Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Ældreomsorgsudvalget - Referat

Dato: 1. december 2016
Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:15


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: ÆO

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


3. Nedbringelse af sagsbehandlingstid på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO/HAR

Den 26. november 2015 traf Ældreomsorgsudvalget beslutning om, at sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 skulle nedbringes fra 15 til 12 måneder gældende fra den 1. januar 2016. Efterfølgende skulle sagsbehandlingstiden revurderes ved udgangen af 2016.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt den maksimale sagsbehandlingstid skal nedbringes fra 12 til 9 måneder.

Sagsfremstilling

På Ældreomsorgsudvalgsmøde den 26. november 2015 blev der truffet beslutning om, at nedbringe sagsbehandlingstiden på bevilling af støtte til køb af bil efter servicelovens § 114 til maksimalt 12 måneder.

Der har i løbet af 2015 og 2016 været arbejdet systematisk med at yde en hurtigere service til borgerne og overholde den fastsatte tidsramme for sagsbehandlingstiden på 12 måneder samt nedbringe antallet af sager.

Arbejdet har blandt andet omfattet, at deri 2015 blev afsat 2 medarbejdere til sagsbehandling af bilsager for at imødekomme den maksimale sagsbehandlingstid på 12 måneder. Den igangsatte proces har været fortsat i 2016 med henblik på at reducere sagsbehandlingstiden yderligere til 9 måneder.

Sagsbehandlingstider og sager i 2015

Ifølge Ankestyrelsen har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid været på 33,2 uger fordelt på 2.652 sager på landsplan i 2015.

I Brønderslev Kommune har den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2015 været på 58,5 uger fordelt på 20 sager. Til sammenligning har der i Jammerbugt og Hjørring Kommuner været gennemsnitlige sagsbehandlingstider på henholdsvis 39,5 og 42,7 uger fordelt på henholdsvis 20 og 27 sager.

Status på sager

Pr. 14. november 2016 har der i Brønderslev Kommune været 12 ansøgninger vedr. bil, udskiftning af bil eller særlig indretning af bil.

Af de 12 sager har en af sagerne overskredet sagsbehandlingstiden på grund af tidligere praksis og en sag er ansøgt for tidligt, da ansøgeren tidligst kan få udskiftet sin bil til oktober 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender, at sagsbehandlingstiden reduceres fra 12 måneder til maksimalt 9 måneder gældende fra januar 2017.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2016, pkt. 6:

Ældrerådet ser med tilfredshed på, at behandlingstiden nedsættes og tager sagen til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Social- og Sundhedsudvalget, 30. november 2016, pkt. 6:

Til efterretning.

Beslutning

Godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


4. Bevilling af småhjælpemidler


Resume

Sagsforløb: ÆO

Ældreomsorgsudvalget besluttede den 1. marts 2012, at småhjælpemidler skulle bevilges efter servicelovens (SEL) § 113, så borgeren selv skulle anskaffe og afholde omkostningerne, når småhjælpemidlet havde en værdi under eller svarende til 500 kr.

Den 24. september 2015 besluttede udvalget – i forbindelse med godkendelse af serviceniveauet på SEL § 83a – at borgere kunne bevilges mindre engangshjælpemidler, hvis hjælpemidlet kunne gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til, hvorvidt omkostninger til og anskaffelse af småhjælpemidler udelukkende skal afholdes af borgeren eller om nuværende praksis skal bibeholdes.

Sagsfremstilling

Den 1. marts 2012 besluttede Ældreomsorgsudvalget, at småhjælpemidler skulle bevilges efter SEL § 113 og ikke efter SEL § 112, som det tidligere havde været tilfældet. Den ændrede praksis betød, at borgeren selv skulle anskaffe og afholde omkostningerne, når småhjælpemidlet havde en værdi under eller svarende til 500 kr.

Imidlertid har det vist sig, at mange borgere ikke evner selv at anskaffe de hjælpemidler, som kan gøre dem selvhjulpne. Konsekvensen af dette er, at borgere, som ville kunne blive selvhjulpne med et hjælpemiddel, har behov for forlængelse af perioden for hjemmehjælp eller varig hjemmehjælp. Udgiften til hjemmehjælp vil således, uden en hurtig kompensation ved brug af småhjælpemidler, stige.

På ovenstående grundlag traf Ældreomsorgsudvalget den 24. september 2015 beslutning om, at det ville være hensigtsmæssigt, at borgere i et rehabiliteringsforløb efter SEL § 83a kunne få bevilget mindre engangshjælpemidler, hvis hjælpemidlet kunne gøre dem selvhjulpne og dermed reducere eller helt eliminere behovet for hjemmehjælp.

Den nuværende praksis er således, at der på udskrivningskonferencer eksempelvis bevilges en badebænk, hvis dette kan gøre borgeren selvhjulpen. Den varige udgift til personlig pleje efter SEL § 83 svarende til 333 kr. pr. time undgås således ved en engangsinvestering i badebænken på ca. 650 kr. Samtidig kan bevilling af badebænken medvirke til, at borgerens 83a-forløb forkortes, da borgeren hurtigere bliver selvhjulpen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager stilling til, om borgeren fremadrettet selv skal anskaffe og afholde omkostninger til småhjælpemidler eller om den nuværende praksis fortsat skal gælde.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Beslutning

Nuværende praksis fastholdes.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


5. Godkendelse af ny kontrakt vedrørende Plejehjemmet Kornumgaard


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK/ÆR

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 29. oktober 2015, at kontrakten med Danske Diakonhjem vedrørende Plejehjemmet Kornumgaard genforhandles

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til udkast til ny kontrakt med Danske Diakonhjemvedrørende Plejehjemmet Kornumgaard samt leverandørkrav for Plejehjemmet Kornumgaard og kommunens egne plejehjem og -centre, således at ny kontrakt kan indgås med virkning fra 1. januar 2017.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 29. oktober 2015, at kontrakten med Danske Diakonhjem vedrørende Plejehjemmet Kornumgaard genforhandles. Formålet er at sikre lige vilkår for kommunens egne plejehjem og –centre og Plejehjemmet Kornumgaard. Den eksisterende kontrakt er derfor opsagt med virkning fra den 1. januar 2017. På baggrund heraf fremsendes forslag til ny kontrakt for Plejehjemmet Kornumgaard samt leverandørkrav for Plejehjemmet Kornumgaard og kommunens egne plejehjem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender:

 • Udkast til ny kontrakt med Danske Diakonhjem vedrørende Plejehjemmet Kornumgaard gældende for perioden fra den 1. januar 2017 til den 31. december 2020.
 • Udkast til leverandørkrav for Plejehjemmet Kornumgaard og kommunens egne plejehjem og –centre med virkning fra den 1. januar 2017.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Sendes til Økonomiudvalget til orientering.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Handlingsplan for overholdelse af budget 2017 på ældreområdet


Resume

Sagsforløb: ÆO/ØK

Byrådet tiltrådte den 23. november 2016 indstilling fra Økonomiudvalget om, at der - i forlængelse af budgetopfølgning 3/2016 - skal udarbejdes en handlingsplan på ældreområdet. Formålet med handlingsplanen er at sikre, at ældreområdets budget overholdes i 2016.

Ældreomsorgsudvalget skal drøfte handlingsplan for overholdelse af budget 2017 for ældreområdet.

Sagsfremstilling

Byrådet tiltrådte den 23. november 2016 indstilling fra Økonomiudvalget om, at der - i forlængelse af budgetopfølgning 3/2016 - skal udarbejdes en handlingsplan på ældreområdet. Formålet med handlingsplanen er at sikre, at ældreområdets budget overholdes i 2016.

I budget 2017 er der vedtaget en række ændringer, som har budgetmæssig konsekvens i 2017. En lang række af disse ændringer er der handlet på eller fastlagt planer for udmøntning af. Dette fremgår af vedlagte bilag om aftalepunkter vedr. budget 2017.

De punkter, som endnu ikke er adresseret, er følgende:

 • Tilpasningspulje på Ældreområdet, -3,0 mio. kr.
 • Revisitering af sager – uden ekstra ansættelse af visitator, -0,9 mio. kr.
 • Plan for fremtidig anvendelse og styring af plejecentre (inden sommeren 2017), -0,2 mio. kr.
 • I forlængelse af ovenstående overvejelser om en reguleringsmekanisme, når der sker en stigning i antal borgere, som søger plejehjemsplads udenfor Brønderslev Kommunes regi
 • Styrkelse af akutfunktionen, 0,7 mio. kr.
 • Klippekort ældreområdet, 0,3 mio. kr.

Der ønskes en drøftelse af de enkelte punkter, herunder ønsker til, hvordan disse punkter skal indgå i en handlingsplan for ældreområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget drøfter aftalepunkterne i budget 2017, og hvordan disse skal indgå i en handlingsplan for ældreområdet.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker forelagt en konkret handlingsplan for overholdelse af budgettet for 2017 byggende for følgende elementer:

 • Udvalget er opmærksom på, at der kan være et provenu ved revisitering af sager overflyttet fra det specialiserede område indenfor beløbsrammen på maksimalt 3 mio.kr.
 • Udvalget ønsker forelagt en vurdering af, om en evt. forlængelse af sagsbehandlingstiderne kan medvirke til at udmønte besparelseskravet i Visitationen
 • I forlængelse af Finansloven for 2017, hvor der på landsplan afsættes 380 mio.kr. til klippekortordningen, fortsættes det eksisterende niveau på klippekortordningen, og modtagerkredsen vurderes på ny når udmøntning af Finansloven foreligger
 • Det afsatte beløb til klippekortordningen på ca. 0,3 mio.kr. i budget 2017 anvendes til nedskrivning af besparelsen på Visitationen, idet der i Finansloven for 2017 afsættes ekstra penge til klippekortordningen.
 • Udvalget ønsker, at den indlagte besparelse på 0,2 mio.kr. i forlængelse af plan for fremtidig anvendelse og styring af plejecentrene udmøntes når analysen foreligger til sommer.
 • Udvalget konstaterer, at der med budget 2016 er indført et system, hvor der ikke afregnes for plejehjemspladser, hvis der er tomgang. Udvalget ønsker belyst, hvordan denne model påvirkes af en regulering af antal pladser på plejecentrene. Der lægges ikke bindinger på, hvor pladserne kan lukkes.
 • Udvalget ønsker forelagt forslag til udmøntning af de afsatte midler til akutfunktionen. Udvalget ønsker, at der tænkes bredt når udmøntningen vurderes.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Der foreligger venteliste pr. 1. november 2016 til plejehjem, plejecentre og ældreboliger.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd forelægger venteliste til plejehjem, plejecentre og ældreboliger til orientering.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2016, pkt. 5:

Ventelisten er taget til efterretning.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg SEL §79a - tilpasset budget 2017


Resume

Sagsforløb: ÆR/ÆO

Ældreomsorgsudvalget godkendte på møde den 8. juni 2016 en kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg.

Byrådet besluttede i budgetforliget for 2017, at der skal spares 100.000 kr. på de forebyggende hjemmebesøg.

Ældreomsorgsudvalget skal tage stilling til forslag til ny tilpasset kvalitetsstandard vedrørende forebyggende hjemmebesøg, Servicelovens § 79a, til godkendelse.

Sagsfremstilling

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2016 vedtaget ændringer i Lov om social service, som betyder, at aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Borgere på 75 år vil fortsat blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvor det afklares, om der er behov for yderligere besøg, inden borgeren fylder 80 år. Herudover skal der tilbydes målrettede forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation, og som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer. Kommunen skal beslutte, hvilke risikogrupper der skal omfattes af dette tilbud.

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 8. juni 2016 en kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg, som bl.a. omfatter en beskrivelse af, hvilke borgere i aldersgruppen 65 – 79 år, der betragtes som værende i risikogruppen, og som skal tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.

Siden har Byrådet som led i budgetforliget for 2017 besluttet, at der skal spares 100.000 kr. på de forebyggende hjemmebesøg – med fokus på tilbuddet til de 65-79 årige.

Denne besparelse udmøntes ved at nedsætte normeringen fra 74 til 67 timer/uge samt beskære budget til kørsel, uddannelse, administration m.v.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremsender derfor forslag til ny tilpasset kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg til godkendelse.

I det nye forslag er målgruppen for forebyggende hjemmebesøg til de 65 – 79 årige forsøgt mindsket ved at beskrive færre risikofaktorer, der kan udløse tildeling af et hjemmebesøg. Ligeledes fjernes de 2 årlige informations-/fællesmøder for borgere i deres fyldte 65. år.

Da den hidtidige kvalitetsstandard fra den 8. juni 2016 endnu ikke er implementeret for så vidt angår de 65-79 årige, er det vanskeligt at sige præcist, hvilke konsekvenser det nye forslag vil få.

Det samlede forslag til ny kvalitetsstandard er vedhæftet som bilag. Herunder er fremhævet afsnittet vedr. målgruppen blandt de 65-79 årige

Målgruppen blandt de 65 -79 årige

Vedtaget den. 8. juni 2016

Ny forslag 1. december 2016

Borgere i alderen 65-79 år, som er eller kan være i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, er eller kan være borgere, der oplever ændring af livsvilkår i forhold til:

 • en ægtefælle/samlever som er alvorligt syg
 • tab af ægtefælle/samlever/barn
 • en ægtefælle/samlever som er flyttet på plejehjem
 • at blive udskrevet fra hospital og ikke have kontakt til andre dele af forvaltningen fx hjemmepleje, gen-optræning
 • at opleve ensomhed og føle sig sårbar
 • at være nytilflyttet
 • kronisk sygdom
 • tab af sanser
 • misbrug

Borgere som har nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne tilbydes også et forebyggende hjemmebesøg i forhold til ovenstående.

Borgere der bor på plejecenter eller borgere i eget hjem, der i forvejen er visiteret til både praktisk og personlig hjælp, tilbydes ikke et forebyggende hjemmebesøg.

Borgere i alderen 65-79 år, som er eller kan være i særlig risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, er borgere, der oplever ændring af livsvilkår i forhold til:

 • tab af ægtefælle/samlever
 • en ægtefælle/samlever som er flyttet på plejehjem
 • at opleve ensomhed og føle sig sårbar

Borgere der bor på plejecenter eller borgere i eget hjem, der i forvejen er visiteret til både praktisk og personlig hjælp, tilbydes ikke et forebyggende hjemmebesøg.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget godkender den tilpassede og reviderede kvalitetsstandard.

Leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældrerådet, 23. november 2016, pkt. 8:

Ældrerådet tager sagen til efterretning med den bemærkning, at Rådet beklager, at reduktion er nødvendig på de forebyggende hjemmebesøg, samt at dette sker, inden den nye lov er implementeret.

Ligeledes gør Ældrerådet opmærksom på det uheldige i at nedprioritere forebyggelse.

Jørn Bertelsen var fraværende.

Beslutning

Godkendt med følgende præciseringer:

 • i indledningen af skemaet: " ... få nedsat social, fysisk eller psykisk funktionsevne er borgere ...." ændres til "er" til "kan være"
 • punktet: "at opleve ensomhed og føle sig sårbar" ændres til "at opleve ensomhed og/eller føler sig sårbar".

Udvalget ønsker en opfølgning på møde i september 2017.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Patientombuddets årsberetning 2015


Resume

Sagsforløb: ÆO

Styrelsen for Patientsikkerhed har offentliggjort årsberetning for Patientombuddet år 2015.

Årsberetning 2015 har ikke givet anledning til nye initiativer i Brønderslev Kommune.

Sagen fremsendes til Ældreomsorgsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har offentliggjort årsberetning for Patientombuddet år 2015.

Heri redegøres for, at Patientombuddet, i oktober 2015, blev lagt sammen med Sundhedsstyrelsens enheder for tilsyn og autorisation i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Patientombuddet modtog i 2015 6.648 nye klager, hvilket svarer til et fald på 4 procent i forhold til 2014. De fleste klager omhandler den sundhedsfaglige behandling, som behandles i Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn eller Patientombuddet. Øvrige klager består i tilsidesættelse af patientrettigheder, administrative afgørelser og klager til Det Psykiatriske Ankenævn.

Der blev i år 2015 indrapporteret 183.445 utilsigtede hændelser til Dansk Patientsikkerhedsdatabase. Det var 8.145 flere indrapporteringer end i år 2014. Det er kommunerne, der i overvejende grad står for indrapporteringerne, herefter følger hospitalerne.

Ifølge lov om klage- og erstatningsadgang, § 12 stk. 5, fremgår følgende: ”Regionsrådet og Byrådet redegør senest 6 måneder efter Patientombuddets offentliggørelse af årsrapporten efter stk. 4 over for Patientombuddet og Sundhedsstyrelsen for, hvilke initiativer, årsrapporten har givet anledning til.” Patientombuddets årsberetning 2015 har ikke givet anledning til nye initiativer i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Ole Bruun var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Orientering


Resume

Sagsforløb: ÆO

Beslutning

Status for bassinet ved Grønningen ønskes belyst.

Juleafslutning afholdes den 19. januar 2017 med efterfølgende spisning.

Ole Bruun var fraværende.

Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 1. december 2016
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach