dette er ikke muligt på nuværende tidspunkt og heller ikke i forbindelse med indkøb af én robot. Men det er bestemt en mulighed, Brønderslev Kommune kan overveje.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender frigivelse af 95.000 kr. fra digitaliseringspuljen til en bukse af- og påtagningsrobot.

Personale

Alt andet lige vil indførsel af velfærdsteknologi betyde et mindre personalebehov. Der er dog behov for at høste konkrete erfaringer, inden det reducerede personalebehov kan opgøres endeligt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Indstilling

Beslutning i Digitaliseringsforum den 4. maj 2016:

Digitaliseringsforum anbefaler, at der frigives 95.000 kr. til indkøb af Melvin (Hardware)

Lisbeth Jensen, Mads Hurley og Henrik Hugo Pedersen var fraværende.

Forretningsledelsen, 24. maj 2016, pkt. 7:

Anbefales.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


14. Årsrapport 2015 - Tilsyn på Ældreområdet - REVAS


Resume

Sagsforløb: ÆO/ÆR

REVAS fremsender årsrapport på de kommunale tilsyn i 2015.

Til orientering for Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Sagsfremstilling

REVAS har kontrakt på opgaven med kommunale tilsyn på plejecentre. Konkret drejer det sig om 1 årligt uanmeldt tilsyn på hvert tilbud.

Uddrag af årsrapport 2015:

De omsorgsmæssige forhold:

"Beboerne giver udtryk for eller signalerer tilfredshed med forholdene, og de oplever generelt, at de får den hjælp og støtte, de er stillet i udsigt og har behov for. Vi har oplevet generelt god stemning, og der er synlig respekt for den enkelte beboer og dennes behov. Beboere med demenslidelse mødes af medarbejdere med kendskab til deres adfærd og behov. For denne målgruppe er medarbejdernes tilstedeværelse med til at understøtte det sociale samspil og sikre den nødvendige tryghedsfølelse"

Medarbejderforhold og faglige forudsætninger:

"Det er vores generelle vurdering, at medarbejdernes grundlæggende kompetencer generelt imødekommer beboernes behov. Hovedparten af medarbejderne er uddannede social- og sundhedshjælpere og -assistenter. Der er også ansat eller tilknyttet sygeplejersker. På enkelte plejecentre er der pædagoger ansat, deres indsats bidrager til at nuancere tilgangen til beboerne og sikre dem en helhedsorienteret indsats.

Medarbejderne fremstår generelt engagerede og giver udtryk for tilfredshed med deres arbejdsforhold. De beskriver et velfungerende kollegialt samarbejde, der som udgangspunkt også fungerer på tværs af enhederne".

Anbefalinger:

"Det er vores indtryk, at der i stigende grad anvendes frivillige på plejecentrene, hvorfor tydeliggørelse af ansvar, opgaver og tavshedspligt bør prioriteres. På et af plejecentrene ser vi i den forbindelse et konstruktivt eksempel på en samarbejdsaftale.

Der er på flere plejecentre forhold som vigende medarbejderstabilitet, manglende struktur i indsatsen overfor beboerne og dokumentation, som påvirker indsatsen omkring beboerne. Vi anbefaler derfor, at der fremadrettet bør være opmærksomhed på muligheden for at vedligeholde og udvikle fagligheden blandt medarbejderne, således at de kan imødekomme beboernes behov fremover.

Fremadrettet bør medarbejdere og ledelse jævnligt og systematisk drøfte magtanvendelsesbegrebets mange aspekter, gråzoneområder og dilemmaet mellem omsorgspligt og indgriben i beboernes selvbestemmelsesret. Samt øge kendskabet til værgemål og prioritere at notere udadreagerende adfærd fra beboerne rettet mod medarbejderne med forebyggelse for øje".

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager rapporten til efterretning.

Indstilling

Ældrerådet, 1. juni 2016, pkt. 8:

Årsrapporten er taget til efterretning.

Ældrerådet ønsker fremover løbende at få tilsendt de rapporter, der udarbejdes på hvert plejecenter to gange årligt. Dette for at kunne danne sig et bedre overblik over, hvordan hvert plejecenter fungerer.

Vera Nielsen og Aase Meinert Nielsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


15. Orientering om satspuljeansøgning til puljen "Aflastning af pårørende til demente i egen bolig"


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Sundheds- og Ældreområdet har den 26. maj 2016 indsendt en puljeansøgning til en satspulje omhandlende aflastning af pårørende til demente i egen bolig.

Ansøgningen fremlægges til orientering for Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Tidligere på året var sundheds- og ældreminister Sophie Løhde på besøg i Brønderslev Kommune, hvor hun bl.a. spurgte ind til kommunens indsats overfor borgere med demens samt deres pårørende. Ligeledes foretog Brønderslev Kommune i slutningen af 2015 nogle interviews med pårørende til borgere med demens, hvor de pårørende gav udtryk for, hvilke behov de selv havde i forhold til at være pårørende til en borger med en demenssygdom.

På baggrund af ministerens besøg, de ovennævnte interviews og erfaringen fra demensområdet generelt har Brønderslev Kommune sendt en ansøgning til Sundhedsministeriet, der imødekommer disse behov. Kommunen ønsker at oprette et uvisiteret tilbud til de hjemmeboende borgere med demens, hvor de pårørende har brug for enten akut eller planlagt aflastning i en midlertidig periode. Tilbuddet skal hedde ”Pusterummet” og være placeret i henholdsvis Brønderslev og på Rosendalscentret.

Pusterummet skal bemandes med hver sin aktivitetsmedarbejder og skal som udgangspunkt have åbent 4-5 hverdage om ugen, én eftermiddag/aften om ugen og to weekenddage om måneden. Formålet med Pusterummet er at skabe et fleksibelt tilbud, der har åbent, når behovet for aflastning er der. Derfor skal de to aktivitetsmedarbejdere, der skal ansættes til projektet, være indstillet på at arbejde fleksibelt, afvekslende og tilpasse sig borgerens behov. Pusterummets placeringer bliver tæt på de eksisterende aktivitetstilbud og aktivitetsmedarbejderne vil få tæt samarbejde med de eksisterende aktivitetsmedarbejdere.

Pusterummet tilrettelægger den enkelte dag efter de borgere, der deltager den aktuelle dag og tilbyder aktiviteter alt efter borgerens interesse, formåen og behov. Projektet igangsættes pr. 1. oktober 2016 og skal afsluttes senest 30. november 2017. Ambitionen er, at Pusterummet ved projektets afslutning har givet så gode resultater, at det kan videreføres eventuelt via Den Nationale Handleplan for demens, som lanceres i løbet af 2016, og hvor det ikke kan udelukkes, der medfølger midler fra.

Ansøgningens samlede budget er på 1.213.880 kr., hvoraf der ansøges om 1.086.377 kr. gennem Sundhedsministeriet. Den resterende del er kommunens egenfinansiering i form af at oprette IT-arbejdspladser samt at stille en projektleder og ledige kommunale lokaler til rådighed.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen om ansøgningen til satspuljen ”aflastning af pårørende til demente i egen bolig” til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Orientering om ansættelse af ny leder i Visitationens afdeling Ældre og hjælpemidler pr. 1. august 2016.

Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 9. juni 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer