Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 7. maj 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Johannes Trudslev var fraværende med afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Intet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Valg af nyt Frivilligråd


Resume

Sagsforløb: SS

Der har været valg til nyt Frivilligråd for de kommende 4 år.

Sagsfremstilling

Frivilligrådet består af 5 repræsentanter fra foreninger, der laver frivilligt socialt arbejde indenfor følgende områder: Børn/unge, Flygtninge, Voksne, Handicap/patientforeninger, Ældre. Der udpeges endvidere et medlem af Byrådet. Afdelingsleder i Forebyggelsesafdelingen er sekretær for Frivilligrådet.

Det er bl.a. Frivilligrådets opgave at være bindeled mellem kommune og det frivillige sociale arbejde, samt at sikre dialogen mellem det frivillige og offentlige sociale arbejde således tilbuddene supplerer hinanden.

Det nye Frivilligråd består af:

Knud Jørgensen, Dansk Røde Kors, Brønderslev

Repræsenterer foreninger, der arbejder med flygtninge

Birger Hebsgaard, Ældresagen i Brønderslev

Repræsenterer foreninger, der arbejder med ældre

Kirsten Duchwaider, Scleroseforeningen

Repræsenterer handicap- og patientforeninger

Grethe Libergren, Brønderslev Menighedsråd

Repræsenterer foreninger, der arbejder med voksne

Anne Lund Mathisen, Red Barnet Brønderslev

Repræsenterer foreninger, der arbejder med børn og unge

Ole Jespersgaard, Formand for Social- og Sundhedsudvalget

Repræsentant for Byrådet

Helle Rasmussen, Afdelingsleder Forebyggelse og Rehabilitering

Sekretær for Frivilligrådet

Det nye Frivilligråd har konstitueret sig på sit første møde den 24. april 2014.Formand er Knud Jørgensen og næstformand er Birger Hebsgaard.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. § 18 Bevilling af tilskud til frivilligt socialt arbejde


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Kommune har modtaget 67 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde. Tilskud kan søges og bevilges målrettet aktiviteter til det frivillige område, forudsat at aktiviteterne målretter sig socialt sårbare grupper, og at det er den frivillige indsats, der er det bærende element.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til fordeling af tilskud.

Alle 67 ansøgninger er indkommet rettidigt.

Sagsfremstilling

I Frivilligpolitikken er konkret beskrevet:

 • Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.

 • Den økonomiske støtte skal rette sig mod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport etc.

 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der til området afsat 438.056 kr. til uddeling i 2014 + 29.544 kr. overført fra 2013 = 467.600 kr.

Forvaltningen indstiller, at der reserveres en pulje på ca. 55.000 kr. til uddeling løbende i resten af 2014, så det bliver muligt at imødekomme nye aktiviteter og initiativer som følge af processen med at udarbejde samarbejdsaftaler mellem de frivillige foreninger og kommunale samarbejdspartnere.

Der er således 467.600 kr. til fordeling i 2014, som fordeles på følgende måde:

Frivilligrådet 10.000 kr.
Annoncering 8.000 kr.
Pulje reserveres 56.700 kr.
Til uddeling nu 392.900 kr.
I alt 467.600 kr.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2014 er der indkommet 67 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om ca. 750.000 kr. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold og vægtning af det frivillige element.

Høring i Frivilligrådet

Frivilligrådet har godkendt indstillingerne på sit møde den 24. april og støtter forslaget om, at der reserveres en pulje til nye initiativer og aktiviteter i resten af 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de ansøgninger, som beløber sig til 392.900 kr. (se bilag) og godkender at der reserveres en pulje til nye aktiviteter og initiativer i resten af 2014.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget godkender fordeling af rammen, og tager således ikke specifik stilling til tildeling af midler i forlængelse af de enkelte ansøgninger. Rammen fordeles i forlængelse af høringssvaret fra Frivilligrådet. Fremover ønskes en specifik indstilling til fordeling af midler fra Frivilligrådet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Udmeldelse af Sund By Netværket


Resume

Sagsforløb: SS

Som led i budgetaftalen for 2014 besluttede Byrådet, at Brønderslev Kommune udmeldes af Sund By Netværket.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune har været medlem af Sund By Netværket siden kommunesammenlægningen i 2007.

Sund By Netværketer et landsdækkende fagligt netværk af 57 kommuner og to regioner, hvor medlemmer kan samarbejde og komme i dialog med hinanden. Målet er, at medlemmerne gensidigt inspirerer og støtter hinanden i arbejdet med at udvikle og implementere det lokale folkesundhedsarbejde.

Det koster årligt Brønderslev Kommune 37.000 kr. at være medlem af Sund By Netværket.

Ifølge vedtægterne skal udmeldelse af Sund By Netværket ske skriftligt med 6 måneders varsel til den 1. januar.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Orientering fra dialogmøde med formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Der gives på mødet en orientering fra dialogmødet med formandskabet for Sundhedskoordinationsudvalget. Der orienteres dels om Brønderslev Kommunes input til mødet og dels om de generelle temadrøftelser.

Sagsfremstilling

Formålet med Sundhedskoordinationsudvalget er at understøtte sammenhængende patientforløb på tværs af region, kommuner og almen praksis, herunder at understøtte kvaliteten i opgaveløsningen og den effektive ressourceudnyttelse.

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland består af 12 medlemmer, hvoraf 5 medlemmer er udpeget af Kommunekontaktrådet i Region Nordjylland, 2 medlemmer er udpeget af Praktiserende lægers organisation i regionen, og 5 medlemmer er udpeget af Regionsrådet for Region Nordjylland.

Sundhedskoordinationsudvalget er et rådgivende udvalg over for Regionsrådet, kommunalbestyrelserne samt PLO-Nordjylland.

Sundhedskoordinationsudvalget har blandt andet til opgave at udarbejde udkast til den sundhedsaftale, der efter Sundhedslovens § 205 skal indgås mellem Regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen, samt løbende opfølgning på aftalen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2014, pkt. 9:


Orienteringen taget til efterretning.

Beslutning

Orientering taget til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets områder


Resume

Sagsforløb: SS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med Budget 2015 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Udvalget skal drøfte forslag til temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 13. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med Budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Såfremt der inden for fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, betyder det, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen, er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4 % på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2 %. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme tages højde for de områder, som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser. Det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Serviceudgifter Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem handicap- og psykiatriområdet og Ungecenteret.

Økonomiafdelingen foreslår, at udvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Beslutning

Udvalget ønsker, at Økonomiudvalget beslutter om flerårsaftalen ønskes opretholdt i den nuværende form, eller om man ønsker at fastholde det udmeldte afdækningskrav og dermed opsige flerårsaftalen, idet udvalget er uforstående over for det øgede sparekrav.

Udvalget ønsker

 • en redegørelse for serviceniveau og udgiftsniveau på misbrugsområdet

 • en redegørelse for de 10 dyreste enkeltsager som en lukket sag.

 • At der er fokus på vederlagsfri fysioterapi

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


8. Forslag til struktur- og ændringskonference


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Efter anmodning fra Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget fremlægges forslag til organisering af Struktur- og ændringskonference med temaet ”Afdækning 2015”.

Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget bedes beslutte, om konferencen skal afholdes under den foreslåede form.

Sagsfremstilling

Som et led i afdækningen af budget 2015 skal politikere, ledere og udvalgte medarbejdere fra Sundhed og Velfærd inddrages i en proces, hvor der skal arbejdes på at finde mulighed for at spare henholdsvis 10,8 mio. kr. og 2,8 mio. kr. på områderne. Hensigten med konferencen er, at bringe medarbejderes og lederes viden i spil med et mål om at finde løsninger, der kan forny arbejdsgange, arbejdsformer og ydelser til borgerne og samtidig imødekomme kravet i budget 2015.

Model til proces

Fagheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at arrangementet bygges op efter nedenstående model:

1. Intro

Velkomst ved udvalgsformand, hvor der samtidig introduceres til målet med konferencen. Fokus bør her være på formidling af, at udvikling på områderne og anvendelsen af færre ressourcer skal gå hånd i hånd.

2. Proces

Processen tilrettelægges som cafémøder og faciliteres med inspiration fra Open Space-metoden.

Der arrangeres et antal ”stande” med hver sit - på forhånd defineret - debatemne. Deltagerne fordeler sig på standene, hvor der vil være en oplægsholder, der introducerer til det givne emne, hvorefter der debatteres og findes konkrete forslag.

Der skal til hver stand udover en oplægsholder være to sekretærer, som tager notater undervejs.

For hver workshop udpeges en tovholder, der skal sikre, at der foregår en relevant debat, som munder ud i et konkret materiale, der kan anvendes i afdækningen for 2015.

Mulige debattemaer

 • Dokumentation. Kan vi dokumentere på en anden måde? Dokumenterer vi mere, end vi har behov for?

 • Kan velfærdsteknologiske løsninger implementeres i højere grad?

 • Er en flerårsaftale en god ide? Fordele og ulemper

 • Strukturændringer – har vi enheder der er for små? Fordele og ulemper?

 • Den ældre medicinske patient

 • Kan vi med fordel ændre nogle af vores arbejdsgange?

 • Inddragelse af frivillige

 • Kan vi investere os til besparelser?

 • Rehabilitering

 • Arbejdsgange/daglig praksis

 • Stordrift

3. Afslutning/opsamling

Efter konferencen skal tovholderne sikre overlevering af debatmateriale til chef- og direktørniveau.

Konferencen rundes af med formel afslutning ved udvalgsformand.

Sted: Brønderslev Hallen

Tid: En eftermiddag i uge 23 kl. 14-16

Ressourceforbrug

Ressourceforbruget estimeres at beløbe sig til ca. 150.000 kr. Dette er inkl. timeforbrug for medarbejdere og ledere til konferencen, samt timeforbrug til forberedelse og opsamling af konferencen, leje af lokaler, forplejning samt materialeforbrug (se bilag 1).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget

 • godkender at konferencen afholdes som et fælles arrangement for de to udvalgsområder,

 • tager stilling til, hvilke emner der skal debatteres til konferencen, jfr. afsnit 2, proces, og

 • tager stilling til om konferencen ønskes afholdt i den beskrevne form.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2014, pkt. 10:


Udvalget stiller spørgsmål ved, om 2 timer er tilstrækkeligt til konferencen. Der skal arbejdes mere med formen.

Gitte Krogh drøfter det videre forløb med Ole Jespersgaard.

Beslutning

Den endelige form fastlægges mellem formændene for Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Udvalget ønsker, at Økonomiudvalget beslutter. om flerårsaftalen ønskes opretholdt i den nuværende form, eller om man ønsker at fastholde det udmeldte afdækningskrav og dermed opsige flerårsaftalen, idet udvalget er uforstående overfor det øgede sparekrav.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 - Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014. Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/ Byråd.

Budgetopfølgningsmaterialet er udarbejdet på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der på nuværende tidspunkt forventes følgende afvigelser inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder i 2014:

På Serviceudgifter forventes et merforbrug på 6,315 mio. kr.

På Overførselsudgifter forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr.

Det samlede resultat ved 1. budgetopfølgning for Brønderslev Kommune er endnu ikke endelig klar.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for Social- og Sundhedsudvalgets områder fremgår af vedlagte bilag.

Forretningsledelsens behandling af 1. budgetopfølgning vil foreligge til Økonomiudvalgets behandling.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Udvalget indstiller, at tomgangshusleje vedrørende Tygelsgade ikke afholdes af Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalget ønsker i forlængelse af tidligere fremsendte sager at der bliver tilført øgede ressourcer til Visitationen, således at de besparelser, der er indarbejdet i flerårsaftalen, kan udmøntes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Status for etablering af fælles hjælpemiddeldepot


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Der orienteres om status for etablering af et fælles hjælpemiddeldepot.

Sagsfremstilling

Sag om etablering af et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev kommuner forventes forelagt til Byrådets møde i juni med henblik på at starte det fælles hjælpemiddeldepot den 1. januar 2015. Bilaget til sagen indeholder en foreløbig status på arbejdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 30. april 2014, pkt. 5:


Status-notat taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Sundhedshus - status for projektet


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om status for Sundhedshuset i Brønderslev.

Sagsfremstilling

Udvalgsformand Ole Jespersgaard gav på Byrådsmødet den 23. april 2014 en status for arbejdet med Sundhedshuset i Brønderslev. Baggrundsnotatet, som dannede udgangspunkt for udvalgsformandens orientering, vedlægges til udvalgets orientering.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Henvendelse fra de vendsysselske borgmestre til regionsrådsformanden


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering om henvendelse fra de vendsysselske borgmestre til regionsrådsformanden.

Sagsfremstilling

Borgmestrene for Frederikshavn, Hjørring, Læsø og Brønderslev Kommuner har i fællesskab henvendt sig til regionsrådsformanden med henblik på at sætte fokus på vedligeholdelse og yderligere udvikling af et godt sundhedstilbud til borgerne og et godt og alsidigt arbejdsmarked i Vendsyssel.

Såvel borgmestrenes henvendelse som regionsrådsformandens svar fremgår af vedlagte bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Institutionsbesøg Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Social- og Sundhedsudvalget efter ordinær dagsorden.

Kirkens Korshær, Brønderslev kl. 11.00
Bofællesskabet i Hedelundsgade, Brønderslev kl. 12.30
Flexbo, Knudsgade Opgangsbofællesskabet, Thorvaldsensvej, Brønderslev kl. 13.15
Sund By, Forebyggelse og Rehabilitering Træningsafdelingen, Brønderslev kl. 14.30
Beslutning

Besøgsrunde gennemført.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


14. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Udvalget orienteret om, at bevillingssag vedrørende pulje til styrkelse af ældreområdet fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 1. maj 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer