Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 28. juni 2017
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:00


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Ingen bemærkninger.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


3. 1. høring, Fremtidens plejeboliger


Resume

Sagsforløb: DIR/Fag-MED sundhed og velfærd/HAR/ÆR/SS/ÆO

I Budgetaftale 2017 besluttede partierne, at der skal udarbejdes en plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre med henblik på at imødekomme de forandringer, der sker på ældreområdet i de kommende år, herunder den store venteliste til plejehjemspladser i Brønderslev by, stadig hurtigere udskrivninger fra sygehusene og konsekvenserne af de færre sengepladser på det nye sygehus i Aalborg, øget kompetencekrav til personalet og øgede udfordringer til det nære sundhedsvæsen samt etablering af nye friplejehjem.

Afrapporteringen og anbefalinger sendes hermed i 1. høring.

Sagsfremstilling

Ældreomsorgsudvalget godkendte den 9. marts 2017 kommissorium for "Plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejehjemspladser". Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har sammen med konsulentfirmaet 4Improve udarbejdet en række scenarier for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejecentre.

Arbejdet har været centreret omkring en række workshops med bred repræsentation af interessenter. Deltagerkredsen tæller blandt andet medarbejdere, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere fra ældreområdet, FOA og DSR. Derudover har medarbejdere fra bygningsafdelingen og økonomiafdelingen samt ledere fra Visitationen, Handicap og Psykiatri og Sundhedsområdet deltaget. Der har i alt været afholdt 4 tværfaglige workshops, hvor FOA og DSR har været indbudt til at deltage på lige fod med de kommunale deltagere.

Indholdet på workshopdagene har blandt andet været:

 • Workshop 1: Beskrivelse af den nuværende struktur med fakta og nøgletal og sunde principper
 • Workshop 2: Mulige scenarier for den fremtidige organisering
 • Workshop 3: Yderligere kvalificering af scenarier og positive fremtidsbilleder på fremtidens plejecentre
 • Workshop 4: Kritiske succeskriterier, milepælsplan og interessentanalyse.

Ud fra en baseline-betragtning er der, med den nuværende befolkningssammensætning i kommunen, ikke tilstrækkelig efterspørgsel til den øgede plejeboligmasse, og der vil kunne opstå en situation med flere tomme boliger. Der er udarbejdet 6 forskellige scenarier for, hvordan Brønderslev Kommune kan tilpasse det samlede antal plejeboliger i kommunen. Scenarierne repræsenterer en reduktion i antallet af kommunale pladser på mellem 23 og 74 pladser. Samlet set vil der være en stigning i antallet af plejeboliger i Brønderslev Kommune på op til 17 % efter etablering af de nye friplejehjem i Asaa og Brønderslev by.

Der er på workshopdagene udarbejdet 4 sunde principper, som danner udgangspunkt for udarbejdelse og kvalificering af de forskellige scenarier. Principperne er et bud på pejlemærker, der kan tillægges særlig vægt, når den fremtidige struktur på området skal tilrettelægges. De 4 principper er:

1. Økonomisk bæredygtighed

 • Sikre at centre har en vis størrelse og således er økonomisk bæredygtige. Der stræbes således efter at opnå stordriftsfordele. Eksempel: udnyttelse af personalenormeringen fordelt på dag/aften/nat.

2. Faglighed med fokus på borgernes behov

 • Sammensætningen af pladstyper sker under hensyn til at målrette og styrke medarbejdernes kompetencer, således de afspejler beboernes behov.
 • Plejecentrenes størrelse understøtter høj faglighed og med maksimalt to specialer pr. enhed.

3. Nærhed

 • Centrenes placering skal i størst muligt omfang afspejle den befolkningsmæssige udvikling og dermed efterspørgsel efter plejehjemspladser i kommunen.

4. Boligernes anvendelighed

 • Sikre plejecentre som tilgodeser trivsel og livskvalitet, og som indrettes med mindst mulig institutionelt præg, og som tilgodeser plejeboligen og plejecentrene som en arbejdsplads.

Der er i projektet udarbejdet i alt 6 scenarier for, hvordan tilpasning kan ske. Scenarierne er kort beskrevet i nedenstående.

 • Scenarie 1: Videreførelse af gældende byrådsbeslutning

Fastholdelse af de store plejecentre, mens de mindre plejecentre Stengården, Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund reduceres ned til 17 pladser pr. center.

Samlet tilpasning på 23 pladser.

 • Scenarie 2: Alle centre bibeholdes, derfor reduktion på de tre største centre

Ud fra princippet om nærhed bibeholdes alle centre, og der reduceres pladser på Margrethelund, Støberiet og Kornumgaard.

