Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 2. april 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Tillægsdagsorden godkendt.

Til toppen


3. Beskæftigelse - udmøntning af Masterplan


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i at borgerne på det specialiserede voksenområde i højere grad end hidtil skal deltage på arbejdsmarkedet samt sikres progression i tilbuddene, ses der et behov for, at der etableres tilbud på området, der understøtter dette.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende, at der med afsæt i masterplanen etableres tilbud og skabes rammer, der har til formål at flytte borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det overordnede tema i Masterplanen ”Fra beskyttet til støttet” skal borgerne på det specialiserede voksenområde støttes i at være aktør i eget liv.

I forhold til dag-/beskæftigelsesindsatsen betyder dette, at den enkelte borger skal have mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet i det omfang, han eller hun har ressourcer til, ligesom der skal være mulighed for at borgeren, gennem en målrettet indsats, flytter sig til et tilbud, der er mindre indgribende og tættere på selvforsørgelse end det forrige (se trappemodel bilag 1). Der ses på den baggrund et behov for at optimere indsatsen med hensyn til sagsbehandlingen, med hensyn til at sikre optimal udnyttelse af tilbuddene og med hensyn til at sikre de rette tilbud til den rette pris.

Fordelene ved det øgede fokus på dagtilbud/beskæftigelse:

 • Borgerne bevæges i retning af en tilværelse, der ligner alle andres

 • Borgerne inkluderes i det omkringliggende samfund og bliver på den baggrund en aktiv og bidragende del af nærmiljøet

 • Den enkelte borger får mulighed for at bidrage med samt udvikle sine ressourcer

 • Besparelse på kort og lang sigt fordi flere borgere får mindre behov for støtte

 • Mulighed for at spare på udgifter i forbindelse med transport til og fra tilbud

 • Mulighed for at imødekomme målet om at Brønderslev Kommune skal være 90 % selvforsynende – jf. Social- og Sundhedsudvalget oktober 2012

Fremadrettet indsats

For at kunne støtte den enkelte borger i at være aktør i eget liv, er det afgørende, at tilbuddene matcher borgernes forskelligartede behov samtidig med, at der sikres progression i den enkelte borgers udvikling.

Der ses på den baggrund et behov for, at der i socialpsykiatrien etableres et virksomhedsrettet tilbud, hvor tilbuddene efter § 103 samles og udvides, og at mulighederne for skånejob udbredes og anvendes aktivt i det rehabiliterende arbejde med borgerne på både Handicap- og Psykiatriområdet.

Sagsbehandling

I forhold til sagsbehandlingen foreslås det, at der arbejdes målrettet med at visitere til beskæftigelsestilbud og samtidig med at sikre, at borgeren udvikler sig målrettet hen imod at blive så selvhjulpen som muligt. Der skal derudover i sagsbehandlingen sikres ens serviceniveau på Handicap- og Psykiatriområdet.

For at kunne imødekomme ovenstående, er der behov for, at der tilføres ressourcer til området svarende til den øgede sagsbehandling.

Økonomi

For at sikre det økonomiske grundlag foreslås det, at der fremadrettet visiteres efter det tilbud, der anses for at være det bedste i henhold til borgerens udvikling samtidig med, at tilbuddet skal være det billigste. På den baggrund er det væsentligt, at der i så høj grad det er muligt, visiteres til tilbud i kommunen, da dette bl.a. vil medføre en besparelse på dækning af transport til og fra tilbud (se bilag 2).

Tids- og handleplan i forhold til etablering af ovenstående

I forhold til at etablere ovenstående tilbud foreslås det, at følgende tids- og handleplan følges:

 • Støttecentret Det Blå Hus flyttes i andre lokaler på sigt

 • Bageriet, Pakkeriet og Skilteriet etableres efter § 103 i Støttecentrets lokaler

 • Der udvikles konkrete tiltag i forhold til at udvide fokus på etableringen af skånejob

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget godkender

 • At principperne om ”fra beskyttet til støttet” udmøntes ved, at borgerne – efter en konkret individuel vurdering – visiteres til et dag-/beskæftigelsestilbud så tæt på arbejdsmarkedet som muligt.

 • At borgerne visiteres til tilbud ud fra princippet om bedst og billigst – hvilket som udgangspunkt betyder, at der visiteres til tilbud inden for kommunen

 • At der optages forhandling med leverandører af eksterne tilbud om at tilpasse indhold og pris i de eksisterende tilbud til ovenstående principper, og at omstillingen hos de eksterne tilbud skal effektueres efter senest 6 måneder

 • At der visiteres målrettet i forhold til alle borgere i dag-/beskæftigelsestilbud med henblik på at flytte borgerne tættere på arbejdsmarkedet.

Såfremt Social og Sundhedsudvalget godkender ovenstående, kan indsatsen først iværksættes, hvis Økonomiudvalget/ Byrådet godkender en opnormering i Visitationen til at imødekomme den øgede sagshåndtering.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Medarbejderne på udførersiden vil opleve en omlægning af eksisterende opgaver, ligesom der må forventes en mindre nedgang i antal personaler i takt med at borgerne omvisiteres til tilbud tættere på arbejdsmarkedet. På myndighedssiden vil der være behov for en opnormering, jf. bemærkningerne om særskilt sag herom.

Økonomi

Økonomiafdelingen anerkender, at der kan være besparelsespotentiale i de principper, som er skitseret i sagsfremstillingen, men Økonomiafdelingen har ikke foretaget beregninger på de konkrete initiativer i sagsfremstillingen, herunder heller ikke vurderet de bygningsmæssige og personalemæssige konsekvenser.

Beslutning

Udvalget er opmærksom på udtalelse fra Handicaprådet.

Udvalget er opmærksom på, at Økonomiudvalget på møde den 9. april 2014 drøfter mulighederne for at udvide bemandingen i Visitationen som middel til at nå de mål, der er opstillet i indstillingen.

Godkendt, idet udvalget ønsker, at der primært arbejdes med de borgere, der let kan flyttes til et andet tilbud. Udvalget har ikke hermed taget stilling til spørgsmålet om lokaler.

Bilag

Til toppen


4. Bostøtte - udmøntning af Masterplan


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i Masterplanen for det specialiserede voksenområde fremlægges forslag om fremtidig udmøntning af bostøtte-området til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Det overordnede tema i Masterplanen for det specialiserede voksenområde er ”fra beskyttet til støttet”. Heri ligger, at den enkelte borger i øget grad støttes i at være aktør i eget liv, og at den sociale indsats bør være så lidt indgribende som muligt, således at den enkelte – over tid – i højere grad lærer at klare sig selv.

I Masterplanen anbefales det - i tråd hermed - at indsatser på botilbud i højere grad omlægges til bostøtte-indsatser i eget hjem for de borgere, som vurderes at kunne profitere heraf. Dels vil der være besparelser at hente herved, og dels har der været en tendens til, at botilbud bliver betragtet som en endestation. På baggrund af positive erfaringer med målrettede indsatser i forhold til den enkelte borgers udviklingsmuligheder, hvor fokus også er på mulighederne for udflytning, ses behov for et øget flow i botilbuddene.

Visitationsprocessen er her afgørende – at der allerede fra en borger ansøger om støtte, er fokus på hvilken indsats, der matcher behovet. Det vil især gælde på unge-området, at der i visitationen kan sigtes efter at understøtte de unges ønsker om at bo i eget hjem frem for i et institutionsmiljø. Også ved kommende og nuværende placeringer i botilbud vil en mere aktiv og løbende opfølgning med fokus på borgerens udviklingsmuligheder – kombineret med det rette bostøttetilbud – betyde, at flere borgere kan klare sig i eget hjem fremfor ophold på en døgninstitution.

Forslag til fremtidig udmøntning af bostøtte-området:

Udvidelse af bostøtte-området

En omlægning af indsatser på botilbud til flere indsatser i eget hjem vil kræve en udvidelse af Brønderslev Kommunes nuværende bostøtteområde. Der ses behov for etablering af flere fleksible og forskelligartede bostøttetilbud i form af følgende ydelser:

 • Flere længerevarende og mere individuelt konstruerede bostøtteforløb.

 • Flere korte og intensive forløb til borgere med udviklingspotentiale.

 • Aften- og weekendbostøtte. Bostøtte er primært et hverdagstilbud, som gives i tidsrummet fra kl. 7-17. Bostøtte gives for nuværende også i et begrænset omfang aftener fra kl. 17-22 og lørdage fra kl. 8-15.30. Se det medsendte forslag til godkendelse i bilag 2.

 • Gruppe-bostøtte. Gruppebostøtte giver mulighed for, at borgerne lærer af hinandens erfaringer og støtter hinanden i deres recoveryprocesser. Gruppebostøtte bidrager til at udvikle den enkeltes sociale kompetencer og kan skabe sociale netværk. Gruppebostøtte er desuden en omkostningseffektiv måde at yde støtte på. Dette fremsendes som et forslag til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014.

 • ”Livline-bostøtte”. Formålet hermed et at give borgere på vej ud af en støtteordning mulighed for i begrænset omfang forsat at tage kontakt til en bostøttemedarbejder, så uforudsete og akut opståede problemer kan løses hurtigt. Se det medsendte forslag til godkendelse i bilag 3.

 • Derudover arbejdes der pt. på indførelse af flere digitale løsninger i bostøtten, som også forventes at bidrage til en mere fleksibel indsats. Disse er ikke beskrevet for nuværende og følger i en senere sagsfremstilling.

Harmonisering af serviceniveau via øget selvforsyning

Det foreslås, at der fremadrettet primært visiteres til kommunens egne bostøttetilbud for at sikre den nødvendige volumen til at løfte den udvidede bostøtteopgave med aften/weekendbostøtte mv.

Brønderslev Kommunes eget bostøttetilbud har vist sig prisbilligt (jf. bilag 1) og med den foreslåede udvidelse af tilbudspaletten vil det også udgøre et godt og fleksibelt tilbud, der kan understøtte den enkeltes behov. En primær visitation til kommunens egne tilbud vil imødegå Brønderslev Kommunes mål om at øge selvforsyningen af faglige tilbud, således at de kan rumme 90 % af egne borgere – jf. beslutning herom på Social- og Sundhedsudvalgsmøde oktober 2012.

Derudover vil det, at kommunen samler flere opgaver hos én leverandør muliggøre et mere ensartet serviceniveau.

Målrettet visitation og sagsopfølgning

Et fokuspunkt i den fremtidige bostøtteindsats foreslås at være en mere målrettet visitation og aktiv sagsopfølgning, hvor princippet vil være i øget grad at efterkomme målet om mindst indgribende indsats. Det skal understreges, at der altid vil være tale om en individuel vurdering i samråd med den enkelte borger om, hvilket tilbud der bedst imødekommer borgerens behov.

For at kunne imødekomme forslaget om en mere aktiv opfølgning og målrettet visitation ses der et behov for tilførelse af ressourcer svarende til den øgede sagsbehandling.

Økonomi

Som det fremgår af bilag 1, vurderes det realistisk, at 10 borgere som aktuelt er placeret i et botilbud, vil kunne profitere af et tilbud om bostøtte i egen bolig. Det antages, at den gennemsnitlige besparelse pr. udflytning udgør 220.000 kr., hvilket giver en besparelse på i alt 2.200.000 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalgetgodkender:

 • Principperne bag udmøntningen af bostøtteområdet, hvor fokus – efter en konkret individuel vurdering – i øget grad vil være på borgerens mulighed for at bo med støtte i eget hjem.

 • Forslaget om en udvidelse af bostøtteområdet, hvor der aktuelt ligger to konkrete forslag til godkendelse om henholdsvis massiv bostøtte, korte og intensive forløb, aften- og weekendbostøtte samt livlinebostøtte.

 • Forslaget om harmonisering af serviceniveau via øget selvforsyning på bostøtteområdet

Såfremt Social og Sundhedsudvalget godkender ovenstående, kan indsatsen først iværksættes, hvis Økonomiudvalget/ Byrådet godkender en opnormering i Visitationen til at imødekomme den øgede sagshåndtering.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Der vil skulle ske en opnormering på bostøtte-området i takt med, at sagsmængden øges.

Økonomi

Økonomiafdelingen anerkender, at der kan være besparelsespotentiale i de principper, som er skitseret i sagsfremstillingen, men Økonomiafdelingen har ikke foretaget beregninger på de konkrete initiativer i sagsfremstillingen, herunder heller ikke vurderet de bygningsmæssige og personalemæssige konsekvenser.

Beslutning

Udvalget er opmærksom på udtalelse fra Handicaprådet.

Udvalget er opmærksom på, at Økonomiudvalget på møde den 9. april 2014 drøfter mulighederne for at udvide bemandingen i Visitationen som middel til at nå de mål, der er opstillet i indstillingen.

Udvalget ønsker, at der også er fokus på at kontakte borgere ved brug af telefon, skærmløsninger m.v. i muligt omfang.

Udvalget ønsker, at der er opmærksomhed på timeprisen pr. bostøttetime.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Godkendelse af kommissorium for Borgerstyret Personlig Assistance


Resume

Sagsforløb: SS

I Masterplanen for Handicap- og Psykiatriområdet vedrører et af indsatspunkterne en vurdering af det nuværende serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Desuden viser nøgletal fra KL, at Brønderslev Kommune har den højeste nettoudgift til BPA pr. 18-80-årig. Samtidig er der fremsat forslag om ændring af lovgivningen på området.

Med udgangspunkt i ovenstående foreslås der nedsat en arbejdsgruppe, som skal kvalificere BPA-ordningen i Brønderslev Kommune. Kommissorium samt tidsplan for arbejdsgruppen fremlægges til udvalgets godkendelse.

Sagsfremstilling

Som et led i Masterplanen for Handicap- og Psykiatriområdet skal der ske en vurdering af, om det aktuelle serviceniveau for Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) skal ændres.

Samtidig blev der i februar 2014 fremsat forslag om ændring af lov om social service og lov om socialtilsyn i Folketinget, hvor der foreslås en justering af reglerne om kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og BPA, herunder indførelse af takstsystem og godkendelsesordning. Lovændringen forventes at træde i kraft den 1. juli 2014 med en overgangsordning indtil 1. januar 2015.

Den gældende lov giver meget lidt fleksibilitet i forhold til administration af ordningen, hvorfor ovenstående lovændring skal medvirke til at skabe flere og mere hensigtsmæssige handlemuligheder for kommunerne.

Endelig viser en nøgletalsrapport fra KL, at Brønderslev Kommunes nettoudgift til BPA pr. 18-80-årig er den højeste i landet på 941 kr. pr. døgn.

Med udgangspunkt i ovenstående skønnes det hensigtsmæssigt, at der foretages en analyse af udgifterne i forbindelse med BPA-ordningen, herunder hvordan udgifterne fordeler sig samt af datagrundlag og registreringspraksis.

Analyserne skal således danne grundlag for

 • revision af Brønderslev Kommunes serviceniveau for BPA-ordningen, således at det tilpasses den nye lov,

 • målretning af indsatsen, så kommunen rammer landsgennemsnittet udgiftsmæssigt,

 • kvalitetssikring af data og registreringspraksis for at gøre styringen på området transparent, og

 • revidering af BPA-håndbøgerne, så disse er tidssvarende.

Med afsæt i ovenstående er der udarbejdet et kommissorium samt tidsplan for nedsættelse af en arbejdsgruppe, som skal sikre, at ovenstående opgaver løses, når lovændringen træder i kraft.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at arbejdet – når lovændringen er trådt i kraft – igangsættes i henhold til det udarbejdede kommissorium.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget er opmærksom på udtalelse fra Handicaprådet.

Udvalget er opmærksom på, at Økonomiudvalget på møde den 9. april 2014 drøfter mulighederne for at udvide bemandingen i Visitationen som middel til at nå de mål, der er opstillet i indstillingen.

Udvalget ønsker, at arbejdet sættes i gang snarest.

Udvalget ønsker, at målsætningen matcher den nye lovgivning og maksimalt matcher landsgennemsnittet.

Godkendt.

Bilag

Til toppen


6. Udmøntning af økonomi i flerårsaftalen


Resume

Sagsforløb: SS

Udvalget bedes drøfte strategi for opnåelse af den forudsatte besparelse i flerårsaftalen.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget efterlyste på mødet den 5. marts 2014 en oversigt over mulighederne for at opnå den forudsatte besparelse i. I vedlagte notat er givet to bud på, hvordan besparelsen kan opnås.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter, hvilken strategi udvalget ønsker at følge med henblik på at opnå den i flerårsaftalen forudsatte besparelse.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget er opmærksom på udtalelse fra Handicaprådet.

Udvalget er opmærksom på, at Økonomiudvalget på møde den 9. april 2014 drøfter mulighederne for at udvide bemandingen i Visitationen som middel til at nå de mål, der er opstillet i indstillingen.

Udvalget anbefaler, at der arbejdes efter alternativ 1 i notatet.

Bilag

Til toppen


7. Utilsigtede hændelser 2013


Resume

Sagsforløb: ÆR, ÆO, SS

Der er udarbejdet årsrapport for utilsigtede hændelser (UTH) for 2013.

Årsrapporten fremsendes til orientering.

Sagsfremstilling

I 2013 er der rapporteret 825 UTH i Brønderslev Kommune, hvor der i 2012 var 611.

Fokusområdet i 2013 var at skærpe arbejdet med registreringspraksis generelt og i forhold til UTH omhandlende medicin. Stigningen i indrapporterede UTH skønnes derfor at kunne tilskrives den målrettede indsats og forbedrede registreringspraksis.

Fokus for 2014 vil fortsat være implementeringen af arbejdet efter hændelsesanalysemetoden samt UTH i forhold til medicin. Nøglepersoner vil fortsat samarbejde omkring synliggørelse af hvilke infektioner der er UTH. Nyansatte, private udbydere samt SSH- og SSA-elever vil modtage undervisning i UTH, ligesom Visitationen vil få en generel undervisning i UTH.

Den forbedrede registreringspraksis og arbejdet efter hændelsesanalysemetoden danner baggrund for en positiv udvikling, da det muliggør bedre forebyggelse baseret på de erfaringer, som registrering og metode faciliterer. Der er derfor på Ældreområdet oprettet patientsikkerhedsgrupper, som gennemgår alle UTH’er med fokus på, hvordan gentagelser fremadrettet kan forebygges og undgås.

UTH fordeler sig således:

Område: 2012 2013
Ældreområdet 502 694
Sundhed og Handicap 105 125
Visitationen 4 4
Private udbydere - 2
I alt 611 825

Af de indrapporterede UTH omhandler 436 medicin, 318 patient-uheld, 16 infektion og 46 andet, eksempelvis kommunikationsbrist og selvskade. Kommunen har i alt modtaget 7 tværsektorielle UTH samt 1 UTH af borgere/pårørende.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 27. marts 2014, pkt. 7:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Udvalget imødeser, at anmeldelse af UTH når et stabilt niveau, således at rapporten kan bruges som politisk styringsinstrument.

Bilag

Til toppen


8. Magtanvendelser på Det Specialiserede Voksenområde og Ældreområdet


Resume

Sagsforløb: MED-SV, ÆO, SS

Ifølge Lov om Social Service § 136 er kommunen forpligtet til at følge udviklingen i anvendelsen af magt og andre indgreb i den personlige frihed overfor borgere i kommunens tilbud.

Med henblik på dette forelægges en årlig afrapportering til orientering. Denne forelægges hermed for 2013 på Det Specialiserede Voksenområde samt for Ældreområdet.

Sagsfremstilling

Af Lov om Social Service kapitel 24 fremgår reglerne om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten. Reglerne tillader undtagelsesvis magtanvendelse over for personer med betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, når indgrebet vurderes at være nødvendigt i forhold til at undgå, at personen er til fare for sig selv eller andre.

I 2013 er der indberettet 141 magtanvendelser på det specialiserede voksenområde, fordelt på 8 af kommunens tilbud. I 2011 og 2012 var der indberettet hhv. 177 og 160.

På ældreområdet er der i 2013 behandlet 50 indberetninger, fordelt på 9 plejecentre samt hjemmeplejen (private og kommunale leverandører) og institutioner udenfor kommunen.

Til de borgere, hvor Brønderslev Kommune ikke er handlekommune, er der fremsendt orientering samt klagevejledning.

Fokusområder i 2013 og 2014

Ledelsen på de enkelte tilbud, på plejecentrene samt i hjemmeplejen arbejder på at skærpe de pædagogiske metoder med henblik på at minimere brugen af magtanvendelse. Dette gøres bl.a. ved at have fokus på at arbejde forebyggende i det daglige pædagogiske og sundhedsfaglige arbejde.

På det specialiserede voksenområde drøftes de enkelte magtanvendelser på personalemøder på institutionsniveau med henblik på at finde handlemuligheder til så vidt muligt at undgå at stå i samme eller lignende situation igen. Derudover drøftes sagerne på handlemøder med sagsbehandler, og skønnes det nødvendigt, indhentes der rådgivningsbistand fra VISO (Den nationale Videns- og Specialrådgiverorganisation på det sociale område).

På ældreområdet undervises kommunens social- og sundhedsassistentelever i, hvordan det undgås at anvende magt, ligesom personalegrupper på ældreområdet kan modtage undervisning og/eller indhente rådgivning og bistand fra en af kommunens medarbejdere i situationer, hvor der er behov for dette.

I 2014 vil fokus være at skærpe opmærksomheden på brugen af magtanvendelser ved fortsat at drøfte brugen af magtanvendelser på det stedlige niveau, ligesom der fortsat vil blive arbejdet målrettet med undervisning af medarbejdere, hvor det skønnes nødvendigt.

Da rapporterne fra 2011 og 2012 ikke har været forelagt udvalget, vedlægges de til orientering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Ingen

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 4:

Fag MED Sundhed og Velfærd giver udtryk for, at det er positivt og nyttigt med synlighed omkring brugen af magtanvendelse via en fast tilbagevendende årlig beretning. Den giver blandt andet mulighed for at anlægge et læringsperspektiv i forhold til fremadrettede situationer.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Ældreomsorgsudvalget, 27. marts 2014, pkt. 6:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


9. Udarbejdelse af forslag til strukturændringer mv. på Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS

Der ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 12. marts budgetproceduren for Budget 2015. Her blev det besluttet, at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til hvilken udvikling og struktur, der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet, inden de egentlige forhandlinger om Budget 2015 starter op. De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for Budget 2015 og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på området.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27. marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for byråd, hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Marts - april Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi med forslag og ideer på området.
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for Byråd, hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
6.-9. juni Økonomiudvalget mødes med henblik på at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles, og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Fagudvalgets område. For de områder, hvor der er udarbejdet masterplaner, vil det være naturligt, at drøftelserne tager udgangspunkt i masterplanerne.

Det skal understreges, at Økonomiudvalget drøfter processen omkring udarbejdelse af strukturforslag mv. på næste Økonomiudvalgsmøde, og at det naturligvis kan påvirke den videre proces.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at det drøftes, hvilke forslag til strukturændringer m.v., der ønskes udarbejdet på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Beslutning

Udvalget ønsker et oplæg til konference vedrørende idegenerering i maj/juni med inddragelse af udvalg, ledelse og medarbejdere forelagt til næste møde.

Udvalget ønsker drøftelsen genoptaget på næste møde på grundlag af et notat, som beskriver området, herunder beskriver beregningsgrundlaget for afdækningsbeløbet.

Til toppen


10. Faldende børnetal i Sundhedsplejen


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Økonomiudvalget har på mødet den 12. februar 2014 bedt om en redegørelse for det faldende børnetal i Sundhedsplejen.

Fødselstallet er i 2013 faldet til 290, hvilket betyder, at normeringen i Sundhedsplejen kan reduceres med 45 timer/ugen, uden det påvirker serviceniveauet, såfremt fødselstallet ikke stiger over niveauet for 2013.

Sagen sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget

Sagsfremstilling

Fødselstallet i 2013 har givet anledning til at se på normeringen i Sundhedsplejen. Sundhedsplejen er opdelt i en småbørnsgruppe bestående af 8 Sundhedsplejer og en skolegruppe bestående af 5 sundhedsplejersker. Det er på nuværende tidspunkt kun småbørnsgruppen som påvirkes af det faldende børnetal. Skolesundhedsplejen vil først blive berørt af det lave fødselstal i 2018-2019.

I de kommende år skal skolesundhedsplejen i gang med at håndtere de store årgange af børn. Her er det nødvendigt, at småbørnssundhedsplejen indgår i skolearbejdet, så serviceniveauet på skoleområdet kan imødekommes.

Sundhedsplejen har løbende tilpasset normeringen mellem de to grupper, således at serviceniveauet holdes på trods af udsving i størrelsen af årgangene.

Nedenstående tabel viser udviklingen i fødselstallet fra 2011 til 2014.

2011 2012 2013** 2014 (Jan.–feb.)
Børnetal* 370 376 290 52

*Sundhedsplejen anvender børnetallet som angiver det faktiske antal børn der er leveret en ydelse til i det indeværende år. Tallet er typisk lidt højere end fødselstallet fra Danmarks Statistik, da der tages højde for til- og fraflyttere i kommunen.

** Det bør bemærkes, at der i 2013 på landsplan blev registeret det laveste fødselstal i 27 år.

Økonomi

Hvis fødselstallet ikke overstiger de 290 nye børn i 2014 vil sundhedsplejen kunne opretholde sit nuværende serviceniveau ved en reduktion i normeringen svarende til 54 timer/uge

Overskydende kapacitet i forhold til serviceniveau (timer/uge) - 54
Omprioritering af kapacitet til satspuljeprojekt (timer/uge) + 3
Tildeling af yderligere kapacitet til skolesundhedsplejerne således serviceniveauet kan holdes for de store årgange, der er på vej (timer/uge) + 6
Overskydende kapacitet efter omprioritering (timer/uge) - 45

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget godkender:

 • At det nuværende serviceniveau bibeholdes, hvilket indebærer en reduktion i normeringen svarende til 54 timer/ugen

 • At sundhedsplejen tildeles en normering svarende til 3 timer/ugen til at indgå i satspuljeprojektet rette med svært overvægtige børn

 • At sundhedsplejen tildeles en normering svarende til 6 timer/ugen således serviceniveauet i skolesundhedsplejen kan holdes overfor de store årgange der er på vej.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Normeringen tilpasses serviceniveauet gennem en personalereduktion.

Økonomi

Økonomiafdelingen har følgende bemærkninger:

Reduktion på 24 timer/uge i normeringen:

2014 (24 timer x 210 kr. x 32 uger + 20.000 kr. i feriepenge) = 181.280 kr.

2015 og frem (24 timer x 210 kr. x 52 uger) = 262.080 kr.

Reduktion på 21 timer/uge i normeringen:

2014 (21 timer x 210 kr. x 16 uger) = 70.560 kr.

2015 og frem (21 timer x 210 kr. x 52 uger) = 229.320 kr.

Beslutning

Indstilles godkendt og at besparelsen tæller med i besparelseskravet for 2015.

Til toppen


11. Inventar til Sundhedshus


Resume

Sagsforløb: SS

Der skal prioriteres midler til indkøb af inventar og træningsudstyr til det nye Sundhedshus. Samlet set beløber udgifterne sig til 1.878.375 kr.

Forslaget sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Træningsudstyr

Den maskinpark, der i dag findes i Træningsafdelingen og i Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen er af ældre dato og nedslidt. Udstyret slides meget og trænger til udskiftning.

Der er behov for træningsudstyr til et samlet beløb på 837.575 kr.

Priserne på træningsudstyr er uden levering og montering, og uden eventuel rabat.

Inventar

Der skal købes inventar til kontorrum, mødelokaler, te-køkkener, depotrum mm. samt udendørsmøbler til gårdrum. Der genbruges inventar fra de nuværende lokaler, hvor det kan lade sig gøre, der tages dog et vist hensyn til det samlede indtryk. Særligt i de borgernære områder prioriteres der et mere ensartet udtryk i inventaret.

Der er behov for inventar til et samlet beløb på 1.040.800 kr.

Maskiner - cykler, crosstrainer, benpres mm. 665.950 kr.
Redskaber - bolde, ribber, stepbænke mm. 126.125 kr.
Diverse - stole, spejle mm. 45.500 kr.
Træningsudstyr i alt 837.575 kr.
Inventar i alt 1.040.800 kr.
Samlet træningsudstyr og inventar 1.878.375 kr.

Samlet set er der behov for indkøb af træningsudstyr og inventar til Sundhedshuset for et samlet beløb på 1.878.375 kr.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- Sundhedsudvalget godkender, at inventar til Sundhedshus indgår i drøftelserne for Budget 2015.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget stiller sig undrende over for, at inventar og træningsredskaber ikke har været en del af det oprindelige projekt.

Udvalget ønsker, at eksisterende inventar og træningsredskaber i størst muligt omfang genanvendes.

Udvalget er opmærksom på, at der er en opsparing fra tidligere, som kan indgå til delvis finansiering.

Sagen oversendes til budgetdrøftelserne for 2015.

Til toppen


12. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: SS

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i Brønderslev Sundhedshus I/S, hvor et af punkterne var konstituering af bestyrelsen. Fra Brønderslev Kommune er Ole Jespersgaard og Henrik Aarup-Kristensen udpeget. Fra Region Nordjylland er Mogens Nørgaard og Henrik Sprøgel udpeget. Bestyrelsen har konstitueret sig med Mogens Nørgaard som formand og Ole Jespersgaard som næstformand.

Der er planlagt rejsegilde den 9. april 2014, kl. 14.00.

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S følger løbende processen på deres møder.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Evaluering af helhedstilbud


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om en evaluering af Helhedstilbuddet på Handicapområdet.

Evalueringen fremsendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 7. december 2011 i forbindelse med afdækning for 2012, at der skulle etableres helhedstilbud på 4 botilbud for voksne med udviklingshæmning. Det drejer sig om Nordstjernen, Brandur Allé, Lundagervej og Cassiopeia.

Helhedstilbuddet startede den 16. april 2012.

Den 27. maj 2013 blev tids- og handleplanen for evaluering af helhedstilbuddet godkendt på Social- og Sundhedsudvalgsmødet. Evalueringen af Helhedstilbuddet ligger nu klar til behandling i udvalget.

På baggrund af evalueringen anbefales det, at der arbejdes videre med at sikre:

 1. Fastholdelse og udvikling af helhedstilbud

 2. Fleksibelt indhold i helhedstilbuddet

 3. Fleksibel visitationsprocedure

 4. Øget fokus på udvikling af borgernes sociale netværk på tværs

 5. Udveksling af inspiration og ideer i helhedstilbud på tværs af botilbud

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter Evaluering af Helhedstilbuddet og anbefalingerne.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

År 2010-2013 Social- og Sundhedsudvalget, 5. december 2013, pkt. 10:

Udvalget tager evalueringen til efterretning, men ønsker anbefalingerne uddybet og konkretiseret, samt at sagen forelægges for det nye udvalg.

Carsten Møller Nielsen var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har på anmodning af Social- og Sundhedsudvalget uddybet og konkretiseret de anbefalinger, der ligger i forlængelse af evalueringen af Helhedstilbuddet. Derudover er der udarbejdet et bilag, som viser antal borgere, der modtager Helhedstilbud.

Anbefalinger:

Fastholde, udvikle og evaluere helhedstilbud med henblik på en løbende udvikling af tilbuddet, således at det matcher borgernes behov for aktiviteter og etablere tilbud på tværs af bosteder f.eks. ved at anvende det nye Fælleshus på Nordstjernen til disse aktiviteter. Fastholde fokus på indhold i og gennemførelse af aktiviteter. Dette sker ved at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe af medarbejdere på området til gensidig inspiration og erfaringsudveksling.

Fleksibelt indhold i helhedstilbuddet. Dette betyder at helhedstilbuddet skal indeholde aktiviteter, der rummer alle udviklingstrin, og at der også tages højde for borgerens interne relationer i helhedstilbuddet. Dette sikres gennem en løbende vurdering af den enkelte borgers behov.

Øget fokus på udvikling af borgernes sociale netværk på tværs. Dette sikres gennem mulighed for deltagelse i klubaktiviteter og aktivitetsmuligheder som et supplement til borgernes mulighed for fritid og aktivitetstilbud uden for helhedstilbuddet. Bør konkret udmøntes i form af brug af den nye Klub Springbrættet, Klub Georg mv.

Fleksibel visitationsprocedure

Hvis borgeren bor i et botilbud, hvor der er et helhedstilbud, leveres aktivitets- og samværstilbuddet - som udgangspunkt - som en integreret del af botilbuddet. Hvis borgeren har særlige behov eller specifikke udviklingsmuligheder, som ikke kan imødekommes i helhedstilbuddet, kan der bevilges et andet aktivitets- og samværstilbud.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel og visitationschef Ellen Lykke deltager under punktet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget godkender de tilrettede anbefalinger.

Handicaprådet, 28. marts 2014, pkt. 7:

Henrik Aarup-Kristensen og Ellen Lykke deltog under punktet.

Ellen Lykke gennemgår sagsfremstillingen.

Handicaprådet udtaler,

 • at man er tilfredse med, at Helhedstilbuddet nu er blevet evalueret, og der arbejdes med de udfordringer, der er blevet afdækket i evalueringen, herunder fritidstilbud,

 • at det er vigtigt at have opmærksomhed på den individuelle hensyntagen i forhold til socialnetværk og funktionsniveau,

 • at det er positivt, at der arbejdes på at skabe en mere fleksibel visitation.

Bettina Nielsen og Jette Dunker var fraværende med afbud.

Stedfortræderne Martin Bech og Peter Baggesgaard var mødt i stedet.

Beslutning

Udvalget tilslutter sig Handicaprådets udtalelse.

Bilag

Til toppen


14. Samarbejde med Hjerteforeningen om Hjertemotion


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Kommune og Hjerteforeningen har indgået en samarbejdsaftale omkring Hjertemotion som beskriver rammerne for samarbejdet.

Sagen sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen og Brønderslev Kommunes Afdeling for Forebyggelse og Rehabilitering har det seneste år haft etableret et samarbejde om Hjertemotion.

Med det nye samarbejde tilbydes borgere, der har deltaget i det kommunale hjerterehabiliteringsforløb, efterfølgende at deltage i Hjertemotion hos Hjerteforeningen på hold én gang om ugen i 32 uger.

Der tilbydes hold i både Brønderslev og Dronninglund. I Dronninglund er der plads til 8-14 deltagere. I Brønderslev er der plads til 8-20 deltagere. Der optages nye deltagere 2 gange om året – lige efter sommerferien og lige efter jul (uge 3).

Efter deltagelse i Hjerteforeningens Hjertemotionshold skal borgerne finde permanente træningsmuligheder ude i foreningslivet, aktivitetscentre, motionscentre m.v. alt afhængig af individuelle behov og lokale muligheder.

Udgifter til Hjertemotion har været afholdt af Hjerteforeningen i forsøgsperioden siden januar 2013, medens forebyggelsesafdelingen har aflønnet en sygeplejerske/instruktør nr. 2 til holdet i Brønderslev (her er borgerne fordelt på 2 træningssale).

Der er en deltagerbetaling på 25 kr. pr. gang svarende til 400 kr. for 4 måneder pr. borger. Hjerteforeningen har søgt og fået kommunalt tilskud til videreførelse af dette arbejde i 2014 fra Social- og Sundhedsudvalget.

I december 2013 har Hjerteforeningen og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering

endvidere udarbejdet en samarbejdsaftale om netop Hjertemotion – hvor samarbejdet, parternes respektive roller og opgaver er beskrevet (vedlagt som bilag).

Hjertemotion i Hjerteforeningen er en videreudvikling af Brønderslev Kommunes tidligere faste tilbud i Brønderslev til borgere med iskæmisk hjertesygdom, som opfølgning på de 10 ugers rehabiliteringsforløb. Dette hold var kun et tilbud i Brønderslev og havde udviklet sig til at være et hold med meget fast deltagerkreds og dermed ikke et reelt tilbud til nye deltagere.

Der har været afholdt samarbejdsmøde mellem Hjerteforeningen og Afdelingen for Forebyggelse og Rehabilitering i januar 2014, hvor der er blevet afstemt kapacitet og sikret et flow på holdene, så der bliver plads til nye borgere fra rehabiliteringsforløbene.

På et landsdækkende årsmøde om Hjertemotion i Hjerteforeningen den 7. marts blev vores samarbejdsaftalen fremlagt til inspiration for de øvrige lokalforeninger i landet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter ønsker til det fremtidige samarbejde med Hjerteforeningen.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Sagen genoptages på et kommende møde.

Bilag

Til toppen


15. Udviklingsstrategi 2015 for det specialiserede socialområde og specialundervisning


Resume

Sagsforløb: MED-Sund/HAR/SS/BE/BS/ØK/BY

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland.

Udkastet fremsendes til høring og godkendelse.

Sagsfremstilling

Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet, og denne koordinering af områderne indebærer ansvaret for at udarbejde den årlige rammeaftale, der er et redskab for kommunalbestyrelserne i Nordjylland til - på tværs - at styre den faglige udvikling, kapacitet og økonomi på områderne.

Rammeaftalen består helt overordnet af to aftaledokumenter, der behandles og godkendes forskudt af hinanden: 1) Udviklingsstrategien og 2) Styringsaftalen (kapacitets- og økonomistyringsdel). Vedtagelsen af udviklingsstrategien og styringsaftalen er tidsmæssigt adskilte, men skal indholdsmæssigt spille sammen.

Udviklingsstrategien for 2015 blev godkendt på mødet i KKR den 14. marts 2014, og forelægges nu kommunalbestyrelserne og Regionsrådet med henblik på godkendelse senest den 1. juni 2014, mens styringsaftalen behandles i KKR og Kontaktudvalget i september og skal være godkendt af kommunalbestyrelserne og Regionsrådet senest den 15. oktober 2014.

Rammeaftalens udviklingsstrategi har til formål at koordinere udviklingen i de eksisterende tilbud inden for det specialiserede social- og specialundervisningsområde i Nordjylland samtidigt med, at den skal belyse udviklingen i efterspørgslen efter pladser og tilbud. Udviklingsstrategien er dermed en strategi for, hvordan det fælleskommunale og regionale samarbejde om det specialiserede område skal udvikle sig.

I forbindelse med udviklingsstrategien præsenterer kommunerne dermed hvert år deres forventninger til ændringer i forbruget af pladser og giver samtidigt et overblik over, hvilke foranstaltninger kommunerne har etableret eller planlægger at etablere, der kan have betydning for planlægning og udvikling af tilbud på såvel social- som specialundervisningsområdet i de andre kommuner og Region Nordjylland. I udviklingsstrategien fastlægges desuden de fokusområder, som de nordjyske kommuner og Region Nordjylland ønsker at arbejde særligt med, herunder et årligt tema, som socialministeren udmelder for området.

Udkastet til Udviklingsstrategien for 2015 er blevet udarbejdet på baggrund af konkrete indmeldinger fra kommunerne og Region Nordjylland. Udviklingsstrategien er blevet behandlet i KKR den 14. marts 2014, hvor der var enighed om at indstille det vedlagte udkast til godkendelse i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.

Forstærket samarbejde

I forbindelse med udviklingsstrategien for 2015 er rammeaftalen udvidet med et nyt element med fokus på et særligt forstærket samarbejde om nogle af de mest specialiserede tilbud i Nordjylland. Formålet hermed er at sikre, at borgerne i Nordjylland har adgang til de fornødne specialiserede tilbud og kompetencer. Et ekspertpanel bestående af repræsentanter fra såvel kommunerne som Region Nordjylland har udarbejdet udvælgelseskriterier og samarbejdsmodel for det forstærkede samarbejde om de mest specialiserede tilbud og har på denne baggrund udvalgt de mest specialiserede tilbud. De konkret udvalgte tilbud omfattet af det forstærkede samarbejde kan ses i Udviklingsstrategien (bilag 7).

Specialundervisningsområdet

På baggrund af kommunernes indmeldinger til Udviklingsstrategien 2015, tilkendegives der forventning om stort set uændret efterspørgsel i 2015 efter ydelserne på Center for Døvblindhed og Høretab samt Institut for Syn og Hørelse. Generelt vurderes der ikke at være væsentlige ændrings-/udviklingsbehov. Det bemærkes dog fra kommunal side, at forudsætningen herfor er en uændret visitationspraksis og at evt. faldende børnetal og en stigning af operative indgreb (på fx høreområdet) kan påvirke efterspørgslen. Taleinstituttet er pr. 1.1.2014 virksomhedsoverdraget til Aalborg Kommune.

Det specialiserede socialområde

På socialområdet tegner udviklingsstrategien et billede af et område, hvor der generelt er balance i udbuddet og efterspørgslen efter tilbud. Der vurderes derfor ikke at være behov for væsentlige reguleringer i antallet af udbudte pladser. De kommunale indmeldinger viser imidlertid også, at tendensen til at oprette tilbud/etablere løsninger i egen kommune for de brede og mindre specialiserede målgrupper gør sig gældende i 2015, som det også var tilfældet i 2014, hvorfor der bør være opmærksomhed på en evt. overkapacitet i Nordjylland.

Fokusområder

I udviklingsstrategien er der for det sociale område udpeget tre fokusområder, der skal have særlig opmærksomhed i forbindelse med udviklingsstrategien for 2015. Det første er det af socialministeren årligt udmeldte ministeremne, der for 2015 er lagt fast på ”Anbragte børn og unges uddannelse”. Det andet fokusområde er de af Socialstyrelsen nationalt udmeldte målgrupper og indsatsområder, hvor den første udmelding vil vedrøre borgere med kompleks erhvervet hjerneskade. Slutteligt er sammenhængen mellem social- og beskæftigelsesområderne med udgangspunkt i de mange omlægninger i form af førtidspensions-, kontanthjælps- og sygedagpengereformerne samt den varslede reform af den aktive beskæftigelsesindsats og i forbindelse med disse, konsekvenserne for socialområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender udviklingsstrategi for 2015 for specialundervisning og det specialiserede socialområde.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Indstilling

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 18. marts 2014, pkt. 6:
Indstilles godkendt.

Fraværende: Bodil Christiansen og Inge Tengnagel

Handicaprådet, 28. marts 2014, pkt. 9:

Henrik Aarup-Kristensen deltog under punktet.

Henrik gennemgik baggrunden for den kommende udviklingsstrategi.

Handicaprådet er blevet orienteret om sagen og indstiller udkastet til godkendelse.

Bettina Nielsen og Jette Dunker var fraværende med afbud.

Stedfortræderne Martin Bech og Peter Baggesgaard var mødt i stedet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


16. KL's sociale temamøde den 22. og 23. maj


Resume

Sagsforløb: SS

Indbydelse til KL's sociale temamøde den 22. og 23. maj 2014. Mødet afholdes i Aalborg Kongres & Kultur Center.

Sagsfremstilling

Emnet for årets temamøde er "Sammen skaber vi velfærd"

Overskrifterne på de 6 sessioner er:

 1. Støtte til mestring for de mest plejekrævende borgere med handicap - hvordan?

 2. Velfærdsteknologi - fra nyt til nu

 3. Rehabilitering af borgere med psykiske lidelser - kommunen som central aktør

 4. Hvad siger statistikkerne om borgernes sundhed og sygdom? - Og hvad kan kommunen egentlig gøre?

 5. Forebyggelse af misbrug blandt unge - hvad virker?

 6. Demens - kan det forebygges? Og hvad kan man selv gøre for at undgå demens?

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


17. Institutionsbesøg Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Social- og Sundhedsudvalget efter ordinær dagsorden.

Tandplejen, Brønderslev kl. 11.00
Cafe Kox, Brønderslev kl. 12.00
Sundhedsplejen, Brønderslev kl. 13.30
Det Blå Hus, Brønderslev kl. 14.30
Beslutning

Besøgsrunde godkendt.

Til toppen


18. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Ole Jespersgaard valgt som formand for bestyrelsen for Hospice Vendsyssel.

Sag om ’Velfærdsteknologi – Digital platform til botilbud inden for det specialiserede voksenområde’, som blev taget af dagsordnen i Byrådet den 26. februar 2014, behandles i Økonomiudvalget den 9. april 2014.

Økonomiudvalget behandler på møde den 9. april 2014 sag om ’Anvendelse af det tidligere plejecenter i Tygelsgade,

Til toppen


19. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 27. marts 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach