Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 1. februar 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Johannes Trudslev.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen ændringer.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder for merudgifter og brugerstyret personlig assistance (BPA)


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Der er udarbejdet udkast til reviderede kvalitetsstandarder for merudgiftsydelser og brugerstyret personlig assistance.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende forslag til reviderede kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

Merudgiftsydelser

Kvalitetsstandarden for merudgiftsydelser efter servicelovens § 100 er som følge af PWC-projektet blevet gennemskrevet og indstilles til regodkendelse. Der er ingen indholdsmæssige ændringer men udelukkende tale om en præcisering af det eksisterende serviceniveau.

Brugerstyret personlig assistance

Kvalitetsstandarden for BPA visiteret efter servicelovens §§ 95-96 er ligeledes som følge af PWC-projektet blevet gennemarbejdet, og der er indarbejdet følgende ændringer:

  • Den tidligere kvalitetsstandard for BPA omfattede BPA visiteret efter servicelovens §§ 95-96. Denne er nu splittet op i to kvalitetsstandarder en for hver paragraf og gennemskrevet, for dermed at give en bedre forståelse for Brønderslev Kommunes serviceniveau.
  • I begge kvalitetsstandarder er sektoransvarsprincippet indskrevet dvs. at under borgerens evt. indlæggelse på sygehuset er det regionen, der er ansvarlig for at sikre borgeren den nødvendige hjælp og pleje, og udgiften hertil afholdes således ikke af kommunen under indlæggelsen.
  • Som følge af en principafgørelseer det nu indføjet i kvalitetsstandarden for BPA visiteret efter servicelovens § 96, at der er mulighed for at modtage BPA til ferie i op til 2 uger pr. år.
  • Af servicelovens § 96 stk. 3 fremgår det, at ”Kommunalbestyrelsen kan tilbyde borgerstyret personlig assistance til borgere, der ikke er omfattet af personkredsen efter stk. 1, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at dette er den bedste mulighed for at sikre en helhedsorienteret og sammenhængende hjælp for borgeren.” Der er aktuelt ingen borgere i Brønderslev Kommune, der modtager BPA visiteret efter SEL § 96 stk. 3, og da det er en hjælp kommunen ikke er forpligtet til at yde og som ikke kan rummes inden for det eksisterende budget foreslås det, at Social- og Sundhedsudvalget beslutter, at bestemmelsen heller ikke fremadrettet benyttes.
  • Endvidere er BPA-håndbøgerne, som indeholdt beskrivelse af mange af de elementer en BPA-ordning typisk indeholder blevet afskaffet, og flere af retningslinjerne fra håndbøgerne er nu blevet indarbejdet i kvalitetsstandarderne.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender udkast til reviderede kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 95, 96 og 100 herunder at servicelovens § 96 stk. 3 ikke benyttes i Brønderslev Kommune.

Visitationschef Ellen Lykke og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 26. januar 2017, pkt. 5:
Visitationschef Ellen Lykke deltog under punktet.

Punktet er udsat til den 8. marts efter den planlagte temadag om BPA.

Fraværende:
Ole Jespersgaard – Martin Bech mødt i stedet
Peter H. S. Kristensen (A) – Knud L. Pedersen ikke fremmødt
Svend Erik Trudslev (V) – afbud fra suppleant Lars Bisgaard Andreasen

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Omlægning af bostøtteområdet


Resume

Sagsforløb: SS/BE/HAR

Fagforvaltningerne for Beskæftigelse og Sundhed og Velfærd ønsker at igangsætte et projekt omkring omlægning af bostøtteområdet. Fagforvaltningen har udarbejdet kommissorium for løsning af opgaven og foreslår, at Beskæftigelses- og Social- og Sundhedsudvalget godkender dette.

Sagsfremstilling

Med udgangspunkt i PWC's analyse af Det Specialiserede Voksenområde og Ungecentret samt Masterplan for området anbefales det, at der i Brønderslev Kommune arbejdes med omlægning af bostøtteområdet.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse og Sundhed og Velfærd har udarbejdet kommissorium, se bilag 1, indeholdende følgende delopgaver:

  • Implementering af pakke-struktur for § 85
  • Etablering af "Før-bostøtte"-tilbud
  • Udvikling af varierede og fleksible tilbud efter § 85
  • Faglighed, dokumentation og effekt i bostøtten

Projektet forventes at være afsluttet senest den 1. juli 2017.

Fagforvaltningerne for Beskæftigelse og Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at arbejdet med ovenstående i gangsættes.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Gitte Westeraa deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om håndtering af sager om lægevalg


Resume

Sagsforløb: SS

Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af en række klager besluttet, at borgere har ret til at beholde sin hidtidige læge ved flytning af bopæl inden for samme kommune. Yderligere har kommunerne pligt til at annoncere at borgerne, ved anmodning, kan få deres sag genbehandlet.

Sagsfremstilling

Styrelsen for Patientsikkerhed har modtaget en række klager over kommunernes afgørelser om lægevalg. Klagesagerne er i forbindelse med borgeres flytning af bopæl inden for samme kommune. I de omhandlede sager har kommunerne stillet krav om, at borgeren ved flytning skulle foretage nyt lægevalg, hvis deres hidtidige læge havde lukket for patienttilgangen.

På baggrund af klagerne er det styrelsens opfattelse, at der ikke er hjemmel i lovgivningen til denne praksis. Således kan kommunen ikke kræve, at en borger, der flytter inden for samme kommune, skal foretage nyt lægevalg. Borgeren har således i disse tilfælde ret til at beholde sin hidtidige læge, uanset om lægen har lukket for patienttilgang. Dog frafalder retten til sygebesøg i hjemmet, hvis afstanden fra bopæl til læge er over 15 km.

Styrelsen underkendte således kommunernes afgørelse og henviste til, at kommunerne er forpligtiget til at genoptage sager om lægevalg i de tilfælde, hvor det anmodes af de involverede borgere.

Af styrelsens afgørelse fremgår det ligeledes, at kommunerne har pligt til at annoncere og vejlede borgere i, hvordan borgere kan anmode om at få deres sager genoptaget. I Brønderslev Kommunes tilfælde vil dette ske på kommunens hjemmeside og lokalavisen.

Fremadrettet medfører disse klagesager, at borger.dk foretager ændringer på hjemmesiden. I øjeblikket er systemet opsat sådan, at borgeren ikke kan gennemføre en flyttemelding uden samtidig at foretage nyt lægevalg. Netop denne funktion vil fremadrettet blive ændret, således at det ved elektronisk lægeskift, bliver muligt at beholde tidligere læge ved flytning inden for kommunens grænser.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, konsulenterne Line Enevoldsen og Nikolaj Bilgram Kristensen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Udvalget glæder sig over, at der flytter praktiserende læger i Sundhedshuset i Brønderslev.

Udvalgsmøde den 10/5 afholdes i Aalborghallen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


7. Lukket punkt:


Til toppen


8. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 1. februar 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer