Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 10. november 2016
Lokale: Mødelokale 336, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 14:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 3 - 2016


Resume

Sagsforløb: ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagenhederne udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2016.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Økonomiafdelingen foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget har drøftet budgetopfølgningen, og udvalget vil se på en revision af den nuværende afregningsmodel på Frit-valgområdet, som stammer fra 2002-03.

Det er udvalgets opfattelse, at merudgiften på 900.000 kr. overvejende stammer fra det besluttede ansættelsesstop og det deraf afledte forbrug af vikarer. Dette kombineret med private leverandørers konkurs i foråret 2016 har betydet en merudgift, som ikke kunne forudses.

Merudgifterne til borgere, som vælger et ikke-kommunalt plejecenter, viser, at det er relevant at udarbejde den analyse, som Byrådet har besluttet i forbindelse med budget 2017.

Bilag

Til toppen


4. Korrektion af budgetramme


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Som en del af Byrådets forlig omkring Budget 2017 blev det besluttet, at budgetrammen for politikområde 601 skal reduceres med 1.000.000 kr. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår at nedsætte indsatsen støtte og vejledning i eget hjem til maksimalt 10 minutter om dagen.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende reduktion af budgetramme.

Sagsfremstilling

Som en del af Byrådets forlig omkring Budget 2017 blev det besluttet, at budgetrammen for politikområde 601 skal reduceres med 1.000.000 kr.

Borgere, som på grund af demenslignende symptomer eller andre kognitive vanskeligheder ikke selv evner at strukturere og overskue dagligdagens aktiviteter i hjemmet, kan i dag bevilges støtte og vejledning ud over personlig og praktisk hjælp i op til 25 minutter om dagen. Hjælpen gives i form af motivation til borgeren, og støtte/vejledning til at kunne etablere en kontakt mellem borger og hjemmepleje, at opretholde en døgnrytme og få hverdage til at fungere. Hjælpen til støtte og vejledning gives i en pakke af enten 10 eller 25 minutter, som kan gives dagligt. Pakken afregnes med timeprisen for personlig pleje.

Indsatsen støtte og vejledning er en kan-opgave, som ikke er beskrevet ved lov. Indsatsen er mere eller mindre unik for Brønderslev Kommune og bruges relationsskabende som første skridt på vejen til at gøre borgeren parat til at modtage hjemmepleje.

Ved nedsættelse af indsatsen til 10 minutter om dagen er besparelsen 66,90 time pr. uge svarende til 1.000.000 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at budgetrammen for politikområde 601 reduceres med 1.000.000 kr. på indsatsen støtte og vejledning i eget hjem.

Beslutningen fremsendes til Økonomiudvalget til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Indstilling

Ældrerådet, 2. november 2016, pkt. 5:

Taget til efterretning.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


5. Forslag til fordeling af andel af værdighedsmilliarden


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO/ØK

Ældreomsorgsudvalget skal i forlængelse af værdighedspolitikken tage stilling til udmøntning af de 7,3 mio. kr., som Brønderslev Kommune er tildelt af værdighedsmilliarden.

Ældreomsorgsudvalget anmodes om at godkende udmøntning af ældremilliarden.

Fordelingen fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

I Finansloven for 2016 har Regeringen afsat 1 mia. kr. årligt fra 2016 og frem til en værdig ældrepleje i kommunerne. Brønderslev Kommunes andel af ”værdighedsmilliarden” udgør i 2017 7,3 mio. kr. Hensigten er, at ældre borgere både på plejecentre og i egen bolig, skal have en værdig pleje og omsorg, så de kan fortsætte med at leve det liv, de ønsker.

I forlængelse heraf fremsættes forslag til udmøntning af de 7,3 mio. kr. Forslagene er beskrevet i bilaget "Disponering af værdighedsmilliard i 2017". Forslagene er opstillet således, at det fremgår, hvilke(t) af de fem værdighedsformål det afsatte beløb knytter sig til. Fordelingen af Værdighedsmilliarden i 2017 skal indsendes til Sundheds- og Ældreministeriet senest 15. november 2016.

Fagforvaltningen Sundhed & Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender udmøntning af Brønderslev Kommunes andel af ældremilliarden på i alt 7,3 mio. kr. Forslaget fremsendes efterfølgende til Økonomiudvalgets orientering.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Personale

Udmøntningen vil samlet set betyde ansættelse af flere medarbejdere.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger

Indstilling

Ældrerådet, 2. november 2016, pkt. 6:

Ældrerådet godkender forslaget til fordelingen.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 3. oktober 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalgets orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. november 2016, pkt. 4:

Ventelisten er taget til orientering.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


7. Indførelse af deltagergebyr og lokalegebyr på Aktivitetsområdet


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Byrådet har som led i budgetforlig 2017 besluttet, at der skal findes en indtægt på 100.000 kr. ved indførelse af deltagergebyr og gebyr for leje af lokaler på Aktivitetsområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger forslag til, hvordan denne beslutning kan udmøntes.

Forslaget fremlægges på baggrund af drøftelser på et fællesmøde for alle centerrådene den 12. oktober 2016.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes Aktivitetsområde driver 6 dagcentre.

Centrene tilbyder aktiviteter for alle pensionister og borgere over 60 år som generelle aktiverende tilbud med forebyggende sigte efter servicelovens § 79.

Centrene tilbyder tillige uvisiterede aktiviteter efter servicelovens § 104 - dvs. som aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer til opretholdelse eller forbedring af personlige færdigheder eller af livsvilkårene.

Endelig tilbydes dagtilbud til demente og samværstilbud til borgere med behov herfor. Her er ikke tale om en egentlig visiteret bevilling, men dog en individuel vurdering af borgers behov for disse tilbud.

Formålet med aktivitetstilbuddene er at dække borgerens behov for at:

 • Forebygge funktionsnedsættelse ved at give hjælp og støtte til aktivering
 • Forebygge social isolation
 • Aflaste ægtefællen eller andre pårørende

Der er fagligt uddannet personale ansat, men mange af aktiviteterne foregår på frivillig basis.

På de fleste centre findes et centerråd, der er med til at planlægge aktiviteterne.

Det har hidtil været gratis at deltage på holdene, men borgerne har betalt for:

 • Kaffe og måltider efter forbrug
 • Materialer efter forbrug
 • Transport
 • Deltagerbetaling ved store arrangementer

Indførelse af nyt deltagergebyr og gebyr for lån af lokaler

Byrådet har som led i budgetforlig 2017 besluttet, at der skal findes en indtægt på 100.000 kr. ved indførelse af deltagergebyr og gebyr for leje af lokaler i Aktivitetsområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår på baggrund af bl.a. en drøftelse på fællesmøde for centerrådene, at følgende principper bør ligge til grund for den konkrete udmøntning af deltagergebyr og gebyr for lån af lokaler:

 • Det skal være enkelt at administrere
 • Der skal kun være én takst for deltagergebyr uanset, hvor mange hold man deltager på
 • Der opkræves ikke deltagergebyr til Centerrådenes arrangementer, spise-sammen-arrangementerne og samværstilbud til ensomme borgere (ud over den nuværende brugerbetaling)
 • De foreninger og andre, der låner aktivitetsområdets lokaler, skal betale et gebyr
 • Lokalegebyrerne ligger lidt højere end de gebyrer, der gælder på Fritidsområdet i kommunen – lokaler på skoler, haller, m.v. I lokalerne i Aktivitetsområdet er der også adgang til køkkenfaciliteter, service, m.v.

Deltagergebyr

Lokalegebyr

Indtægt: 84.000 kr.

420 unikke brugere betaler 200 kr. pr. år.

Deltagergebyr på følgende aktivitetshold:

·Aktivitetsmedarbejdere er instruktør

·Frivillig instruktør

·Selvstyrende hold

·Foreningshold, som er åbne for alle

Det betyder brugerbetaling på aktivitetshold på aktivitetscentrene Grønningen, Stengården og Rosendalscenteret,

samt enkelte aktivitetshold på Margrethelund, Flauenskjold og i Asaa

Der bliver ingen deltagergebyr på aktiviteter på de øvrige plejecentre.

Indtægt: 16.000 kr.

Små lokaler: 15 kr./time

Rosendalscentret

og Stengårdscentret: 20 kr./time

Bien: 25 kr./time

Alle foreninger og klubber, der bruger aktivitetsområdets lokaler, skal betale et lokalegebyr.

Virksomheder og organisationer med et kommercielt sigte skal betale 100 kr. pr. time for lån af lokaler.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at udvalget godkender udmøntningen af budgetreduktionen.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 2. november 2016, pkt. 7:

Ældrerådet er stadig imod deltagergebyr på aktivitetsområdet, da virkningen kan blive at deltagerantallet reduceres, og man så igen får de ensomme ældre isoleret.

Ældrerådet forbeholder sig rette til at følge op på en evt. nedgang i brugertallet.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


8. Mødekalender 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO

Byrådet har den 26. oktober 2016 godkendt mødekalender for 2017.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til endelig godkendelse af Ældreomsorgsudvalgets mødeplan for 2017.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Ældreomsorgsudvalget. Mødedagen er fastsat til torsdage, kl. 14.00 på Rådhuset i Brønderslev.Der er planlagt 2 fællesmøder med Ældreomsorgsudvalget i 2017 henholdsvis i april og oktober. Disse fremgår af mødekalenderen.

Stabsforvaltningen anbefaler, at møder i råd, nævn og øvrige organer planlægges holdt senest ugen før sagen skal behandles i politiske udvalg, så udtalelserne herfra kommer til at fremgå af dagsordensteksten til de politiske møder

Evt. ændringer i forhold til forslaget skal af hensyn til sagsflow så vidt muligt ske til en tidligere dato.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender forslag til mødeplan for Ældreomsorgsudvalget 2017.

Personale

Ingen.

Indstilling

Ældrerådet, 2. november 2016, pkt. 12:

Mødekalenderen er godkendt.

Jonna Raasted var fraværende.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Sagsfremstilling

Invitation til KL's Sundhedskonference

Konferencen afholdes den 18. januar 2017 på Hotel Comwell Kolding.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 10. november 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer