Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 6. oktober 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 13:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Peter H. S. Kristensen mødte under fællesmødet mellem udvalget og Ældrerådet.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Fællesmøde med Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet


Resume

Sagsforløb:ÆO/ÆR

2. fællesmøde i 2016 mellem Ældreomsorgsudvalget og Ældrerådet.

Afvikling af fællesmøde i henhold til dagsorden.

Sagsfremstilling
 1. Velkomst
 2. Drøftelse af hvordan Ældrerådet får svar på spørgsmål stillet i forhold til dagsordenen
 3. Overgang fra sygehus til kommune for ældre borgere
 4. Ændring af aflastnings- og rehabiliteringspladser på Margrethelund og Stenumgård
 5. Ældrepolitik - hvornår forventes den klar?
 6. Drøftelse af tidligere fremsendt besparelsesforslag om sammenlægning af sekretærfunktioner på plejecentrene
 7. Budget 2017 og dets forventede konsekvenser
 8. Masterplan på ældreområdet
 9. Udmøntning af værdighedsmilliarden

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Fraværende: Anette Thomsen. Peter H. S. Kristensen deltog alene i fællesmødets punkt7-9.

 1. Velkomst

Velkomst ved Gitte Krogh.

 1. Drøftelse af hvordan Ældrerådet får svar på spørgsmål stillet i forhold til dagsordenen.

Drøftelse i Ældrerådet udsprang af en sag om afdelingsbestyrelser på plejecentre. Der blev givet svar på den konkrete sag på mødet. Generelt bør Ældrerådet henvende sig til fagforvaltningen, hvis der er tvivlsspørgsmål på mødet.

 1. Overgang fra sygehus til kommune for ældre borgere

Drøftelse af, at aflastningspladserne er under pres, og at der vil være en stigende efterspørgsel efter aflastningspladser i de kommende år.

I budget 2017 er der afsat penge i sundhedspuljen, ligesom der er afsat midler til penge til akutopgaver.

Det kan overvejes, om Tygelsgade kan anvendes til aflastningspladser.

 1. Ændring af aflastnings- og rehabiliteringspladser på Margrethelund og Stenumgård

Ældrerådet udtalt sig positivt overfor denne rokade.

I budget 2017 indgår denne rokade i overvejelserne om, hvordan man fremadrettet bør anvende kommunens bygningsmasse på ældreområdet, jf. budgetaftalen i budget 2017.

 1. Ældrepolitik - hvornår forventes den klar?

Opgaven ligger til den nye Ældrechef.

 1. Drøftelse af tidligere fremsendt besparelsesforslag om sammenlægning af sekretærfunktioner på plejecentrene

Fagforvaltningen er i gang med at se på organiseringen af området.

 1. Budget 2017 og dets forventede konsekvenser

Orientering om budgetkonsekvenserne ved Gitte Krogh.

Der blev udtrykt ønske om at få en tilbagemelding på, om brugerbetaling på aktivitetsområdet får betydning for fremmødet.

 1. Masterplan på ældreområdet

Behandlet under punkt 4.

 1. Udmøntning af værdighedsmilliarden

Skal behandles i Byrådet senest 15/11, og sendes i høring i Ældrerådet forud herfor.

 1. Evt.

Ældrerådet holder det årlige orienteringsmøde den 27/10, kl. 13.30 – 16.00. Udvalg og embedsmænd er inviteret.

Mødet hævet kl. 14.45.

Til toppen


4. Økonomiske konsekvenser for Brønderslev Kommune ved etableringen af Asaa Friplejehjem


Resume

Sagsforløb: ÆO

Åbningen af Asaa Friplejehjem 1. januar 2017 kan medføre planmæssige udfordringer i forhold til styringen af plejeboligmassen i Brønderslev Kommune, og vil betyde øgede udgifter til beboere i plejeboliger.

Sagsfremstilling

Danske Diakonhjem åbner 1. januar 2017 Asaa Friplejehjem foreløbigt med plads til 30 beboere.

Med etableringen af friplejehjemmet stiger antallet af plejeboliger i Brønderslev Kommune. Det kan medføre en planmæssig udfordring, og det kan blive nødvendigt at reducere antallet af kommunale plejeboliger for at undgå overkapacitet og huslejetab. Udover udfordringen med kapacitetsstyring af plejeboligmassen medfører Asaa Friplejehjem også andre udgifter for Brønderslev Kommune. Omfanget heraf er endnu uklart og afhænger bl.a. af, om de fremtidige beboere på Asaa Friplejehjem umiddelbart inden indflytningen på plejehjem boede i Brønderslev Kommune eller i anden kommune, da dette har betydning for hvem, der skal afholde udgifterne.

De nærmere aspekter er beskrevet i det vedhæftede bilag, og er meget kort summeret op i nedenstående tabel, som også er forklaret nærmere i bilaget.

Antal beboere fra Brønderslev Kommune

Antal beboere fra andre kommuner

Max udgifter til tomgangshusleje på kommunale plejecentre/kr.

Merudgifter til personlig og praktisk hjælp/kr.

Merudgifter til levering af ydelser til borgere fra andre kommuner/kr.

Samlede merudgifter for Brønderslev Kommune/kr.

0

30

0

0

1.203.000

1.203.000

10

20

65.000

621.000

802.000

1.488.000

20

10

129.760

1.241.300

401.100

1.772.000

30

0

194.640

1.861.950

0

2.057.000

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ikke ydereligere kommentarer.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


5. Opkræving af antennebidrag på kommunale plejecentre


Resume

Sagsforløb: ÆO

Den 8. juni 2016 ønskede Ældreomsorgsudvalget, at antenneopkrævningen på de kommunale plejecentre, der administreres af Lejerbo, overgår til individuel afregning.

Ældreomsorgsudvalget skal beslutte, hvorvidt den oprindelige beslutning skal fastholdes eller om en alternativ løsning skal vælges.

Sagsfremstilling

På udvalgsmøde den 8. juni 2016 ønskede Ældreomsorgsudvalget, at beboernes antenneopkrævning på de kommunale plejecentre, der administreres af Lejerbo, fremadrettet overgår til individuel afregning.

Baggrunden herfor er, at der over en årrække er oparbejdet et underskud på antennebudgettet, hvilket har medført, at nuværende beboere skal afbetale på en gæld, som de ikke selv har været med til at oparbejde.

Fordele ved at antenneopkrævningen overgår til individuel afregning er, at afregningen bliver knyttet op på det enkelte lejemål, og at der således afregnes direkte mellem den enkelte beboer og leverandøren af antennesignalet. Beboerne hæfter dermed ikke kollektivt for et eventuelt underskud, som det er tilfældet i dag, men betaler udelukkende for det, de modtager. Samtidig bortfalder Lejerbos administrationsgebyr på 3 pct.

Brønderslev Antennelaug har informeret om, at de ikke kan levere antennesignal på ovenstående betingelser.

Overgang til individuel afregning betyder i praksis, at den nuværende aftale med Brønderslev Antennelaug opsiges, og beboerne selv fremadrettet skal vælge leverandør af antennesignal, hvis de hver især ønsker det.

Alternativt kan Brønderslev Antennelaug fortsætte som leverandør af antennesignal og tilbyde Brønderslev Kommune samme kollektive model som øvrige boligforeninger i Brønderslev.

Tilbuddet indeholder, at alle beboere skal have grundpakken, som betales over huslejen (145 kr. pr. mdr.). Ønsker en beboer en større pakke, afregnes differencen individuelt. Ønsker en beboer imidlertid ikke at modtage antennesignal, koster frakobling 700 kr., som bekostes af beboeren selv, og den efterfølgende beboer genopkobles gratis, hvis vedkommende ønsker at modtage antennesignal. Retsforholdet, i forhold til om beboeren selv bekoster gebyret for lukning af signalet, eller om dette påfalder afdelingen, er imidlertid udafklaret og skal undersøges nøjere (jf. bilag).

Ulemper ved denne model er, at beboere stadig hæfter kollektivt for et underskud. Underskud kan opstå ved, at afdelingen blandt andet hæfter ved tomgang i en eller flere boliger. Der kan også opstå tab ved fraflytninger, hvor fraflytter (dødsboet) ikke har betalt i en periode, enten pga. restance eller som følge af, at der påløber antenneudgifter i perioden fra dødsfaldet til ny genudlejning. Længden af denne periode afhænger af skifterettens sagsbehandlingstid.

Derudover tager Brønderslev Antennelaug et gebyr for pakkeskift på 450 kr., hvilket ligeledes kan påvirke antenneregnskabet negativt.

Samtidig vil det være i modstrid med de nye antenneregler at kræve, at alle beboere i udgangspunktet skal være tilmeldt en grundpakke.

Der vil således være de samme risici for oparbejdelse af underskud, som der er i dag, og beboere vil stadig hæfte for andre beboeres mislighold eller fravalg af antennesignal.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget beslutter, hvorvidt den oprindelige beslutning om individuel afregning fastholdes eller om den alternative kollektive løsning skal gælde for de kommunale plejecentre, der administreres af Lejerbo.

Konsulent Lone Jin Mikkelsen samt formand for Brønderslev Antennelaug Henning Jensen deltager under dette punkt.

Personale

Der kan ske en opgaveglidning over på plejecenterpersonalet, som eventuelt skal bistå beboeren med at afbestille/bestille antenneopkobling.

Beslutning

Udvalget godkender, at der kan laves en aftale med Brønderslev Antennelaug om, at man kan tilslutte sig grundpakken, og at denne betales via huslejen. Ønsker en beboer en større pakke, afregnes direkte med den pågældende beboer.

Bilag

Til toppen


6. Livstestamente


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Efter anmodning fra Ældreomsorgsudvalget har Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd udarbejdet et notat omhandlende livstestamenter samt et kort notat om sundhedspersoners mulighed for at bistå en borger i tilfælde af oprettelse af et nødtestamente.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et notat omhandlende livstestamenter. Notatet beskriver, hvordan man opretter et livstestamente samt hvilke formkrav, der er til et livstestamente. Notatet belyser endvidere, hvorledes sundhedspersonale m.fl. må vejlede, og hvor meget personalet må i forbindelse med oprettelse af et livstestamente. Der er endvidere udarbejdet et kort notat om nødtestamenter, som ligeledes belyser sundhedspersonalets m.fl. mulighed for at bistå en borger i en nødsituation.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og jurist Nynne Fabricius deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 28. september 2016, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Vera Nielsen, Anette Thomsen og Frank Busk var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver frem mod 2020


Resume

Sagsforløb: SS/ÆO

Drøftelse af udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver på foranledning af Bendt Danielsen, der har anmodet om udvalgets drøftelse heraf.

Sagsfremstilling

Medlem af Ældreomsorgsudvalget Bendt Danielsen har bedt om at få et punkt på Ældreomsorgsudvalget med følgende begrundelse:

”Det fremgår mange steder, at kommunerne sundhedsopgaver til stadighed forøges, ikke mindst i forbindelse med indlæggelser på sygehus og de hurtige udskrivninger derfra. Samt flere opgaver til det nære sundhedsvæsen.

Undertegnede vil gerne foreslå et punkt på næste ÆO møde, hvor vi får en information om de aktuelle, men endnu mere de fremtidige udfordringer for Brønderslev Kommune på dette område.

Desuden finder jeg det relevant, at udvalget drøfter, hvordan udfordringerne i denne forbindelse bedst muligt kan løses i Brønderslev Kommune, bl.a. vedrørende løsningen af de faglige opgaver, krav til den lokalemæssige kapacitet samt tilhørende økonomi og de fremtidige budgetter.”

På mødet gives en orientering om perspektiverne for den kommende udvikling på sundhedsområdet og de afledte konsekvenser for Brønderslev Kommune. Der gives en tilsvarende orientering til Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter oplægget og vurderer, om det giver anledning til forslag, som ønskes yderligere belyst og/eller forslag, som bør indgå i budgetdrøftelserne for 2017.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 18. august 2016, pkt. 3:

Orientering taget til efterretning.

Sagen genoptages på næste møde.

Emma Lyng Svensson var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 8. september 2016

På møde i august fik både Ældreomsorgsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget et oplæg vedrørende udviklingen i de kommunale sundhedsopgaver frem mod 2020. De spørgsmål, som blev rejst på de to udvalgsmøder, var lidt forskellige, men det er aftalt med formændene for de to udvalg, at der søges givet en fælles tilbagemelding, således at begge udvalg bliver klædt på i forhold til spørgsmål rejst på begge udvalgsmøder.

I forlængelse heraf gives der på mødet en belysning af sygeplejens opgaver og ressourcer, herunder forholdet mellem de planlagte og akutte opgaver.

Desuden er der udarbejdet et notat, som beskriver udviklingen i den kommunale medfinansiering i Brønderslev Kommune i 2014, 2015 og 1. halvår af 2016.

Endelig er der udarbejdet en opstilling, der viser udviklingen i sundhedspuljen, såvel de midler kommunen er tilført, som de midler der er afsat i budgetterne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgudvalget fortsætter drøftelsen herunder overvejer, om der bør holdes et temamøde i Byrådet om sagen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke, konsulent Line Enevoldsen og leder af sygeplejen Susanne Erlandsen deltager under dette punkt.

Ældreomsorgsudvalget, 8. september 2016, pkt. 3:

Udvalget er opmærksom på, at der er en væsentlig og stigende opgave på sundhedsområdet, og udvalget ønsker i sammenhæng hermed afholdt et temamøde i Byrådet med henblik på at klæde det samlede Byråd på vedr. udviklingen indenfor sundhedsområdet.

Ole Bruun var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Ældreomsorgsudvalgets møde den 6. oktober 2016

Orientering om håndtering af udskrivningsforløb fra sygehus til eget hjem eller aflastning.

Der ses en øget opgaveglidning fra sygehus til kommunen, da flere udskrives tidligere, hvilket medfører et større behov for pleje end tidligere.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgudvalget fortsætter drøftelsen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke, leder Lone Rubæk og visitator Annie Præstegaard deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget er opmærksom på, at der er tale om en problematik, der skal arbejdes videre med, og som der er behov for at finde fælles løsninger på.

Bilag

Til toppen


8. Orientering fra Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: ÆO

Referat fra bestyrelsesmøde i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi den 2. september 2016 til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Referat fra bestyrelsesmødet den 2. september 2016. De væsentligste punkter var følgende:

 • Regnskab for de første 7 måneder af 2016.
 • Budget 2017.

Regnskabet for 2016 ser fornuftigt ud, og giver i sig selv ikke anledning til bemærkninger. Dog blev der truffet beslutning om en ændret afregning i forbindelse med reparation af hjælpemidler. Disse ændringer skal også slå igennem i budget 2017, som blev godkendt med disse konsekvensrettelser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Syvsten Kro er godkendt som ny madleverandør til hjemmeboende pensionister.

Venteliste til plejecentre. 25 på ventelisten.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 12. oktober 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach