Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 8. november 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Martin Bech deltog ikke i punkterne 1-8 og 10.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Fraværende: Martin Bech.

Til toppen


3. Analyse af udviklingen i antallet af genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse


Resume

Sagsforløb: SS

I forlængelse af at Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2017 fik forelagt en gennemgang af aktivitets- og udgiftsstigningen på genoptræningsområdet, ønskede udvalget en analyse, der søger at belyse, hvilke faktorer, der bidrager til den øgede vækst i antallet af genoptræningsplaner.

Analysen forelægges Social- og Sundhedsudvalget, som anmodes om at tage denne til efterretning.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 14. september 2016, at der igen igen i juni 2017 skulle laves en evaluering af hele opgavetilrettelæggelsen og forbruget omkring genoptræning efter sygdom og almindelig svækkelse visiteret efter servicelovens § 86, stk. 1-2, og genoptræning efter sygdom visiteret efter sundhedslovens § 140.

I forlængelse heraf fik Social- og Sundhedsudvalget den 16. august 2017 forelagt en opgørelse over forbruget af ydelser visiteret efter servicelovens § 86, stk. 1-2, og sundhedslovens § 140 samt et notat, der beskriver udviklingen i antallet af genoptræningsplaner siden 2011. Social- og Sundhedsudvalget ønskede i forlængelse heraf en yderligere belysning af aktivitets- og udgiftsstigningen på træningsområdet henset til den store vækst i antallet af genoptræningsplaner over de seneste år. På denne baggrund fremsendes en analyse, der søger at belyse hvilke faktorer, der bidrager til den øgede vækst i antallet af genoptræningsplaner efter sygehusindlæggelse.

Af analysen fremgår det, at væksten i antallet af genoptræningsplaner i Nordjylland i perioden 2011-2016 har ligget på 53%, hvorimod den på landsplan har været på 28% i samme periode. Morsø, Rebild og Brønderslev er de nordjyske kommuner, der har oplevet den største vækst, hvorimod Thisted, Frederikshavn og Hjørring ligger under gennemsnittet for Nordjylland. Analysen peger endvidere på en række faktorer, som har indflydelse på udviklingen i antallet af genoptræningsplaner herunder:

 • En voksende gruppe ældre borgere
 • Forskellig praksis på forskellige sygehuse for udskrivning af genoptræningsplaner efter ortopædkirurgiske operationer kombineret med, at Region Nordjylland hjemtager ortopædkirurgiske operationer fra privathospitaler

Endeligt antages den hurtigere udskrivning fra sygehusene efter både operation og anden behandling at føre til et øget antal genoptræningsplaner, da:

 • Sygehusene dermed også når at behandle eller operere flere
 • Kortere indlæggelser giver mindre tid til opstart af genoptræning under indlæggelsen, hvorfor færre bliver i stand til selv at træne videre efter udskrivelsen, og sygehusene får forringede muligheder for at vurdere, om der er behov for at udskrive borgerne med en genoptræningsplan

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Martin Bech

Bilag

Til toppen


4. Vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet en analyse over forbruget af vederlagsfri fysioterapi i 2016.

Resultaterne fremlægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har mulighed for at følge forbruget af vederlagsfri fysioterapi hos borgerne i Brønderslev Kommune. De tilgængelige tal giver mulighed for at se på fordelingen af ydelser mellem f.eks. holdtræning og individuel behandling, men kan også bruges til at sammenligne de største klinikkers ydelsesmønstre.

Hovedresultaterne vil blive fremlagt på mødet.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Social- og Sundhedsudvalget, 29. marts 2017, pkt. 8:

Udsat.

Social- og Sundhedsudvalget, 10. maj 2017, pkt. 4:

Line Enevoldsen fremlagde statistik for forbruget i 2016. Sagen - inkl. den fremlagte statistik - rejses overfor KKR med henblik på at få KL til at gå ind i sagen.

Udvalget er bekymret over fordelingen mellem individuel og holdtræning i forhold til at nå målsætningen om 75% holdtræning.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til Social- og Sundhedsudvalgets møde den 8. november 2017:

KKR har den 5. september 2017 rejst problematikken over for KL med opfordring til, at KL fortsætter kampen for, at kommunerne opnår større mulighed for økonomisk styring på området.

KL har den 29. september 2017 orienteret KKR om, at forhandlingerne om overenskomsten for vederlagsfri fysioterapi er påbegyndt. KL har op til forhandlingerne stillet krav om bedre vilkår for økonomistyring af den vederlagsfri fysioterapi og ridefysioterapien samt fokus på lettere administration af ordningerne og forbedret samarbejde mellem bl.a. kommunerne og de praktiserende fysioterapeuter.

KL understreger, at der er tale om svære forhandlinger, hvor parterne fortsat står langt fra hinanden.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Martin Bech

Bilag

Til toppen


5. Orientering om overenskomst for vederlagsfri fysioterapi


Resume

Sagsforløb: SS

Rammer og begrænsninger for den vederlagsfrie fysioterapi er beskrevet i overenskomsten og tilhørende økonomiprotokollater.

Sagen sendes til orientering i Social – og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Borgere med svært fysisk handicap

Træningen kan gives som holdtræning eller højst 20 individuelle behandlinger, som kan supplere eller erstattes af holdtræning jf. § 5a, stk. 1. Henvisningen er gældende i 12 måneder og kan, hvis der er behov for det, fornys for 12 måneder ad gangen.

Såfremt den almen praktiserende læge og fysioterapeuten er enige om, at borgeren har behov for mere end 20 individuelle behandlinger i henvisningsperioden, kan der gives yderligere individuel behandling, jf. § 5a, stk. 2. Forudsætningen er, at der foreligger særlige forhold, som gør behandlingen nødvendig for at undgå funktionsnedsættelse. Behandlingsbehovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse. Redegørelsen underskrives af borgeren, fysioterapeuten og almenlægen og sendes til samarbejdsudvalget.

Af overenskomsten fremgår det, at “træningen skal ske ud fra en vurdering af patientens sygdom og tilstand og i videst mulig omfang foregå på hold”. Ligeledes fremgår det, at “det forudsættes, at der kun udføres individuelle behandlinger ud over et antal på 20 i begrænset omfang”.

Borgere uden svært fysisk handicap med progressiv sygdom

Træningen kan gives som holdtræning, jf. § 5a, stk. 3. Henvisningen er gældende i 12 måneder og kan, hvis der er behov for det, fornys for 12 måneder ad gangen.

Der kan i henhold til overenskomsten “rent undtagelsesvis, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning, gives individuel behandling til patientgruppen” Behandlingsbehovet dokumenteres i en undtagelsesredegørelse. Redegørelsen underskrives af borgeren, fysioterapeuten og almenlægen og sendes til samarbejdsudvalget.

Denne gruppe kan, jf. § 7, stk. 7, ikke modtage vederlagsfri fysioterapi som hjemmebehandling.

Forudsætninger i overenskomsten omkring holdtræning

Det er forudsat, at der normalt vil være mellem 3 og 6 personer pr. hold. Holdene kan bestå af patienter, som modtager vederlagsfri fysioterapi, og patienter, som modtager almindelig fysioterapi. Det forudsættes, at holdtræningen varer 1 time.

Praksisplanlægning

Regionen og kommunerne i regionen udarbejder en fælles plan for tilrettelæggelsen af den fremtidige fysioterapeutiske betjening i regionen. Planen danner grundlag for beslutninger om de overenskomstmæssige forhold vedrørende fysioterapeutisk kapacitet. Praksisplan for Fysioterapi 2015-2018 blev godkendt i Social- og Sundhedsudvalget den 6. maj 2015.

Opfølgning på overenskomsten

Overenskomsten stiller krav om, at der gennemføres undersøgelse og høring af de fysioterapeuter, som leverer mere end 4 normalbehandlinger i gennemsnit til borgere med en progressiv sygdom. Dette sker med henblik på at nedbringe andelen af individuelle behandlinger til denne gruppe af borgere. Undersøgelsen sker i regi af Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

Overenskomsten stiller krav om, at der efter endt regnskabsår gennemføres en undersøgelse af den enkelte fysioterapeuts gennemsnitlige udgift pr. patient fordelt på individuel behandling og holdtræning. Hvis fysioterapeutens udgifter overskrider regionsgennemsnittet med mere end 10 %, skal der foretages en undersøgelse af årsagen til det høje behandlingsniveau. En afvigelse fra regionsgennemsnittet, som ikke kan forklares på acceptabel vis, vil kunne resultere i fastsættelse af en højeste grænse. Undersøgelsen sker i regi af Samarbejdsudvalget for fysioterapi.

Ridefysioterapi

Borgere, som er berettiget til vederlagsfri fysioterapi grundet varigt svært fysisk handicap, har også ret til ridefysioterapi. Der gives tilskud til maksimalt 1 times ridefysioterapi pr. henvist pr. uge. Dette kan leveres som 1 time samlet eller fordelt på 2 gange en halv time pr. uge.

Kommunale tiltag

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har gennem flere kanaler forsøgt dels at gøre opmærksom på udfordringen omkring ordningen og dels de manglende styringsmuligheder for kommunen. Der har været rettet henvendelse til de privatpraktiserende fysioterapeuter, Samarbejdsudvalget for fysioterapi og KKR. Problemstillingen har ligeledes været drøftet i det kommunalt lægelige udvalg.

Sundhedsstyrelsens vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi lægger vægt på, at fysioterapien foregår på hold. Målet med, at 75 % af alle borgere skal tilbydes holdtræning nævnes i Sundhedsstyrelsens vejledning om vederlagsfri ordning. Målsætningen var en del af overenskomstaftalen mellem parterne fra 1994.

Brønderslev Kommune har ved kommunens revisionsselskab undersøgt, om der er hjemmel til at lave besøg hos de privatpraktiserende fysioterapeuter. Vurderingen er, at det ikke er en mulighed.

Senest har Brønderslev Kommune forsøgt at få adgang til undtagelsesredegørelserne for borgerne bosiddende i Brønderslev Kommune. KL har dog sammen med Sundhedsministeriet vurderet, at undtagelsesredegørelsen er et dokument, som indeholder personfølsomme data. Det vil derfor kræve samtykke fra patienten, hvis redegørelsen skal videregives.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Martin Bech.

Bilag

Til toppen


6. Afrapportering vedr. Udvalg om det nære og sammenhængende Sundhedsvæsen


Resume

Sagsforløb: ÆR/SS/ÆO

Med økonomiaftalerne for 2016 blev det besluttet at nedsætte et udvalg, der skulle komme med forslag, der kan indgå i en plan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Anbefalingerne skulle understøtte fremtidens sundhedsvæsen, hvor der tages højde for en mere specialiseret sygehusstruktur.

Udvalget, der bestod af KL, Danske Regioner og Staten, blev nedsat i januar 2016. Afrapportering fra udvalget fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til orientering.

Sagsfremstilling

Rapporten indeholder 20 anbefalinger og intentioner og beskriver områder, Brønderslev Kommune i stor udstrækning arbejder med i det eksisterende samarbejde med Regionen og praksissektoren. Rapporten tager ikke direkte stilling til økonomien i anbefalingerne.

Opsummering af 4 af de 20 anbefalinger i rapporten:

Anbefaling 7, der handler om at forny Sundhedsaftalesystemet således, at aftalerne bliver mindre bureaukratiske og understøtter en klar opgavedeling. Dette betyder, at bekendtgørelse og vejledning for sundhedskoordinationsudvalget og sundhedsaftalerne revideres, og at fokus er på klare politiske mål for udviklingen af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen.

Målet er at skabe klarhed over hvilke opgaver, der skal håndteres af regionale udgående funktioner, og hvilke opgaver der skal varetages kommunalt. Der skal laves aftaler om lægeligt behandlingsansvar, adgang til faglig sparring og rådgivning, adgang til medicin og remedier på sygehusene samt vilkår for ændret arbejdsdeling, herunder økonomi.

Endvidere ønskes det, at kadencen for indsendelse af sundhedsaftalerne ændres, så de skal indsendes senest 1. juli i kommunalbestyrelsernes og regionrådets valgperiodes andet år.

Anbefaling 13 handler om, at Sundhedsstyrelsen skal udvikle en national model for kvalitetsplanlægning i det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. Dette betyder, at der ønskes en ramme, der skaber mere systematik og ensartethed på tværs af kommunerne.

Sundhedsstyrelsen skal prioritere områder, hvor der skal udarbejdes konkrete anbefalinger i forhold til kommunale sundhedsopgaver, forebyggelse og rehabiliteringsindsatser samt almen praksis og sygehusenes rolle i forhold hertil.

KL har mindretalsudtalelser i forhold til anbefaling 7 og 13, der går på, at der bør følges op på opgaveudviklingen nationalt, og at der på denne baggrund udarbejdes nationale rammer for varetagelse af nye opgaver i kommunerne. KL udtaler, at der bør udarbejdes en udviklingsplan for flytning af opgaver efter LEON princippet for at fremtidssikre det danske sundhedsvæsen og udbygge det nære sundhedsvæsen.

Anbefaling 12 handler om, at der etableres en specialuddannelse til en mindre gruppe af hjemmesygeplejerskerne. Sundhedsstyrelsen er gået i gang med at etablere denne specialuddannelse, og tanken bag er, at der er fokus på kliniske og organisatoriske kompetencer for sygeplejerskerne samt formidling til kollegaerne. Denne mindre gruppe af hjemmesygeplejersker skal styrke kompetencerne i borgerens nærmiljø samt samarbejdet mellem kommune, region og almen praksis.

Det er Brønderslev Kommunes vurdering, at øgede kompetencer hos hjemmesygeplejerskerne er en nødvendighed på baggrund af opgaveglidningen fra sekundær sektor. Specialuddannelsen må dog ikke ske på bekostning af grundstammen i Hjemmesygeplejen. Rapporten tager ikke stilling til finansieringen af specialuddannelsen.

Alle sygeplejersker i Ældreområdet i Brønderslev Kommune har gennemgået uddannelse i akutsygepleje i efteråret 2017.

Anbefaling 19 handler om deling af relevante data på tværs af sektorer. Når personalet i Sundheds- og Ældreområdet kommer til borgerne, har borgerne oftest en forventning om, at personalet har alle data vedrørende borgerens situation. Det har de ikke, da lovgivningen forhindrer dette. Dette vanskeliggør til tider samarbejdet på tværs af sektorerne, hvorfor initiativet hilses velkommen.

Der er ikke taget konkret stilling til økonomiske konsekvenser i rapporten.

Igen skal det understreges, at rapporten ikke tager stilling til økonomien i denne anbefaling.

På side 11 i rapporten er der et skema, som lister de 20 anbefalinger op under temaerne:

 1. Bedre samarbejde mellem sygehuse, kommuner og praksissektor.
 2. Rette kompetencer til rette opgaver.
 3. Ensartet kvalitet over hele landet.
 4. Bedre digital understøttelse og brug af data.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Personale

Ingen konsekvenser

Indstilling

Ældrerådet, 1. november 2017, pkt. 5:

Afrapporteringen er taget til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Martin Bech.

Bilag

Til toppen


7. Status på frivilligsamarbejde i Handicap- og Psykiatriområdet 2017


Resume

Sagsforløb: SS/HAR

I april 2015 blev projekt frivilligsamarbejde på Handicap- og Psykiatriområdet igangsat. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd afsluttede indsatsområdet som et projekt i 2016.

Efter ønske fra Social- og Sundhedsudvalget den 9. november 2016 afrapporterer Fagforvaltningen en gang årligt om frivilligsamarbejdet.

Sagsfremstilling

I april 2015 igangsatte Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd projekt frivilligsamarbejde. Formålet med igangsættelse af projektet var at bane vejen for, at der kan gøres brug af frivillige på Brønderslev Kommunes tilbud på Handicap- og Psykiatriområdet.

Projektet overgik ved udgangen af 2016 til drift.

Status for arbejdet i 2017

I 2017 har der været arbejdet med driften af projektet, hvor der især har været fokus på:

 • Fortsat erfaringsudveksling i frivillignetværket
 • Revidering af Retningslinjer for frivilligsamarbejde
 • Udarbejdelse af informationspjecer om frivillighed i de enkelte tilbud
 • Initiativer til fastholdelse af frivillige
 • Rekruttering

Endvidere har der været fokus på at have dialoger i personalegrupperne på de enkelte tilbud, som understøtter samarbejdet med frivillige. Dette er gjort ved løbende at drøfte frivilligsamarbejde på personalemøder, at italesætte forskellen på medarbejdernes opgaver og de frivilliges opgaver og emner som anerkendelse og måder at påskønne de frivilliges indsats.

Nogle tilbud har een eller flere frivillige tilknyttet, mens der mangler frivillige på andre tilbud. Der er fortsat ønske om at få endnu flere frivillige tilknyttet. Der efterspørges særligt frivillige, som kan varetage praktiske opgaver såsom havearbejde, madlavning samt ledsage på ture ud af huset.

Frivillignetværk

Netværket er igangsat i september 2016 og har til formål at sikre videndeling og inspiration på tværs af tilbuddene. Netværket er også tænkt som et forum, hvor der fra gang til gang drøftes forskellige emner og eventuelle problemstillinger, der opstår undervejs, ligesom det er et forum, hvor medlemmerne hver især kan søge hjælp hos hinanden. Netværket mødes fortsat ca. hver 4. måned og udveksler erfaringer.

Retningslinjer for frivilligsamarbejde

Retningslinjerne er udarbejdet med henblik på at skabe rammer for, hvordan frivilligsamarbejdet skal håndteres på Det Specialiserede Voksenområde, såvel som for at understøtte selve frivilligsamarbejdet på de forskellige tilbud på området. Den konkrete udmøntning af retningslinjerne finder sted lokalt, så særlige forhold på tilbuddene tilgodeses bedst muligt. Revideringen af retningslinjerne har blandt andet omhandlet frivilliges kørsel med borgerne og skabelon til samarbejdsaftale.

Informationspjecer om frivillighed

I frivillignetværket har der været afholdt en workshop, hvor der er udarbejdet informationspjecer om frivillighed målrettet de enkelte tilbud. Det er målet, at alle tilbuddene skal have udarbejdet en pjece inden udgangen af 2017. Af pjecerne skal det blandt andet fremgå, hvilke opgaver de frivillige skal varetage, information om tilbuddet og de lokale retningslinjer for frivillige.

Initiativer til fastholdelse af frivillige

På nogle tilbud afholdes der løbende frivilligaftener, hvor vagter uddeles og de frivillige har mulighed for at drøfte deres oplevelser og stille opklarende spørgsmål til arbejdet.

Det er besluttet at oprette et ”Fælles Frivillig Forum” på Handicap- og Psykiatriområdet. Dette er fællesmøder/temaaftener for alle frivillige på området, som afholdes to gange om året. Målet med møderne i dette forum er erfaringsudveksling mellem de frivillige og drøftelser med både medarbejdere og ledelse. Samtidig kan der eventuelt inviteres en oplægsholder med til møderne, afhængig af de frivilliges interesser. Det første møde afholdes i december måned 2017.

Rekruttering

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som skal koncentrere sig om rekruttering særligt målrettet relevante uddannelser i Brønderslev Kommune og omkringliggende kommuner. Gruppen skal planlægge informationsture på tværs af tilbuddene og udarbejde oplæg.

Fremadrettet

 • Lettilgængelig information på hjemmesiden.

Når informationspjecerne om frivillighed er udarbejdet gøres disse tilgængelige på kommunens hjemmeside, ligesom retningslinjerne skal gøres tilgængelige her.

 • Rekruttering og PR

Der er behov for endnu flere frivillige, og derfor skal der fortsat være fokus på rekruttering af nye frivillige. Dette eksempelvis ved at undersøge muligheden for at inddrage foreningslivet, (idræts)klubber og organisationer. I den forbindelse skal der arbejdes mere med PR, så den gode historie om at være frivillig på Handicap- og Psykiatriområdet bliver fortalt.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Martin Bech.

Til toppen


8. Orientering fra Brønderslev Sundhedshus I/S


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering fra møde i Brønderslev Sundhedshus I/S.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen for Brønderslev Sundhedshus I/S har afholdt møde den 19. september 2017. På mødet blev bl.a. drøftet:

 • Bestyrelsessammensætning efter kommunal- og regionsvalget den 21. november 2017
 • Etablering af husråd
 • Daglig drift og servicefunktioner
 • Status på udlejning

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

Til efterretning.

Fraværende: Martin Bech.

Bilag

Til toppen


9. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Mødestedet i Dronninglund ønsker sig faglig sparring fra psykiatrien.

Til toppen


10. Lukket punkt:


Til toppen


11. Lukket punkt:


Til toppen


12. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 8. november 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach