Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 11. januar 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Afbud fra Martin Bech.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


3. Brønderslev Kommunes Sundhedsberedskabsplan 2016-2017


Resume

Sagsforløb: HR/ÆR/SS/ÆO/BY

Brønderslev Kommune er en gang i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Brønderslev Kommune.

Sagsfremstilling

Ifølge sundhedslovens § 210, stk. 2, og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet mv. (BEK nr. 1150 af 9. december 2011) § 7, stk. 4, skal Brønderslev Kommune en gang i hver valgperiode udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab.

Sundhedsberedskabsplanen skal beskrive Brønderslev Kommunes plan for fortsat drift i forbindelse med bl.a.:

 • Ekstraordinære udskrivelser fra sygehusene
 • Ekstremt vejrlig
 • Forsyningssvigt
 • CBRNE-hændelser (kemiske-, biologiske-, radiologiske-, nukleare- og eksplosionshændelser)
 • Krisestøttende beredskab, herunder diverse hjælpemidler, tæpper o. lign

Sundhedsberedskabsplanen er udarbejdet som en indsatsplan under kommunens samlede Beredskabsplan og skal revideres mindst en gang pr. valgperiode.

Før Byrådets behandling af denne plan har forvaltningen indhentet Sundhedsstyrelsens rådgivning til planen og sendt planen i høring hos Nordjyllands Beredskab, Nordjyllands Politi, Brønderslev Kommunes nabokommuner og Region Nordjylland. De indkomne kommentarer er vedlagt som bilag til planen og er indarbejdet i det omfang, det vurderes hensigtsmæssigt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender Udkast til Sundhedsberedskabsplan for Brønderslev Kommune.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Fast tilknyttede læger på plejecentre


Resume

Sagsforløb: SS/ÆR/ÆO

I maj 2016 indgik Kommunernes Landsforening, Praktiserende Lægers Organisation, Danske Regioner og staten en aftale om implementeringen af faste læger tilknyttet de danske plejecentre. Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd påbegynder arbejdet, hvor der gradvist frem til år 2019 tilknyttes en fast praktiserende læge til kommunens plejecentre.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Beslutningen om fast tilknyttede læger på plejecentre blev taget på baggrund af et pilotprojekt fra 2012, hvor 7 plejecentre blev tildelt en fast læge 1,5-3 timer om ugen. Formålet var, at en fast tilknyttet læge skulle styrke kommunikationen og samarbejdet mellem plejecentret og de praktiserende læger, for herigennem at skabe større faglig indsigt, bedre medicinhåndtering, større kontinuitet i pleje- og behandlingsforløbet samt reducere antallet af forebyggelige indlæggelser.

Resultaterne af pilotprojektet viste, at der efter 18 måneder var sket følgende:

 • En reduktion i forebyggelige indlæggelser med knap 28 %, genindlæggelser med 27 % og korttidsindlæggelser med 14 %
 • En reduktion i medicinforbruget blandt de ældre
 • Plejepersonalet og de tilknyttede læger gav udtryk for, at samarbejdet mellem disse var forbedret
 • Læger, plejepersonale og pårørende oplevede en større tilfredshed med forløbet

Brønderslev Kommune indgår en konsulentkontrakt med de tilknyttede læger, som omfatter, at lægerne skal rådgive plejepersonalet på plejecentrene. Konsultationerne foretages på plejecentret og har til formål at opkvalificere personalet og dermed plejen overfor centrenes beboere. Konsultationerne afregnes med den fastsatte takst på 901 kr. pr. time (1. april 2016-niveau).
Yderligere skal lægerne varetage de opgaver, der knytter sig til almen praksis, for de beboere, som vælger at skifte læge. Den almene lægebehandling afregnes som sædvanlig gennem sygesikring.

Rækkefølgen for implementeringen kommer til at bero på et samarbejde med kommunallægeligt udvalg og de enkelte læger.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Økonomi

Der er på landsplan afsat i alt 100 mio. kr. fordelt over fire år, med 40 mio. kr. i 2016 og 20 mio. kr. om året fra 2017 og frem til 2019. For Brønderslev Kommune svarer det til 252.000 kr. i 2016 og 129.000 kr. i 2017-2019. Fordeles projektmidlerne fra 2016 ligeligt i perioden 2017-2019, er der i alt 213.000 kr. til rådighed om året. Det forventes, at der i opstartsperioden prioriteres ekstra midler med henblik på at få skabt et godt fundament for ordningen.
Rammen på 213.000 kr. svarer til 236 lægetimer pr. år, som skal fordeles på kommunens plejecentre.

Beslutning

Til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


5. Orientering om lægedækning


Resume

Sagsforløb: SS

Den årlige status for lægedækning blev præsenteret for Praksisudvalget den 8. december 2016. Af denne status fremgår det, at der fortsat er mangel på læger i hele regionen. Brønderslev Kommune er endvidere mere udfordret end regionsgennemsnittet, idet over 5.000 borgere skal søge uden for kommunens grænser for at være sikret lægedækning.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om sagen.

Sagsfremstilling

Af overenskomstmæssige sammenhænge fremgår det, at, hvis en praksis har mere end 1.600 tilknyttede, har denne ret til at lukke for tilgangen af nye borgere.

Der er pt. 373 disponible lægestillinger i Region Nordjylland, hvoraf 335 var besat pr. 1. december 2016. I relation til regionens befolkningstal betyder dette, at hver læge i dag gennemsnitligt dækker 1.758 borgere, hvilket er 158 borgere over grænsen. Yderligere forventes befolkningstallet at vokse, således der i 2025 vil være 17.000 flere borgere i regionen, hvorfor behovet for flere læger forventes at stige yderligere.

Foruden lægekapaciteten er ydelsesudviklingen ligeledes kortlagt. Her er der for andet år i træk sket en stigning, hvilket afspejler sig i, at lægerne har ydet flere konsultationer og generel medicinsk behandling.

I Brønderslev Kommune var der pr. 2. november 2016 17 besatte lægestillinger, som gennemsnitligt sikrede 1.806 borgere. Dette er således 206 mere, end hvad overenskomsten foreskriver og samtidig højere end regionsgennemsnittet. Der mangler fortsat 6 læger i Brønderslev Kommune. Dette medfører, at 15,1 % af indbyggerne i Brønderslev Kommune ikke er dækket af en læge inden for kommunens grænser. Samtidig viser opgørelsen, at det gennemsnitlige antal tilknyttede borgere er steget hos lægerne i Brønderslev Kommune, hvis der sammenlignes med tal fra 2015. Yderligere så har lægerne i Jerslev varslet, at praksis ophører pr. 31. marts 2017, hvilket forværrer manglen på lægedækning i Brønderslev Kommune yderligere.

På opfordring fra Social- og Sundhedsudvalget henvendte Fagforvaltningen Sundhed og Velfærd sig i december 2015 til Praksisudvalget, hvori kommunen udtrykte sin bekymring for lægedækningen i Brønderslev Kommune. Praksisudvalget svarede i den sammenhæng, at de var enige i, at der var behov for fokus på lægedækningen i Brønderslev Kommune. Dog henviste de til, at de borgere, som havde læge uden for kommunen, fortsat havde en læge mindre end 15 km fra bopæl, og konkluderede at Praksisudvalget ville følge situationen tæt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


6. Orientering om sundhedsprofilundersøgelsen, "Hvordan har du det?" - 2017


Resume

Sagsforløb: BS/SS

Februar 2017 udsendes den nationale sundhedsprofilundersøgelse, "Hvordan har du det?"til omkring 38.000 borgere over 16 år i kommunerne i Region Nordjylland. Der sendes spørgeskema til i alt 3.000 borgere i Brønderslev Kommune. Formålet er at følge befolkningens sundhedstilstand over tid, samt at give et godt værktøj til politiske prioriteringer på sundhedsområdet. Som supplement til sundhedsprofilen er det gennem sundhedsaftalen aftalt, at der skal udarbejdes en undersøgelse af børn og unges sundhed.

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om processen.

Sagsfremstilling

Som led i en national aftale skal der i Danmark gennemføres sundhedsprofilundersøgelser hver 4. år på samme tid i alle regioner og kommuner. Sundhedsprofilundersøgelsen er tidligere blevet gennemført i 2007, 2010 og 2013, hvor den næste sundhedsprofilundersøgelser bliver udsendt i februar 2017, og rapporteringen forventes klar primo 2018. De nordjyske kommuner og Region Nordjylland har tilrettelagt den kommende dataindsamlingsproces - herunder tilrettet de regionale tillægsspørgsmål og udarbejdet en samlet kommunikationsplan. Undersøgelsen udsendes denne gang via digital post, hvilket der er taget højde for i kommunikationsplanen. Endvidere udsendes der ligeledes fysiske breve til de borgere, der ikke er tilmeldt digital post.

Spørgeskemaet i Region Nordjylland bygger på 53 fælles kernespørgsmål med tilhørende supplerende spørgsmål.Efter gennemgang af de regionale supplerende spørgsmål fra 2013-undersøgelsen er det besluttet at tilføje 6 nye spørgsmål i sundhedsprofilundersøgelsen 2017. Disse spørgemål skal bidrage til at beskrive udvikling over tid samt at betragte sundhed bredt. Spørgeskemaet er stadig inational proces, og der tages forbehold for små ændringer. Hovedtemaerne i spørgeskemaet er:

 • Helbred og trivsel
 • Stress
 • Forekomst af kronisk sygdom og langvarige lidelser
 • Sundhedsvaner og motivation for ændring af livsstil
 • Kontakt med sundhedsvæsenet
 • Sociale relationer/Social kapital Spørgeskemaet ledsages af et følgebrev, der underskrives af regionsrådsformanden og borgmesteren for den enkelte kommune.

Af ”Den Administrative Sundhedsaftale 2015-2018” fremgår, at der er aftalt et samarbejde mellem regionen og de 11 nordjyske kommuner omkring monitorering af børn og unges sundhed og trivsel. Formålet er blandt andet at skabe et grundlag for udvikling af indsatser, der kan forbedre den mentale og fysiske sundhed blandt børn og unge i alderen 0-15 år. Spørgeskemaet udsendes i efteråret 2017 og er i øjeblikket ved at blive udarbejdet af samme styregruppe, som behandler sundhedsprofilundersøgelsen. Det er planen, at resultaterne af monitorering af børn og unges sundhed udsendes samtidig med resultaterne af sundhedsprofilundersøgelsen, hvilket vil sige primo 2018.

Det er i Sundhedskoordinationsudvalget og i Den Administrative Styregruppe besluttet, at dataindsamlingen skal ske gennem skolesundhed.dk.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Børn- og Skoleudvalget, 10. januar 2017, pkt. 5:

Til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


7. Budget 2018 - udmøntning af foreløbigt sparekrav


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

På baggrund af Økonomiudvalgets vedtagelse af budgetprocessen for 2018 ønskes en indledende drøftelse af, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Sagsfremstilling

Økonomiudvalgets vedtog den 7. december 2016 rammerne for budgetprocessen for budget 2018. Det vedtagne forslag til budgetproces er vedlagt som bilag.

Udgangspunktet for budgetprocessen for 2018 er, at balancen for budget 2018 skal forbedres med ca. 13 mio. kr., hvilket svaret til ca. 0,8 pct. af serviceudgifterne.

Opnåelse af denne balance skal ske ved at følge 2 parallelle spor:

1. Elementerne fra finansloven anvendes til at forbedre balancen i budget 2018

2. Indspil af forslag til reduktioner af serviceudgifterne i 2018

Vedr. punkt 1 skal elementerne fra finansloven drøftes efterhånden, som indholdet kendes mere konkret. Konkret skal det drøftes, hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres, og hvilken indflydelse det skal have for rammerne for budget 2018. Der vil derfor blive rejst sager på de relevante fagudvalg, når det konkrete indhold af finansloven kendes mere præcist.

Vedr. punkt 2 betyder det, at fagudvalgene i perioden fra januar til april skal søge at udarbejde og prioritere en reduktionspulje på 0,8 % af serviceudgifterne. Fagudvalgene skal fremlægge forslagene på budgetmødet i april og Økonomiudvalget skal efterfølgende drøfte, hvordan forslagene skal håndteres i det videre budgetarbejde.

Konkret betyder det, at de enkelte fagudvalg skal søge at udarbejde forslag til besparelser på følgende størrelser:

Der ønskes derfor en indledende drøftelse af hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav, der ønskes udarbejdet. Herefter udarbejder fagforvaltningen konkrete forslag til besparelser, som herefter skal drøftes i fagudvalgene.

På udvalgsmøderne i april skal fagudvalgene søge at prioritere forslagene og præsentere forslagene for Byrådet på budgetmødet i april måned.

Økonomiudvalget skal herefter drøfte, hvordan forslagene fra fagudvalgene skal håndteres i den videre proces, herunder også hvordan finanslovspuljerne på ældreområdet, dagtilbud og sundhed kan håndteres.

Stabsforvaltningen forslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og tilkendegiver, hvilke forslag til udmøntning af foreløbigt sparekrav udvalget ønsker udarbejdet.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget har drøftet afdækningsopgaven, og de indledende signaler er følgende:

 • På handicap/psykiatriområdet er udvalget indstillet på at hente afdækningsprovenuet i forlængelse af den igangværende opgave om omstilling og effektivisering på voksne med særlige behov
 • På sundhedsområdet er udvalget opmærksom på, at sundhedspuljen kan inddrages i afdækningenMartin Bech var fraværende.
Bilag

Til toppen


8. Omstilling og effektivisering på området for voksne med særlige behov i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: SS/MED-Adm./MED-Sundhed og Velfærd/HAR/SS/ØK

På baggrund af Byrådets beslutning den 30. marts 2016 om at afvikle Flerårsaftalen for 2014-2017 på Det Specialiserede Voksenområde blev PricewaterhouseCooper (PwC) anmodet om at udarbejde en rapport med anbefalinger i forhold til besparelsesmulighederne på området med henblik på at sikre et provenu.

PwC har i løbet af 2016 foretaget en analyse af området, hvor blandt andet sager, sagsgange, organisering mv. er blevet gennemgået. PwC har udarbejdet anbefalinger, som skal sikre, at der opnås en forventet udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017. Med afsæt i rapporten er der udarbejdet et kommissorium for, hvordan PwC’s anbefalinger realiseres.

Social-og Sundhedsudvalget foreslås at drøfte rapporten samt godkende kommissoriet for det videre arbejde med anbefalingerne.

Sagsfremstilling

Den 9. oktober 2013 vedtog Byrådet en Flerårsaftale for 2014-2017 på Det Specialiserede Voksenområde, herunder UngeCentret i Brønderslev Kommune. Flerårsaftalens formål var at reducere udgiftsniveauet på området over en 4-årig periode, så det svarede til landsgennemsnittet – en reduktion svarende til 17,6 mio. kr. Flerårsaftalen blev godkendt som en del af budgetaftalen for 2014.

Byrådet besluttede imidlertid at afvikle Flerårsaftalen den 30. marts 2016, da der primo 2016 ikke var fundet de tilstrækkelige besparelser. I forlængelse af lukningen af Flerårsaftalen bestilte Økonomiudvalget PwC til at udarbejde en rapport i forhold til besparelsesmulighederne på området baseret på en gennemgang af en række sager med henblik på at udarbejde skarpere sagsafgørelser, som kunne sikre et provenu, sideløbende med at der blev lavet en gennemgribende sagsbehandling efter Voksenudredningsmetoden.

PwC har således i løbet af 2016 foretaget en analyse af området, hvor blandt andet sager, sagsgange, organisering mv. er blevet gennemgået, og der er udarbejdet en rapport med anbefalinger til indsatsområder på baggrund heraf. Analysens aktører har inkluderet myndighed og udfører på Det Specialiserede Område samt Økonomiafdelingen (jf. bilag).

Den færdige rapport sandsynliggør, at der fremadrettet kan findes de besparelser, som blev forventet i forbindelse med lukning af Flerårsaftalen, svarende til ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017.

Analysen har afdækket besparelsespotentialer på følgende indsatsområder:

 1. Borgerstyret personlig assistance (BPA) – serviceloven (SEL) §§ 95 og 96
 2. Merudgifter – SEL § 100
 3. Bostøtte – SEL § 85 samt tilhørende §§ 103 og 104
 4. Midlertidige botilbud – SEL § 107
 5. Længerevarende botilbud – SEL § 108 – tillægsydelser
 6. Aktivitets- og samværstilbud – SEL § 104/Beskyttet beskæftigelse – SEL § 103
 7. Differentierede takster
 8. Omorganisering af Visitationen, Det Specialiserede Område

For at sikre, at PwC-rapportens anbefalinger realiseres, er der udarbejdet et kommissorium, som foreskriver, hvordan det videre arbejde med indsatsområderne skal forløbe, således at de påpegede økonomiske potentialer realiseres (jf. bilag).

De foreslåede indsatser vil imidlertid betyde revurdering af de sager, som er omfattet af indsatsområderne, hvilket vil medføre at en lang række borgere vil få ændret i det tilbud, som Brønderslev Kommune stiller til rådighed for dem.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at udvalget drøfter rapporten samt godkender kommissoriet for realisering af PwC-rapportens anbefalinger.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Arbejdet med revurdering af sager vil foregå sideløbende med medarbejdernes daglige arbejdsopgaver i Visitationen, Det Specialiserede Område, hvorfor der i revurderingsperioden vil være et øget og betydeligt arbejdspres. Dette kan medføre, at sagsbehandlingstiden overskrides i perioden.

Samtidig vil Visitationen, Det Specialiserede Område, blive omorganiseret for at sikre udmøntning af ensartet serviceniveau. Hvor medarbejderne i dag sidder med hver deres specialer, vil afdelingen fremadrettet blive opdelt i 2 teams, hhv. Team Døgnforanstaltninger og Team Dagforanstaltninger, hver med en faglig teamkoordinator. Denne omorganisering medfører blandt andet, at medarbejderne skal omstille sig til at arbejde mere tværgående for derved at sikre ens serviceniveau.

Derudover vil indførelse af differentierede takster på Det Specialiserede Voksenområde og den medfølgende besparelse betyde, at der skal ske en reduktion af de personalemæssige ressourcer på området.

Økonomi

Økonomiafdelingen bemærker, at en realisering af de beskrevne besparelsespotientialer er en forudsætning for, at den resterende besparelse på 6,3 mio. kr. fra flerårsaftalen kan udmøntes.

Beslutning

Udvalget drøftede rapporten og understreger, at provenuet på 6,3 mio.kr. skal opnås i 2017. Inden for denne ramme giver udvalget en udstrakt frihed til forvaltningen til at vurdere, hvordan man bedst muligt opnår dette provenu.

Udvalget nikker anerkendende til kommissoriet, og sender det videre til høring med anbefaling.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om klage vedr. overholdelse af regler for høring af Handicaprådet


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget kopi af svar fra Statsforvaltningen til Danske Handicaporganisationer, Brønderslev, i forhold til klage over manglende høring af Handicaprådet.

Sagen sendes til orientering i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Danske Handicaporganisationer, Brønderslev har i klagen anmodet tilsynsmyndigheden om at indskærpe Brønderslev Kommunes høringspligt af Handicaprådet i alle sager, der har betydning for mennesker med handicap, jf. lov om kommunale handicapråd.

Statsforvaltningens vurdering

Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Brønderslev Kommune har handlet i overensstemmelse med den lovgivning, som Statsforvaltningen påser overholdelsen af, herunder retssikkerhedslovens § 37 a, samt retssikkerhedsbekendtgørelsens § 28 i forbindelse med kommunens manglende høring af Handicaprådet i flere konkrete sager.

Tilsynet lægger herved vægt på retsikkerhedsvejledningens punkt 330, hvorefter det er kommunalbestyrelsen, der afgør, om Handicaprådet skal høres over et konkret spørgsmål. Der henvises endvidere til Socialministeriets orientering af 31. maj 2006, hvorefter der vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde, hvorvidt, hvornår og hvor ofte et forslag skal forelægges for Handicaprådet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 13. december 2016, pkt. 5:

Handicaprådet har drøftet afgørelsen og tager orientering til efterretning.

Ole Jespersgaard (A), stedfortræder Lasse Riisgaard fraværende med afbud.

Peter H. S. Kristensen (A), stedfortræder Knud L. Pedersen fremmødt.

Bettina Nielsen (A), stedfortræder Martin Beck deltog fra kl. 15:00

Flemming Vejrum, stedfortræder Else Nørnberg fraværende med afbud.

Karsten Frederiksen deltog delvis i behandling af punktet.

Beslutning

Til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


10. Aftale om fælles hjælperordninger til respiratorpatienter


Resume

Sagsforløb: SS/ÆR/ÆO/HAR

I henhold til lovgivningen skal der indgås en samarbejdsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner vedrørende fælles hjælperordninger for borgere, der modtager respiratorhjælp (regional opgave) og praktisk hjælp og bistand efter serviceloven i hjemmet (kommunal opgave). Den fælles hjælperordning mellem region og kommune betyder, at de forskellige typer af ydelser til borgeren kan tilrettelægges som én ordning til gavn for borgeren og af hensyn til en hensigtsmæssig ressourceanvendelse.

Samarbejdsaftalen sendes til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Blandt respiratorbrugere er der en gruppe borgere, der får ordineret respirationsbehandling i hjemmet og samtidig får tildelt hjælp efter serviceloven. Respirationsbehandling er en regionsopgave, mens praktisk hjælp og bistand efter serviceloven ydes af kommunen. Ofte varetages disse opgaver i en fælles hjælperordning mellem kommune og region, således at ydelserne tilrettelægges som én ordning af hensyn til borgeren og en hensigtsmæssig ressourceudnyttelse.

I kraft af ”Bekendtgørelse om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens” samt ”Vejledning om fælles hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens” er Region Nordjylland og de nordjyske kommuner forpligtet til at indgå en aftale om den samlede tilrettelæggelse af fælles hjælperordninger for borgere, der har hjælpere til respirationsbehandling i hjemmet efter sundhedsloven og hjælp efter serviceloven (§§ 83, 85, 95 eller 96).

Som bilag 1 er vedlagt en bilateral aftale mellem Region Nordjylland og Brønderslev Kommune omkring fælles hjælperordninger til respiratorpatienter i eget hjem til godkendelse i Social- og Sundhedsudvalget. Aftalen er udviklet af Region Nordjylland og de nordjyske kommuner i fællesskab og er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 28. november 2016. Aftalen træder dog først i kraft, når aftalen er godkendt i de enkelte kommuner og Region Nordjylland som en bilateral aftale mellem Region Nordjylland og den enkelte kommune.

Aftalen omhandler regionens og kommunens administration af fælles hjælperordninger til borgere med kronisk respirationsinsufficiens. Aftalen skal understøtte, at region og kommune tilrettelægger varetagelsen af fælles hjælperordninger på en hensigtsmæssig måde. Målene med aftalen er således størst mulig indflydelse for borgeren, behandling af høj kvalitet, forenklet administration og en bedre ressourceudnyttelse.

Ifølge aftalen fordeles udgifterne til de fælles hjælperordninger efter den fordelingsnøgle, som er fastsat i tidligere nævnte bekendtgørelse. Det betyder, at Region Nordjylland afholder 67 % af udgifterne og kommunen 33 %. Fordelingsnøglen gælder for alle fælles hjælperordninger i Region Nordjylland. Dog bemærkes det, at Region Nordjylland afholder 100 % af udgiften under indlæggelse.

Udover at fastslå finansieringsfordelingen mellem kommune og region klarlægger aftalen bl.a. følgende:

 • Kompetenceniveauet for hjælpere fastlægges på det højeste niveau, som en af parterne kræver til opgaven – uden ændring af fordelingen af udgifterne mellem parterne.
 • Udgifterne til oplæringsforløb (løn til hjælpere under oplæring) fordeles således, at Region Nordjylland bærer 100 % af udgifterne under oplæringsforløb på Respirationscenter Vest, kommunen bærer 100 % af udgifterne til oplæring uden for hjemmet i kommunale opgaver, mens udgifter til oplæring, som finder sted i hjemmet, deles efter fordelingsnøglen (jf. ovenfor).
 • Såfremt en borger ønsker den kommunale ydelse leveret af en frit-valgs leverandør, beror det på en konkret vurdering, om den fælles hjælperordning skal opretholdes. Her har regionen efter en konkret vurdering ret til at forlange, at den fælles hjælperordning ophører, således at parterne leverer ydelserne med hver sine medarbejdere/leverandører.

Aftalens forventede aktivitetsomfang er belyst i bilag 2.

Aftalen gælder fra ovennævnte bekendtgørelses ikrafttræden den 31. august 2015. Dette gør sig gældende for både ordninger, som var etableret inden bekendtgørelsens ikrafttræden og for ordninger, som er indgået efter bekendtgørelsens ikrafttræden. Det indgår dog i aftalen, at der alene efterreguleres i de bestående hjælperordninger mellem parterne med virkning fra 1. september 2015. Efterreguleringsbeløb opgøres umiddelbart og senest 2 måneder efter aftalens indgåelse af den part, som har leveret ydelsen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender samarbejdsaftalen.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


11. Status på etablering af gruppebostøtte


Resume

Sagsforløb: SS

Med udgangspunkt i efterspørgsel fra UngeCentret og Visitationen besluttede Social- og Sundhedsudvalget den 13. januar 2016, at Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd skulle udbyde gruppebostøtte.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger status på arbejdet med gruppebostøtte.

Sagsfremstilling

I januar 2016 besluttede Social- og Sundhedsudvalget, på baggrund af efterspørgsel fra Ungecentret og Visitationen, at der skulle etableres gruppebostøtte på Handicapområdet i Brønderslev Kommune.

Målgruppen til gruppebostøtte er borgere, der med fordel kan udvikle sig ved at arbejde med personlige udfordringer i social interaktion med ligesindede. Et gruppeforløb varer 12 uger á 3 timer med 6 deltagere.

Bostøtteområdet har siden beslutningen arbejdet med tilrettelæggelse af et gruppebostøtte-tilbud og har også udarbejdet servicedeklaration, som er præsenteret for UngeCentret og Visitationen. Konkret har Sundhed og Velfærd været i dialog med UngeCentret, hvilket efterfølgende er sat i bero fra UngeCentrets side. Efterfølgende har der ikke været efterspurgt eller igangsat konkrete forløb.

Gruppebostøtte vil fortsat være en del af det samlede tilbud på bostøtteområdet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


12. Budget 2017 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budgetterne for 2017 for dagtilbuddet Ella og Møller Sørigs Fond.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende takster for 2017.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsenderseparate budgetforslag for henholdsvis § 103/104 Jobteam og § 104 Klub .

§ 104 Jobteam:

Budgettet er i alt på 2.026.065 kr. og takst 11.639 kr., som er 2 % højere i forhold til taksten i 2016 på 11.400 kr.

§ 104 Klub:

Budgettet erpå 174.440 kr. og takst 1.286 kr. Taksten for 2015 var 1.260 kr.

Det vurderes, at budgetforslageneafspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppernes behov.

Derudover vurderes, at tilbuddet i almindelighed er økonomisk bæredygtigt, og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de samlede budgetrammer for 2017 med tilhørende takstfastsættelser.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


13. Budget 2017 for dagtilbuddet Møllegården


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budget 2017 for dagtilbuddet Møllegården.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2017.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsender budgetforslag 2017 for Møllegården, som indebærer en månedstakst på 12.292 kr. Månedstaksten for 2016 er 14.476 kr. Taksten er for 33 pladser og beregnet på baggrund af et budget på 4.624.100 kr. (2016 samlet budget på 5.019.700 kr.).

Det vurderes, at budgetforslaget afspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppen.

Derudover vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2017 og dermed taksten på 12.292 kr.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


14. Budget 2017 for dagtilbuddet Mølledag


Resume

Sagsforløb: SS

Socialtilsyn Nord fremsender budget 2017 for dagtilbuddet Mølledag.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2017.

Sagsfremstilling

Socialtilsyn Nord fremsender budgetforslag 2017 for Mølledag, som indebærer en månedlig takst på 13.722 kr. Taksten er i 2016på 13.398 kr. Taksten er beregnet på baggrund af 23 pladser og et samlet budget på 3.704.4605 kr. (2016 samlet budget på 3.704.405 kr.).

Det vurderes, at budgetforslag afspejler pris og kvalitet i forhold til målgruppen.

Derudover vurderes, at tilbuddet er økonomisk bæredygtigt og at tilbuddets økonomi er gennemskuelig.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2017 og dermed taksten på 13.722 kr.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Martin Bech var fraværende.

Bilag

Til toppen


15. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Martin Bech var fraværende.

Til toppen


16. Lukket punkt:


Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 11. januar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer