Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 7. juni 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Johannes Trudslev deltog ikke i punkterne 1-4.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. Satspuljemidler til sundhed


Resume

Sagsforløb: SS

Regeringen og satspuljeparterne har indgået en satspuljeaftale på sundheds- og ældreområdet. Formålet med aftalen er, at styrke indsatserne over for blandt andre kræftpatienter, mennesker med psykiske lidelser og svage ældre.

Social- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt midlerne kan frigives til de beskrevne formål.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtager midlerne afsat via satspuljeforliget via bloktilskuddet. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der allerede nu træffes beslutning om, at midlerne frigives og anvendes til de tilsigtede formål.

Satspuljerne er målrettet:

 • Omsorgstandplejen - forbedret tandsundhed for de svageste ældre på plejecentre
 • Rehabilitering - et godt liv efter kræft med fokus på senfølger
 • Værdig og god palliation for kræftpatienter
 • Midlerne til støtte af kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopmedicin

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at satspuljemidlerne frigives og anvendes til de i satspuljeaftalen beskrevne formål.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Økonomien ønskes belyst til næste møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


4. Udmøntning af Sundhedspuljen 2017


Resume

Sagsforløb: SS/BY

Social- og Sundhedsudvalget har drøftet forslag til udmøntningen af Sundhedspuljen for 2017. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en oversigt over mulige indsatser, der kan finansieres gennem sundhedspuljen.

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte og udpege indsatser til udmøntning af den samlede sundhedspulje.

Sagsfremstilling

Sundhedspuljen kan bruges til at kortlægge og udvikle sundhedstilbud i overensstemmelse med borgernes behov i Brønderslev Kommune. Fokus bør være på rehabilitering, forebyggelse og målrettede indsatser på områder, hvor kommunen kan gøre en forskel for borgeren.

Kommunerne har med Sundhedsloven fået hovedansvaret for at skabe sunde rammer og etablere forebyggende tilbud for borgerne, jf. Sundhedslovens § 119.

Kommunernes forebyggelses- og sundhedsfremmeopgaver omfatter både en borgerrettet indsats, der skal forebygge sygdom, og en mere patientrettet indsats, der skal forebygge, at sygdom udvikler sig yderligere og begrænse eller udskyde komplikationer.

Brønderslev Kommune kan med fordel sikre, at tilbudspalletten dækker bredt i forhold til alder og målgruppe., Der er evidens for, at forebyggelse i de tidlige leveår har stor effekt. Udover den generelle indsats bør der være relevante tilbud til borgere, der er sårbare og/eller i risiko for at udvikle sygdom eller allerede er ramt. Det bør blandt andet værei form af f.eks. motion og rygestoptilbud og rehabiliteringstilbud til den store kronikergruppe. Brønderslev Kommune har alleredeforebyggelsestilbud til borgere med forskellige behov. De forslag, der fremsendes til prioritering gennem sundhedspuljen, vil kunne supplereeksisterende tilbud og sikre relevante tilbud til endnu flere borgere i kommunen.

Sundhedsaftalerne

Gennem sundhedsaftalen er Brønderslev Kommune forpligtet til at kunne levere en række forebyggelsestilbud inden for tobak, alkohol og stoffer, som er beskrevet i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker. Intensionen i sundhedsaftalen er at øge antallet af særligt udsatte borgere, som deltager i et kommunalt forebyggelsestilbud. I forhold til tobak og alkohol skal Brønderslev Kommune inden udgangen af 2018 leve op til alle anbefalinger på grundniveau i pakkerne tobak og alkohol og en enkelt indsats på grundniveau i pakken vedrørende stoffer.

Sundhedsaftalerne følger valgperioden, og der skal derfor udarbejdes nye sundhedsaftaler i løbet af 2018. Det kan forventes, at flere områder beskrevet i forebyggelsespakkerne kommer til at indgå som elementer i den kommende sundhedsaftale mellem Region Nordjylland og de nordjyske kommuner. Emner som mental sundhed, fysisk aktivitet og overvægt må forventes at blive områder, hvor Brønderslev Kommune vil blive forpligtet til at have relevante tilbud. Fagforvaltningen vil derfor foreslå, at en andel af Sundhedspuljen øremærkes til at sikre implementeringen af sundhedsaftalerne.

Forebyggelsespakker

Det sundhedsstrategiske arbejde løftes i hele kommunen på tværs af politikområderne, da de rammer og betingelser, der er med til at skabe sundhed, fordeler sig på mange forskellige forvaltningsområder. Derfor kan der med fordel reserveres et beløb fra Sundhedspuljen til implementeringen af forebyggelsespakkerne på tværs af forvaltningen. Ansvaret for udmøntningen kan placeres i den nedsatte Sundhedsgruppe.

Sundhedspuljen er for 2017 på 2.132.501 kr. og et restbeløb overført fra 2016 på 523.163 kr., som er et engangsbeløb.

Forslag 7 indeholder 2 beregninger dels én på aktivitetsstigning og dels én på aktivitetsstigning og ændret serviceniveau.

Forslagene 10-14 kan evt. indeholdes i forslag 9.

Nr.

Forslag

2017 puljen (2.132.501 kr.)

2016 restmidler (523.163 kr.)

1

Rehabiliteringstilbud til borgere med osteoporose

400.000 kr.

2

Rehabilitering af borgere med kræft - tilpasning af kapacitet

58.000 kr.

3

Rygestop - udvidelse af kapacitet

50.000 kr.

4

Sundhedskoordinator - fastholdelse på fuld tid på det specialiserede voksenområde

200.000 kr.

5

IV-behandling

540.000 kr.

6

Bevæg dig hele livet - senior

125.000 kr. pr. år i en periode på 2,5 år.

7

Genoptræning efter indlæggelse - genoptræningsplaner (GOP) efter sundhedsloven § 140.

 • 7.1 nuværende serviceniveau
 • 7.2 tidligere serviceniveau

310.000 kr.

1.005.000 kr.

8

Forløbsprogram for overvægtige børn og unge

 • Forebyggelsestilbud
 • Behandlingstilbud

387.000 kr.

387.000 kr.

9

Sundhedsaftalerne - rammebeløb til implementering

1.000.000 kr.

10

Screening af udsatte gravide

54.900 kr.

11

Rygestop - målrettet særligt udsatte grupper

12

Mental Sundhed

13

Lighed i Sundhed

500.000 kr.

14

Alkohol og Stoffer - kort samtale om

15

Forebyggelsespakkerne - rammebeløb til implementering

750.000 kr.

I alt

Sum med forslag 7.1

Sum m/forslag 10-14 indeholdt i forslag 9

Sum med forslag 7.2

Sum m/forslag 10-14 indeholdt i forslag 9

4.636.900 kr.

4.082.000 kr.

5.331.900 kr.

4.777.000 kr.

312.500 kr.

Satspuljemidler

Midlerne afsat via satspuljeforliget kommer via bloktilskuddet. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der allerede nu træffes beslutning om, at midlerne anvendes til de tilsigtede formål og frigives i forbindelse med økonomiopfølgningen for 2. kvartal.

Satspuljerne er målrettet:

 • Omsorgstandplejen - forbedret tandsundhed for de svageste ældre på plejecentre
 • Rehabilitering - et godt liv efter kræft med fokus på senfølger
 • Værdig og god palliation for kræftpatienter
 • Midlerne til støtte af kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopmedicin.

Satspuljemidlerne kan ikke erstatte forslag til udmøntning af Sundhedspuljen, men må ses som et supplement.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og udpeger indsatser til udmøntning af den samlede sundhedspulje.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2017, pkt. 6:

Udvalget ønsker at udskyde behandlingen af sagen, indtil budgetopfølgning 2 for 2017 foreligger.

Ole Jespersgaard ønsker at bevilge 310.000 kr. til Træningsområdet, og begærer sagen i Byrådet.

Johannes Trudslev var fraværende.

Byrådet, 24. maj 2017, pkt. 10:

Sagen sendes tilbage til udvalget efter følgende afstemning:

For: 14 (V,O, C)

Imod: 12.

Johannes Trudslev var fraværende.

Beslutning

Udvalget godkender udmøntning af følgende punkter:

 • Punkt 6: Bevæg dig hele livet – senior, 125.000 kr. pr. år i 2,5 år
 • Punkt 7: Genoptræning efter indlæggelse, 310.000 kr., varigt
 • SMS-hjertestop, 20.000 kr., engangsbeløb

Udvalget læger til grund, at der til budget 2018 afdækkes ca. 1,2 mio.kr. på handicap-/psykiatriområdet samt ca. 0,4 mio.kr. på misbrugsområdet, og at der derfor ikke forventes anvendt midler fra sundhedspuljen til afdækning i budget 2018.

Eventuel yderligere udmøntning af sundhedspuljen drøftes i forlængelse af budgetopfølgning 2.

Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering om Årsrapport Vederlagsfri Fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Det fælleskommunale Sundhedssekretariat udarbejder årligt en rapport over aktivitets- og udgiftsudviklingen vedrørende den vederlagsfri fysioterapi i de nordjyske kommuner.

Årsrapport 2016 sendes til behandling i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Rapporten behandler udviklingen fra 2012-2016 med særligt fokus på udviklingen i 2016. Udviklingen er beskrevet for henholdsvis vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 65), og der redegøres for udviklingen i antallet af modtagere (patienter) samt udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Region Nordjylland har i perioden 2012-2016 haft den laveste procentvise stigning i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi af de fem regioner. Den gennemsnitlige udgift pr. patient i Nordjylland har været rimelig stabil i perioden 2012-2016 og udgiftsniveauet nærmer sig landsgennemsnittet. De stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi i Nordjylland er således ikke drevet af stigende omkostninger pr. borger, der modtager vederlagsfri fysioterapi, men derimod i udviklingen i antallet af borgere der modtager vederlagsfri fysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi Brønderslev Kommune

Brønderslev Kommune har fra 2012-2016 oplevet en stigning på godt 20 % i bruttohonoraret til vederlagsfri fysioterapi. Stigningstaksten i bruttohonoraret har varieret, men har de sidste 2 år fra 2014-2016 ligget højt på ca. 7-8 % årligt. Den store stigning i bruttohonoraret skyldes primært en stigning i antallet af personer, der modtager vederlagsfri fysioterapi, mens det gennemsnitlige honorar pr. person kun steg svagt. Set i forhold til udviklingen i Region Nordjylland som helhed fra 2012-2016 er Brønderslev Kommunes bruttohonorar steget mere end regionsgennemsnittet. Tilvæksten i antal patienter ligger ligeledes over regionsgennemsnittet.

Ridefysioterapi Brønderslev Kommune

En større udbyder af ridefysioterapi har i forbindelse med flytning fra Hjallerup til Uggerhalne nord for Aalborg haft lukket i 2. halvår 2015 samt de første måneder af 2016. Det betyder, at en del borgere i en periode enten har undværet ridefysioterapi eller har fundet alternative muligheder. Dette formodes at være en del af forklaringen på udviklingen i ridefysioterapi i Brønderslev Kommune i 2015 og 2016, hvor bruttohonoraret til ridefysioterapi faldt med næsten 40 % fra 2014-2015, mens det fra 2015-2016 steg mere end 80 %. Set over perioden 2012-2016 er bruttohonoraret til ridefysioterapi i Brønderslev Kommune steget knap 10 %. Stigningen skyldes, at det gennemsnitlige honorar pr. patient steg 30 % (dog med store årlige udsving), mens antallet af patienter (ligeledes med store årlige udsving) faldt knap 16 %.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, atSocial- og Sundhedsudvalget beslutter, hvordan årsrapporten ønskes at behandlet.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Rapporten tages til efterretning.

Udvalget ønsker, at der skrives brev til de privatpraktiserende fysioterapeuter med henstilling om, at holdtræningsomfang bør svare til vedledningens forudsætninger om 75% holdtræning.

Sagen rejses over for KKR.

Udvalget ønsker afholdt møde med Frederikshavn Kommune med henblik på erfaringsudveksling vedrørende styring af økonomien på dette område.

Sagen ønskes drøftet på det kommende møde i Kommunal Lægeligt Udvalg (KLU).

Bilag

Til toppen


6. Godkendelse af reviderede kvalitetsstandarder


Resume

Sagsforløb: SS

Kvalitetsstandarderne på kommunal træning og vedligeholdende træning er blevet revideret uden ændringer.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende de reviderede kvalitetsstandarder.

Sagsfremstilling

Ifølge servicelovens § 138 skal kommunalbestyrelsen "træffe beslutninger om indhold, omfang og udførelse af tilbud til voksne efter denne lov samt følge disse beslutninger op".

Kvalitetsstandarder skal beskrive indhold, omfang, udførelse af indsatsen samt opfølgning på den leverede indsats. Samtidig skal de sikre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de indsatser, der leveres til borgerne af de kommunale og private leverandører.

De forskellige pakkestørrelser fremgår ikke af kvalitetsstandarderne. Disse er beskrevet i visitationsredskabet, som visitatorerne anvender til den konkrete udmøntning af serviceniveauet.

Kvalitetsstandarder skal revideres én gang årligt.

På baggrund af ovenstående er følgende kvalitetsstandarder blevet revideret uden ændringer:

 • Kommunal træning
 • Vedligeholdende træning

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender de reviderede kvalitetsstandarder.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Godkendt med følgende korrektioner:

 • Genoptræning gives alene som holdtræning på et af kommunes træningscentre
 • Det er et krav, at borgeren møder stabilt op
Bilag

Til toppen


7. Godkendelse af ny kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte


Resume

Sagsforløb: SS/BE/HAR

Kvalitetsstandarden for bostøtte på Handicap- og psykiatriområdet er blevet revideret. Der er lavet forslag til ny pakkestruktur, beregnet ny timepris, samt lavet forslag om et uvisiteret ”råd og vejledningstilbud”.

Beskæftigelsesudvalget og Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende den reviderede kvalitetsstandard for bostøtte, pakkestrukturen, timeprisen samt tilbuddet ”Råd & Vejledning”.

Sagen sendes til orientering i Handicaprådet.

Sagsfremstilling

Der har som et led i at optimere alle indsatser pågået en proces mellem UngeCentret, Visitationen og det kommunale bostøtteområde, hvor de medsendte forslag er lavet. Formålet med projekt ”Omlægning af bostøtte” er at sikre, at Brønderslev Kommune leverer et højt fagligt, varieret og fleksibelt bostøttetilbud samt et alternativt uvisiteret tilbud, som iværksættes i samspil med den enkelte borger ud fra dennes behov. Tilbuddet skal understøtte en rehabiliterende tilgang, hvor borgeren støttes i at tage ansvar for eget liv, og hvor der ses en effekt af indsatserne. Projektet skal ydermere sikre en mere administrativ enkel tildelingsmodel på området Bostøtte, der fremadrettet foreslås betegnet som ”socialpædagogisk støtte”. Ydelsen bevilges efter Servicelovens § 85.

Konsulentfirmaet PriceWaterhouseCoopers anbefaler i sin analyse af bostøtteområdet, at tildelingen af bostøtte fremover skal ske i forskellige pakker i forhold til udmålingen af støtte, mht. antal timer og indhold. Formålet med dette er, at der indføres differentierede takster på området, og at der sker en forenkling og bedre sammenhæng mellem udfører og myndighed, hvilket understøtter både myndighed og udfører i udmålingen og prisfastsættelsen af støtten.

På baggrund heraf er der udarbejdet en ny kvalitetsstandard på bostøtte og et alternativt uvisiteret tilbud.

Tildelingen af bostøtte ønskes fremadrettet at ske i form af forskellige ydelsespakker. I hver pakke er der beskrevet typiske borgerprofiler, som dækker alle specialområdets målgrupper samt de typiske opgaver, der efterspørges til den aktuelle borgergruppe samt de typiske opgaver, der kan visiteres til. Listen over typiske opgaver er ikke udtømmende, men vejledende. Ydelsespakkerne er bevillingsrammer, som gives til leverandøren sammen med bevillingen til borgeren. Der kan visiteres til 6 ydelsespakker. Pakke 0, det alternative uvisiterede tilbud, søges anvendt i stedet for eller forud for en egentlig bevilling af socialpædagogisk støtte.

Pakke 0 indeholder blandt andet tilbuddet Råd & Vejledning. Dette tilbud er for borgere fra 18 år, som selv har ressourcer til at opsøge støtten inden for et bestemt tidsrum og uden for eget hjem. Tilbuddet udbydes to timer om ugen. Tilbuddet placeres på tre lokationer, på Trampolinen og Springbrættet i Brønderslev og på Mødestedet i Dronninglund. Tilbuddet på Trampolinen og Springbrættet finansieres i den eksisterende ramme i form af omlægning af indsatsen. Tilbuddet i Dronninglund drives af frivillige, hvorfor Råd & Vejledningstilbuddet skal finansieres. Finansieringen af tilbuddet i Dronninglund fordeles mellem Visitationen og UngeCentret med den oprindelige fordelingsnøgle på 77/23.

Forskellen på den nuværende og den fremtidige kvalitetsstandard er følgende:

 • Navneændring fra ”Bostøtte” til ”Socialpædagogisk støtte”
 • Den socialpædagogiske støtte skal fremadrettet bevilliges i pakker, som giver mulighed for hurtigere at tilpasse ydelsen til den enkelte borgers mulige skiftende behov inden for pakkens spænd. Dette reducerer det administrative arbejde.
 • Opbygningen af ydelserne i pakker og intervaller gør ydelsesbeskrivelsen lettere at aflæse.
 • Ydelsespakkerne er opbygget således, at støtten bevilliges efter temaerne i voksenudredningsmetoden, hvor den tidligere var opdelt i de overordnede områder: Personlige forhold, materielle og praktiske forhold, aktivitet og det sociale samt sygdom.
 • Der lægges op til, at den socialpædagogiske støtte ikke længere nødvendigvis skal leveres i eget hjem.
 • Indsatsen leveres som udgangspunkt af det kommunale bostøtteteam. Der er ikke frit valg af leverandør.

Timeprisen er genberegnet med afsæt i nøgletal og de nye krav til levering af opgaven. Med afsæt i dette foreslås det, at timeprisen ændres fra 455 kr. til 431 kr. på hverdage mellem kl. 8 og 17 og fra 549 kr. til 520 kr. på øvrige tidspunkter. Priserne på pakkerne fremgår af bilag 4. Fremadrettet afregnes der ikke særskilt for online-bostøtte, da det indgår i ydelsespakkerne, hvorfor timeprisen herfor udgår. Det foreslås, at der afregnes med den nye timepris fra 1. juli 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender:

 • Revideret kvalitetsstandard for Socialpædagogisk støtte
 • Timepris for Socialpædagogisk støtte leveret på hverdage mellem kl. 8 og17 på 431 kr. og timepris for Socialpædagogisk støtte leveret på øvrige tidspunkter på 520 kr. samt at timeprisen for online-bostøtte bortfalder.
 • Forslag til pakkestruktur for Socialpædagogisk støtte
 • Etablering af råd- og vejledningstilbud i Dronninglund

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Fagforvaltningens forslag godkendt.

Bilag

Til toppen


8. Godkendelse af regnskab 2016 for Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS/ØK/BY

Regnskabet for Brønderslev Sundhedshus I/S for 2016 er revideret af PWC og godkendt på bestyrelsesmøde den 26. april 2017.

Regnskab og revisionsprotokollat fremlægges Byrådet til godkendelse.

Sagsfremstilling

Regnskab for 2016 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S er revideret af PWC og godkendt på bestyrelsesmøde den 26. april 2017 og fremlægges nu til godkendelse i henholdsvis Regionsrådet og Byrådet i Brønderslev Kommune.

Regnskabet for 2016 er for Brønderslev Sundhedshus det første år med et helt regnskabsår. Aktiviteterne i huset startede op i marts måned 2015. Der er stadig ikke fuldt udlejet i den del af huset, som Regionen garanterer for, og der gøres fortsat en stor indsats for at få de ledige lokaler lejet ud.

For Brønderslev Sundhedshus I/S som virksomhed er der ikke forskel på, om der er lejet ud eller ej, da Region Nordjylland betaler den fulde leje m.m. for de ikke udlejede lejemål.

Resultatet for Sundhedshuset er ca. 200.000 kr. dårligere end budgetteret ud af en omsætning på 4.237.000 kr. Det skyldes primært, at der er tilbagebetalt regulering for 2015, hvor der især var store besparelser på selve driften af huset samt på varmeregningen. Der forventes også tilbagebetaling for 2016, som sker til lejerne (herunder Regionen og Kommunen).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Byrådet godkender regnskab og revisionsprotokollat for 2016 vedrørende Brønderslev Sundhedshus I/S.

Beslutning

Indstilles godkendt.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt:


Til toppen


13. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 7. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer