Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 4. juni 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Johannes Trudslev forlod mødet kl. 11.30, og deltog i punkterne: 1-2, 5-11, 15, 18-19 og 21.

Lasse Risgaard forlod mødet kl. 14 og deltog ikke i besøg hos Mælkebøtten, jf. punkt 16.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Fælles hjælpemiddeldepot


Beslutning

Indstilles godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Resume

Sagsforløb: FL, ÆO, ØK, BY

Byrådet anmodes om at godkende oprettelse af interessentskabet Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi, som med virkning fra 2015 skal stå for håndtering af hjælpemidler for Aalborg, Jammerbugt og Brønderslev kommuner.

Oprettelsen indebærer godkendelse af I/S-kontrakt, leveringsaftale og udpegning af 2 bestyrelsesmedlemmer. Aftalen er uopsigelig indtil udgangen af 2017, hvor den kan opsiges med 12 måneders varsel.

Såfremt de 3 kommuner godkender oprettelsen, fremsendes sagen efterfølgende til ministeriel godkendelse.

Sagsfremstilling

Formål og indhold:

Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg kommuner ønsker at samarbejde om drift af fælles hjælpemiddeldepot. Formålet er at etablere en effektiv og udviklingsorienteret fælles driftsenhed til håndtering og indkøb af genbrugshjælpemidler.

Det fælles hjælpemiddeldepot navngives - Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi og har fysisk placering Fåborgvej 15 A, 9220 Aalborg Øst.

Samarbejdet omfatter fælles depotførelse, indkøb og IT-styring af genbrugshjælpemidler samt Center for Velfærdsteknologi, der er et inspirations- og læringssted for borgere og medarbejdere i forhold til den nyeste velfærdsteknologi.

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi ønskes etableret pr. 1. januar 2015 som interessentskab i henhold til § 60 i lov om kommuners styrelse . Der nedsættes en bestyrelse med 10 medlemmer fordelt med 5 medlemmer til Aalborg Kommune, 2 medlemmer til Brønderslev Kommune, 2 medlemmer til Jammerbugt Kommune og 1 medarbejderrepræsentant. Der er født formandskab til Aalborg Kommune og ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi har kompetencen til at håndtere genbrugshjælpemidler og gennemføre kassation af udtjente hjælpemidler. Ejerskabet til nuværende og kommende hjælpemidler forbliver hos hver af de tre kommuner. Der gennemføres derfor ikke et skøn over nuværende hjælpemidlers værdi. Der er mulighed for køb af brugte hjælpemidler hos hinanden med henblik på at øge genbrugsfrekvensen.

Som følge af det nuværende udbudsdirektiv indgår kørsel med hjælpemidler pt. ikke som en del af Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologis forretningsgrundlag. Kørsel med genbrugshjælpemidler varetages derfor individuelt af hver af de tre kommuner indtil videre.

Det forventes, at et nyt udbudsdirektiv indføres i dansk lovgivning i løbet af 2015, således at kørselsopgaven kan varetages af Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologis transportør.

Frem til 31. december 2016 har Jammerbugt Kommune ikke mulighed for at indgå i den fælles indkøbsaftale i forhold til genbrugshjælpemidler, som Brønderslev og Aalborg kommuner pt. er en del af. Det hænger sammen med, at Aalborg Kommune er underlagt reglerne for EU-udbud, og der er ikke mulighed for at tilkoble flere kommuner i den bestående indkøbsaftale end dem, der er nævnt i materialet fra udbuddets start.

Fra 1. januar 2015 og i en 2-årig periode er Jammerbugt Kommune derfor nødsaget til på egen hånd at varetage indkøb af genbrugshjælpemidler.

Økonomi:

De omkostninger, der er forbundet med et fælles hjælpemiddeldepot, består af etableringsomkostninger, der især relaterer sig til IT og en udvidelse af det fælles hjælpemiddeldepots kapacitet i forhold til de godt 73.000 yderligere borgere fra Brønderslev og Jammerbugt kommuner. Det nuværende Hjælpemiddeldepots kapacitet er udnyttet fuldt ud i betjeningen af de godt 200.000 borgere fra Aalborg Kommune. Servicering af borgerne fra Brønderslev og Jammerbugt kommuner indebærer derfor en etableringsudgift til udvidelse af kapaciteten, der afholdes af de to kommuner i opstartsåret.

I etableringsåret 2015 vil der være en ekstra udgift på knap 1.338.921 kr., hvorefter den årlige driftsomkostning vil være gældende.

Hertil indgår driftsomkostningerne, der består af indkøb af hjælpemidler, som afholdes af den enkelte kommune, samt driften af det fælles hjælpemiddeldepot og Center for Velfærdsteknologi. Den årlige driftsomkostning er dels beregnet ved en vurdering af, hvilket ekstra personale det kræver, samt en omkostningsforøgelse beregnet på baggrund af den øgede befolkningsmålgruppe. For Brønderslev og Jammerbugt kommunes vedkommende skal tillægges driftsudgift til kørsel med hjælpemidler.

Den årlige udgift til nuværende løsning (2015-niveau) (kr.)
Aalborg Brønderslev Jammerbugt Samlet drift
Omkostning: Indkøb og kørsel 25.100.706 - 9.943.789
Drift 9.899.038 - 1.768.474
I alt 34.999.744 10.407.269 11.712.263 57.119.277
Den årlige udgift ved et fælles hjælpemiddeldepot (2015-niveau) (kr.)
Aalborg Brønderslev Jammerbugt Samlet drift
Omkostning i hver enkel kommune 25.100.706 5.707.019 6.275.937* 37.083.662
Omkostning fællesdrift 9.899.038 1.842.722 1.998.007 13.739.767
I alt 34.999.744 7.549.741 8.273.944 50.823.429
Årlig besparelse 0 2.857.528 3.438.319 6.295.848

*Der er indregnet 12,5 % ekstra i indkøbsomkostninger iforhold til Jammerbugt Kommune pga. egen indkøbsaftale 2015-2017.

Med henblik på fordeling af de driftsmæssige rationaliseringsgevinster lægges op til, at Aalborg Kommune får en del af rationaliseringsgevinsten i den 4-årige bindingsperiode til risikoafdækning.

Det skyldes, at der er en risiko forbundet med udvidet samarbejde mellem flere kommuner, særligt i opstartsfasen.

Aalborg Kommunes risikoafdækning aftrappes over den 4-årige bindingsperiode, der omfatter en periode fra 1. januar 2015 til 31. december 2017, hvor samarbejdet er uopsigeligt. Herefter kan der ske udtræden af samarbejdet med 12. måneders varsel fra 1. januar 2018.

I perioden fordeles rationaliseringsgevinsten derfor på følgende vis:

Fordeling af rationaliseringsgevinst (mio. kr.) Samlet rationaliseringsgevinst i den 4-årige bindingsperiode 2015 til 2018
2015 2016 2017 2018 2019
Aalborg Kommune 1,00 0,75 0,500 0,250 0,00 2,50
Brønderslev Kommune 1,76 2,48 2,61 2,73 2,85 9,58
Jammerbugt Kommune 2,20 3,06 3,19 3,31 3,44 11,76

Indskudskapital:

Hver kommune indskyder kapital i Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi svarende til 1 kr. pr. borger i kommunen - svarende til en indskudskapital på 275.000 kr. fordelt med 202.000 kr. til Aalborg Kommune, 35.000 kr. til Brønderslev Kommune og 38.000 kr. til Jammerbugt Kommune.

Tidsplan:

20.05.14 Forvaltningsledelsen i Ældre- og Handicapforvaltningen

21.05.14 FMU-ÆH

28.05.14 Ældre- og Handicapudvalget

02.06.14 Aflevering til Borgmesterens forvaltning

10.06.14 Magistratsmøde

12.06.14 Ældreråd (orientering)

16.06.14 Byrådsmøde

25.06.14 Handicaprådet (orientering)

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender, at

 • der med virkning fra 1. januar 2015 oprettes et fælles hjælpemiddeldepot mellem Aalborg, Brønderslev og Jammerbugt kommuner, der etableres som et interessentskab efter § 60 i lov om kommunernes styrelse,

 • der nedsættes en bestyrelse med 10 medlemmer fordelt med 5 medlemmer til Aalborg Kommune, 2 medlemmer til Brønderslev Kommune, 2 medlemmer til Jammerbugt Kommune og 1 medarbejderrepræsentant,

 • der er en bindingsperiode fra 1. januar 2015 til 31. december 2017, hvor samarbejdet er uopsigeligt. Herefter kan der ske udtræden af samarbejdet med 12 måneders varsel fra 1. januar 2018,

 • driftsmæssige rationaliseringsgevinster ved etablering af et fælles hjælpemiddeldepot fordeles med samlet set 2,50 mio. kr. til Aalborg Kommune til risikoafdækning, 9,58 mio. kr. til Brønderslev Kommune og 11,76 mio. kr. til Jammerbugt Kommune i løbet af den 4-årige bindingsperiode,

 • hver interessent indskyder kapital svarende til sit respektive befolkningsunderlag således, at den samlede indskudskapital udgør 275.000 kr., og

 • budget 2015 for etablering og drift af det fælles hjælpemiddeldepot.

Personalemæssige konsekvenser

Konsekvenser for borgere og medarbejdere:

Borgerne i Aalborg Kommune forventes ikke at opleve umiddelbare konsekvenser.

Borgerne i Brønderslev og Jammerbugt kommuner vil som udgangspunkt opleve enkelte forandringer ved overgang til Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi.

 • Det vil være andre personer, der bringer, henter og reparerer hjælpemidlerne hos borgerne.

 • Der vil være adgang til at søge inspiration i forhold til den nyeste velfærdsteknologi i centret på Fåborgvej i Aalborg.

For medarbejderne i Brønderslev, Jammerbugt og Aalborg kommuner vil der være følgende forandringer:

 • Terapeuter og visitatorer af hjælpemidler i Brønderslev og Jammerbugt kommuner skifter samarbejdspartner fra Zealand Care med depot i Brønderslev til Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi med depot i Aalborg Øst og dermed ændres IT-systemet fra Avaleo´s hjælpemiddelmodul til KMD Care´s hjælpemiddelmodul.

 • Medarbejderne i Zealand Care depotet i Brønderslev vil for 3-4 af medarbejderne betyde, at de virksomhedsoverdrages til Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi. De pågældende medarbejdere fra Zealand Care vil overgå til en kommunal overenskomst. Øvrige overtallige medarbejdere hos Zealand Care depotet i Brønderslev forventes opsagt. Der vil desuden ske en virksomhedsoverdragelse af alle nuværende medarbejdere i Aalborg Kommunes hjælpemiddeldepot til det fælleskommunale selskab Center for Hjælpemidler og Velfærdsteknologi. Løn og ansættelsesvilkår vil være uændrede, idet den kommunale overenskomst følges.

 • Hjælpemiddeldepotet på Fåborgvej 15 A i Aalborg Øst udvides med yderligere medarbejdere og flere kvadratmeter til lager, hvilket medfører nye arbejdsgange til håndtering af hjælpemidlerne.

 • Medarbejdere i Brønderslev og Jammerbugt vil have adgang til at afprøve og gennemføre uddannelsesforløb vedr. ny velfærdsteknologi i centret på Fåborgvej i Aalborg.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger.

Den forventede besparelse på 1,76 mio. kr., vil indgå som en del af Ældreomsorgsudvalgets forslag til ændringer i struktur m.v.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget, 21. maj 2014, pkt. 12:

Udvalget er opmærksomt på, at der er etableringsudgifter på godt 1 mio. kr., som indgår i driften i aftalens første år.

Indstilles godkendt.

Ole Bruun var fraværende.

Forretningsledelsen, 20. maj 2014, pkt. 8:

Anbefales.

Henning Risager var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Udmøntning af besparelser vedrørende IT og velfærdsteknologi


Resume

Sagsforløb: SS, ØK, ÆO

Stillingtagen til, om de indarbejdede besparelser vedrørende IT- og velfærdsteknologi skal udmøntes som rammebesparelser, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt provenu ved indførelse af nye IT- og velfærdsteknologiske løsninger samt nulstilling af sparekrav fra 2013 på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

I budget 2013 blev der indarbejdet en besparelse som følge af en forventet indførelse af IT og velfærdsteknologi på Ældreomsorgsudvalgets samt Social- og Sundhedsudvalgets område. Besparelseskravet blev indarbejdet med en stigende profil for årene 2013-2016, jf. nedenstående opstilling:

2013 2014 2015 2016
Ældreomsorgsudvalget 740.000 kr. 1.480.000 kr. 2.220.000 kr. 2.960.000 kr.
Social- og Sundhedsudvalget 564.000 kr. 1.128.000 kr. 1.692.000 kr. 2.256.000 kr.

Besparelseskravet er i 2013 udmøntet for Ældreomsorgsudvalgets vedkommende, men ikke for Social- og Sundhedsudvalgets område. Tilsvarende er der endnu ikke udmøntet besparelser i 2014 for nogen af udvalgene. Dog har der været forelagt en sag om en systemanskaffelse på Social- og Sundhedsudvalgets område i 2014, som kan medføre en udgiftsmæssig reduktion. Der melder sig to udfordringer i denne sammenhæng:

 • For det første at en del af besparelsen går til andre kommuner, idet systemet indføres på institutioner, hvor der sælges pladser til andre kommuner, og dermed bliver besparelsen for Brønderslev Kommune reduceret.

 • For det andet er Sundhed og Velfærd i udbud med et samlet IT-system til fagenheden. Af de indkomne forslag fremgår det, at nogle af systemerne indeholder de samme faciliteter, som er i det oven for omtalte system. Fagenheden finder det derfor formålstjenligt at vente med implementering, indtil et samlet IT-system til Sundhed og Velfærd er valgt. Denne afgørelse træffes i indeværende år, hvorfor udmøntning af besparelsen dermed også forsinkes.

På Økonomiudvalgsmødet den 14. maj 2014 blev de indarbejdede besparelser vedr. IT og velfærdsteknologi kort drøftet, og det blev tilkendegivet, at der var behov for en politisk drøftelse af, om de indarbejdede sparekrav skal udmøntes som rammereduktioner, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt provenu ved indførelse af nye IT- og velfærdsteknologiske løsninger.

Det foreslås, at den manglende udmøntning af besparelsen på Social- og Sundhedsudvalgets område på 564.000 kr., som er overført til 2014, udmøntes ved en tilsvarende nedskrivning af den overførte investeringspulje på oprindeligt 4 mio. kr. fra 2013. Denne pulje står i Økonomiudvalgets regi, og der er overført et restbeløb på 1.505.000 kr. fra 2013 til 2014. Godkendes denne løsning vil der i 2014 alene skulle udmøntes 1.128.000 kr. på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Økonomiudvalget

 • drøfter om de indarbejdede besparelser skal udmøntes som rammebesparelser, såfremt der ikke kan findes et tilstrækkeligt provenu ved indførelse af nye IT- og velfærdsteknologiske løsninger, og

 • godkender, at den ikke udmøntede besparelser på Social- og Sundhedsudvalgets område på 564.000 kr. i 2013 udmøntes ved en tilsvarende nedskrivning af investeringspuljen fra 2013 på Økonomiudvalgets område.

Personalemæssige konsekvenser

Kan ikke opgøres på nuværende tidspunkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at det overførte restbeløb på 1.505.000 kr. på Økonomiudvalgets område er overført til anlæg og altså ikke en del af servicerammen for 2014.

Beslutning

Udsat.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om aktuelle tilbud på Rusmiddelområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 7. maj 2014 besluttet, at man i forbindelse med udarbejdelse af afdækningskatalog for Social og Sundhedsudvalgets område ønsker en redegørelse for serviceniveau og udgiftsniveau på rusmiddelområdet.

Sagsfremstilling

Den 9. maj 2012 godkendte Social- og Sundhedsudvalget serviceniveauet for rusmiddelområdet. Det blev i maj 2013 evalueret.

10. oktober 2012 blev serviceniveauet for voksenområdet godkendt – se bilag 1.

Brønderslev Rusmiddelcenter

Brønderslev Rusmiddelcenter har siden 2012 haft følgende tilbud.

 • Dagbehandling for borgere over 30 år (hovedsagelig alkohol) – placeret i Bredgade 60 (10 pladser).

 • Intensiv dagbehandling for borgere under 30 år. (hovedsageligt stof) – placeret i ”Mejeriet”. Dette er inkl. weekend- og aftenstøtte (8 pladser).

 • Substitutionsbehandling (ca. 30 borgere). Placeret i Bredgade.

 • Individuel behandling (32 pladser). Placeret i Bredgade.

Myndighed Rusmiddelområdet

 • Åbenrådgivning – er åben for alle borgere og kræver ingen forudgående visitation eller bevilling. Kan ydes både til borgere med misbrugsproblemer og pårørende. Foregår ved at der laves en aftale med en misbrugskonsulent. Foregår ofte på misbrugskonsulentens kontor.

 • Sagsbehandling af ansøgte ydelser. Der er behandlingsgaranti på misbrugsområdet. Eksempelvis skal behandlingen iværksættes senest 14 dage efter, en borger har henvendt sig. Dette overholdes i stort set alle sager.

Derudover tilbydes døgnbehandling og afrusning på eksterne institutioner. Se godkendt serviceniveaubeskrivelse.

Afgiftnings- og afrusningsophold foretages ofte på forsorgshjem jf. servicelovens § 110. Jf. aftale med UngeCentret betales denne udgift af Visitationen.

Der har i 2013 være afsat netto 1.537.032 kr. på budgettet til dækning af udgifter i forbindelse med servicelovens § 110. I 2013 er der konteret udgifter på netto 1.728.609 kr. Der er et merforbrug på 191.577 kr.

Borgergrundlag

Fremlægges på mødet.

Udgiftsniveau

I 2011 blev Brønderslev Rusmiddelcenter etableret. I maj 2012 blev tilbuddene i Brønderslev Rusmiddelcenter udvidet med etablering af et intensivt dagbehandlingsforløb. Denne omlægning blev mulig på baggrund af omlægning af 2.460.000 kr. fra døgnbehandling til intensiv dagbehandling. Omlægningen skete således inden for den eksisterende ramme. Samtidig fik socialrådgiverne udvidet deres kompetencer, således de kunne visitere til bostøtte jf. Servicelovens § 85.

I budgetaftalen for 2014 fik Misbrugsområdet tildelt 400.000 kr. til etablering af mere familieorienteret behandling. Der arbejdes pt. på udmøntning heraf. Der har siden 1. januar2014 været fokus på de ændrede organisatoriske forhold. Konkret igangsætter man på udførersiden en planlægningsproces med beskrivelse af behov og indhold i et sådant tilbud, for derigennem at sikre et konkret og relevant tilbud.

Fra januar 2014 blev socialrådgiverne overført til henholdsvis Visitationen og UngeCentret, således de blev koblet til de andre myndighedspersoner på området. Disse lønmidler er således nu fordelt med 3 rådgivere i Visitationen og 1 rådgiver i UngeCentret. Brønderslev Rusmiddelcenter overgik i denne forbindelse til organisering under Sundhed og Handicap og ikke under Visitationen, hvor det tidligere var organiseret.

Budgettet på Misbrugsområdet - Brønderslev Rusmiddelcenter inkl. forsorgshjem er på 8,66 mio. kr.

I forbindelse med etablering af UngeCentret og den ændrede organisering under Sundhed og Handicap er der foretaget en række omfordelinger på budgettet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager redegørelsen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og leder Karen Vraa Jensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udleveret bilag med oversigt over borgere i misbrugsbehandling.

Serviceniveau for dagbehandling ønskes drøftet på næste møde.

Udvalget ønsker en evaluering af effekterne af at have hjemtaget opgaven fra Regionen, herunder sammenligning med Misbrugscentret Nordenfjord.

Bilag

Til toppen


6. Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014


Resume

Sagsforløb: BE/BS/MT/SS/ÆO

Økonomiafdelingen har i samarbejde med øvrige stabe og fagenheder udarbejdet Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2014.

Budgetopfølgningen udviser forventede nettomerudgifter på i alt4,5 mio. kr. for hele 2014 i Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Forretningsledelsen, der fremsender budgetopfølgningen til Fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd. Budgetopfølgningsmaterialet udarbejdes på alle politikområder.

Budgetopfølgning 1 viser, at der pt. forventes følgende budgetafvigelser:

Serviceudgifter 13.215.000
Overførselsudgifter -7.540.000
Finansiering -1.139.000
Netto 4.536.000

Pr. 1. januar 2014 blev UngeCentret etableret. Dermed varetages anbringelsesområdet (0-18 år) fremover i to forskellige organisatoriske enheder og budget/regnskab vil fremgå på to forskellige politikområder. For at sikre sammenhængen i anbringelsesområdet, ses området i denne budgetopfølgning under ét.

Budgetopfølgning 1 viser, at der er særlige udfordringer på handicap- og psykiatriområdet i forhold til at opnå de forventede budgetreduktioner, der er indarbejdet i Budget 2014 som en del af flerårsaftalen. Med de merudgifter der forventes på området, ser udfordringen aktuelt ud til at udgøre ca. 13,8 mio. kr., der skal hentes i løbet af 2014.

En uddybende forklaring på afvigelserne inden for fagudvalgets politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det betyder, at fagudvalgene på områder, hvor udgifterne skrider, har en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisereforslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

Endvidere er vedlagt et statusnotat vedr. UngeCentret. Notatet beskriver hvilke budgetomplaceringer, der nu foretages mellem de forskellige politikområder. Derudover forslag til håndtering af en række temaer, der skal afklares i forhold til styringen af området.

Der er ligeledes vedlagt et statusnotat på aftalepunkter, der blev besluttet i forbindelse med Budget 2014.

Fagudvalgene har behandlet budgetopfølgningen i møderne i april/maj måned med følgende beslutninger:

Ældreomsorgsudvalget den 30. april 2014

Tages til efterretning.

Miljø- og Teknikudvalget den 5. maj 2014

Budgetopfølgningen blev uddelt, gennemgået og taget til efterretning.

Beskæftigelsesudvalget den 5. maj 2014

Der blev udleveret revideret udgave af budgetopfølgningen.

Taget til efterretning.

Børne- og Skoleudvalget den 6. maj 2014

Udvalget blev orienteret om den reviderede budgetopfølgning, som Forretningsledelsen foreslår.

Taget til efterretning.

Social- og Sundhedsudvalget den 7. maj 2014

Udvalget indstiller, at tomgangshusleje vedrørende Tygelsgade ikke afholdes af Social- og Sundhedsudvalget.

Udvalget ønsker i forlængelse af tidligere fremsendte sager, at der bliver tilført øgede ressourcer til Visitationen, således at de besparelser, der er indarbejdet i flerårsaftalen, kan udmøntes.

Johannes Trudslev var fraværende.

Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2014

Til efterretning.

Forretningsledelsen behandlede budgetopfølgningen den 6. maj 2014 med følgende bemærkninger:

Da der er vanskeligheder med at nå de udmeldte mål i Flerårsaftalen i 2014 anbefales det, at der hurtigst muligt iværksættes en opnormering i Visitationen/UngeCentret som skal målrettes udmøntning af Flerårsaftalen og at der løbende afrapporteres på effekten af indsatsen.

En stor del af budgetproblemerne kan henføres til udgifter på flere dyre enkeltsager, hvorfor det fortsat er vigtigt at arbejde med at reducere udgifterne på de dyre enkeltsager, som det også blev understreget på byrådet strategiseminar i foråret.

Det anbefales, at den igangværende niveautilpasning på BPA-området gennemføres i lyset af de høje udgifter på området, og at der arbejdes på at tilpasse til landsgennemsnittet. Samtidig anbefales det, at det undersøges hvilke serviceændringer, der skal eller kan foretages på ældreområdet, hvis området selv skal dække merudgifterne på området.

Endvidere bemærkes det, at der kun resterer 685.000 kr. i anbringelsespuljen til resten af året, hvorfor det er vigtigt nøje at følge og styre området i resten af året. Endvidere gøres opmærksom på, at analysen på det specialiserede børneområde på længere sigt bør kunne påvirke udgiftsudviklingen på dette område.

Endeligt tyder det på en betydelig overskridelse af servicerammen, der kan medføre sanktioner, hvis kommunerne under et ikke overholder servicerammen. Det anbefales derfor, at landstendensen følges meget tæt, og såfremt det tyder på, at servicerammen på landsplan kommer under pres, må der hurtigt laves tiltag, som reducerer serviceudgifterne. Det skal understreges, at 5 mio. kr. af overskridelsen på servicerammen skyldes, at mentorordningen på beskæftigelsesområdet som følge af krav fra revision skal konteres på serviceudgifter frem for som i dag på overførselsudgifter.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Økonomiudvalget drøfter budgetopfølgningen og godkender budgetomplaceringer i henhold til notatet om status på UngeCenter Brønderslev.

Indstilling

Økonomiudvalget, 14. maj 2014, pkt. 4:

Økonomiudvalget ser med stor alvor på forventet overskridelse af servicerammen, derfor forventes det, at alle fagudvalg udviser tilbageholdenhed, således reel servicerammeoverskridelse bliver 0.

Byrådet, 21. maj 2014, pkt. 7:

Godkendt.

Fraværende:

Ole Bruun (Emma Lyng Svensson mødt).

Sagsfremstilling til fagudvalgenes behandling på møderne i juni måned 2015:

I forlængelse af Økonomiudvalgets og Byrådets behandling af budgetopfølgningen, fremsendes budgetopfølgningen til fornyet drøftelse i alle fagudvalg.

Dette med henblik på at drøfte mulighederne for at udmønte Byrådets beslutning om, at det forventes, at alle fagudvalg udviser tilbageholdenhed, således at den reelle servicerammeoverskridelse, der i budgetopfølgningen udgør 13,2 mio. kr., reduceres til 0.

Beslutning

Udvalget følger udviklingen tæt med og imødeser muligheder for at hente besparelser på enkeltsager. Udvalget stræber efter at overholde udvalgets andel af serviceudgifterne.

Til toppen


7. Udarbejdelse af forslag til strukturændringer mv. på Social- og Sundhedsudvalgets område


Resume

Sagsforløb: SS

Der ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget vedtog på mødet den 12. marts budgetproceduren for budget 2015. Her blev det besluttet, at der bl.a. med udgangspunkt i de udarbejdede masterplaner igangsættes en proces for afklaring og politisk stillingtagen til hvilken udvikling og struktur, der ønskes på en række af kommunes serviceområder. Denne proces skal være afsluttet, inden de egentlige forhandlinger om budget 2015 starter op. De økonomiske resultater af denne proces indregnes efterfølgende i budgetoplægget for budget 2015 og vil påvirke behovet for yderligere afdækningsforslag på området.

Der blev samtidig fastlagt følgende tidsplan for arbejdet med strukturændringer m.v.

Tidsplan Aktivitet
27. marts – 9. april Masterplaner og evt. andet materiale drøftes i fagudvalg, og der angives ønsker til, hvilke forslag der skal undersøges nærmere.
23. april Temamøde for byråd, hvor der præsenteres, hvilke forslag der er sat til undersøgelse og status i øvrigt.
Marts - april Fagenheder arbejder i samarbejde med Økonomi med forslag og ideer på området.
30. april – 8. maj Fagudvalg drøfter status på forslag og evt. supplerende forslag til ændringer rejses eller drøftes.
Maj Endelige forslag udarbejdes.
21. maj Temamøde for Byråd, hvor forslag præsenteres og status drøftes.
22. maj – 4. juni Fagudvalg drøfter forslag og indstiller, hvilke ændringer der foreslås.
6.-9. juni Økonomiudvalget mødes med henblik på at indgå fælles aftaler om ændringerne på baggrund af udvalgenes indstillinger.
11. juni Økonomiudvalgsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles, og hvor endeligt krav til øvrige besparelser fastlægges.
18. juni Byrådsmøde hvor fagudvalgenes indstilling behandles.

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af, hvilke forslag til strukturændringer mv. der ønskes udarbejdet på Fagudvalgets område. For de områder, hvor der er udarbejdet masterplaner, vil det være naturligt, at drøftelserne tager udgangspunkt i masterplanerne.

Det skal understreges, at Økonomiudvalget drøfter processen omkring udarbejdelse af strukturforslag mv. på næste Økonomiudvalgsmøde, og at det naturligvis kan påvirke den videre proces.

Stabsenheden for Økonomi, Personale og IT foreslår, at det drøftes hvilke forslag til strukturændringer m.v., der ønskes udarbejdet på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Visitationschef Ellen og Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 2. april 2014, pkt. 9:

Udvalget ønsker et oplæg til konference vedrørende idegenerering i maj/juni med inddragelse af udvalg, ledelse og medarbejdere forelagt til næste møde.

Udvalget ønsker drøftelsen genoptaget på næste møde på grundlag af et notat, som beskriver området, herunder beskriver beregningsgrundlaget for afdækningsbeløbet.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 4. juni 2014

Genoptagelse af drøftelse af forslag til strukturændringer i forlængelse af Social- og Sundhedsudvalgets møde den 2. april 2014. I vedhæftede notat er de enkelte punkter, som udvalget pegede på, behandlet.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Udfyldningsaftale for Osteoporose


Resume

Sagsforløb: SS, ÆO

Tilbage i 2010 er der blevet udarbejdet en udfyldningsaftalen for osteoporose også kendt som knogleskørhed. Regionen er i gang med at opdatere den aftale. Der forventes ikke de store ændringer i forhold til kommunernes rolle.

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende at Brønderslev Kommune tilslutter sig den reviderede udfyldningsaftale for osteoporose, når den ligger klar, under forudsætning af at der ikke sker væsentlige ændringer i kommunens rolle.

Sagsfremstilling

I Region Nordjylland er der hvert år ca. 1.000 hoftebrud, der hovedsageligt tilskrives osteoporose. Derudover skønnes det, at der i regionenhvert år er ca. 700 underarmsbrud og ca. 200 kompressionsbrud i ryggen førende til indlæggelse, der kan tilskrives osteoporose. Knoglebruddene rammer specielt den helt ældre del af befolkningen. Derfor kan knoglebruddene have alvorlige konsekvenser. Udover øget risiko for yderligere brud og sygelighed hos den enkelte kan f.eks. kompressionsfrakturer i ryggen føre til svære akutte smerter, som efterfølges af kroniske smerter. Smerter, der kan give betydelige fysiske og sociale begrænsninger for den enkelte og føre til social isolation.

Af en tidligere NIP(Nationale Indikator Projekt) måling fra 2010 fremgår det at ca. 11 procent af de hofteopererede patienter over 65 år dør inden for 30 dage efter indlæggelsen for en hoftenær fraktur. Det svarer til, at knap 100 personer i Region Nordjylland hvert år dør i forbindelse med et hoftebrud.

Selvom osteoporose i høj grad er en aldersbetinget sygdom kan der gøres meget for at forebygge brud. Kommuner forpligtiger sig i forhold til aftalen til at have indsatser i forhold til faldforebyggelse og KRAM-tilbud, som matcher målgruppens behov. Det forventes, at opgaven kan løses inden for den eksisterende ramme. På ældreområdet arbejder ældrekonsulenterne med faldforebyggelse og det er ligeledes også en del af arbejdet i FRI-grupperne. I Forebyggelse og Rehabilitering er der tilbud om Motion på Recept, som lægerne kan henvise borgere med osteoporose til. Derudover er der de almindelige KRAM tilbud, hvor borgere med osteoporose kan deltage.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at Brønderslev Kommune tilslutter sig den reviderede udfyldningsaftale for osteoporose når den ligger klar, under forudsætning af, at der ikke sker væsentlige ændringer i kommunens rolle.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om opstart af Familieiværksætterne - en god start sammen


Resume

Sagsforløb: SS, BS

I forbindelse med Budgetforliget for 2014 blev der afsat 850.000 kr. til at etablere Familieiværksætterne – en god start som familie i Brønderslev Kommune. Tilbuddet etables som et samarbejde mellem Fagenheden for Sundhed og Velfærd og Fagenheden for Børn og Kultur.

Første familiegruppe starter i uge 34.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Formålet med familiegrupperne er at give alle førstegangsfødende i kommunen de bedst mulige forudsætninger for at lykkes som forældre. Alle får tilbudt et forløb, der kan styrke deres rolle som forældre og danne netværk med andre, der skal have deres første barn på samme tidspunkt.

Forløbet strækker sig fra 26. graviditetsuge og til barnet er 18 måneder. Forløbet strækker sig dermed over en periode på 21 måneder. Undervejs mødes familierne i alt 14 gange á 2 timer. Et hold består af ca. 10 familier, der sættes sammen ud fra deres terminsdato. Det, at familierne mødes i grupper og derigennem danner netværk med andre familier, er afgørende. Hensigten er at motivere forældrene til at hjælpe og trække på hinanden og dermed øge og forlænge effekten af den kommunale indsats.

I forløbet præsenteres familierne for et samlet program med en lang række temaer, der spænder lige fra fødselsforberedelse, barnets udvikling, ernæring og søvn, til gode parforhold, netværk, budgetlægning og jura. Det er alle temaer, der skal hjælpe dem til bedre kvalitet og tryghed i deres nye rolle som forældre. Familierne kommer til at møde en bred vifte af fagfolk, der alle vil give et kort oplæg inden for deres særlige område. Det vil blandt andet være en bankrådgiver, jurist, familiekonsulent, børneterapeut, tandplejer og talepædagog.

Det handler om familien som helhed - ikke kun om mor og barn. Familiekurset er for alle nye familier i kommunen. Familiegrupperne skal give dem viden og redskaber til at blive den bedste udgave af sig selv som familie.

Første familiegruppe starter i uge 34. Alle underviserne, eksterne såvel som interne er så godt som på plads. Der har været stor tilslutning fra det private erhvervsliv til projektet. Rekrutteringen til de første hold er skudt godt i gang. Der er blevet udarbejdet informationsmateriale, som er blevet sendt til alle de praktiserende læger, jordemødrene på Sygehus Vendsyssel og Aalborg Universitets Sygehus, Bibliotekerne og Borgerservice i såvel Brønderslev som Dronninglund.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Familiekurser vil betyde en ny måde at arbejde på i Sundhedsplejen og for familiekonsulenterne. Der vil i langt højere grad være behov for at koordinere indsatsen internt i kommunen, såvel som ud af kommunen. En del af arbejdet med familiekurserne vil ligge uden for det kommunale personales normale arbejdstid. Personalet, som bliver involveret i arbejdet med familiegrupperne, har alle været igennem et særligt tilrettelagt kursusforløb.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at det forventede mindreforbrug for perioden 1. januar til 18. august 2014 bruges til finansiering af den ekstra normeringen ifbm. udmøntningen af flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


10. Etablering af akuttelefon - udmøntning af Masterplan


Resume

Sagsforløb: SS

Med afsæt i Masterplanen for det specialiserede voksenområde fremlægges forslag til etablering af akuttelefon på Handicapområdet samt udvidelse af akuttelefonens åbningstid i Socialpsykiatrien.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i det overordnede tema for Masterplanen ”Fra beskyttet til støttet” skal borgerne på det specialiserede voksenområde støttes i at være aktør i eget liv. Dette betyder bl.a., at flere borgere skal kunne bo alene i selvstændig bolig med eksempelvis bostøtte.

For at understøtte borgerne i at kunne bo alene og for at sikre, at der ikke opstår et behov for en mere indgribende indsats, ser Fagenheden for Sundhed og Velfærd et behov for at tilbyde borgerne en ”livline”, hvor de har mulighed for at få støtte til en akut opstået problemstilling i det tidsrum, hvor de ikke har mulighed for at kontakte en rådgiver eller anden offentlig instans. Tilbuddet består af en telefonsamtale, hvor borgerne kan søge råd og vejledning i forhold til at håndtere en akut opstået situation i tidsrummet kl. 16-07. Samtalerne er anonyme.

Fordele ved at have en akuttelefon på området:

 • Borgerne får tryghed i, at de i de timer, hvor de ellers vil føle sig alene, har mulighed for at komme i kontakt med en fagperson

 • At der sker en besparelse på sigt, fordi akuttelefonen forebygger en mere indgribende indsats

Forslag til organisering af akuttelefonen

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at akuttelefonen på Handicapområdet varetages af aften- og nattevagterne i Bofællesskabet Brandur Allé 11. Åbningstiden foreslås at være i tidsrummet kl. 16-07, som er det tidspunkt, hvor det er svært for borgerne at komme i kontakt med andre fagpersoner på området.

På psykiatriområdet foreslås det, at den allerede etablerede akuttelefon på botilbuddet Hedebo, Vestmanna Allé 8, fortsætter i sin form, dog med udvidet åbningstid til tidsrummet kl. 16-07. Den nuværende åbningstid er kl. 16-23.

Det foreslås at der føres statistik over antallet af opkald, som fremadrettet kan anvendes til at vurdere akuttelefonens relevans.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at

 • der etableres akuttelefon på Handicapområdet og at den organiseres under bofællesskabet på Brandur Allé 11, og

 • akuttelefonens åbningstid i Socialpsykiatrien udvides til tidsrummet kl. 16-07.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da udgiften afholdes under rammen til politikområde 702.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Tilbud om Kræftrehabilitering i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget har den 2. april 2014 indstillet i forhold til Model 3 som tager afsæt i den DUT-tildeling, som Brønderslev Kommune har fået til kræftrehabilitering. Byrådet har godkendt indstillingen på mødet den 23. april. 2014

Forebyggelse- og Rehabiliteringsafdelingen har udarbejdet en beskrivelse af hvordan denne beslutning udmøntes i afdelingen.

Social- og Sundhedsudvalget bedes godkende de foreslåede omprioriteringer.

Sagsfremstilling

Forebyggelse- og Rehabiliteringsafdelingen har udarbejdet et notat som beskriver indholdet og organiseringen af det kommende tilbud om kræftrehabilitering. Nærværende sagsfremstilling giver et kort oprids heraf.

Der ansættes en sygeplejerske på deltid, svarende til 23 timer pr. uge fra den 1. august 2014. Stillingen finansieres dels af DUT-midlerne svarende til 207.000 kr. og dels ved at omprioritere 5 timer pr. uge fra fysioterapien i rehabiliteringsteamet. Kræftrehabiliteringstilbuddet vil blive varetaget af sygeplejerske, fysioterapeuter og klinisk diætist.

Der bliver forløb både i Brønderslev og i Dronninglund, hvor samtaler, træning og undervisning vil foregå i de kommunale træningsfaciliteter. Der vil blive løbende optag af borgere.

Tilbuddet kommer til at indeholde:

 • Startsamtale med sygeplejerske.

 • Der tilbydes træning med fysioterapeut 2 x 1½ time om ugen på hold:

  • 1. gang: ½ times introduktion for nye + 1½ times træning,

  • 2. gang: 1 times træning + ½ times afspænding/stille aktivitet.

 • Undervisning på hold. Der vil i alt være 8 forskellige undervisningsgange, som tilbydes 4 gange om året – både i Brønderslev og Dronninglund.

 • Slutsamtale med sygeplejersken, hvor der udarbejdes slutstatus/epikrise, som sendes til egen læge.

Tilbuddet om træning og undervisning kan maksimalt strække sig over 6 måneder. Den konkrete varighed for den enkelte borger aftales individuelt.

Deltagerne vil blive tilbudt rygestopforløb enten individuelt eller i små grupper sammen med deltagere fra de øvrige kronikerforløb.

Konsekvenser af udmøntningen:

 • Omprioritering af fysioterapeutressourcer ved at:

  • Hjerteholdet og diabetesholdet i Dronninglund samles til ét fælleshold i forhold til træningsdelen. Undervisningen er stadig delt.

  • Nedlægge barselsholdet i Brønderslev.

 • Omprioritering af diætistressourcer.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de foreslåede omprioriteringer.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Der ansættes en sygeplejerske på deltid som delvist finasieres via DUT midler og ved at omprioritere fysioterapitimer. Derudover omprioriteres diætistressourcerne i afdelingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da merudgiften afholdes under rammen til politikområde 701.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


12. Nyt tilbud om beskyttet beskæftigelse på Psykiatriområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget godkendte den 2. april 2014 en udvidelse af de arbejdsrettede tilbud på det specialiserede voksenområde. På den baggrund fremlægger Fagenheden for Sundhed og Velfærd forslag om etablering af et nyt tilbud om beskyttet beskæftigelse i Det Blå Hus efter Servicelovens § 103.

Social- og Sundhedsudvalget bedes tage stilling til forslaget.

Sagsfremstilling

Der er i Brønderslev Kommune i dag to beskæftigelsestilbud til voksne med sindslidelse:

 • Beskyttet beskæftigelse i Bageriet i Det Blå Hus (10 pladser)

 • Praktikmulighed på Café Kox (15 pladser - fordelt med 5 pladser til Fagenheden for Sundhed og Velfærd og 10 pladser til Jobcentret)

Både Café Kox og Bageriet i Det Blå Hus er relativt nye tiltag fra oktober 2013. Begge tiltag har vist sig at være en succes. Medarbejderne de to steder giver udtryk for det befordrende i at være nyttig, at have et ansvar, at få lov at vise, hvad man kan, at føle sig værdsat.

Idéen med at etablere et nyt, arbejdsrettet tilbud på psykiatri-området i Brønderslev er – med afsæt i Masterplanens mål om at gå fra en ”beskyttet til støttet” tilgang – at øge mulighederne for, at den enkelte borger kan udvikle sin erhvervsevne. Det nye tilbud kan ses som et trin på ”trappen” i retning af at bringe borgeren tættere på arbejdsmarkedet (jf. bilag 1).

Produktionsvirksomheden Det Blå Hus

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at det nye tilbud om beskyttet beskæftigelse etableres i Det Blå Hus med 20 pladser. Produktionen i det arbejdsrettede tilbud kan bestå af:

 • Pakkeri/montage: Det Blå Hus laver i dag pakkearbejde for forskellige virksomheder. Disse aktiviteter er indtægtsbaserede og kan med fordel indgå som arbejdsopgaver i tilbuddet. Udførelse af andre pakke-/montageopgaver for virksomheder kan afsøges.

 • Skilteværksted: Støttecentret i Det Blå Hus har på samme måde i dag en lille skilteproduktion, som kan indgå i den nye produktionsenhed.

 • Service-/viceværtopgaver: Medarbejdere og brugere i Det Blå Hus har peget på muligheden for også at udføre service- og viceværtopgaver (rengøring, vedligeholdelse af grønne områder, pedelfunktion).

Det nye arbejdsrettede tilbud kombineret med Bageriet foreslås at udgøre ”Produktionsvirksomheden Det Blå Hus” og dermed understøtte udviklingsperspektivet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd anbefaler, at der arbejdes med en fysisk adskillelse af de to typer to tilbud i Det Blå Hus – beskæftigelse efter § 103 og værested/støttecenter efter § 104 – således at der fagligt set kan arbejdes med at skabe klarhed over, hvornår borgerne er på arbejde, og hvornår der er tale om samværstilbud.

For at sikre denne adskillelse foreslår Fagenheden for Sundhed og Velfærd, at der etableres en særskilt indgang til det arbejdsrettede tilbud i Det Blå Hus, hvilket også kan medvirke til at fremme, at unge mennesker kan se sig selv som en del af Det Blå Hus, idet der er en tendens til, at de unge i Brønderslev Kommune opfatter Det Blå Hus som et tilbud for ældre borgere og derfor ikke bruger stedet. Udgifterne hertil indgår i taksten.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd henleder opmærksomheden på, at de fysiske forhold i Det Blå Hus er en udfordring i forhold til forøget produktion. For Bageriet, som det står i dag, svarer de fysiske rammer ikke til opgavens omfang. Her kan en udvidelse af køkkenarealet overvejes.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at ”Produktionsvirksomheden Det Blå Hus” – i form af det nye arbejdsrettede tilbud og Bageriet – organiseres således, at en virksomhedsansvarlig medarbejder står for begge tilbud. Opgaven vil være at fastholde et arbejdsrettet fokus i tilbuddene. Det foreslås, at det nye tilbud derudover bemandes med to medarbejdere.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at tilgangen til det nye tilbud sker via omvisitering af de nuværende brugere af Det Blå Hus, som konkret og individuelt vurderes at kunne profitere af tilbuddet. Borgere udefra kan herefter visiteres i det omfang, der er plads.

Økonomi

En takstberegning på det nye tilbud er udregnet til kr. 77.409 årligt. Taksten indeholder udgifter til husleje, materialer, inventar, personale, transport, kurser, arbejdsdusør samt produktionsindtægter.

Borgerne i Det Blå Hus disponerer i dag selv over indtægterne fra støttecentrets pakkeri og skilteværksted, som bruges til materialer, inventar og fælles aktiviteter. Denne praksis vil afløses af, at borgerne fremadrettet modtager løn for deres arbejde.

I tabellen nedenfor ses en oversigt over dagtilbuddene i Det Blå Hus. De 3 første rækker (markeret med *) viser, hvordan det ser ud i dag. De hvide felter er det nye. Taksten i Bageriet vil falde med etableringen af det nye arbejdsrettede tilbud, fordi den nuværende funktion som virksomhedsansvarlig deles ud på begge tilbud efter § 103.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd peger på, at det nye tilbud kan indebære en besparelse i henhold til flerårsaftalen for det specialiserede voksenområde. Fx vil omvisitering af 10 pladser fra støttecentret til det nye tilbud indebære en årlig besparelse på kr. 226.300. Ved 20 omvisiterede pladser er besparelsen 452.600 kr. årligt.

Pladser Medarbejdernor- mering Årstakst Dagstakst
Værested * Uvisiteret 3,634 (Fast budget: kr. 1.972.000 årligt) (Fast budget: kr. 1.972.000 årligt)
Støttecenter * 20 3,079 100.118 274
Bageri nu * 10 1,622 104.816 287
Bageri efter 10 1,216 87.742 240
Nye tilbud 20 2,410 77.409 212

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget godkender forslagene om:

 • Etablering af produktionsvirksomheden Det Blå Hus efter Servicelovens § 103.

 • Princippet om adskillelse af arbejds- og samværstilbuddene i Det Blå Hus, herunder etablering af en særskilt indgang.

 • Princippet om, at tilgangen til det nye, arbejdsrettede tilbud i første omgang beror på omvisitering.

 • At forslaget om det nye, arbejdsrettede tilbud i Det Blå Hus medvirker til udmøntning af flerårsaftalen på det specialiserede voksenområde.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Området vil være takstfinansieret, hvorfor personalenormeringen vil tilpasses løbende efter antallet af opgaver. Den nuværende personalenormering i Det Blå Hus’ støttecenter og bageri er 4,701. Ved 20 omplaceringer fra støttecenter til det nye tilbud vil den samlede normering falde til 3,626.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, idet besparelsen indgår i flerårsaftalen, som er indregnet i budgettet.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Udvalget ønsker konsekvenserne af øget åbningstid i værestedet, evt. nedlæggelse af tilbud i Dronninglund, transport fra Dronninglund, evt. nedlæggelse af støttecentret i Brønderslev belyst på et kommende møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Satspuljeprojekt - svært overvægtige børn


Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen, da merudgiften afholdes under rammen til politikområde 701.

Beslutning

Godkendt med bemærkning om, at fritidsguiderne søges inddraget i arbejdet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Resume

Sagsforløb: SS, ØK

Brønderslev Kommune har, sammen med de øvrige nordjyske kommuner, Aalborg Universitets hospital og Sygehus Vendsyssel, Hjørring, modtaget et tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til et projekt omkring svært overvægtige børn.

Udvalget anmodes om at godkende,

 • at Brønderslev Kommune indgår i projektet,

 • at Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen integrerer projektet i Cool Kids, og

 • at Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen opnormeres med 3 timer pr. uge i projektperioden svarende til 156.000 kr., som fordeles over en periode på 4 år. Udgiften holdes inden for den eksisterende ramme for politikområde 701.

Sagsfremstilling

Der er med Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 afsat 24 mio. kr. over fire år til samarbejdsprojekter mellem sygehus og hjemkommune til behandling af børn og unge med svær overvægt.

Brønderslev Kommune har, sammen med de øvrige nordjyske kommuner, Aalborg Universitets hospital og Sygehus Vendsyssel, Hjørring modtaget et tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på 4.070.000 kr. over en periode på 4 år. Brønderslev Kommunes andel af puljen forventes at beløbe sig til ca. 83.000 kr. fordelt over 4 år

Brønderslev Kommune forventes at skulle inkludere 12 børn i projektet. Brønderslev Kommune har i indeværende skoleår ca. 70 ekstremt overvægtige børn, som falder inden for projektets målgruppe.

Blandt børn og unge ses, at omtrent hvert femte barn er overvægtigt. Der er desuden blevet flere børn og unge med svær overvægt. En del af disse børn og unge har desuden følgesygdomme, hvilket øger risikoen for alvorlige følgesygdomme, når de bliver voksne.

Den seneste Sundhedsprofil viser at over halvdelen af alle borgere i Brønderslev Kommune er overvægtige. Hvis kommunen ønsker at ændre denne udvikling, er det nødvendigt at sætte ind allerede i barndommen.

Familierne og børnene i projektet vil blive fulgt både i sygehus- og kommunalt regi gennem projektperioden. Det vil betyde, at børnene tilbydes træning 1 gang ugentlig i kommunalt regi i hele perioden. Familierne forpligter sig til at sikre, at børnene træner 1 gang ugentligt uden for projektet. Undervejs i projektet tilbydes familierne at deltage i workshops for at sikre fastholdelse. Temaerne på workshoppene kan bl.a. være kost. Sideløbende med træningsindsatsen følges familierne og børnene af et tværfagligt kommunalt team.

Brønderslev Kommune vil ved deltagelse i projektet arbejde ud fra samme metode, som anvendes i børneambulatorierne i regionen. Det tværfaglige samarbejde og erfaringsudveksling med de regionale sygehuse forventes også at løfte den samlede indsats på området. Projektet betyder inddragelse af ny viden, som vil virke afsmittende på hele området.

Økonomi

Der er i alt bevilget 4 mio. kr. til projektet over en periode på 4 år. Aalborg Universitetshospital har foreslået en fordeling af projektmidlerne, således at kommunerne tilsammen får en pulje på 712.636 kr. Brønderslev Kommunes andel af puljen forventes at beløbe sig til ca. 83.000 kr. fordelt over 4 år.

På baggrund af tilbagemeldingerne fra ministeriet på ansøgningen og det faktum, at projektet er blevet bevilget et mindre beløb end ansøgt, er protokollen blevet tilpasset. Den væsentligste ændring er, at kommunerne kun skal sikre én træningsgang om ugen til de deltagende børn. Den anden træningsgang om ugen bliver lagt ud til deltagerne selv at sikre. Dette kan for eksempel ske gennem et lokalt foreningstilbud. Ligeledes er der reduceret i antal workshops og antallet af kost- og livsstilsvejledninger. Derudover er projektet i opstartsfasen blevet yderligere skærpet og tiden afsat til fælles forum er nedjusteret.

Det forudsætter, at projektet delvis integreres i det eksisterende tilbud for overvægtige børn i forebyggelsesafdelingen - Cool Kids. Ud over ressourcerne fra Cool Kids har Forebyggelse- og Rehabiliteringsafdelingen behov for at få tilført 3 timer om ugen for at kunne indgå i projektet uden serviceniveauet påvirkes. Det beløber sig til 39.000 kr. pr. år.

Sundhedsplejen har grundet det faldende børnetal fået godkendt, at der omprioriteres 3 timer pr. uge til projektet internt i Sundhedsplejen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • at Brønderslev Kommune indgår i projektet,

 • at Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen integrerer projektet i Cool Kids, og

 • at Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdelingen opnormeres med 3 timer pr. uge i projektperioden svarende til 156.000 kr. som fordeles over en periode på 4 år. Udgiften holdes indenfor den eksisterende ramme for politikområde 701.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Personalet vil blive uddannet til at anvende den nye protokol/retningslinje, hvilket vil give et kompetenceløft i kommunes tilbud til overvægtige børn.

Til toppen


14. Omlægning af botilbud Vibevej


Resume

Sagsforløb: SS, BE

Med afsæt i beslutningen på Social- og Sundhedsudvalgsmøde den 5. marts 2014, om at se på fremtidig organisering af botilbuddet Vibevej, fremlægger Fagenheden for Sundhed og Velfærd tre forskellige muligheder.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage stilling til, hvilke af de tre modeller for omlægning af botilbuddet på Vibevej, der ønskes yderligere belyst.

Sagsfremstilling

Botræningstilbuddet Vibevej er et midlertidigt botilbud for yngre borgere med nedsat funktionsevne. Formålet med tilbuddet er at yde målrettet hjælp til udredning, udvikling samt stabilisering af borgernes funktionsevne. Hensigten er at borgeren bliver afklaret på fremtidig boform samt eventuelt erhvervs- eller uddannelsesmæssige muligheder. Målgruppen er unge under 25 år på kontanthjælp.

Vibevej er et etplans byggeri med 5 lejligheder på hver 45 m2 beliggende i Dronninglund.

Bygningen på Vibevej 8, Dronninglund, ejes af LEV og udlejes af Østvendsyssel Boligforening efter Almenboliglovens § 105. Brønderslev Kommune har anvisningsretten og driver tilbuddet efter SEL § 107 som et midlertidigt botilbud.

Tilbuddet drives i dag med en fast budget, som i 2013 ser således ud (kr.):

Udgifter til personale 427.235
Udgifter til grunde og bygninger 218.662
Udgifter til materiale 11.666
IT, inventar mv. 14.231
Huslejeindtægter -100.480
Udgifter i alt 571.314

Fagenheden for Sundhed og Velfærd ønsker, at der ses på stedets fremtidige anvendelse og økonomi. På den baggrund opstilles der nedenstående tre muligheder for omlægning.

  • Model 1: Opsigelse af Vibevej

  • Model 2: Lejes ud for de faktiske udgifter

  • Model 3: Lejes ud for den husleje, som borgerne kan betale

Modellerne er nærmere beskrevet i bilaget.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalgetdrøfter hvilken model, der skal belyses yderligere med henblik på fremtidig afklaring af brug af huset.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Opgaven skal fremover varetages af bostøtteteamet.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at kommunene ved Model 1 vil blilve påført en ikke ubetydelig udgift. Her er der flere muligheder. Kommunen har ret til at købe ejendommen eller lade LEV sælge ejendommen og her skal kommunen dække underskuddet ved at afhænde ejendommen.

Restgælden ved salg er pr. 1. maj 2014 på 3.604.421 kr. Brønderslev Kommune kan overtage Vibevej til 3.450.749 kr. og herefter sælge ejendommen.

Der bør til denne model indhentes en ejendomsmæglervurdering, således kommunen har det bedst mulige beslutningsgrundlag.

Ved Model 2 har Økonomiafdelingen ingen bemærkninger.

Ved Model 3 skal der ske en huslejetilpasning udfra hvad den enkelte beboer har råd til at betale, hvilket vil medføre en merudgift, der ikke pt. kan beregnes, da målgruppen ikke kendes.

Beslutning

Der ønskes indhentet en mæglervurdering af bygningen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Sundhedsprofil 2013


Resume

Sagsforløb: SS

I 2013 blev den nationale sundhedsprofilundersøgelse, "Hvordan har du det? - 2013"gennemført i alle regioner og kommuner. Der blev sendt spørgeskema til i alt 3.000 borgere i Brønderslev Kommune. Formålet er at følge befolkningens sundhedstilstand over tid, samt at give et godt værktøj til politiske prioriteringer på sundhedsområdet.

Svarene er blevet analyseret, og resultaterne af undersøgelsen kan læses i den regionale rapport ”Sundhedsprofil 2013 – Trivsel, sundhed og sygdom i Nordjylland” og den kommunale profil ”Sådan står det til med sundheden i Brønderslev Kommune”.

Fagenheden ønsker, at udvalget drøfter udfordringerne og mulighederne for at arbejde med forebyggende indsatser målrettet de grupper, hvor man ser de største udfordringer.

Sagsfremstilling

På sundhedsprofil-konferencen den 17. marts 2014 blev hovedresultaterne af undersøgelsen fremlagt for omkring 250 politikere og sundhedsprofessionelle fra alle de nordjyske kommuner og Region Nordjylland.

På dagen blev der afholdt en politisk workshop. Inputs fra denne workshop bruges af Sundhedskoordinationsudvalget i arbejdet med den kommende Sundhedsaftale.

Der er behov for en drøftelse af, hvordan Brønderslev Kommune ønsker at arbejde strategisk med den viden om borgerne, der er opnået gennem undersøgelsen. Der er behov for at afdække, hvilke områder man ønsker at målrette indsatsen på.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har fundet følgende overordnede temaer, som kan give anledning til drøftelse:

 • Unge kvinder – særligt i forhold til mental trivsel og social kapital.

 • Ældre kvinder – særligt i forhold til bevægelse og ensomhed.

 • Førtidspensionister – gruppen adskiller sig negativt på stort set samtlige parametre.

 • Øvrige ikke-erhvervsaktive - gruppen adskiller sig negativt på stort set samtlige parametre.

 • Mænd – særligt i forhold til KRAM-faktorerne.

 • Kronikerne – særligt i forhold til livsstilsvaner.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udfordringerne og mulighederne for at arbejde med forebyggende indsatser målrettet de grupper, hvor man ser de største udfordringer.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel og lederne på Sundhedsområdet, Jesper Hohwy, Helle Rasmussen og Louise Thomsen deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget har fået en orientering om sundhedsprofilen og dens resultater.

Udvalget er meget opmærksomme på, at sundhed er et emne for alle udvalg, og at arbejdet med sundhed får et hverdagsperspektiv.

Fagenheden kommer - efter temamøde i Byrådet om forebyggelse – med forslag til, hvilke forebyggende indsatser der kan sættes i værk.

Bilag

Til toppen


16. Institutionsbesøg Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Besøgsrunde gennemføres efter nedenstående plan.

Sagsfremstilling

Besøgsrunde for Social- og Sundhedsudvalget efter ordinær dagsorden.

Misbrugscentret, Bredgade/Torvegade, Brønderslev kl. 13.00
Mælkebøtten, Brønderslev kl. 14.00

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til yderligere besøg jf. vedlagte liste.

Beslutning

Besøgsrunde gennemført.

Johannes Trudslev var fraværende.

Lasse Riisgaard deltog ikke i besøget hos Mælkebøtten.

Bilag

Til toppen


17. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Struktur- og ændringskonference

Konferencen holdes den 24. juni 2014, kl. 16.30-19.30 i Brønderslev Hallen.

Beslutning

Struktur- og ændringskonference

Konferencen holdes den 24. juni 2014, kl. 16.30-19.30 i Brønderslev Hallen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


18. Lukket punkt:


Til toppen


19. Lukket punkt: Udgifter på Det Specialiserede Voksenområde, Visitationen


Til toppen


20. Lukket punkt: Organisationsændring


Til toppen


21. Lukket punkt: Personaleovervejelser


Til toppen


22. Lukket punkt:


Til toppen


23. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 28. maj 2014
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach