Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 10. september 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Afbud fra Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Social- og Sundhedsudvalget samt Ældreomsorgsudvalget orienteres om de sagsbehandlingsfrister, som er enten juridisk eller administrativt fastsat for de to områder.

I forhold til Social- og Sundhedsudvalgets område er datagrundlaget for fastsættelse af retvisende sagsbehandlingsfrister spinkelt, og udvalget anmodes derfor om godkendelse af, at der kvartalsvis frem til 1. kvartal af 2016 fremsendes en opfølgning på sagsbehandlingstiderne for de ansøgninger, som i uge 31 i 2014 afventede en afgørelse. Dette med henblik på at der fortsat kan arbejdes med at kvalificere data.

I forhold til Ældreomsorgsudvalgets område er de juridiske og administrative sagsbehandlingsfrister retvisende og følges. Sagsbehandlingsfristerne overholdes ligeledes. Udvalget anmodes derfor om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

Baggrund

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Hvad er en sagsbehandlingstid?

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen, fx Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Vedlagt som bilag 1 til denne sag findes en opgørelse over de politisk eller administrativt fastsatte sagsbehandlingsfrister, der hidtil er blevet arbejdet efter i kommunen. De administrativt fastsatte sagsbehandlingstider er vejledende, det vil sige, at mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Hvis fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Som udgangspunkt overholdes sagsbehandlingsfristerne, dog kan det i nogle sager vedrørende ansøgning om hjælpemidler være nødvendigt at forlænge sagsbehandlingstiden med 1-2 uger.

Sagsbehandlingsfristerne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

I bilag 2 findes en oversigt over de ansøgninger, der i uge 31 (28. juli til 4. august 2014) stod registrerede som ”ansøgte”. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling. Datagrundlaget betyder, at kun de sager, hvor der har været en sagsbehandlingstid på højst 4 uger vil optræde i opgørelsen, hvorimod de sager, hvor der er en længere sagsbehandlingstid ikke vil figurere i opgørelsen. Dermed bliver opgørelsen over sagsbehandlingstider kunstigt lav.

Endvidere forventes den opnormering af Visitationen på det specialiserede område, som Økonomiudvalget besluttede på mødet den 11. juni 2014 samt de igangværende processer med henblik på effektivitet og medarbejdertrivsel i Visitationen også at påvirke sagsbehandlingstiderne.

Det foreslås derfor, at de i uge 31 indkomne ansøgninger følges som en stikprøve, og at der kvartalsvis frem til og med 1. kvartal 2016 fremsendes en opfølgning på sagsbehandlingstiderne i de ansøgninger, som er indkommet i uge 31. Endvidere forventes det, at der i 2015 bliver indkøbt og implementeret et nyt socialfagligt IT-system, som vil kunne generere data til brug for beregning af sagsbehandlingstider på baggrund af alle indkomne og behandlede ansøgninger på Sundheds- og Velfærdsområdet i den periode, systemet har været i drift i kommunen. 6 måneder efter dette system er succesfuldt implementeret, vil data herfra også indgå i de opfølgende sager til Social- og Sundhedsudvalget under forudsætning af, at udvalget tiltræder nedenstående indstilling.

I forhold til sagsbehandlingsfristerne på Ældreområdet er de fremsendte sagsbehandlingsfrister retvisende, hvorfor Ældreomsorgsudvalget blot anmodes om at tage orienteringen til efterretning.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at

 • Social- og Sundhedsudvalget for at få et retvisende billede af sagsbehandlingstiderne på områderne handicap, socialpsykiatri, misbrug og hjælpemidler modtager en orienteringssag om den aktuelle sagsbehandlingstid hvert kvartal frem til og med 1. kvartal af 2016, og

 • Ældreomsorgsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget den 4. september 2014, pkt. 3:

Til efterretning.

Behandles fremover hvert kvartal.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt. Udvalget ønsker at forelagt en sag inden årets udgang, hvor der kan træffes beslutning om sagsbehandlingstiderne.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Status, UngeCenter Brønderslev


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY/LBR

Efter 6 mdrs. drift af UngeCenter Brønderslev har Fagenheden for Beskæftigelse udarbejdet en status på den første periode.

På forhånd har der været mange positive forventninger til det nye UngeCenter, men der har også været bekymringer.

Det første halve år af UngeCentrets levetid har i høj grad været præget af idriftsættelse. Alligevel oplever både medarbejdere og borgere allerede nu fordele ved det nye UngeCenter.

Byrådet anmodes om at tage sagen til orientering.

Sagsfremstilling

UngeCenter Brønderslev slog dørene op den 2. januar 2014. På dette tidspunkt var de endelige rammer for driften endnu ikke fuldt ud på plads. Derfor har det første halve år af UngeCentrets levetid været præget af idriftsættelse og udviklingstiltag herunder:

 • Indkøring af organisation samt sikring af teamkoordination og faglig ledelse

 • Forhandlinger med moderenhederne i forhold til revurderinger af de normeringer, som skulle overgå til UngeCentret

 • Indkøring af procedurer vedr. snitflader og samarbejdsrelationer til moderenheder og internt i UngeCentret

 • Udarbejdelse af kompetenceplaner

 • Endelig fastlæggelse af budget samt sikring af grundlag for budgetopfølgning

 • Oparbejdelse af kendskab til nye sagsstammer hos de enkelte medarbejdere

 • Oparbejdelse af kendskab til hinandens fagområder

 • Udvikling af ny fælles kultur med et forstærket fokus på de unges uddannelsesmuligheder

 • Udvikling af den tværfaglige ramme omkring arbejdet med sager herunder brug af tværfaglige ”konferencer”

 • Indkøring af visitationsudvalg vedr. STU og ved anbringelser af unge

 • Implementering af kontanthjælpsreform herunder en ny visitationsmodel for unge, der søger uddannelseshjælp

 • Udviklingstiltag på forskellige områder bl.a. vedr. STU, EGU, mentorbistand og andre leverandører

 • Kortlægning af områder, hvor der er behov for yderligere udviklingstiltag

UngeCentrets erfaringer efter 6 mdrs. drift:

 • Der iværksættes hurtigt en indsats for de unge på tværs af fagområder

 • God dialog på tværs af fagområder

 • Bedre kendskab til hinandens fagområder

 • Afholdelse af tværfaglige ”konferencer”, som giver input til indsats og koordinering for de sager, som bringes op på mødet

 • Nyt konstruktivt samarbejde om EGU og STU

 • De unge giver udtryk for tilfredshed

Pr. august 2014 er fundamentet i UngeCentret etableret til at arbejde hen imod de ønskede resultater under målsætningen om, at 95 % af de unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kræver dog et fortsat fokus på sikring af den daglige drift samt implementering af udviklingstiltag.

Fagenheden for Beskæftigelse vil løbende følge op på udviklingen af antal ledige unge under 30 år gennem Beskæftigelsesplanen og den kvartalsvise budgetopfølgning.

Fagenheden for Beskæftigelses foreslår, at Byrådet tager sagen til orientering.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Indstilling

Forretningsledelsen, 12. august 2014, pkt. 12:

Forretningsledelsen tager status til efterretning og anbefaler en ekstern evaluering af UngeCentret medio 2015.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


5. Revisionsberetning vedrørende årsregnskabet 2013 for Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: FL/BE/BS/SS/ØK/BY

Kommunens revisionsselskab har fremsendt revisionsberetning for årsregnskabet 2013.

Hovedkonklusionen er, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Brønderslev Kommunes aktiver, passiver og finansielle forhold. Samtidig har revisionen dog givet bemærkninger på et enkelt område, der skal besvares over for Tilsynsmyndigheden.

Revisionsberetningen fremsendes til Byrådets godkendelse.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommunes revisionsselskab PwC har fremsendt revisionsberetning på baggrund af revision af årsregnskabet for perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013. PwC har afgivet én samlet beretning, der både dækker det samlede årsregnskab samt de sociale, beskæftigelses- og sundhedsmæssige områder.

Revisionsselskabets konklusion på baggrund af den gennemførte revision er følgende:

"Det er vores opfattelse, at årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2013 i alle væsentlige henseender er i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse 1207 af 9. oktober 2013 om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgående aftaler og sædvanlig praksis”.

Revisionsselskabet oplyser endvidere, at:

Det er vores opfattelse, at det fremlagte regnskabsmateriale generelt har været af god kvalitet. Revisionen har løbende givet anledning til drøftelser, anbefalinger og aftaler med forvaltningsledelserne, som er rapporteret i administrative notater. Det er vores opfattelse, at vores noter, spørgsmål og anbefalinger er modtaget positivt og behandles seriøst”.

Revisionens gennemgang af årsregnskabet har givet anledning til følgende bemærkning vedrørende merudgifter til voksne efter Servicelovens § 100, der skal besvares overfor Tilsynsmyndigheden:

Vi har konstateret et højt fejlniveau på området, som bl.a. kan henføres til manglende revurdering i sagerne. Vi anbefaler derfor, at der tilrettelægges procedurer til sikring heraf fremadrettet”.

Administrationen har udarbejdet følgende forslag til besvarelse af Revisionens bemærkning:

Der er en tids- og handleplan under udarbejdelse. Denne er indeholdende en revurdering af alle sager med henblik på sikring af, at det tydeligt fremgår af den enkelte sag, hvordan de bevilgede/udbetalte merudgifter er sandsynliggjort og beregnet samt hvilke faglige begrundelser, der er anvendt, herunder hvordan disse er relateret til borgers funktionsnedsættelse eller langvarige kroniske lidelse.

Tids- og handleplanen indeholder endvidere en procedurebeskrivelse indeholdende ovennævnte, samt sikring af kontinuerlig revurdering af sagerne.

Strukturerede og løbende kvalitets-og ledelsestilsyn for området indgår ligeledes i handleplanen.

Tids- og handleplanen forventes færdig og under implementering primo oktober måned.

Økonomiafdelingen foreslår, at

 • Revisionsberetningen til årsregnskabet for 2013 for Brønderslev Kommune godkendes med administrationens bemærkninger til de af Revisionen fremsendte bemærkninger.

 • Årsregnskabet for 2013 herefter endeligt godkendes.

Indstilling

Forretningsledelsen, 2. september 2014, pkt. 6:

Forretningsledelsen udtrykker tilfredshed med det samlede billede af revisionsberetningen.

Vedr. bemærkningerne om låntagning skal det understreges, at bemærkningen henfører til lånerammen for 2013 som først er hjemtaget i 2014. Da kommunen endnu ikke har hjemtaget lån, som vedrører 2014, og som kommunen ifølge lånebekendtgørelsen er berettiget til, har kommunen altså ikke på noget tidspunkt haft hjemtaget større lån i 2014, end den samlet set har låneramme til i 2014.

De 3 anlægsregnskaber der burde have været søgt tillægsbevillinger til er:

 • Naturvidenskabelige lokaler

 • Skolegades Skole

 • Salg af Risagerlund

De 2 sidste er endnu ikke afsluttet med et endeligt anlægsregnskab, og vedr. Risagerlund er salgsindtægten indgået i 2014 i stedet for som forudsat i 2013.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. september 2014:

Fagenheden har givet svar til revisionen om fremtidig håndtering af § 100 sager, jfr. sagsfremstilligen.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretniing.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Orienteringen taget til efterretning. Kvalitetsstandarder til § 100 forelægges på december-mødet.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Orientering om implementering af masterplan på Det Specialiserede Voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS

Der vil løbende blive givet en mundtlig status for implementeringen.

Sagsfremstilling

Der vil blive givet en mundtlig status på mødet bl.a. vedrørende:

 • Orientering fra Udførersiden

 • Orientering fra Myndighedssiden

 • Status på flerårsaftalen

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Orientering fra udførersiden:

 • Servicedeklarationer er færdigudarbejdet på alle områder

 • Livlinefunktion er under udarbejdelse

 • Gruppebostøtte er under udarbejdelse

 • Akuttelefon på plads

 • Skærmløsninger. Vi er i gang med at undersøge, hvilket system der er mest velegnet

 • Sundhedsområdet. Vi har afsendt ansøgning om satspuljemidler. Svar endnu ikke modtaget.

 • Udviklingsperspektiv på borgerniveau. Der arbejdes med, hvordan borgere kan flytte fra botilbud til egen bolig med bostøtte.

 • Arbejdsmarkedsrettede tilbud etableres i Det blå Hus den 1/10-2014

 • Åbent klubtilbud etableret på Springbrættet

 • Fællesråd etableret på tværs af institutioner inden for handicapområdet

Orientering fra myndighedssiden

 • Arbejder med tids- og handleplaner for udrulning af masterplanens delelementer

 • Arbejder med kvalitetssikring af data

 • Revisitering i gang i Det blå Hus

 • Revisiterer p.t. på § 85, 103, 104, 100 samt BPA-ordningen. Øvrige paragraffer følger

 • Arbejder systematisk med dyre enkeltsager og mellemkommunal refusion

 • Ny kvalitetsstandard på vej på § 100

 • På næste møde gives en opdatering på revisitering af sager

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


7. Udarbejdelse af afdækningskatalog for Social- og Sundhedsudvalgets områder


Resume

Sagsforløb: SS

I henhold til budgetproceduren for arbejdet med budget 2015 skal der udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Social- og Sundhedsudvalget skal beslutte hvilke besparelsesforslag, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalget godkendte den 13. marts 2014 forslag til budgetprocedure for arbejdet med budget 2015.

I henhold til budgetproceduren skal der udover det igangsatte arbejde med forslag til strukturændringer også udarbejdes afdækningsforslag, der skal afhjælpe de økonomiske udfordringer i budget 2015, herunder også for overførselsudgifterne og de specialiserede områder.

Arbejdet med forslag til strukturændringer og afdækningsforslag hænger tæt sammen. Såfremt der inden for fagudvalgets område ikke arbejdes med større forslag til strukturændringer, betyder det, at de vedtagne sparekrav i stedet skal findes via afdækningskataloger som kendt fra tidligere budgetår.

Med udgangspunkt i de økonomiske udfordringer for kommunen er der i budgetproceduren lagt op til, at der i 2015 skal spares 4 % på serviceudgifterne. I forhold til årene 2016-2018 er det foreslået, at der opereres med yderligere årlige sparepuljer på 2 %. Hermed kan der for hvert udvalgsområde udmeldes et samlet sparekrav for hvert år i de kommende 4 år.

I de enkelte fagudvalgs spareramme tages højde for de områder, som allerede har indarbejdet planer for langsigtet udmøntning af besparelser. Det gælder følgende:

 • Flerårsaftalen på Handicap- og Psykiatriområdet

 • Aftale om digitalisering og velfærdsteknologi

 • Energibesparelser som følge af ESCO-projektet.

Samlet set betyder det følgende sparekrav pr. udvalgsområde:

Serviceudgifter Sparekrav
2015 2016 2017 2018
Økonomiudvalget 303.961 9.427 13.776 19.855 25.934
Børne- og Skoleudvalget 528.158 21.126 31.689 42.253 52.816
Fritids- og Kulturudvalget 56.558 2.262 3.393 4.525 5.656
Beskæftigelsesudvalget* 90.651 3.626 5.439 7.252 9.065
Ældreomsorgsudvalget 284.805 10.652 15.608 21.304 27.001
Social- og Sundhedsudvalget* 178.409 2.879 2.191 2.066 5.634
Miljø- og Teknikudvalget 61.458 2.458 3.687 4.917 6.146
I alt 1.504.000 52.432 75.784 102.171 132.251

* Der skal korrigeres for fordeling af flerårsaftalen mellem handicap- og psykiatriområdet og UngeCentret.

Økonomiafdelingen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter temaer, der skal indgå i fagudvalgets afdækningskatalog.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Kendes ikke pt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 7. maj 2014, pkt. 7:

Udvalget ønsker, at Økonomiudvalget beslutter om flerårsaftalen ønskes opretholdt i den nuværende form, eller om man ønsker at fastholde det udmeldte afdækningskrav og dermed opsige flerårsaftalen, idet udvalget er uforstående over for det øgede sparekrav.

Udvalget ønsker

 • en redegørelse for serviceniveau og udgiftsniveau på misbrugsområdet,

 • en redegørelse for de 10 dyreste enkeltsager som en lukket sag, og

 • at der er fokus på vederlagsfri fysioterapi

Johannes Trudslev var fraværende.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 20. august 2014:

I henhold til budgetproceduren for budget 2015, skal fagudvalgene på møderne i august måned foretage en prioritering og vedtage hvilke af besparelsesforslagene fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Stabschefen for Økonomi, Personale og IT foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter hvilke besparelsesforslag fra afdækningskataloget, der ønskes indarbejdet til førstebehandlingen af budgettet.

Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2014, pkt. 5:

Udvalget foreslår følgende prioritering af afdækningsforslagene:

Forslag, prioritet 1:

3. Sundhedsplejen. Reduktion af uddannelsesbudget til 5.000 kr. pr./medarbejder/år.

2. Sundhedsplejen. 2 % generel besparelse

1. Tandplejen

6. Forebyggelse og rehabilitering, 40.000 kr. (delforslag 2 og 3)

8. Træning, weekend. Fjernelse af de ekstra timer, som weekendtræning udløser

4. Høreomsorg

5. § 18-midler

7., 9. og 12. Træning, reduktion og ligestilling af offentlige og private tilbud

10. Rusmiddelcenter

11. Socialpsykiatrien, reduktion af § 99

Forslag, prioritet 2:

6. Forebyggelse og rehabilitering, 90.000 kr. (delforslag 1)

8. Træning, weekend. Oprindeligt forslag.

2. Sundhedsplejen. 4 % reduktion

Udvalget ønsker på baggrund af nøgletal udsendt i forbindelse med økonomiaftalen for 2015 belyst, hvordan der kan reduceres i sundhedsudgifter inden for områderne sundhedsfremme og forebyggelse, sygepleje og sundhedstjeneste, således at Brønderslev Kommunes forbrug over årene 2015 og 2016 reduceres til regionsniveauet.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. september 2014:

Drøftelse af afdækningskatalog genoptages med henblik på en endelig prioritering.

Beslutning

Det reviderede afdækningskatalog inkl. prioriteringer godkendt.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Inventar til Sundhedshus


Resume

Sagsforløb: SS

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et nyt budget for indkøb af inventar og træningsudstyr til det kommende Sundhedshus. Der har været fokus på i så høj grad som muligt at genanvende det udstyr og inventar, der allerede findes. Samlet set beløber udgifterne sig til 1.648.292 kr.

Forslaget sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På Social- og Sundhedsudvalgsmødet den 2. april 2014 præsenterede Fagenheden udvalget for et samlet budget på indkøb på 1.878.375 kr. Udvalget ønskede, at eksisterende inventar og træningsredskaber i størst mulig omfang blev genanvendt.

Det bemærkes, at der i det oprindelige budget for etablering af Sundhedshusikke er indregnet udgifter til inventar og IT.

Fagenheden har nu revideret budgettet, og omprioriteret genanvendelse frem for ny-indkøb, hvor der er muligt.

Oprindeligt budget Nyt budget med en højere grad af genanvendelse. Reduktion
Maskiner 665.950 kr. 483.400 kr. -182.550 kr.
Diverse 45.500 kr. 42.500 kr. -3.000 kr.
Redskaber 126.125 kr. 100.092 kr. -26.033 kr.
Opsætning Ikke medtaget 30.000 kr. +30.000 kr.
Træningsudstyr i alt 837.575 kr. 655.992 kr. -181.583 kr.
Inventar i alt 1.040.800 kr. 689.400 kr. -351.400 kr.
IT-udstyr Ikke medtaget 302.900 kr. +302.900 kr.
Samlet budget til indkøb 1.878.375 kr. 1.648.292 kr. -230.083 kr.

Fagenheden har gennem skærpet fokus på genanvendelse reduceret behovet for ny indkøb med 532.983 kr.

Det samlede budget for indkøb beløber sig til 1.648.292 kr. og indeholder udgifter til IT-udstyr på 302.900 kr., som ikke var med i det første budget. Der er søgt låneramme med henblik på at skabe mulighed for lånefinansiering af beløbet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender at inventar til Sundhedshus indgår i drøftelserne for budget 2015.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan ikke anvise finansiering i 2015, og henviser finansieringen tildrøftelserne vedrørende budget 2015.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 20. august 2014, pkt. 12:

Der rettes henvendelse til regionen om, hvorvidt det er muligt at ændre materialevalg i den kommunale del, som kan medfinansiere den kommunale udgift til inventar.

Sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 10. september 2014

Der foreligger nu svar fra Regionen. Svar vedlagt som bilag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at inventar til Sundhedshus indgår i drøftelserne for budget 2015.

Beslutning

Oversendes til drøftelserne for budget 2015.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Samværs- og aktivitetstilbud i socialpsykiatrien


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget bad på møde den 4. juni 2014 om at få konsekvenserne ved en række omlægninger på dagtilbudsområdet i socialpsykiatrien belyst.

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte, hvilken ”vej” man ønsker at gå.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget godkendte 4. juni 2014 et forslag om etablering af et nyt tilbud om beskyttet beskæftigelse efter Servicelovens § 103 på Psykiatriområdet i Brønderslev Kommune.

Udvalget ønskede i forlængelse af denne beslutning konsekvenserne ved følgende ændringer på dagtilbudsområdet belyst:

 • Øget åbningstid i Værestedet i Det Blå Hus

 • Eventuel nedlæggelse af Støttecentret i Det Blå Hus

 • Eventuel nedlæggelse af Mødestedet (værested) i Dronninglund og transport fra Dronninglund til Brønderslev

Dagtilbuddene i Det Blå Hus er i dag flettet ind i hinanden både økonomisk og bygningsmæssigt. Nedlæggelse af Støttecentret, udvidelse af Værestedets åbningstid - eller udflytning af Værestedet, som Fagenheden for Sundhed og Velfærd fremlægger som forslag – vil derfor influere på de tilbageværende tilbuds økonomi og fysiske rammer.

I vedlagte notat fremlægger Fagenheden for Sundhed og Velfærd følgende muligheder:

 • En nedlæggelse af Støttecentret, som vil give en besparelse på 242.000 kr. årligt

 • Udvidet åbningstid i Værestedet fra kl. 9-12 med det nuværende serviceniveau, som vil koste 440.000 kr. årligt

 • Et delvist brugerstyret Værested i egne lokaler med udvidet åbningstid. Besparelse: 25.000 kr. årligt

 • Et delvist brugerstyret Værested i Det Blå Hus med udvidet åbningstid. Besparelse: 373.000 kr. årligt

 • En nedlæggelse af Mødestedet, som fratrukket transport af borgere til Brønderslev, vil give en besparelse på 618.000 kr. årligt. Dog vil Fagenheden for Teknik og Miljø miste en huslejeindtægt på 141.000 kr. pr. år. Enkelte borgere kan ved lukning af Mødestedet også få behov for anden støtte – fx bostøtte

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter de 5 alternativer og beslutter hvilke alternativer, der skal arbejdes videre med.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Nedlæggelse af Støttecentret og Mødestedet vil betyde personalereduktion. Det samme vil etablering af et delvist brugerstyret værested enten på egen adresse eller i Det Blå Hus.

Udvidet åbningstid i det nuværende Værested vil betyde en personaleforøgelse.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at træffes der beslutning om ændringer som betyder en årlig besparelse, vil den blive indregnet i flerårsaftalen.

Hvis der træffes beslutning om nedlæggeles af Mødestedet vil besparelsen blive på 477.000 kr. for kommunen, hvis der ikke findes ny anvendelse for lokalerne.

Træffes der beslutning om udvidet åbningstid vil der ikke kunne anvises finansiering på 440.000.

Beslutning

Udvalget ønsker følgende belyst:

 • Etablering af et brugerstyret værested i Jyllandsgade Børnehave – gerne med åbningstid mandag-fredag og evt. søndag aften

 • Nedlæggelse af Mødestedet i Dronninglund

 • Mulighederne for at organisere transport af nuværende brugere af Mødestedet til det nye tilbud – evt. dele bus med andre enheder.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Evaluering af dagbehandling på rusmiddelområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget har efterspurgt en evaluering af effekterne af Brønderslev Kommunens misbrugsbehandling sammenlignet med Behandlingscenter Nordenfjord.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd beder udvalget tage stilling til, om de foreliggende oplysninger er tilstrækkelige, eller en egentlig evaluering ønskes.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 4. juni 2014 efterspurgt en evaluering af effekterne af at have overtaget opgaven med misbrugsbehandling fra Regionen, herunder en sammenligning med Behandlingscenter Nordenfjord.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd har studeret de data, som foreligger ud fra kommunens nuværende registreringspraksis. Det foreliggende datagrundlag giver ikke mulighed for at udarbejde en effektevaluering. Dette vil kræve, at der fremadrettet genereres data til formålet og udarbejdes et evalueringsdesign. Tidshorisonten vil være ½ år med henblik på at sikre et validt datagrundlag.

De oplysninger, der kan fremskaffes ud fra det foreliggende grundlag - til sammenligning med Behandlingscenter Nordenfjord - er samlet i nedenstående tabel. Perioderne er dog ikke helt sammenlignelige. Tallene fra Brønderslev Rusmiddelcenter er baseret på registreringer fra 2013-2014, mens tallene fra Behandlingscenter Nordenfjord er fra en evaluering, centret fik lavet i sin startperiode fra 2011-2012 (se bilag).

Brønderslev Rusmiddelcenter (maj 2013 – august 2014) Behandlingscenter Nordenfjord (maj 2011 – august 2012)
Antal borgere, der har modtaget behandling 138 322
- borgere heraf indskrevet med alkoholmisbrug 40 % 61 %
- borgere heraf indskrevet med stofmisbrug 60 % 39 %
Gennemsnitlig indskrivningstid Ca. 190 dage 106 dage

Behandlingscenter Nordenfjord estimerer (se bilag), at 45-50 % af de indskrevne borgere med et alkoholmisbrug har en dobbeltbelastning. Herved forstås, at borgeren foruden et misbrug også har psykiske eller sociale belastninger. På stofområdet skønnes dette at gælde op mod 90 % af borgerne.

Brønderslev Rusmiddelcenter antager, at det samme billede gør sig gældende hos dem. Som det ses ovenfor, har Brønderslev Rusmiddelcenter flere stof- end alkoholsager, hvilket indikerer, at tyngden af sager også er større, idet op til 90 % i denne målgruppe skønnes at have en dobbeltbelastning.

Den gennemsnitlige indskrivningstid er kortest på Behandlingscenter Nordenfjord. Dette formodes at hænge sammen med tyngden af sager. Det påpeges desuden i Behandlingscenter Nordenfjords evaluering, at centret har været hurtigt til at lukke sager. Det er velkendt, at borgere i misbrugsbehandling har en ustabil livsførelse og kan være svære at fastholde i behandling.

Behandlingscenter Nordenfjord har i deres evaluering opgjort årsagen til, at sager er blevet lukket. I 32 % af sagerne var borgeren færdigbehandlet. 25 % af sagerne blev lukket, fordi forløbet blev afbrudt (efter aftale). 37 % af sagerne blev lukket, fordi borgeren udeblev fra behandling.

Det er især de dobbeltbelastede, som også er den største målgruppe hos Nordenfjords Behandlingscenter, som ikke fuldfører behandlingen (kun 15 % heraf). Det er således de mest velfungerende misbrugere – dem uden dobbeltbelastning - som profiterer bedst af centrets ambulante behandling. Denne målgruppe er imidlertid også den mindste.

Brønderslev Rusmiddelcenter har ikke ført statistik over lukkeårsager i deres sager. En umiddelbar vurdering er, at antallet af udeblivelser er lavere, og antallet af færdigbehandlede borgere er højere.

Når Brønderslev Rusmiddelcenter antageligt har en lavere udeblivelses-procent, kan dette hænge sammen med, at dagbehandlingen foregår 4 gange ugentligt (i grupper) fra kl. 9.15-12.15. Den hverdagsstruktur, behandlingsforløbet herigennem tilbyder borgerne, hjælper dem til et mere stabilt fremmøde.

Behandlingscenter Nordenfjords tilbud er individuelle samtaler og ikke gruppebehandling. Evalueringen af Behandlingscenter Nordenfjord peger på, at der er et stort spring fra ambulant behandling (ugentlige samtaler) til døgnbehandling, og et mere intensivt dagtilbud på Behandlingscenter Nordenfjord efterspørges i evalueringen. Centret har dog et ungetilbud, som er mere helhedsorienteret, og som ikke i fuld grad er omfattet af evalueringen.

Brønderslev Rusmiddelcenters tilbudsvifte er mere bred og matcher de ydelser, evalueringen af Behandlingscenter Nordenfjord efterspørger: Individuelle samtaler, gruppebehandling og et intensivt tilbud.

Pris pr. borger

Social- og Sundhedsudvalget har foruden ovennævnte evaluering på møde den 20. august 2014 efterspurgt udgiften pr. borger i misbrugsbehandling.

Nordenfjords Behandlingscenter oplyser en pris på 4.500 kr. pr. borger pr. måned. Udgifterne til behandling på Brønderslev Rusmiddelcenter i 2014 (januar-august) beløber sig til 4.250 kr. pr. borger pr. måned.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager stilling til, om en egentlig evaluering ønskes, eller det foreliggende oplysningsgrundlag er tilstrækkeligt.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Beslutning

Der ønskes forelagt et kommissorium, som viser, hvordan der kan etableres et lokalt datagrundlag, der kan danne grundlag for sammenligning med data på regions- og landsniveau.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Tilpasning af serviceniveau i Sundhedsplejen til aktuelt børnetal i 2014


Resume

Sagsforløb: SS

Social og Sundhedsudvalget godkendte 1. juni 2011 Sundhedsplejens nuværende serviceniveau med afsæt i 370 fødsler på årsbasis. I april 2014 reduceredes normeringen for området svarende til 54 timer pr. uge med afsæt i et lavt fødselstal (290). Med afsæt i et øget børnetal i 2014 fremlægges forslag til midlertidig regulering af serviceniveau i Sundhedsplejen under den givne normering.

Sagsfremstilling

Sundhedsplejens nuværende serviceniveau er med afsæt i en normering svarende til et årligt fødselstal på 290. Fødselstal og forventninger om fødsler året ud, indhentet gennem Regionens jordemødre, tyder på et årligt fødselstal i 2014 på ca. 360 fødsler. Det er derfor nødvendigt at tilpasse ressourcerne i småbørnssundhedsplejen året ud.

Det betyder konkret, at der fortsat skal være fokus på kerneopgaven, - etableringsbesøg, 3-4 ugers besøg, 2, 4 og 8 mdrs. besøg i familierne – hvilket giver et behov for 670 timer hertil v/60 flere fødsler.

Derfor foreslås, at der reduceres på graviditetsbesøg til familier, hvor der ikke vurderes at være særlige behov. Derudover lukkes midlertidigt tilbud om grupper for mødre med efterfødselsreaktioner året ud, ligesom screening af mødre hertil. Endelig reduceres der på afsat tid til møder og konsulentfunktioner i Sundhedsplejen. Det vurderes, at det nye tilbud Familieiværksætterne vil kunne imødekomme nogle af de udfordringer, som reduktionen medfører.

Sagen har været drøftet i gruppen af småbørnssundhedsplejersker, og der er enighed om, at der fortsat skal holdes øje med det fremtidige børnetal og behov for at normering passer til aktuelt børnetal.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget godkender den midlertidige reduktion af serviceniveau i 2014.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Opgaven med det stigende børnetal i 2014 kan løses inden for den nuværende normering.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Beslutning

Fagenhedens forslag godkendt.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


12. Tilbagemelding fra Region Nordjylland om forslag til samarbejdsprojekter


Resume

Sagsforløb: ÆO, SS

Tilbagemelding fra Region Nordjylland på forslag til samarbejdsprojekter på sundhedsområdet.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

I forlængelse af økonomiaftalen for 2014 rettede Region Nordjylland i foråret henvendelse til de nordjyske kommuner med henblik på indsamling af ønsker til samarbejdsaftaler, der kan understøtte et mere sammenhængende sundhedsvæsen. Region Nordjyllands henvendelse var et led i deres udmøntningsplaner for økonomiaftalens regionale midler.

På baggrund af henvendelsen fremsendte fagenheden ønsker til samarbejdsprojekter den 10. april 2014 med Region Nordjylland med fokus på følgende emner:

 • Ønsker til konkrete samarbejdsprojekter om kompetenceudvikling

 • Interessetilkendegivelse for eventuelt indgåelse af sundhedsaftale på osteoporoseområdet

 • Ønsker til konkrete samarbejdsprojekter, der understøtter det sammenhængende patientforløb

Social- og Sundhedsudvalget tog efterfølgende orienteringen til efterretning den 7. maj 2014.

Region Nordjylland har den 24. juni 2014 fremsendt svarskrivelse til Brønderslev Kommune på de fremsendte samarbejdsønsker. Af svarskrivelsen fremgår, at Region Nordjylland er imødekommende overfor, at

 • indgå sundhedsaftale med Brønderslev Kommune på osteoporoseområdet,

 • indgå samarbejdsaftale om forældrekurser,

 • indgå nærmere drøftelser af ønsker til kompetenceudvikling i relevante faglige fora som kontaktudvalg og faglige følgegrupper, og

 • indgå i indledende drøftelser på administrativt plan vedrørende temaerne: Den ældre medicinske patient, kronikerområdet, det psykiatriske område samtalmen lægeområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at fagenheden arbejder videre med konkretisering af aftaler på ovenstående områder med henblik på at indgå supplerende sundhedsaftale med Region Nordjylland.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Indstilling

Ældreomsorgsudvalget den 4. september 2014, pkt. 7:

Godkendt.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Orientering om embedsmandsmøde mellem Specialsektoren i Region Nordjylland og Brønderslev Kommune.

Orientering om udmøntning af besparelse på IT- og velfærdsteknologi.

Johannes Trudslev og Lasse Riisgaard var fraværende.

Til toppen


14. Lukket punkt: Udgifter på Det Specialiserede Voksenområde, Visitationen


Til toppen


15. Lukket punkt:


Til toppen


16. Lukket punkt: Orientering fra Ankestyrelsen


Til toppen


17. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 12. september 2014
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer