Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 16. august 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Bilag 3 i sag 6 flyttes til åben orientering.

Til toppen


3. Budgetopfølgning 2 – pr. 30 juni 2017


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med forvaltninger udarbejdet halvårsregnskab og budgetopfølgning 2 pr. 30. juni 2017, der ud over skøn over udviklingen i budget 2017 også bruges som udgangspunkt for vurderingen af behovet for øvrige ændringer i budget 2018.

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til budgetopfølgningen.

Sagsfremstilling

I henhold til lov om kommunernes styrelse skal kommunerne aflægge et halvårsregnskab. Halvårsregnskabet er tænkt som et styringsværktøj for kommunerne, der skal sikre, at der følges op på udgiftsudviklingen, og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet. Halvårsregnskabet skal aflægges af Økonomiudvalget til Byrådet, der skal godkende halvårsregnskabet. Godkendelse skal ske senest på 1. møde i september måned og inden 1. behandling af næste års budget.

Halvårsregnskabet danner endvidere udgangspunkt for en vurdering af behovet for øvrige ændringer i budget 2018 på de forskellige politikområder.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager i punktet.

Beslutning

Udvalget udtrykker bekymring over, at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi nødvendiggør, at sundhedspuljen må nulstilles. Udvalget har rejst sagen over for Samarbejdsudvalget for Fysioterapi, ligesom sagen bliver rejst i Kommunalt Lægeligt Udvalg. Desuden vil sagen blive rejst i KKR og overfor KL.

Martin Bech og Lasse Risgaard udtaler, at budgetopfølgningen er vanskeligt tilgængelig, og der efterlyses en beskrivelse af de væsentligste ændringer. Der ønskes derudover en sammenstilling med tidligere budgetopfølgninger og sammenstilling med det vedtagne budget.

Bilag

Til toppen


4. Behandling af forslag til ændringer til basisbudget 2018


Resume

Sagsforløb: SS/ØK

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til, hvilke forslag til ændringer der ønskes indarbejdet i basisbudget for 2018.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal indstille, hvilke forslag til ændringer, der ønskes indarbejdet i basisbudgettet til 1. behandling af budgettet.

Indstillingen udarbejdes med baggrund i oversigt for hvert politikområde, som hører under fagudvalget. Oversigten viser, hvilke ændringsforslag der skal tages politisk stilling til under hvert politikområde.

Fagudvalgenes indstillinger behandles i Økonomiudvalget den 23. august 2017, hvor Økonomiudvalget træffer endelig beslutning om, hvilke forslag der skal medtages i det budgetforslag, der sendes til 1. behandling.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager i punktet.

Beslutning

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev indstiller de fremlagte ændringer indarbejdet i budget 2018.

Lasse Risgaard, Martin Bech og Knud L. Pedersen indstiller, at der alene indarbejdes de lovgivningsmæssige korrektioner i budget 2018, og at øvrige korrektionsforslag oversendes til budgetforhandlingerne.

Bilag

Til toppen


5. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt, kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen, f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

Efter indførelse af nyt journalsystem - Nexus - har Visitationen været udfordret med hensyn til udtræk af sagsbehandlingstider. Udtrækket i bilaget er delvis lavet i Nexus og derefter manuelt gennemgået. Det er for nuværende ikke muligt at lave udtræk. Denne sag indeholder alene sagsbehandlingstider fra Det Specialiserede Område.

I bilaget findes en oversigt over ansøgninger, der pr. 30. juni 2017 stod registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 5 sager, der ikke er afgjort inden for den angivne tidsfrist. I alle disse sager er sagsbehandlingen påbegyndt.

I Visitationen, hvor der har pågået en proces med revisiteringer og reorganisation, har overholdelse af sagsbehandlingstiden været udfordret.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


6. Status på forbrug af træning og genoptræning


Resume

Sagsforløb: SS

På baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 14. september 2016 anmodes Social- og Sundhedsudvalget om at drøfte status på forbruget af ydelser til træning og genoptræning, jf. Servicelovens § 86, stk. 1-2, og Sundhedslovens § 140.

Sagsfremstilling

Den 14. september 2016 evaluerede Social- og Sundhedsudvalget styringsmodellen for genoptræning efter sygehusindlæggelse, sygdom og som følge af nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Social- og Sundhedsudvalget besluttede i denne forbindelse at regulere serviceniveauet til et niveau, hvor budgettet ville kunne overholdes med det aktivitetsniveau, der var gældende i 2016.

Social og Sundhedsudvalget besluttede i denne forbindelse, at der skulle laves en evaluering af hele opgavetilrettelæggelsen og forbruget omkring Servicelovens § 86, stk. 1-2, og Sundhedslovens § 140 igen i juni 2017. Social- og Sundhedsudvalget besluttede endvidere den 7. juni 2017 at bevilge 310.000 kr. varigt af Sundhedspuljen til genoptræning efter sygehusindlæggelse .

I forlængelse heraf fremsendes som bilag en opgørelse over forbruget af ydelser visiteret efter disse to paragraffer i 2016 og 2017. Det skal bemærkes, at der på baggrund af Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 7. juni 2017 er budgettet i bilaget, og dermed er forbrugsprocenten korrigeret for hele 2017.

Endvidere fremsendes ligeledes som bilag et notat, der beskriver udviklingen i antallet af genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse siden 2011.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social og Sundhedsudvalget drøfter status på forbruget af ydelser i h.t. Servicelovens § 86, stk. 1-2, og Sundhedslovens § 140.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget ønsker yderligere belysning af aktivitets- og udgiftsstigningen på træningsområdet henset til den store vækst i antal genoptræningsplaner over de senere år.

Bilag

Til toppen


7. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Udvalget ønsker, at Beskæftigelsesudvalget drøfter, hvordan Jobcentret kan medvirke til at skaffe ægtefællejob, således at det er muligt at tiltrække/fastholde nye praktiserende læger.

Bilag

Til toppen


8. Lukket punkt:


Til toppen


9. Lukket punkt:


Til toppen


10. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 16. august 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer