Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 12. december 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Til toppen


3. Ansøgning fra Hjerteforeningen vedrørende projekt Hjertemotion


Resume

Sagsforløb: SS

I samarbejde med Hjerteforeningen har der siden 2014 været afviklet et tilbud med hjertevenlig motion. Hjerteforeningen ønsker at videreføre dette i 2018, og ansøger derfor om 32.700 kr. hertil. Hidtil har Social- og Sundhedsudvalget bevilget et årligt tilskud finansieret af Sundhedspuljen.

Social- og Sundhedsudvalget bedes vurdere, om ansøgningen skal sendes videres til Økonomiudvalget, hvor der er afsat en pulje på kr. 500.000 til sundhed og bevægelse i 2018.

Sagsfremstilling

Hjerteforeningen og Brønderslev Kommunes Forebyggelses- og Rehabiliteringsafdeling har siden 2014 haft etableret et samarbejde om hjertemotion. Projektet har været en videreudvikling af Brønderslev Kommunes tidligere faste tilbud i Brønderslev til borgere med iskæmisk hjertesygdom, som opfølgning på 10 ugers rehabiliteringsforløb. Med dette samarbejde kan der tilbydes opfølgning i 4 måneder til de borgere, der har deltaget i de kommunale rehabiliteringstilbud. Der er tilbud gennem Hjerteforeningen to steder i kommunen, i Dronninglund og i Brønderslev, og der er på hvert hold plads til 10-14 deltagere.

Efter deltagelse i Hjerteforeningens hjertemotionshold skal borgerne efterfølgende finde permanente træningsmuligheder ude i foreningslivet, aktivitetscentre, motionscentre m.v. alt afhængig af, hvad der passer til dem.

Hjerteforeningens lokalafdeling i Brønderslev ansøger om et tilskud på 32.700 kr. i 2018 primært til instruktørløn til 2 hold i projekt hjertemotion. Som det fremgår af Hjerteforeningens budget til indsatsen, er det samlede underskud for de to hold opgjort til 32.700 kr.

Af ansøgningen fremgår, at Lokalforeningen håber, at Social- og Sundhedsudvalget vil støtte hjertemotionsholdene med det manglende beløb til glæde og gavn for patienter, deres pårørende og det danske sundhedssystem, der forventeligt kan nedbringe antal genindlæggelser og andre omkostninger baseret på en dårlig livskvalitet.

Lokalforeningen fremhæver, at tilmeldte deltagere/kursister både i Dronninglund og Brønderslev har udtrykt stor tilfredshed med motionsholdenes afvikling.

Budget

Instruktørløn 18.600 kr. x 2

-37.200 kr.

Hjertecafeer

-5.000 kr.

Hjertestartkursus

-4.000 kr.

Lokale

0 kr.

Kaffe, frugt og afslutning

-6.500 kr.

Deltagerbetaling 25 x 800 kr.

20.000 kr.

Resultat

-32.700 kr.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget vurderer, om ansøgningen skal sendes videres til Økonomiudvalget, hvor der er afsat en pulje på kr. 500.000 til sundhed og bevægelse i 2018.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Oversendes til beslutning på det nye udvalgs januarmøde.

Bilag

Til toppen


4. Henvendelse fra Bedre Psykiatri vedrørende afslag på ansøgning til § 18 midlerne i 2017


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Social- og Sundhedsudvalget besluttede på sit møde den 10. maj 2017 efter indstilling fra Frivilligrådet, at give afslag på ansøgning til § 18 midlerne fra Bedre Psykiatri. Bedre Psykiatri har henvendt sig for at gøre opmærksom på, at de mener, at afslaget er givet på et forkert grundlag.

På den baggrund har Frivilligrådet på sit møde den 8. november genbehandlet ansøgningen fra Bedre Psykiatri og indstiller, at ansøgningen imødekommes med 5.000 kr.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at godkende indstillingen.

Sagsfremstilling

Bedre Psykiatri har henvendt sig for at gøre opmærksom på, at de ikke mener, at beslutningen om afslag er truffet på korrekt grundlag, da afslaget begrundes med, at udvalget ønsker at støtte lokalt forankrede aktiviteter, samt at Mødestedet i Dronninglund støttes gennem tilskud til Dansk Røde Kors i Dronninglund. I henvendelsen gør Bedre Psykiatri opmærksom på, at deres ansøgning til § 18 midlerne ikke handler om Mødestedet, men om en åben café, som afholdes i Sognegården i Dronninglund een gang om måneden.

I henvendelsen gøres tillige opmærksom på, at Bedre Psykiatri - Lokalforening Vendsyssel - i løbet af sommeren 2017 er blevet delt op i 3 kommunale lokalforeninger - og at grundlaget for lokalforeningen i Brønderslev Kommune er usikkert uden tilskudsmidler fra § 18 til de lokale aktiviteter. Dette er sket efter ansøgningsfristen den 15. marts til § 18 midlerne og fremgår derfor ikke af den oprindelige ansøgning.

På den baggrund har Ole Jespersgaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget og Knud Jørgensen, formand for Frivilligrådet, besluttet at genbehandle ansøgningen fra Bedre Psykiatri.

Bedre Psykiatri ansøger om 67.000 kr. til følgende aktiviteter:

Åben Café i Dronninglund, 10 mødegange - gæstelærere

15.000 kr.

4 offentlige møder - heraf 2 i Brønderslev, 1 i Hjallerup og 1 i Dronninglund

36.000 kr.

Arrangement på ungdomsuddannelse i f.m. En Af Os

6.000 kr.

Pårørendegruppe i Dronninglund - 5 gange med psykolog

10.000 kr.

Ansøges i alt

67.000 kr.

Der er 28.000 kr. tilbage på § 18 midler for 2017.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender indstillingen fra Frivilligrådet.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 8. november 2017, pkt. 4:

Frivilligrådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at ansøgningen fra Bedre Psykiatri imødekommes med 5.000 kr. til aktiviteter i Brønderslev Kommune. Tilskuddet skal anvendes i overensstemmelse med retningslinjerne i Frivilligpolitikken.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Beslutning

Frivilligrådets indstilling godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Anvendelse af § 18 midler til transportgodtgørelse til frivillige


Resume

Sagsforløb: FR/SS

Foreningen Kamillus rejste i foråret 2017 spørgsmålet om, hvorvidt det vil kunne lade sig gøre at åbne op for, at § 18-midlerne kan søges og anvendes til udbetaling af befordringsgodtgørelse til frivillige.

Frivilligrådet drøftede på sit møde den 8. november 2017 3 forskellige modeller og indstiller på den baggrund til Social- og Sundhedsudvalget, at Frivilligpolitikkens princip om, at § 18 midlerne ikke kan søges til transportudgifter, fastholdes for så vidt angår det nuværende budget for § 18 midlerne i 2018.

Social- og Sundhedsudvalget bedes drøfte og træffe beslutning vedr. Frivilligrådets indstilling.

Sagsfremstilling

I forbindelse med ansøgningsrunden til § 18 midlerne i 2017 rejste Foreningen Kamillus i foråret 2017 spørgsmålet om, hvorvidt det vil kunne lade sig gøre at åbne op for, at § 18-midlerne kan søges og anvendes til udbetaling af befordringsgodtgørelse til frivillige besøgsvenner. Kamillus har mange frivillige, som kører langt for at besøge en døende og aflaste de pårørende, m.v. De frivillige stiller deres tid og personlige ressourcer til rådighed, og foreningen mener ikke, at det er rimeligt, hvis de tillige selv skal betale deres transportudgifter i forbindelse med besøgene.

Frivilligrådet besluttede på sit møde den 10. april at sætte dette spørgsmålet til debat i løbet af efteråret 2017 og dernæst sende det videre til politisk drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd fremlægger her 3 forskellige modeller:

Model 1.

Foreninger og organisationer kan søge tilskud fra § 18 midlerne til befordringsgodtgørelse for frivilliges transportudgifter i forbindelse med"vågekonetjenester". Denne frivillige indsats skiller sig ud fra andre besøgstjenester ved, at det er en helt særlig omstændighed, der udløser behovet, og at den frivillige indsats i den enkelte familie er en midlertidig og intens indsats. Tilskud til befordringsgodtgørelse ydes efter Statens laveste takst eller godtgørelse af udgifter til billigste offentlige transport. Der ydes ikke tilskud til afstand under 5 km.

Model 2

Der øremærkes årligt et fast beløb af § 18-midlerne til en transportgodtgørelsespulje - f.eks. 50.000 kr. eller 75.000 kr. Foreninger og organisationer kan søge tilskud fra denne pulje til befordringsgodtgørelse for frivilliges transportudgifter i forbindelse med besøgsvennetjenester. Tilskud til befordringsgodtgørelse ydes efter Statens laveste takst eller godtgørelse af udgifter til billigste offentlige transport. Der ydes ikke tilskud til afstande under 5 km.

Model 3

Frivilligpolitikkens principper fastholdes - herunder, at der ikke kan ydes tilskud til transportudgifter. Det anerkendes, at frivillige besøgsvenner yder en stor indsats, og at der principielt er forskel på at søge penge til leje af en bus til en udflugt og søge tilskud til godtgørelse af transportudgifter i forbindelse med besøg hos en døende og dennes familie. Men derimellem findes mange varianter af frivillige indsatser, som indebærer transportudgifter for den frivillige, og det er vanskeligt at afgrænse de frivillige indsatser, der kan søges befordringsgodtgørelse til.

Model 1 og 2 vil begge forudsætte, at der skal ske en tilpasning af Frivilligpolitikken, og at der skal udarbejdes en nærmere beskrivelse af bevillings- og udbetalingspraksis.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter og træffer beslutning vedrørende Frivilligrådets indstilling.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Indstilling

Frivilligråd, 8. november 2017, pkt. 5:

Frivilligrådet indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at Frivilligpolitikkens princip om, at § 18 midlerne ikke kan søges og anvendes til transportudgifter fastholdes, for så vidt angår det eksisterende budget for § 18 midlerne for 2018 - også selv om budgettet øges med 200.000 kr. fra 2017 til 2018. Frivilligrådet mener, at forøgelse af budgettet fra 2018 bør bruges til at øge aktivitetsniveauet i det frivillige sociale arbejde og give mulighed for at understøtte nye initiativer og samarbejder.

Frivilligrådet indstiller tillige til Social- og Sundhedsudvalget, at såfremt udvalget beslutter, at der fremover skal kunne gives tilskud til transport/befordringsgodtgørelse i forbindelse med frivilligt socialt arbejde, så bør pengene hertil findes andre steder end i det nuværende budget til § 18-bevillingen.

Frivilligrådet opfordrer i så fald Social- og Sundhedsudvalget til at pege på model 1 eller model 2 i forhold til hvilken type frivilligt arbejde, der kan ydes befordringsgodtgørelse til.

Kirsten Duchwaider var fraværende.

Beslutning

Frivilligrådets indstilling om at fastholde model 3 godkendt.

Til toppen


6. Kommissorium for Kommunalt lægeligt udvalg


Resume

Sagsforløb: SS

Fagforvaltningen har udarbejdet udkast til kommissorium for Kommunalt lægeligt udvalg (KLU).

Sagen sendes til drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Kommunerne er gennem overenskomsten på området forpligtiget til at etablere udvalget sammen med repræsentanter for de privatpraktiserende læger i kommunen. Lægerne har på baggrund af overenskomst og vejledninger en klar forventning om, at KLU repræsenterer en indgang til Brønderslev Kommune, hvor alle snitflader og samarbejder kan drøftes, og som ikke kun begrænser sig til Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd. Kommissoriet lægger derfor op til at KLU bliver mere tværgående både i forhold til repræsentation og emner til drøftelse.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har udarbejdet et forslag til kommissorium for udvalget som dels er drøftet med praksiskonsulent Helle Nygaard og dels lederforum med henblik på at sikre, at KLU opleves som et relevant forum på tværs af fagforvaltningerne, og sikre at alle relevante punkter bliver sat på dagsordenen.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter udkast til kommissorium og niveau for politisk deltagelse.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget forholder sig positivt til oplægget med den ændring, at den politiske repræsentation er formanden for Social- og Sundhedsudvalget og formanden for Ældreomsorgsudvalget. Udvalget ønsker sagen forelagt til beslutning efter behandling i KLU.

Bilag

Til toppen


7. Lokaler til lægevagten i Brønderslev


Resume

Sagsforløb: SS

Afdækning af mulighederne for at skaffe kommunale lokaler til lægevagten.

Sagsfremstilling

Region Nordjylland har rettet henvendelse til Brønderslev Kommune med en forespørgsel om lokaler, der kan huse lægevagten. Det er et ønske at lokalerne skal ligge i Brønderslev by og i et lokalefællesskab, hvor der også er liv i aften- og nattetimerne.

Social- og Sundhedsudvalget stillede sig på mødet den 4. oktober 2017 positivt over for henvendelsen, og det er på den baggrund meddelt regionen, at kommunen er indstillet på at finde en løsning.

Forvaltningen har undersøgt lokalemulighederne på Plejecentret Støberiet, Plejecentret Valdemarsgade og i administrationsbygningen ved Støberiet, hvor blandt andet hjemmeplejen har lokaler.

Der er ingen lokaler, som ikke er i brug eller lokaler, som umiddelbart opfylder betingelserne. På Plejehjemmet Støberiet er det ikke vurderingen, at der kan findes en løsning. En etablering af lægevagten i enten Valdemarsgade eller administrationsbygningen ved Støberiet vil forudsætte, at de funktioner, der er i lokalerne, skal etableres andet sted, og at lokalerne indrettes til brug for lægevagten. Der vil blandt andet skulle etableres håndvask i lokalerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter afdækningen af lokaler til lægevagten med henblik på en tilbagemelding til Region Nordjylland.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget afventer overenskomstforhandlingerne med PLO.

Bilag

Til toppen


8. Budgetopfølgning 3 - pr. 30. september 2017


Resume

Sagsforløb: SS

Økonomiafdelingen har i samarbejde med fagforvaltninger udarbejdet budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017.

Social- og Sundhedsudvalget skal drøfte budgetopfølgningen på udvalgets område.

Sagsfremstilling

Økonomiafdelingen fremsender Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017.

Ifølge Principper for økonomistyring udarbejder Økonomiafdelingen kvartalsvise budgetopfølgningsrapporter til Direktionen, der fremsender budgetopfølgningen til fagudvalg og Økonomiudvalg/Byråd.

Byrådet har den 21. marts 2012 vedtaget en opstramning af økonomistyringsprincipperne, med det formål at undgå kassefinansierede tillægsbevillinger på de kommunale serviceudgifter.

Hvert fagudvalg er omfattet af rammestyring som det bærende princip. Det vil sige, at på områder, hvor udgifterne skrider, har fagudvalgene en forpligtelse til at anvise finansiering af ikke budgetterede merudgifter inden for fagudvalgets områder.

Viser den samlede budgetopfølgning for et fagudvalgsområde et udgiftsskred på serviceudgifterne, skal budgetopfølgningen følges af forslag til kompenserende besparelser inden for udvalgets område. Kan et eventuelt udgiftsskred ikke dækkes i budgetåret, eller er der ikke politisk ønske om at realisere forslagene til kompenserende besparelser, kan der ske overførsel af ikke budgetteret merforbrug, således at merforbruget afvikles over max. 3 år i henhold til en af fagudvalget udarbejdet handleplan.

En uddybende forklaring på afvigelserne fordelt på politikområder fremgår af vedlagte bilag.

Stabsforvaltningen foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter budgetopfølgningen

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Udvalget udtrykker ros for den store indsats, der er leveret på det specialiserede område, og som har medvirket til et positivt resultat i budgetopfølgningen.

Bilag

Til toppen


9. Evaluering af arbejdet i byrådsperioden 2014-2017


Resume

Sagsforløb: SS

Udvalget bedes evaluere arbejdet i udvalget i denne periode samt drøfte, hvordan det sikres, at de nye udvalg klædes bedst muligt på.

Sagsfremstilling

På det sidste møde i denne Byrådsperiode ønskes en evaluering af arbejdet i udvalget i denne periode. Arbejdet i udvalget har omfattet følgende:

Social- og Sundhedsudvalget

Antal møder: 47

Antal sager: 594

 • Hvad er gået godt, og udvalgets vurdering af årsagen hertil?
 • Hvor er der forbedringsmuligheder, og udvalgets vurdering af hvad der kunne have været gjort anderledes?
 • Har udvalget med de forelagte sager været klædt godt på til at træffe beslutninger?
 • Har den politisk/administrative arbejdsdeling fungeret tilfredsstillende?
 • Har udvalget været tilfreds med, at konsulenterne har deltaget i de punkter, som konsulenten har udarbejdet?
 • Andre relevante input?

Som en del af evalueringen ønskes særligt fokus på, hvordan det nye udvalg – med afsæt i egne erfaringer – klædes bedst muligt på.

 • Hvad bør forvaltningen særligt være opmærksom på for at klæde de nye udvalg på?
 • Hvad husker udvalgsmedlemmerne selv var vigtigt for at få et godt kendskab til området?
 • Bør introduktion af det nye udvalg foregå på møder eller fx som 12/12-arrangement?

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget evaluerer arbejdet i denne Byrådsperiode, samt drøfter, hvordan det sikres, at nye udvalg klædes bedst muligt på.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Drøftet.

Til toppen


10. Endelig afrapportering vedr. omstilling og effektivisering på området for voksne med særlige behov i Brønderslev Kommune


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

PricewaterhouseCooper (PwC) blev på baggrund af Byrådets beslutning den 30. marts 2016 anmodet om at foretage en analyse af det specialiserede voksenområde, hvor blandt andet sager, sagsgange, organisering mv. blev gennemgået. Økonomiudvalget godkendte analysen med anbefalinger samt kommissorium til håndtering af de i analysen beskrevne indsatsområder den 19. april 2017.

Med udgangspunkt i de anbefalinger som analysen afstedkom, har myndighed og udførere på området i sidste halvår af 2016 og i løbet af 2017 - i samarbejde med PwC - arbejdet med at realisere den forventede udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017.

Social- og Sundhedsudvalget gives en endelig afrapportering på indsatsområderne i kommissoriet og foreslås at tage denne til efterretning.

Sagsfremstilling

Med Byrådets beslutning om at afvikle Flerårsaftalen den 30. marts 2016, bestilte Økonomiudvalget PwC til at udarbejde en rapport, som skulle afdække besparelsesmuligheder på det specialiserede voksenområde svarende til en forventet udgiftsreduktion på ca. 5,5 mio. kr. i 2016 og 6,3 mio. kr. i 2017.

PwC foretog i løbet af 2016 en analyse af området, og med afsæt heri blev der udarbejdet en rapport med anbefalinger til indsatsområder. Økonomiudvalget godkendte analysen med anbefalinger samt kommissorium til håndtering af de i analysen beskrevne indsatsområder den 19. april 2017.

Samarbejdet har været organiseret som et program bestående af delprojekter og har inkluderet myndighed og udførere på området samt Økonomiafdelingen. Der har været afholdt månedlige styregruppemøder for at følge op på fremdriften i projekterne, og der foreligger nu en endelig afrapportering på det godkendte kommissorium.

Delprojekt

Status

1. BPA - SEL §§ 95 og 96

Afsluttet

2. Merudgifter - SEL § 100

Afsluttet

3. Botilbud samt tilhørende aktivitets- og beskæftigelsestilbud - SEL §§ 107 og 108 + tilhørende §§ 103 og 104

Afsluttet

4. Aktivitets- og beskæftigelsestilbud - SEL §§ 103 og 104

Afsluttet

5. Organisering af Visitationen

Afsluttet

6. Differentierede takster

Delvist afsluttet (se nedenfor)

7. Processer, arbejdsgange og kvalitetsstandarder

Afsluttet

8. Socialpædagogisk støtte - SEL § 85

Afsluttet

9. Økonomihåndtering, tilsyn og rapportering

Afsluttet med løbende udvikling

I forhold til delprojekt 6. Differentierede takster er dette projekt delvist afsluttet. Dette skyldes, at projektet har været sat i bero, da arbejdet har medført en afledt opgave i forhold til at kortlægge støttebehov og tilbudspalette for botilbudsområdet. Arbejdet med differentierede takster forventes genoptaget primo 2018.

Kortlægningen af støttebehov og tilbudspalette for botilbudsområdet har affødt en opgave i forhold til at udarbejde en strategi for det fremtidige botilbudsområde. Opgaven forventes påbegyndt primo 2018. Der vil blive fremsendt særskilt kommissorium til politisk godkendelse, så snart dette er udarbejdet.

Det bemærkes, at den forventede årlige udgiftsreduktion ved gennemgang af eksisterende sager er opnået.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager den endelige afrapportering på kommissoriets indsatser til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø og visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Handicaprådet, 4. december 2017, pkt. 1:

Til efterretning.

Afbud:

John Erik Jensen – afbud fra suppleant

Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant

Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Beslutning

Til efterretning. Der ønskes en opgørelse over det opnåede provenu, og at sagen forelægges det nye udvalg.

Til toppen


11. Retningslinjer for håndtering af borgernes økonomi i botilbud og ved socialpædagogisk støtte SEL §85


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Orientering om Handicap og Psykiatris nye pjece ”Retningslinjer for håndtering af borgernes økonomi i botilbud og ved socialpædagogisk støtte SEL § 85”.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Handicap og Psykiatri har i efteråret 2017 udarbejdet en pjece, som indeholder regler om, hvordan medarbejdere skal hjælpe borgere på botilbud og ved socialpædagogisk støtte i at håndtere borgernes egen økonomi.

Pjecen kommer omkring følgende emner: Samarbejdsaftale/administrationsaftale, betaling af faste udgifter, hjælp til at hæve penge i banken eller fra et hævekort i en hæveautomat, opbevaring af borgernes penge på botilbuddet, NemID og netbank samt yderligere information.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen har ingen bemærkninger til sagen.

Indstilling

Handicaprådet, 4. december 2017, pkt. 2:

Handicaprådet finder retningslinjerne hensigtsmæssige og tager orienteringen til efterretning.

Afbud:

John Erik Jensen – afbud fra suppleant

Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant

Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


12. Vejledning til håndtering af borgernes seksualitet på Handicap og Psykiatri


Resume

Sagsforløb: HAR/SS

Handicap- og Psykiatriområdet har udarbejdet materialet Vejledning for håndtering af borgernes seksualitet og det dertil hørende bilag Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser.

Sagsfremstilling

I arbejdet med at sikre en professionel, respektfuld og etisk korrekt støtte i relation til borgernes seksualitet, har Handicap- og Psykiatriområdet udarbejdet Vejledning for håndtering af borgernes seksualitet. Denne vejledning omhandler blandt andet emner som; hvad er seksualitet, lovgivningen på området, medarbejdernes opgaver og hvor der kan findes yderligere information om emnet.

Handicap og Psykiatri har endvidere udarbejdet bilaget Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser. Dette for at sikre såvel borgere som medarbejdere på bedst tænkelig måde, så der ikke sker overgreb mod mennesker inden for målgruppen. Beredskabsplanen skal ligeledes oplyse alle medarbejdere på området om, hvorledes de skal agere, hvis de bliver bekendt med et seksuelt overgreb.

Materialerne retter sig mod borgere, medarbejdere og ledelse inden for Det Specialiserede Voksenområde i Brønderslev Kommune.

Handicap- og Psykiatriområdet følger endvidere med materialet Sundhedsstyrelsens anbefaling fra forebyggelsespakken Seksuel Sundhed (2012), om at udarbejde et materiale, som bidrager til at skabe rammer for at tale om seksualitet og angiver, hvordan personalet forholder sig til borgernes seksualitet.

Fagforvaltningen for Sundhed & Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager Vejledning for håndtering af borgernes seksualitet og det dertil hørende bilag Beredskabsplan i forhold til seksuelle overgreb og krænkelser til efterretning.

Handicap- og psykiatrichef Pia Kornø deltager under dette punkt.

Personale

Ingen

Indstilling

Handicaprådet, 4. december 2017, pkt. 3:

Til efterretning.

Afbud:

John Erik Jensen – afbud fra suppleant

Peter Baggesgaard – afbud fra suppleant

Ole Jespersgaard – afbud fra suppleant

Peter H. S. Kristensen – suppleant Knud L. Pedersen var fremmødt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


13. Sagsbehandlingstider i Sundhed og Velfærd


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget orienteres om status for overholdelse af de sagsbehandlingsfrister, som er politisk vedtaget for området.

Social- og Sundhedsudvalget anmodes om at tage denne orientering til efterretning.

Sagsfremstilling

I retssikkerhedslovens § 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid, der må gå, før der skal være truffet en afgørelse. Med afgørelse menes her en hel eller delvis bevilling af det ansøgte eller afslag på ansøgning om en ydelse eller service.

Den overordnede målsætning er, at Visitationen behandler ansøgninger så hurtigt, som det er muligt.

Visitationen kvitterer for modtagelse af en ansøgning om hjælp og/eller støtte senest 8 dage efter modtagelse af en ansøgning.

Sagsbehandlingstiden opgøres fra det tidspunkt kommunen modtager en ansøgning, og til en afgørelse er sendt til borgeren. Den samlede sagsbehandlingstid afhænger af, hvor hurtigt en sag kan belyses tilstrækkeligt til, der kan træffes en afgørelse. Det drejer sig i mange sager om indhentelse af informationer fra ansøger og samtykke til indhentelse af oplysninger fra andre instanser i og uden for kommunen f.eks. Træningsafdelingen, bostøtteområdet, midlertidige botilbud, læger og psykologer. Ved behandling af alle typer ansøgninger vil sagsbehandleren vurdere, om der er behov for at indsætte midlertidig hjælp, mens ansøgningen behandles.

Sagsbehandlingstiderne er politisk fastsatte. Sagsbehandlingstiderne er vejledende. Mange sager vil blive ekspederet hurtigere end de angivne tidsrammer. Såfremt fristen ikke kan overholdes, sikrer sagsbehandleren, at ansøger får skriftlig besked om, hvornår en afgørelse kan forventes. Sagsbehandlingstiderne overholdes selvfølgelig som udgangspunkt.

Sagsbehandlingstiderne kan ses som en del af kvalitetsstandarderne på kommunens hjemmeside.

Efter indførsel af nyt journalsystem - Nexus - har Visitationen været udfordret med hensyn til udtræk af sagsbehandlingstider. Denne gang er nu første gang at Visitationen har kunne trække sagsbehandlingstiderne ud uden at skulle gennemgå dem manuelt. Denne sag indeholder alene sagsbehandlingstider fra Det Specialiserede Område.

I bilaget findes en oversigt over ansøgninger, der pr. 16. oktober 2017 stod registrerede som ”ansøgte” på Det Specialiserede Område. Det vil sige, at de enten afventer sagsbehandling eller er under behandling.

Aktuelt er der 15 nye ansøgninger, der ikke er afgjort inden for den angivne tidsfrist. I alle disse sager er sagsbehandlingen påbegyndt. Der kan ikke trækkes ud på hvor mange sager, der er behandlet inden for sagsbehandlingstiden, men det arbejdes der på.

I Visitationen, hvor der har pågået en proces med revisiteringer og reorganisation, har overholdelse af sagsbehandlingstiden været udfordret.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Beslutning

Til efterretning.

Bilag

Til toppen


14. Hjælpemidler og vedligeholdelse


Resume

Sagsforløb: HAR/ÆO/SS

Handicaprådet har på mødet den 12. september 2017 fremsat ønske om et notat med præcisering af reglerne på området med hensyn til de store hjælpemidler.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Handicaprådet er tidligere blevet orienteret om vedligeholdelse af hjælpemidler og har ønsket et notat med en præcisering af reglerne på området.

Det fremgår af hjælpemiddelbekendtgørelsen § 4, at hjælp til reparation og udskiftning af bevilgede hjælpemidler samt reservehjælpemidler ydes efter behov. Men såfremt borgeren har benyttet sig af retten til frit valg af hjælpemiddel, jf. § 112, stk. 3, i lov om social service, og hvis der på grund af ansøgerens frie valg undtagelsesvis skulle blive tale om ekstraordinært dyre eller hyppige reparationer eller hyppigere udskiftninger, skal udgifterne hertil afholdes af brugeren selv.

Det fremgår endvidere af bekendtgørelsen, at der ydes ikke hjælp til udgifter, som følger af brug af hjælpemidlet, f.eks. til drift, rengøring eller vedligeholdelse. Undtagelsesvis ydes hjælp til batterier til brug for hjælpemidler bevilget efter § 112 i lov om social service, som ikke kan købes i almindelig handel, eller som ikke kan eller bør udskiftes af ansøgeren, og der ydes hjælp til udskiftning af dæk og slanger til kørestole, hvis der er behov for mere end en årlig udskiftning. Ansøgeren betaler selv udgifterne til den første årlige udskiftning.

I henhold til hjælpemiddelbekendtgørelsen kan der ydes hjælp til reparation og udskiftning efter behov, men ikke ydes hjælp til drift/vedligeholdelse.

Vedlagte notat beskriver mere uddybende reglerne omkring reparation og vedligeholdelse samt en præcisering af brugerens vedligeholdelsespligt ved udlånte hjælpemidler.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Indstilling

Handicaprådet, 14. november 2017, pkt. 6:

Annie Præstegaard deltog under punktet.

Annie gennemgik hovedpunkterne i notatet.

Handicaprådet finder, at notatet delvist besvarer spørgsmålet, men rådet ønsker svar på:

 • Hvis der sker en ulykke, hvor hjælpemiddel er årsagen, hvem er så erstatningspligtig?
 • Hvem betaler for serviceeftersyn, hvem er ansvarlig for at sikre, at der sker serviceeftersyn og med hvilken hyppighed skal der ske eftersyn?

Efter genbehandling sendes sagen til Social- og Sundhedsudvalget og Ældreomsorgsudvalget.

Bettina Nielsen og Flemming Vejrum var fraværende.

Beslutning

Til efterretning. Handicaprådet opfordres til at drøfte evt. yderligere spørgsmål sammen med kommunens jurist.

Bilag

Til toppen


15. Budget 2018 for dagtilbuddet Mølledag


Resume

Sagsforløb: SS

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2018.

Social- og Sundhedsudvalget skal godkende taksten for 2018.

Sagsfremstilling

Dagtilbuddet Mølledag fremsender budget 2018, som indebærer en månedlig takst på 13.828 kr. Taksten i 2017 er på 13.723 kr. Taksten er beregnet på baggrund af 24 pladser og et samlet budget på 3.862.878 kr. (i 2017 var der et samlet budget på 3.754.605 kr.).

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender den samlede budgetramme for 2018 og dermed taksten på 13.828 kr.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


16. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Orientering om ny organisering af Forebyggelse og Rehabilitering samt Træningsområdet sammen med Aktivitetsområdet. Ny organisering træder i kraft 1. marts 2018.

Orientering om, at de frivillige på Mødestedet i Dronninglund har mulighed for at møde fagpersoner, når bostøtten er tilstede på Mødestedet hver uge.

Til toppen


17. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 12. december 2017
Ansvarlig redaktør: Karsten Bach