Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores "cookiepolitik".

Social- og Sundhedsudvalget - Referat

Dato: 15. januar 2014
Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus
Tidspunkt: Kl. 08:30


Indholdsfortegnelse1. Fraværende


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Alle mødt.

Til toppen


2. Bemærkninger/ændringer til dagsordenen


Resume

Sagsforløb: SS

Sagsfremstilling

Eventuelle bemærkninger/ændringer til dagsordenen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


3. Forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling til forretningsordnen for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Stabsenheden for Service fremsender udkast til forretningsorden for Social- og Sundhedsudvalget til drøftelse.

I forretningsordenen fastsættes bestemmelser for indkaldelse, mødeledelse, underudvalg m.v.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


4. Mødekalender 2014 for Social- og Sundhedsudvalget


Resume

Sagsforløb: SS

Byrådet har på sit konstituerende møde principgodkendt mødekalender for 2014.

Sagen fremsendes til Social- og Sundhedsudvalget til endelig godkendelse.

Sagsfremstilling

Der er planlagt ét møde pr. måned i Social- og Sundhedsudvalget. Mødedagen er fastsat til onsdage. Møderne er fastsat til at starte kl. 08.30.

Der er mødefri i vinterferien (uge 8), i juli måned samt i efterårsferien (uge 42).

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender mødeplanen.

Beslutning

Godkendt.

Bilag

Til toppen


5. Planlægning af besøgsrunde


Resume

Sagsforløb: SS

Planlægning af besøgsrunde til institutioner henhørende under Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

Social- og Sundhedsudvalget skal tage stilling, til hvorvidt udvalget ønsker at besøge nedenstående institutioner samt hvilken tidshorisont besøgene evt. skal afvikles indenfor og hvor lang tid, der skal afsættes til det enkelte besøg.

Eksterne institutioner:

Tandplejen,Sundhedsplejen, Forebyggelse- og Rehabiliteringsafdeling, Træningsafdelingen, Misbrugscentret, Kirkens Korshær - flere af tilbuddene er både i Brønderslev og Hjallerup/Dronninglund.

Kommunale dag- og botilbud:

Det Blå Hus, Mødestedet, Springbrættet, Nordstjernen, Brandur Alle, Hedelundsgade, Flexbo, Opgangsbofællesskaberne Thorvaldsensvej, Cassiopaia, Lundagervej, Vibevej, Hedebo, Bostøtten, Cafe Kox.

Private dag- og botilbud:

Gaia, Møllehuset, Møllegården, Job Team, Stop Ung, Smørhullet, Møllebo, Mølledag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter, hvordan besøgene skal foregå, og at der til kommende møde forelægges en decideret plan for afvikling af besøgene.

Beslutning

Planlægges så vidt muligt i forlængelse af udvalgsmøder, og mødet holdes så vidt muligt på en af institutionerne. Besøgsrunden starter så vidt muligt næste gang.

Til toppen


6. Byrådsstafetter


Resume

Sagsforløb: SS

Orientering til udvalget om stafetter, dvs. emner, som det tidligere Social- og Sundhedsudvalg har udpeget som væsentlige emner for det nye udvalg at beskæftige sig med, og som bør indgå i den grundlæggende påklædning af det nye udvalg.

Sagsfremstilling

Det afgående Byråd har til brug for påklædning af det nye Byråd formuleret en række stafetter, som i overskriftsform sammenfatter de væsentligste emner, som det nye Byråd/udvalg bør beskæftige sig med. I forlængelse heraf foreslås det, at påklædning af det nye udvalg tager udgangspunkt i følgende stafetter, som det tidligere Social- og Sundhedsudvalg har formuleret:

 • Sundhedshus

 • Masterplan på handicap- og psykiatriområdet, herunder FRI

 • Unge Center

 • Det nære sundhedsvæsen/kronikerområdet

 • Flexjob, førtidspensionsreform, kontanthjælpsreform m.v., og dermed samspillet med beskæftigelsesområdet.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at der på mødet gives en orientering om det hidtidige arbejde med disse emner/stafetter og de forventede opgaver med stafetterne fremover. Desuden gives en kort orientering om organisationen inden for Sundhed og Velfærd. Fagenheden foreslår endvidere, at udvalget tilkendegiver ønsker om øvrige emner, som udvalget ønsker at blive orienteret om på det/de kommende møder.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Plancher vedr. Social- og Sundhedsområdet blev udleveret på mødet.

Byrådsstafetterne gennemgået og drøftet.

Bilag

Til toppen


7. Gennemgang af masterplan for det specialiserede voksenområde


Resume

Sagsforløb: SS

Masterplanen for det specialiserede voksenområde forelægges til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På mødet gives en uddybende orientering omkring arbejdet med masterplanen for det specialiserede voksenområde. En tids- og handleplan forelægges Social- og Sundhedsudvalget til godkendelse på mødet den 5. februar 2014.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Masterplan 2013-2020 – Handicap og psykiatri blev udleveret på mødet.

Orientering givet om masterplanen.

Der fremlægges forslag til næste møde om begyndende udmøntning af masterplanen.

Bilag

Til toppen


8. Budget 2014 - opfølgning på aftaler


Resume

Sagsforløb: SS

Oversigt over opgaver i forlængelse af budget 2014 forelægges til udvalgets orientering og til indbyrdes prioritering.

Sagsfremstilling

Budget 2014 indeholder en række opgaver, som skal udmøntes i løbet af 2014. I vedlagte bilag fremgår de enkelte punkter, som er relevante for Social- og Sundhedsudvalget. Det bemærkes, at den samlede liste med opgaver skal drøftes i Økonomiudvalget, og at listen først er endelig efter Økonomiudvalgets behandling.

Ud for hver opgave i listen er det angivet, hvornår der forventes forelagt en sag om den pågældende opgave. Tidsangivelsen er fagenhedens forslag.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget drøfter den indbyrdes prioritering af opgaverne.

Visitationschef Ellen Lykke og sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Beslutning

Godkendt. Kræftrehabilitering ønskes forelagt så hurtigt som muligt.

Bilag

Til toppen


9. Orientering om status på byggeri på Nordstjernen


Resume

Sagsforløb: SS

Der gives en kort mundtlig status på mødet.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under punktet.

Beslutning

Til efterretning.

Til toppen


10. Fornyelse af kontrakt omkring embedslægetilsyn


Resume

Sagsforløb: SS

Brønderslev Kommune har indgået kontrakt med Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne i Nordjylland, vedrørende tilsyn med bosteder for psykisk syge eller personer med vidtgående fysiske og psykiske handicap og andre institutioner. Ved tilsynene foretages en systematisk gennemgang af:

 • Sundhedsfaglige forhold - herunder faglig dokumentation og medicinhåndtering

 • Sundhedsrelaterede forhold - herunder hygiejne, ernæring og træning

 • Sundhedsadministrative forhold - herunder instrukser og procedurer og om personalet er bekendt hermed og følger disse.

Social- og Sundhedsudvalget bedes derfor tage stilling til, hvorvidt man ønsker at indgå en ny kontrakt, der dækker perioden 2014-2016.

Sagsfremstilling

I henhold til kontrakten udfører embedslægerne sundhedsfaglige tilsyn på følgende bosteder:

 • Boformen Nordstjernen og Specialtilbuddet Polaris

 • Bofællesskaberne Brandur Allé og Hedelundsgade

 • Boformen Cassiopeia

 • Bofællesskaberne Lundagervej

 • Socialpsykiatrisk boform Hedebo

Fremadrettet foreslås, at følgende nye tilbud tillige indgår:

 • Flexbo, Knudsgade 74, 9700 Brønderslev (under handicapområdet)

 • Opgangsbofællesskabet Thorvaldsensvej 12, 9700 Brønderslev (under handicapområdet)

 • Opgangsbofællesskabet Thorvaldsensvej 14, 9700 Brønderslev (under socialpsykiatrien).

Tilsynet omfatter:

 • Årligt tilsynsbesøg om de sundhedsfaglige forhold på de af kommunen angivne bosteder for fysisk og psykisk handicappede/ afklaringscentre eller lignende.

 • Udarbejdelse af en rapport for hvert tilsyn.

 • Opfølgning på tilsyn, såfremt der påvises alvorlige fejl og mangler.

 • Udarbejdelse af en årlig samlet rapport om de udførte tilsyn i kommunen.

 • Tilsynet vil foregå efter samme koncept som Sundhedsstyrelsens tilsyn på plejehjem.

Udgifterne til tilsyn indregnes i taksten for det enkelte tilbud.

Tilsynene er ikke lovpligtige, men Brønderslev Kommune har tidligere vurderet, at det var en god ide alligevel at få udført tilsynene og har på baggrund heraf haft indgået en kontrakt, der dækker perioden 2011-2013.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der indgås en ny kontrakt med Sundhedsstyrelsen, Embedslægerne i Nordjylland, om sundhedsfaglig tilsyn.

Sundheds- og handicapchef Inge Tengnagel deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Økonomi

Økonomiafdelingen kan oplyse, at udgiften i 2014 for Brønderlev kommunes andel vil være 93.000 kr. Hvoraf de 49.000 kr. skyldes nye tilbud som foreslået omfattet af aftalen.

Beslutning

Godkendt.

Til toppen


11. Satspuljen for 2014 på Social-, Børne- og Integrationsområdet


Resume

Sagsforløb: SS

Der er indgået en aftale om satspuljen for 2014 på social-, børne- og integrationsområdet. Partierne er enige om udmøntningen af i alt 637,5 mio. kr. over de næste fire år i satspuljen for 2014.

Til orientering for Social- og Sundhedsudvalget.

Sagsfremstilling

På handicapområdet er satspuljepartierne enige om at afsætte 91 mio. kr. til en indsats med fokus på helhed og sammenhæng på handicapområdet. Formålet med indsatsen er, at mennesker med handicap skal inkluderes langt mere i de fællesskaber, der er i vores samfund. Initiativet indeholder blandt andet to ambitiøse metodeprojekter – ét for familier med børn med handicap og ét for voksne udviklingshæmmede.

Satspuljepartierne er også enige om at afsætte 163,3 mio. kr. til udsatte voksne. Initiativerne omfatter blandt andet 72,5 mio. kr. til at forebygge, at unge bliver hjemløse og til at udbrede hjemløsestrategien til landets kommuner.

De frivillige organisationer støttes med mere end 200 mio. kr. over de næste fire år. Pengene gives blandt andet til den såkaldte private proces, hvor frivillige organisationer mv. kan søge om driftsstøtte eller støtte til projekter, der kan være med til at udvikle den sociale indsats.

Vejledning og ansøgningsskemaer mv. til de beskrevne indsatsområder lægges på hjemmesiden cirka halvanden måned før ansøgningsfristen udløber.

Satspuljemidlerne bør ses i sammenhæng med den nylig vedtagne Masterplan for det specialiserede område samt Flerårsaftalen. Det er i den sammenhæng muligt at udnytte satspuljemidlerne strategisk som et af midlerne til at opnå de forventede resultater.

For at kunne ansøge, når puljemidlerne udmeldes, bør der straks igangsættes et forberedende arbejde i form af at beskrive, hvad der konkret ønskes at søge puljemidler til.

Fagenheden for Sundhed og Velfærd foreslår, at Social- og Sundhedsudvalget godkender, at der målrettet arbejdes med at søge midler fra Satspuljen og at dette ses i sammenhæng med udmøntning af Masterplanen og Flerårsaftalen. At der på næste møde i Social- og Sundhedsudvalget fremlægges en sag til godkendelse i form af en tids- og handleplan for hvilke områder der søges om midler til.

Visitationschef Ellen Lykke deltager under dette punkt.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Beslutning

Udvalget ønsker, at der er opmærksomhed på borgere med dobbeltdiagnoser, samt at der så vidt muligt søges puljer hjem, hvor det er relevant.

Bilag

Til toppen


12. Udpegning af Byrådets medlemmer/suppleanter i Handicaprådet 2014-2017


Resume

Sagsforløb: MT/SS/BS/FK/BE/BY

Valg af medlem og stedfortræder til Handicaprådet for perioden 2014-2017.

Udvalget skal udpege 1 medlem og 1 stedfortræder.

Sagsfremstilling

Handicaprådet i Brønderslev Kommune er jf. vedtægterne sammensat således:

4 medlemmer vælges af Byrådet efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer

1 medlem vælges af Byrådet efter indstilling fra Brugerrådet for kommunens socialpsykiatri

5 medlemmer vælges af og blandt Byrådet

Byrådet vedtog i sit konstituerende møde den 12. december 2013, at de 5 repræsentanter fra Byrådet udpeges af følgende fagudvalg med 1 repræsentant hver (udvalgsmedlem eller person fra administrationen):

Miljø- og Teknikudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Børne- og Skoleudvalget

Fritids- og Kulturudvalget

Beskæftigelsesudvalget

Udvalget bedes udpege 1 medlem og 1 stedfortræder til Handicaprådet for byrådsperioden 2014-2017.

Beslutning

Ole Jespersgaard indtræder som medlem og Lasse Riisgård er stedfortræder.

Til toppen


13. Orientering


Resume

Sagsforløb: SS

Beslutning

Intet.

Til toppen


14. Lukket punkt:


Til toppen

Opdateret 22. september 2016
Ansvarlig redaktør: Bente Nygaard Højer