Samlet tilpasning på 74 pladser.

 • Scenarie 3: Kornumgaard lukkes

Kontrakten med Kornumgaard opsiges, og alle kommunale plejeboliger bibeholdes.

Samlet tilpasning på 70 pladser.

 • Scenarie 4: Stordrift med maksimalt 2 specialer pr. enhed

Demenspladserne fra Margrethelund flyttes til Rosengården. Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund, og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Stengården føres tilbage til ældreboliger. Lukning af enten Hellevadlund eller Elmehøj.

Samlet tilpasning på 68 pladser.

 • Scenarie 5: Mellemløsning

Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund, og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Stengården føres tilbage til ældreboliger. Lukning af enten Hellevadlund eller Elmehøj.

Samlet tilpasning på 49 pladser.

 • Scenarie 6: Koncentration om centerbyerne med flere almindelige pladser i Brønderslev by

Margrethelund får flere aflastningspladser. Cassiopeia inddrages til almindelige pladser og lægges sammen med Margrethelund, og den nuværende aktivitet på Cassiopeia flyttes til Stenumgård. Valdemarsgade anvendes til almindelige pladser, hvilket betyder at de almindelige pladser centreres i centerbyerne. Demenspladser flyttes til Rosengården. Lukning af Hellevadlund og Elmehøj.

Samlet tilpasning på 39 pladser.

Afrapporteringen og anbefalingerne fra konsulentfirmaet 4Improve sendes i 1. høring. På baggrund af den efterfølgende politiske behandling forudsættes det, at der gennemføres en 2. høringsrunde.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der afgives høringssvar til 1. høringsrunde med særlig fokus på:

 • Med udgangspunkt i de 4 sunde principper, hvilke scenarier er at foretrække frem for andre, f.eks. med angivelse af de væsentligste fordele og ulemper.
 • Fordelingen af pladstyper med hensyn til antal og placering i kommunen.
 • De arbejds- og personalemæssige konsekvenser.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen, visitationschef Ellen Lykke og konsulent Line Enevoldsen deltager under dette punkt.

Indstilling

Direktionen, 15. juni 2017, pkt. 5:

Rapporten blev præsenteret.

Ældrerådet, 21. juni 2017, pkt. 6:

Ældrerådet foreslår, at der reduceres til 17 pladser ved Rosengården, Elmehøj og Hellevadlund. De resterende boliger bruges til beskyttede ældreboliger.

Stengården foreslås ændret fra plejehjem til beskyttede ældreboliger.

De 48 pladser på Margrethelund inddrages til rehabilitering og aflastningspladser, her ønskes også indtænkt, de borgere kommunen fremover hurtigere modtager fra sygehusene.

Cassiopeia inddrages ligeledes til plejeboliger.

Rehabiliteringspladserne på Stenumgård flyttes til Margrethelund.

Ældrerådet anbefaler Byrådet at være opmærksom på, at tomme huse kan bruges til specialiserede afdelinger, evt. senhjerneskadede borgere.

Fag MED for Sundhed og Velfærd, 21. juni 2017, pkt. 2:

Lone Iversen gav en kort præsentation af materialet. Der er udarbejdet 6 forskellige scenarier for, hvordan Brønderslev Kommune kan anvende de kommunale plejecentre.

Medarbejdersiden har følgende kommentarer/opmærksomhedspunkter i forhold til de 6 scenarier:

 • Der omtales kun aflastningspladser. Det bør være tydeligt, at der er tale om både aflastningspladser og rehabiliteringspladser
 • Det bør overvejes, om det er en god ide at omdanne Stengården til ældreboliger. Der bør være opmærksomhed på, om en omdannelse kan medføre et pres for på kort sigt at lave et plejecenter i andet regi i byen, hvorved tilpasningsopgaven for de kommunale plejecentre bliver større.
 • Der bør afsættes midler til at sikre tilpasning af bygningerne til de nye løsninger
 • LokalMED på Handicapområdet er positiv overfor at flytte Cassiopeia til Stenumgård, men fremhæver behovet for at vurdere, hvad der skal være i den del af bygningen, som Cassiopeia ikke kan udfylde

Udvalget anbefaler en løsning med udgangspunkt i scenarie 4 og 5 samtidig med, at Stengården ikke tænkes ind, men hvor Kornumgård og de 2 små plejecentre kommer i spil.

Generelt er udvalget positiv i forhold til, at der nu udarbejdes en "Plan for den fremtidige anvendelse af de kommunale plejehjemspladser", og udvalget henstiller til, at der vælges en langtidsholdbar løsning.

Udvalget ønsker en hurtig beslutning, hvor ikke processen trækkes i langdrag af hensyn til personalet. Kan dette ikke efterkommes, så ønskes et signal om, hvornår der kan forventes truffet en beslutning.

Fraværende: Susanne Holmgaard Jørgensen, Ellen Lykke, Pia Kornø og Jeanette Andersen.

Handicaprådet, 22. juni 2017, pkt. 3:

Handicaprådet ønsker ikke at vurdere på specifikke lokaliteter, idet der alene bør sættes fokus på kvalitet og efterspørgsel samt bedst mulig udnyttelse af de afsatte ressourcer.

Mange af de pladser, der nedlægges, kan evt. omlægges til aflastningspladser.

Der bør rettes fokus på de ældre borgere med handicap og at der sikres relevante tilbud til denne målgruppe.

Fraværende:

 • Peter H. Kristensen – suppleant Knud L Pedersen fraværende med afbud
 • Svend Erik Trudslev
 • Betinna Nielsen
 • Elly Henriksen – suppleant Per Dissing mødt i stedet
 • Ole Jespersgaard – fraværende uden afbud
Beslutning

Udvalget er positive overfor for at lukke Cassiopeia og åbne et nyt tilbud på Stenumgård, men udvalget kan ikke alene overtage Stenumgård. Der er behov for at få beskrevet, hvilke andre funktioner, der med fordel kan være i huset for at sikre en fornuftig økonomi på stedet.

Udvalget fremhæver behovet for fortsat at have rehabiliteringspladser svarende til det nuværende niveau.

Udvalget vil anbefale, at Ældreomsorgsudvalget primært interesserer sig for scenarie 4 og 5.

Martin Bech ønsker ikke at pege på konkrete scenarier.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


4. Satspuljemidler til sundhed


Resume

Sagsforløb: SS

Regeringen og satspuljeparterne har indgået en satspuljeaftale på sundheds- og ældreområdet. Formålet med aftalen er, at styrke indsatserne over for blandt andre kræftpatienter, mennesker med psykiske lidelser og svage ældre.

Social- og Sundhedsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt midlerne kan frigives til de beskrevne formål.

Sagsfremstilling

Brønderslev Kommune modtager midlerne afsat via satspuljeforliget via bloktilskuddet. Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd foreslår, at der allerede nu træffes beslutning om, at midlerne frigives og anvendes til de tilsigtede formål.

Satspuljerne er målrettet:

 • Omsorgstandplejen - forbedret tandsundhed for de svageste ældre på plejecentre
 • Rehabilitering - et godt liv efter kræft med fokus på senfølger
 • Værdig og god palliation for kræftpatienter
 • Midlerne til støtte af kommunernes forebyggelsesindsats med rygestopmedicin

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at satspuljemidlerne frigives og anvendes til de i satspuljeaftalen beskrevne formål.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Social- og Sundhedsudvalget, 7. juni 2017, pkt. 3:

Økonomien ønskes belyst til næste møde.

Johannes Trudslev var fraværende.

Supplerende sagsfremstilling til møde i Social- og Sundhedsudvalget den 28. juni 2017

Social- og Sundhedsudvalget har på mødet den 7. juni bedt om uddybning af økonomien omkring satspuljen på sundheds - og ældreområdet for 2017-2020. Midlerne fra satspuljen overføres til kommunerne gennem bloktilskuddet. Fordelingen af bloktilskuddet kommunerne imellem sker via en DUT-nøgle. Nøglen for 2017 er endnu ikke udmeldt, og Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærd har derfor anvendt DUT-nøglen for 2016 som estimat for Brønderslev Kommunes forventede andel af satspuljemidlerne for 2017-2020.

I nedenstående indsatser er der prioriteret midler til kommunerne.

2.4 Forbedret tandsundhed for de svageste ældre

Der afsættes 40,0 mio. kr. i perioden 2017-2020 til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre.

Kr.

2017

2018

2019

2020

Permanent

Samlet til kommunerne

10,0 mio. kr.

10,0 mio. kr.

10,0 mio. kr.

10,0 mio. kr.

-

Brønderslev Kommunes forventede andel (0,63 %)

63.000 kr.

63.000 kr.

63.000 kr.

63.000 kr.

-

Brønderslev Kommunes forventede andel i 2017-2020 er 63.000 kr.

3.1.3 Hjælp til rygestop til særlige grupper

Der afsættes 26,5 mio. kr. i perioden 2017-2019 til hjælp til rygestop til særlige grupper og 0,5 mio. kr. til Sundhedsstyrelsen til en evaluering af initiativet. Midlerne skal bruges til at støtte kommunernes forebyggelsesindsats med midler til rygestopmedicin. Målgruppen for indsatsen er primært personer, som er socialt og økonomisk dårligt stillede, da denne gruppe borgere kan have særligt svært ved at finde de personlige og økonomiske ressourcer til at gennemføre et rygestop.

Kr.

2017

2018

2019

2020

Permanent

Samlet til kommunerne

12,0 mio. kr.

7,0 mio. kr.

7,5 mio. kr.

-

-

Brønderslev Kommunes forventede

andel (0,63 %)

75.600 kr.

44.100 kr.

47.300 kr.

-

-

Brønderslev Kommunes forventede andel i 2017 er 75.600 kr.

3.2.3 Rehabilitering - Et godt liv efter kræft

Der afsættes 135,0 mio. kr. i perioden 2017-2020 og yderligere 50,0 mio. kr. årligt fra 2021 til rehabilitering og senfølgeindsats for kræftpatienterne. Midler udmøntes til kommunerne, men 1,9 mio. kr. udmøntes til Sundhedsstyrelsen. Det fremgår ikke direkte af satspuljeaftalen, hvordan udmøntningen til Sundhedsstyrelsen sker. I nedenstående er de 1,9 mio. kr. derfor fordelt over perioden 2017-2019 og fratrukket det samlede beløb til udmøntning.

Kr.

2017

2018

2019

2020

Permanent

Samlet til kommunerne (korrigeret med 0,633 mio. kr. i henholdsvis 2017, 2018 og 2019)

31,0 mio. kr.

31,3 mio. kr.

32,9 mio. kr.

38,0 mio. kr.

50,0 mio. kr.

Brønderslev Kommunes forventede

andel (0,63 %)

195.000 kr.

197.000 kr.

207.000 kr.

239.000 kr.

315.000 kr.

Brønderslev Kommunes forventede andel i 2017 er 195.000 kr.

3.3.1 En værdig og god palliativ indsats for kræftpatienter

Der afsættes 100,0 mio. kr. i perioden 2017-2020 og yderligere 34,0 mio. kr. årligt fra 2021 til at styrke den basale palliative indsats for kræftpatienter, 5 mio. kr. udmøntes til hospicepladser. Midlerne til at styrke den basale palliative indsats overføres til kommunerne og eventuelt en mindre del til regionernes bloktilskud efter nærmere drøftelse med kommuner og regioner.

Kr.

2017

2018

2019

2020

Permanent

Samlet til kommunerne (ikke korrigeret i henhold til en regional andel)

17,0 mio. kr.

18,0 mio. kr.

18,0 mio. kr.

27,0 mio. kr.

29,0 mio. kr

Brønderslev Kommunes forventede

andel (0,63 %)

107.000 kr.

113.000 kr.

113.000 kr.

170.000 kr.

183.000 kr.

Brønderslev Kommunes forventede andel i 2017 er 107.000 kr., inden der evt. fratrækkes et beløb til regionerne.

Fagforvaltningen for Sundhed og Velfærdforeslår, at satspuljemidlerne anvendes til de i satspuljeaftalen beskrevne formål, når de frigives.

Sundheds- og ældrechef Lone Iversen deltager under dette punkt.

Økonomi

Stabsforvaltningen kan oplyse, at punkt 2.4 - Forbedret tandsundhed for de svageste ældre - udmøntes medio 2017 i Lov- og cirkulæreprogrammet. Analogt med tidligere år oprettes der en samlet sag/dagsordenpunkt til Økonomiudvalgets møde i august måned, hvor hele Lov- og cirkulæreprogrammet behandles. De øvrige punkter udmøntes som beskrevet via bloktilskuddet, men der er endnu ingen konkret tidshorisont for udmøntning.

Beslutning

Godkendt.

De nærmere indsatser forelægges udvalget til orientering.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Bilag

Til toppen


5. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Orientering om lukning af vagtlægefunktionen i Brønderslev. Der arbejdes i regionen pt. på en genåbning af vagtlægefunktionen.

Orientering om at læge Helle Nygaard, Klokkerholm, er ny praksiskonsulent pr. 1. august 2017.

Praksisplanudvalget har godkendt plan for indførelse af plejehjemslæger i Brønderslev Kommune.

Orientering om, at regionen fremover betaler borgernes udgifter til sonderemedier.

Ole Jespersgaard og Johannes Trudslev var fraværende.

Til toppen


6. Lukket punkt:


Til toppen


7. Lukket punkt: Orientering


Til toppen

Opdateret 28. juni 2017
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer