Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 10. maj 2017
Lokale: Flamingostuen, AKKC
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Johannes Trudslev med afbud.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Udvalget ønsker ikke at inddrage det senest ankomne bilag i sag om varmtvandsbassinet, da ikke alle udvalg har haft bilaget til behandling. Skal bilaget indgå i behandlingen, må udvalgsbehandlingen gå om og høringsfristen for øvrige interessenter forlænges.

Ole Jespersgaard ønsker sagen opdelt, således at placeringen af varmtvandsbassinet behandles på åbent møde og økonomien på lukket møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Serviceniveau på træningsområdet i de nordjyske kommuner


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget har ønsket en sammenligning med andre nordjyske kommuner på levering af genoptræning efter sygehusindlæggelse. Sammenligningen tager afsæt i serviceniveauet i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg kommuner.

Social og Sundhedsudvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling

I forbindelse med Social- og Sundhedsudvalgets behandling af sag nr. 6, Evaluering af styringsmodel for træning og genoptræning den 29. marts 2017 bad udvalget om at få oplyst, hvad serviceniveauet på genoptræning efter sygehusindlæggelse i andre nordjyske kommuner er. I det følgende præsenteres serviceniveauet i Frederikshavn, Hjørring og Aalborg Kommuner.

I Frederikshavn Kommune findes ikke en særskilt opgørelse på, hvad kommunen bruger til at løse opgaven omkring genoptræning efter sygehusindlæggelse, men som udgangspunkt bevilges fysioterapeutisk træning 2 x 40 min./uge og ergoterapeutisk træning 2 x 45-60 min./uge, indtil borgeren har nået målet, eller indtil borgeren ved egen træning selv er i stand til at nå målet.

Inden for 3 måneder skal den trænende terapeut indsende status til visitationen med henblik på, om borgeren har nået målet, eller om der er behov for forlængelse. Er borgeren i stand til at nå målet før de 3 måneder, afsluttes genoptræningen. Der findes ingen beskrivelse af, hvor lange genoptræningsforløbene er i gennemsnit.

I Hjørring Kommune er serviceniveauet beskrevet i kommunens ydelsesbeskrivelser på træningsområdet. Som udgangspunkt tilbydes træningsforløb 1-2 gange/uge i op til 3 måneder. Her får:

 • Børn: Holdtræning individuelt tilpasset det enkelte barn i 45-60 min./gang 1-2 gange pr. uge i op til 3 måneder.
 • Voksne: Holdtræning 45-60 min./gang 1-2 gange pr. uge i op til 2-3 måneder afhængig af hvilken lidelse, der søges genoptræning til.
 • Borgere, der sideløbende med eller efter et træningsforløb ved fysioterapeut har brug for at stabilisere det opnåede funktionsniveau ved fortsat træning og jævnlig opfølgning og graduering af øvelsesprogram, tilbydes individuel-/samtræning 60 min./gang 1-2 gange pr. uge i op til 12 uger. Træningen gennemføres af en træningsassistent (uddannet SOSU personale). Supervision, opfølgning og graduering af træningsprogram ved fysioterapeut.
 • Voksne med forskellige diagnoser, der ud fra en faglig vurdering vil have særlig god effekt af bassintræning frem for eller som supplement til et genoptræningstilbud ”på land” får bassintræning 30 min./gang 1 gang pr. uge. Der kan max deltage 8 personer pr. hold, som trænes af 1 fysioterapeut og 1 træningsassistent.

Aalborg Kommune har implementeret en ny struktur på genoptræningsområdet i april 2017, som betyder, at borgere, der udskrives fra sygehusene med en genoptræningsplan visiteres til en pakke afhængig af myndighedens vurdering af, hvor lang tid og hvor intensivt genoptræningsforløbet kan tilrettelægges i stedet for på baggrund af diagnose. Der benyttes forskellige opgørelsesmetoder for indholdet i Aalborg Kommunes og Brønderslev Kommunes pakker, men hvis indholdet opgøres på samme måde, ser det umiddelbart ud til, at serviceniveauet i Brønderslev og Aalborg Kommuner er næsten ens. Der benyttes dog en betydeligt højere timepris i Aalborg Kommune, som kan indikere, at Aalborg Kommunes serviceniveau reelt er betydeligt højere end i Brønderslev Kommune.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Louise Ebdrup deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en analyse over forbruget af vederlagsfri fysioterapi i 2016.

Resultaterne fremlægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har mulighed for at følge forbruget af vederlagsfri fysioterapi hos borgerne i Brønderslev Kommune. De tilgængelige tal giver mulighed for at se på fordelingen af ydelser mellem f.eks. holdtræning og individuel behandling, men kan også bruges til at sammenligne de største klinikkers ydelsesmønstre.

Hovedresultaterne vil blive fremlagt på mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 29. marts 2017, pkt. 8:

Udsat.

Beslutning

Line Enevoldsen fremlagde statistik for forbruget i 2016. Sagen - inkl. den fremlagte statistik - rejses overfor KKR med henblik på at få KL til at gå ind i sagen.

Udvalget er bekymret over fordelingen mellem individuel og holdtræning i forhold til at nå målsætningen om 75% holdtræning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


5. Budgetopfølgning 1 - pr. 31. marts 2017


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 1 pr. 31. marts 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Beslutning

Til efterretning.

Sagen om vederlagsfri fysioterapi rejses overfor KKR med henblik på at få KL til at gå ind i sagen.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


6. Udmøntning af Sundhedspuljen 2017


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget har bedt om forslag til udmøntningen af Sundhedspuljen for 2017. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en oversigt over mulige indsatser, der kan finansieres gennem sundhedspuljen.

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte og udpege indsatser til udmøntning af den samlede sundhedspulje.

Sagsfremstilling

Sundhedspuljen kan bruges til at kortlægge og udvikle sundhedstilbud i overensstemmelse med borgernes behov i Brønderslev Kommune. Fokus bør være på rehabilitering, forebyggelse og målrettede indsatser på områder, hvor kommunen kan gøre en forskel for borgeren.

Kommunerne har med Sundhedsloven fået hovedansvaret for at skabe sunde rammer og etablere forebyggende tilbud for borgerne, jf. Sundhedslovens § 119.

Kommunernes forebyggelses- og sundhedsfremmeopgaver omfatter både en borgerrettet indsats, der skal forebygge sygdom, og en mere patientrettet indsats, der skal forebygge, at sygdom udvikler sig yderligere og begrænse eller udskyde komplikationer.

Brønderslev Kommune kan med fordel sikre, at tilbudspalletten dækker bredt i forhold til alder og målgruppe., Der er evidens for, at forebyggelse i de tidlige leveår har stor effekt. Udover den generelle indsats bør der være relevante tilbud til borgere, der er sårbare og/eller i risiko for at udvikle sygdom eller allerede er ramt. Det bør blandt andet værei form af f.eks. motion og rygestoptilbud og rehabiliteringstilbud til den store kronikergruppe. Brønderslev Kommune har allerede forebyggelsestilbud til borgere med forskellige behov. De forslag, der fremsendes til prioritering gennem sundhedspuljen, vil kunne supplereeksisterende tilbud og sikre relevante tilbud til endnu flere borgere i kommunen.

Sundhedsaftalerne

Gennem sundhedsaftalen er Brønderslev Kommune forpligtet til at kunne levere en række forebyggelsestilbud inden for tobak, alkohol og stoffer, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Intensionen i sundhedsaftalen er at øge antallet af særligt udsatte borgere, som deltager i et kommunalt forebyggelsestilbud. I forhold til tobak og alkohol skal Brønderslev Kommune inden udgangen af 2018 leve op til alle anbefalinger på grundniveau i pakkerne tobak og alkohol og en enkelt indsats på grundniveau i pakken vedrørende stoffer.

Sundhedsaftalerne følger valgperioden, og der skal derfor udarbejdes nye sundhedsaftaler i løbet af 2018. Det kan forventes, at flere områder beskrevet i forebyggelsespakkerne kommer til at indgå som elementer i den kommende sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Emner som mental sundhed, fysisk aktivitet og overvægt må forventes at blive områder, hvor Brønderslev Kommune vil blive forpligtet til at have relevante tilbud. Fagforvaltningen vil derfor foreslå, at en andel af Sundhedspuljen øremærkes til at sikre implementeringen af sundhedsaftalerne.

Forebyggelsespakker

Det sundhedsstrategiske arbejde løftes i hele kommunen på tværs af politikområderne, da de rammer og betingelser, der er med til at skabe sundhed, fordeler sig på mange forskellige forvaltningsområder. Derfor kan der med fordel reserveres et beløb fra Sundhedspuljen til implementeringen af forebyggelsespakkerne på tværs af forvaltningen. Ansvaret for udmøntningen kan placeres i den nedsatte Sundhedsgruppe.

Sundhedspuljen er for 2017 på 2.132.501 kr. og et restbeløb overført fra 2016 på 523.163 kr., som er et engangsbeløb.

Forslag 7 indeholder 2 beregninger dels én på aktivitetsstigning og dels én på aktivitetsstigning og ændret serviceniveau.

Forslagene 10-14 kan evt. indeholdes i forslag 9.

Nr.

Forslag

2017 puljen (2.132.501 kr.)

2016 restmidler (523.163 kr.)

1

Rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose

400.000 kr.

2

Rehabilitering af borgere med kræft - tilpasning af kapacitet

58.000 kr.

3

Rygestop - udvidelse af kapacitet

50.000 kr.

4

Sundhedskoordinator - fastholdelse på fuld tid på det specialiserede voksenområde

200.000 kr.

5

IV-behandling

540.000 kr.

6

Bevæg dig hele livet - senior

125.000 kr. pr. år i en periode på 2,5 år.

7

Genoptræning efter indlæggelse - genoptræningsplaner (GOP) efter sundhedsloven § 140.

 • 7.1 nuværende serviceniveau
 • 7.2 tidligere serviceniveau

310.000 kr.

1.005.000 kr.

8

Forløbsprogram for overvægtige børn og unge

 • Forebyggelsestilbud
 • Behandlingstilbud

387.000 kr.

387.000 kr.

9

Sundhedsaftalerne - rammebeløb til implementering

1.000.000 kr.

10

Screening af udsatte gravide

54.900 kr.

11

Rygestop - målrettet særligt udsatte grupper

12

Mental Sundhed

13

Lighed i Sundhed

500.000 kr.

14

Alkohol og Stoffer - kort samtale om

15

Forebyggelsespakkerne - rammebeløb til implementering

750.000 kr.

I alt

Sum med forslag 7.1

Sum m/forslag 10-14 indeholdt i forslag 9

Sum med forslag 7.2

Sum m/forslag 10-14 indeholdt i forslag 9

4.636.900 kr.

4.082.000 kr.

5.331.900 kr.

4.777.000 kr.

312.500 kr.

Satspuljemidler

Midlerne afsat via satspuljeforliget kommer via bloktilskuddet. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der allerede nu træffes beslutning om, at midlerne anvendes til de tilsigtede formål og frigives i forbindelse med økonomiopfølgningen for 2. kvartal.

Satspuljerne er målrettet:

 • Omsorgstandplejen - forbedret tandsundhed for de svageste ældre på plejecentre
 • Rehabilitering - et godt liv efter kræft med fokus på senfølger
 • Værdig og god palliation for kræftpatienter
 • Midlerne til støtte af kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopmedicin.

Satspuljemidlerne kan ikke erstatte forslag til udmøntning af Sundhedspuljen, men må ses som et supplement.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og udpeger indsatser til udmøntning af den samlede sundhedspulje.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker at udskyde behandlingen af sagen indtil budgetopfølgning 2 for 2017 foreligger.

Ole Jespersgaard ønsker at bevilge 310.000 kr. til Træningsområdet, og begærer sagen i Byrådet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


7. Fordeling af § 18 midler til frivilligt socialt arbejde 2017


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Brønderslev Kommune har modtaget 87 ansøgninger om tilskud til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18. Tilskud kan søges og bevilges til aktiviteter, der målretter sig socialt sårbare grupper, og hvor den frivillige indsats er det bærende element.

Frivilligrådet har indsendt indstilling til beslutning i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Frivilligpolitikken danner grundlagt for tildeling af midler efter § 18 og her står konkret beskrevet:

 • Som udgangspunkt prioriteres lokale frivillige sociale foreninger, organisationer og enkeltpersoner bosat i kommunen.
 • Den økonomiske støtte skal rette sig imod den del af det frivillige sociale arbejde, hvor den frivillige indsats er den afgørende, og der gives derfor som udgangspunkt ikke tilskud til lønninger, transport, etc.
 • Der kan ydes tilskud til aktiviteter i forhold til socialt sårbare grupper, eksempelvis personer i krise, udstødte, ensomme, personer med handicap eller andre socialt vanskeligt stillede.

Der er i 2017 afsat 388.500 kr. til uddeling.

Ved fristens udløb for ansøgningsrunden i 2017 er der indkommet 87 ansøgninger. Ansøgningerne søger til sammen om 1.106.344 kr. Ansøgningerne er i vedlagte bilag kategoriseret efter ansøgningens indhold.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der reserveres 4.000 kr. til et stormøde for de frivillige foreninger, som er under planlægning til juni måned i et samarbejde mellem Frivilligrådet og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd.

Endvidere er det tidligere besluttet, at Frivilligrådet hvert år råder over 10.000 kr. til årets aktiviteter.

Der afholdes ikke Frivilligmesse i 2017, men der planlægges en event i forbindelse med uddelingen af Den sociale Frivilligpris 2017 på Frivillig Fredag. Udgifterne hertil afholdes af Frivilligrådets aktivitetsmidler.

De afsatte midler fordeler sig derfor således:

Frivilligrådet: 10.000 kr.

Stormøde: 4.000 kr.

Til uddeling: 374.500 kr.

I alt: 388.500 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget bevilger tilskud til organisationer, private m.fl. som foreslået i bilag med i alt 384.500 kr., heraf 10.000 kr. til Frivilligrådets aktiviteter i løbet af året. Herudover foreslås reserveret 4.000 kr. til stormødet i 2017.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og leder Helle Rasmussen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 20. april 2017, pkt. 3:

Frivilligrådet indstiller ansøgninger, som anført i reviderede bilag.

Frivilligrådet indstiller, at der reserveres 4.000 kr. til stormøde for det frivillige sociale arbejde.

Frivilligrådet konstaterer, at stadig flere ansøger § 18 midlerne om et stadigt stigende beløb.

Frivilligrådet ønsker at sætte en række principielle punkter vedr. anvendelse af § 18 midlerne til politisk drøftelse i løbet af efteråret 2017 - inden næste uddelingsrunde i foråret 2018:

 • Kan der åbnes op for, at § 18 midlerne kan anvendes til at udbetale kørselsgodtgørelse til de frivillige (på opfordring af besøgstjenesten Kamillus)?
 • Kan frivilligt arbejde tilknyttet offentlige skattefinansierede institutioner som folkekirken modtage støtte fra § 18 midlerne?
 • Det lægger pres på § 18 midlerne, når kommunale ydelser/indsatser spares væk og erstattes af frivillige indsatser. Bør det give anledning til en ny prioritering af bloktilskuddet vedr. § 18-midlerne?

Forvaltningen laver en sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalget til efteråret 2017.

Beslutning

Fordelingen godkendt.

Ole Jespersgaard ønsker, at midlerne til Kirkens Korshær overføres fra § 18-midlerne til budgettet uden samtidig at reducere budgettet til § 18.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


8. Rapport vedr. afgørelser fra Ankestyrelsen


Resume

Sagsforløb: BE/DIR/ÆO/SS

Ankestyrelsen har udarbejdet en rapport, der viser styrelsens afgørelser i klagesager for 2016. Rapporten viser, at Brønderslev Kommune har en lavere omgørelsesprocent end resten af landet på de af kommunens afgørelser, der indklages til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen har i alt afgjort 153 sager. Heraf er 102 afgørelser stadfæstet, i 23 sager er afgørelsen ændret/ophævet, i 15 tilfælde er sagen blevet hjemvist, i 13 tilfælde er sagen blevet afvist.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til efterretning.

Sagsfremstilling

Ankestyrelsen har i 2016 modtaget 180 klager over Brønderslev Kommunes afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I samme periode har Ankestyrelsen afgjort 153 sager.

Nedenfor gennemgås de enkelte lovområder i forhold til de klager, som Ankestyrelsen har afgjort.

Lov om en aktiv Beskæftigelsesindsats (LAB): Der er afgjort 13 klager over kommunens afgørelser inden for LAB loven.

Kommunes afgørelse er blevet stadfæstet i 8 af sagerne. I 2 sager er kommunes afgørelse blevet ændret. I 3 sager er sagen blevet sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen igen.

Lov om en aktiv socialindsats (LAS): Der er i 2016 afgjort 27 klager inden for LAS.

Heraf er 4 af klagerne blevet omgjort af Ankestyrelsen, 4 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. 2 sager er blevet afvist. For de øvrige sager er kommunens afgørelse blevet stadfæstet.

Loven om social pension (PL): Inden for lov om social pension er der afgjort 2 klager over kommunens afgørelser.

I begge sager, er kommunens afgørelser blevet stadfæstet.

Sygedagpengeområdet (SDP): Inden for sygedagpengeområdet er der afgjort 53 klagesager.

Heraf er én af klagerne blevet afvist. I 11 af sagerne har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 4 sager er blevet afvist af Ankestyrelsen. For de resterende sager har Ankestyrelsen stadfæstet kommunes afgørelse.

Serviceloven (SL): Inden for servicelovens område er der afgjort 46 klagesager.

Heraf er 4 klager blevet afvist af Ankestyrelsen. I 3 sager har Ankestyrelsen ændret kommunens afgørelse og 7 sager er sendt tilbage til kommunen, der skal behandle sagen og træffe afgørelse igen. 4 sager er blevet afvist.

Foruden ovenstående har der været 9 klager inden for kategorien ”øvrige”, der dækker over børnetilskud, børnefamilieydelse, inddrivelse, boligstøtte, almene boliger og repatriering. Her er kommunes afgørelse blevet stadfæstet i 5 af sagerne. I 2 sager er afgørelsen blevet ændret. 1 sag er sendt tilbage til kommunen til fornyet behandling og 1 sag er blevet afvist af Ankestyrelsen.

Overordnet set er omgørelsesprocenten i Brønderslev Kommune under niveauet på landsplan. Omgørelsesprocenten er andelen af sager, der enten ændres eller hjemvises i andel af alle klager eksklusiv de afviste/bortfaldne sager.

Fagforvaltningen for Beskæftigelse foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager sagen til efterretning.

Personale

Ingen.

Indstilling

Beskæftigelsesudvalget, 5. april 2017, pkt. 9:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt: Varmtvandsbassin


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 10. maj 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer