Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 8. september 2016
Lokale: Mødelokale 220, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Bruun var fraværende.

Bendt Danielsen forlod mødet kl. 15.45, og deltog kun i punkterne 1-6.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver frem mod 2020


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Drøftelse af udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver på foranledning af Bendt Danielsen, der har anmodet om udvalgets drøftelse heraf.

Sagsfremstilling

Medlem af Ældreomsorgsudvalget Bendt Danielsen har bedt om at få et punkt på Ældreomsorgsudvalget med følgende begrundelse:

”Det fremgår mange steder, at kommunerne sundhedsopgaver til stadighed forøges, ikke mindst i forbindelse med indlæggelser på sygehus og de hurtige udskrivninger derfra. Samt flere opgaver til det nære sundhedsvæsen.

Undertegnede vil gerne foreslå et punkt på næste ÆO møde, hvor vi får en information om de aktuelle, men endnu mere de fremtidige udfordringer for Brønderslev Kommune på dette område.

Desuden finder jeg det relevant, at udvalget drøfter, hvordan udfordringerne i denne forbindelse bedst muligt kan løses i Brønderslev Kommune, bl.a. vedrørende løsningen af de faglige opgaver, krav til den lokalemæssige kapacitet samt tilhørende økonomi og de fremtidige budgetter.”

På mødet gives en orientering om perspektiverne for den kommende udvikling på sundhedsområdet og de afledte konsekvenser for Brønderslev Kommune. Der gives en tilsvarende orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter oplægget og vurderer, om det giver anledning til forslag, som ønskes yderligere belyst og/eller forslag, som bør indgå i budgetdrøftelserne for 2017.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 18. august 2016, pkt. 3:

Orientering taget til efterretning.

Sagen genoptages på næste møde.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 8. september 2016

På møde i august fik både Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget et oplæg vedrørende udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver frem mod 2020. De spørgsmål, som blev rejst på de to udvalgsmøder, var lidt forskellige, men det er aftalt med formændene for de to udvalg, at der søges givet en fælles tilbagemelding, således at begge udvalg bliver klædt på i forhold til spørgsmål rejst på begge udvalgsmøder.

I forlængelse heraf gives der på mødet en belysning af sygeplejens opgaver og ressourcer, herunder forholdet mellem de planlagte og akutte opgaver.

Desuden er der udarbejdet et notat, som beskriver udviklingen i den kommunale medfinansiering i Brønderslev Kommune i 2014, 2015 og 1. halvår af 2016.

Endelig er der udarbejdet en opstilling, der viser udviklingen i sundhedspuljen, såvel de midler kommunen er tilført, som de midler der er afsat i budgetterne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgudvalget fortsætter drøftelsen herunder overvejer, om der bør holdes et temamøde i Byrådet om sagen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke, konsulent Line Enevoldsen og leder af sygeplejen Susanne Erlandsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget er opmærksom på, at der er en væsentlig og stigende opgave på sundhedsområdet, og udvalget ønsker i sammenhæng hermed afholdt et temamøde i Byrådet med henblik på at klæde det samlede Byråd på vedr. udviklingen indenfor sundhedsområdet.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Planlægning af fællesmøde mellem Ældrerådet og Ældreomsorgsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget afholder 2 møder om året med Ældrerådet.

Sagsfremstilling

Møderne mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet er i 2016 berammet til henholdsvis den 14. april og den 6. oktober 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter punkter til en dagsorden.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 31. august 2016, pkt. 6:

En drøftelse af hvordan Ældrerådet får svar på spørgsmål stillet i forhold til dagsorden. Der henvises eksempelvis til referat fra 10. august 2016, hvor Ældrerådet ønsker yderligere information i henhold til punkt nr. 7. Afdelingsbestyrelser på kommunalt ejede plejecentre.

Overgangen fra sygehus til kommune for de ældre borgere.

Ændring af aflastning og rehabiliteringspladser på Margrethelund/Stenumgård.

Ældrerådets årlige orienteringsmøde finder sted den 27. oktober 2016 i Sognegården, Dronninglund kl. 13.30

Ældrepolitik – hvornår forventes den klar.

Drøftelse af tidligere fremsendte besparelsesforslag om sammenlægning af sekretærfunktioner på plejecentrene. Kan der være besparings-potentiale i en sådan.

Beslutning

Udvalget ønsker at drøfte følgende emner:

  • Budgettet 2047 og det forventede konsekvenser
  • Masterplan på ældreområdet
  • Udmøntning af værdighedsmilliarden.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


5. Bloktilskudsfinansierede aktiviteter


Resume

Sagsforløb: ØK/ÆO/BS

3 områder bliver fremover overført fra finansiering via puljetildeling og direkte aktivitetsbestemt tilskud til generelt bloktilskud. Disse aktiviteter er derfor ikke udgiftsført i basisbudget.

Dette fremlægges til Ældreomsorgsudvalget til orientering og drøftelse.

Sagsfremstilling

I forbindelse med aftalen mellem regeringen og KL blev der aftalt 3 områder, hvor tidligere puljetildeling eller direkte aktivitetstilskud er ændret til generelt bloktilskud.

Det betyder, at der skal tages specifik politisk stilling til, hvorvidt disse aktiviteter skal fortsætte og i evt. hvilket omfang i de fremtidige budgetter.

Konsekvensen heraf er, at aktiviteterne ikke er udgiftsført i basisbudget for 2017 og overslagsårene.

De 3 områder er:

Omlægning af pulje til pædagogisk personale:

I forbindelse med Finansloven for 2015 blev det aftalt, at der årligt i 2015 og 2016 skulle afsættes 250 mio. kr. til at finansiere mere pædagogisk personale på dagtilbudsområdet. Midlerne er i 2015 og 2016 fuldt ud blevet udmøntet gennem en ansøgningspulje.

I forbindelse med aftalen mellem Regeringen og KL er det aftalt, at beløbet overføres fra finansloven og til at være en del af bloktilskuddet, hvilket betyder, at det fra 2017 indgår i kommunens bloktilskud.

Brønderslev Kommunes andel udgør 1.575.000 kr. Beløbet er ikke indlagt i budgetforslaget til budget 2017. Dvs. der i forbindelse med budgetdrøftelserne skal tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte, og der skal i givet fald afsættes midler hertil i budgetforslaget.

Klippekort til personlig og praktisk hjælp på ældreområdet.

Med vedtagelsen af Finanslov 2015 blev Brønderslev Kommune tilført puljemidler til implementering af en klippekortsordning med det formål at skabe øget livskvalitet hos de svageste modtagere af personlig og praktisk hjælp i form af hjælp til opgaver, der ellers ikke ville være blevet bevilget hjælp til fx ledsagelse, sociale aktiviteter eller praktiske opgaver i hjemmet.

I forbindelse med aftalen mellem Regeringen og KL er det aftalt, at beløbet overføres fra finansloven og til at være en del af bloktilskuddet, hvilket betyder, at det fra 2017 indgår i kommunens bloktilskud. I alt er der overført 150 mio. kr. fra finansloven til bloktilskuddet.

Brønderslev Kommunes andel udgør 945.000 kr. Beløbet er ikke indlagt i budgetforslaget til budget 2017. Dvs. der i forbindelse med budgetdrøftelserne skal tages stilling til, hvorvidt ordningen skal fortsætte, og der skal i givet fald afsættes midler hertil i budgetforslaget.

Tilskud til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen

I forlængelse af Aftale mellem Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti af 2. juni 2016 om styrket indsats for den ældre medicinske patient fordeles i årene 2016-2018 et statsligt tilskud til kommunerne til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet.

Brønderslev Kommunes andel hertil er 360.000 kr. i 2016, 696.000 kr. i 2017 og 959.000 kr. i 2018. Der er ikke afsat midler i 2019 og 2020. Beløbet er ikke indlagt i budgetforslaget til budget 2017. Dvs. der i forbindelse med budgetdrøftelserne skal tages stilling til, hvorvidt der skal afsættes midler hertil i budgetforslaget.

Sagen forlægges til orientering og drøftelse.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Økonomiudvalget, 24. august 2016, pkt. 6:

Oversendes til budgetforhandlingerne.

Karsten Frederiksen var fraværende.

Beslutning

Udvalget ønsker de tilførte midler til styrkelse af akutfunktioner i hjemmesygeplejen samt klippekort til personlig og praktisk hjælp på ældreområdet tilført Ældreområdets budget.

Udvalget ønsker oplysninger om status i 2016 vedr. brugen af klippekortordningen.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 9. august og 1. september 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Ældrerådet har udelukkende forholdt sig til ventelisten pr. 9. august 2016.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 31. august 2016, pkt. 5:

Ældrerådet tager ventelisten til efterretning, og finder det bekymrende, at flere ældreboliger begynder at stå tomme.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Budgetaftale 2016 - Vikarkorps


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Opfølgning på budgetaftalepunkt i budget 2016 om etablering af vikarkorps på ældreområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 følgende tekst, som fremgår af budgetaftalen:

”Ved omstilling på ældreområdet til ny tildelingsmodel og øget decentral kompetence forudsættes, at medarbejderne på plejecenterområdet i størst muligt opfang opretholder fast ansættelse. Behovet for vikardækning søges dækket indenfor det samlede ældreområde således, at plejecenterområdet og frit-valg området koordinerer vikardækning, hvor hovedreglen er brug af fælles personale eller etablering af et fælles kommunalt vikarkorps.”

Ved tilpasning af ældreområdets økonomi i forsommeren 2016 blev overtallige medarbejdere besluttet overført fra Plejecenterområdet til Frit-valgområdet. Alternativt kunne medarbejderne have været overført til et internt vikarbureau.

Af vedhæftede notat fremgår overvejelser om fordele og ulemper ved etablering af et kommunalt vikarkorps. Den umiddelbare vurdering er, at det ikke vil være fordelagtigt at etablere et kommunalt vikarkorps, idet det kan give en uhensigtsmæssig binding af timer og økonomi. Det er dog fortsat vigtigt at være opmærksom på den nødvendige fleksibilitet såvel indenfor Plejecenterområdet og Frit-valgområdet, som på tværs hvor det er muligt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget godkender, at der ikke i den nuværende situation etableres et vikarkorps på ældreområdet.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Status på optag af social- og sundhedselever 2016


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der er optaget en mindre andel social- og sundhedshjælperelever i 2016 i Brønderslev Kommune, end den af formandsskabet for KKR Nordjyllands anbefalede dimensionering. Årsagen er, at der ikke har været et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.

Til orientering i Ældreomsorgsudvalget.

Sagsfremstilling

Formandsskabet for KKR Nordjylland har anbefalet dimensionering for Brønderslev Kommune med 47 social- og sundhedshjælperelever og 11 social- og sundhedsassistentelever. Dimensioneringen for social- og sundhedsassistentelever er opfyldt med 11 elever. For social- og sundhedshjælperelever er dimensioneringen ikke opfyldt, idet der er ansat 19 elever i stedet for 47. Årsagen hertil er, at der ikke har været et tilstrækkeligt antal kvalificerede ansøgere.

For at søge på Social- og Sundhedshjælperuddannelsen kræves Grundforløb 2 som noget nyt efter Erhvervsuddannelsesreformen 2016. Det har medført, at der generelt til optagene 2016 ikke har været tilstrækkelig kvalificerede ansøgere. Der skønnes heraf et mindre forbrug i forhold til elever i Ældreområdet på 1 mio. kr. Fremadrettet vurderes det, at der vil være et større antal ansøgere, som har opnået Grundforløb 2, og dimensioneringen kan opnås.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Ældrerådet, 31. august 2016, pkt. 4:

Ældrerådet ønsker at indkalde Uddannelseskoordinator Jonna Christiansen for at få et indblik i hvilke krav og problematikker det kommer til at betyde fremover i Brønderslev Kommune.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Til toppen


9. Orientering fra Nordjysk Mad I/S


Resume

Sagsforløb: ÆO

Orientering fra møde i Nordjysk Mad I/S.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Nordjysk Mad I/S har afholdt møde den 20. juni 2016. På mødet blev årsrapporten for 2015 godkendt og underskrevet. Yderligere blev budgetopfølgningen for de første 5 måneder drøftet.

Desuden var der en orientering ved den daglige leder og bestyrelsens medlemmer.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Brønderslev Menighedsråds henvendelse om visionsprojekt "Ud med kirken"


Resume

Sagsforløb: FK/ÆO

Fritids- og Kulturudvalget samt Ældreomsorgsudvalget skal drøfte henvendelse fra Brønderslev Menighedsråd om involvering i visionsprojekt "Ud med Kirken".

Sagsfremstilling

Brønderslev Menighedsråd har gennem de sidste 3 år arbejdet med en vision om bedre fysiske rammer for et mangfoldigt kirke- og folkeliv i Brønderslev. Der er ønske om, at nye bygningsmæssige rammer kan mindske det svære i at træde over dørtærsklen til kirken og sognegården, så kirken i større grad kan være med til at give sammenhængskraft og livskvalitet for byens borgere.

Inden projektet realiseres har Menighedsrådet ved repræsentant Henning Krabbe holdt møde med henholdsvis Borgmester Mikael Klitgaard samt Planlægger Martin Heide og Fritids- og Kulturchef Lotte Worup. Menighedsrådet ønsker at undersøge muligheden for, at projektet kan gennemføres sammen med Brønderslev Kommune og andre aktører, der måtte have interesse i projektet. Menighedsrådet vurderer, at der kan gennemføres et mere bredspektret projekt samt skaffes yderligere ekstern finansiering.

Menighedsrådet vurderer, at ved et samarbejde med kirken kan Brønderslev Kommune vise nye veje til at få en vigtig samfundsinstitution som kirken i spil på en ny måde, og dermed være med til at øge sammenhængskraften og robustheden i forhold til de udfordringer, som by, kommune og borgere har. Kirken har evne og vilje til at "drifte" det nye tiltag.

Menighedsrådet ved Henning Krabbe har lavet en opsamling efter møderne som er vedlagt som bilag.

Henvendelsen berører mange fagområder, samt et spørgsmål om hvorvidt Brønderslev Kommune reelt kan indgå i et forpligtende samarbejde med kirken.

Direktionen, 2. august 2016, pkt. 7:

Genoptages på næste møde. Fritids- og Kulturchef Lotte Worup og Planlægger Martin Heide inviteres.

Direktionen, 9. august 2016, pkt. 8:

Direktionen er positivt indstillet overfor samarbejde med frivillige, herunder folkekirken, i forlængelse af ånden i ”I samspil med borgerne”.

Umiddelbart finder Direktionen dog ikke, at kommunen står med bygningsmæssige behov til understøttelse af dette arbejde, hvorfor direkte medfinansiering ikke kan anbefales.

Fremsendes til politisk behandling i Fritids- og Kulturudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Personale

Ingen.

Indstilling

Fritids- og Kulturudvalget, 6. september 2016, pkt. 4:

Udvalget finder oplægget spændende, men finder ikke mulighed for at indgå som samarbejdspartner i et kommende projekt.

Svend Erik Trudslev var fraværende.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig direktionens udtalelse i sagen.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Stillingen som Sundheds- og Ældrechef er netop slået op.

Ole Bruun og Bendt Danielsen var fraværende.

Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 5. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach